Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Deferasirox Zentiva
deferasirox

CENY

360MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 14 845,90 Kč
Maloobchodní: 17 600,90 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Deferasirox Zentiva 125 mg dispergovatelné tablety Deferasirox Zentiva 250 mg dispergovatelné tablety Deferasirox Zentiva 500 mg dispergovatelné tablety deferasiroxum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Pokud se Vás cokoli z tohoto týká, řekněte to okamžitě svému lékaři.

Sledování léčby přípravkem Deferasirox Zentiva

Během léčby Vám budou prováděny pravidelné testy krve a moči. Testy budou sledovat množství železa ve Vašem těle (hladina feritinu v krvi) za účelem zjištění účinku léčby přípravkem Deferasirox Zentiva. Testy budou také monitorovat funkci Vašich ledvin (hladina kreatininu v krvi, přítomnost bílkovin v moči) a jaterní funkce (hladina aminotransferáz v krvi). Váš lékař může požadovat, abyste podstoupil(a) biopsii ledvin, jestliže má podezření na závažné poškození ledvin. Můžete podstoupit také MRI (vyšetření pomocí magnetické rezonance) k určení množství železa v játrech. Váš lékař bude brát v úvahu výsledky těchto testů při rozhodování o nejvhodnější dávce přípravku Deferasirox Zentiva a také při rozhodování o tom, kdy máte přípravek Deferasirox Zentiva přestat užívat.


Jako preventivní opatření bude každoročně během léčby prováděno vyšetření zraku a sluchu.


Další léčivé přípravky a Deferasirox Zentiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Především to zahrnuje:


Za účelem sledování krevních hladin některých výše uvedených léků mohou být nutná doplňující vyšetření.


Starší pacienti (ve věku 65 let a více)

Přípravek Deferasirox Zentiva mohou užívat lidé ve věku 65 let a starší ve stejné dávce jako ostatní dospělí. U starších pacientů se může projevit více nežádoucích účinků (zejména průjem) než u pacientů mladších. U starších pacientů má lékař pozorně sledovat nežádoucí účinky, které mohou vyžadovat úpravu dávkování.


Děti a dospívající

Deferasirox Zentiva mohou užívat děti a dospívající léčení pravidelnými krevními transfuzemi ve věku od 2 let a děti a dospívající, kteří nejsou léčeni pravidelnými krevními transfuzemi ve věku od 10 let. Protože děti rostou, lékař bude upravovat dávku.

Deferasirox Zentiva není vhodný pro děti do 2 let.


Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Deferasirox Zentiva se nedoporučuje užívat během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Pokud v současné době užíváte perorální antikoncepci či antikoncepční náplasti k zabránění otěhotnění, je vhodné používat i další nebo jiný typ antikoncepce (např. kondom), protože přípravek Deferasirox Zentiva může snižovat účinnost perorální antikoncepce nebo antikoncepčních náplastí. Během léčby přípravkem Deferasirox Zentiva se nedoporučuje kojit.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Jestliže máte po užití přípravku Deferasirox Zentiva pocit závratí, neřiďte dopravní prostředek nebo neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje do doby, než se cítíte opět normálně.


Deferasirox Zentiva obsahuje laktosu a sodík

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné tabletě, což znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.


 1. Jak se přípravek Deferasirox Zentiva užívá


  Léčba přípravkem Deferasirox Zentiva bude sledována lékařem se zkušenostmi s léčbou nadměrné zátěže železem způsobené krevními transfuzemi.

  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Kolik máte užívat přípravku Deferasirox Zentiva

  Dávka přípravku Deferasirox Zentiva je odvozená od tělesné hmotnosti každého pacienta. Váš lékař Vám vypočítá dávku podle Vaší potřeby a řekne Vám, kolik tablet máte užívat každý den.

  • Obvyklá denní dávka přípravku Deferasirox Zentiva ve formě dispergovatelných tablet při zahájení léčby je 20 mg na kilogram tělesné hmotnosti u pacientů dostávajících pravidelné krevní transfuze. Lékař Vám může doporučit, podle Vaší individuální potřeby, vyšší nebo nižší úvodní dávku.

  • Obvyklá denní dávka přípravku Deferasirox Zentiva ve formě dispergovatelných tablet při zahájení léčby u pacientů nedostávajících pravidelné krevní transfuze je 10 mg na kilogram tělesné hmotnosti.

  • Podle Vaší léčebné odpovědi může lékař později upravit Vaši léčbu na vyšší nebo nižší dávku.

  • Maximální doporučovaná denní dávka přípravku Deferasirox Zentiva ve formě dispergovatelných tablet je 40 mg na kilogram tělesné hmotnosti u pacientů dostávajících pravidelné krevní transfuze, 20 mg na kilogram tělesné hmotnosti u dospělých pacientů nedostávajících pravidelné krevní transfuze a 10 mg na kilogram tělesné hmotnosti u dětí a dospívajících pacientů bez léčby pravidelnými krevními transfuzemi.

   Deferasirox je k dispozici také v lékové formě potahované tablety a granule. Pokud přecházíte z potahovaných tablet nebo granulí na dispergovatelné tablety, je nezbytná úprava dávkování.


   Kdy máte přípravek Deferasirox Zentiva užívat

  • Deferasirox Zentiva užívejte jednou denně, každý den přibližně ve stejnou denní dobu.

  • Užívejte přípravek Deferasirox Zentiva ve formě dispergovatelných tablet nalačno.

  • Potom počkejte nejméně 30 minut do příjmu jakékoli potravy.

   Užívání přípravku Deferasirox Zentiva ve stejnou dobu každý den Vám také pomůže zapamatovat si, kdy si máte vzít tabletu léku.


   Jak Deferasirox Zentiva užívat

  • Vhoďte tabletu/y do sklenice vody nebo jablečného či pomerančového džusu (100 až 200

   ml).

  • Míchejte, dokud se tableta/y úplně nerozpustí. Tekutina ve sklenici bude zakalená.

  • Vypijte celý obsah sklenice. Poté přidejte trochu vody nebo džusu k tomu, co ve sklenici

  zbylo, výsledný obsah zamíchejte a opět vypijte.

  Nerozpouštějte tablety v šumivých nápojích nebo mléce. Tablety nekousejte, nelámejte ani nedrťte. Nepolykejte tablety celé.


  Jak dlouho budete přípravek Deferasirox Zentiva užívat

  Deferasirox Zentiva užívejte každý den tak dlouho, jak Vám řekne lékař. Léčba je dlouhodobá, trvá měsíce nebo roky. Váš lékař bude pravidelně sledovat Váš zdravotní stav, aby kontroloval, zda má léčba požadovaný účinek (viz také bod 2: „Sledování Vaší léčby přípravkem Deferasirox Zentiva“).

  Jestliže máte dotaz, jak dlouho budete Deferasirox Zentiva užívat, zeptejte se svého lékaře.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Deferasirox Zentiva, než jste měl(a)

  Jestliže jste užil(a) příliš mnoho přípravku Deferasirox Zentiva, nebo pokud někdo jiný náhodou užil Vaše tablety, kontaktujte ihned svého lékaře nebo se dostavte do nemocnice pro radu. Ukažte lékaři Vaše balení léku. Okamžitý lékařský zákrok může být v této situaci nezbytný. Mohou se

  objevit příznaky, jako jsou bolest břicha, průjem, pocit na zvracení, zvracení a problémy s ledvinami nebo játry, které mohou být závažné.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Deferasirox Zentiva

  Jestliže jste vynechal(a) dávku, vezměte si ji, jakmile si v příslušný den vzpomenete. Další dávku si vezměte tak, jak lék pravidelně užíváte. Nezdvojnásobujte následující dávku příští den, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu/y.


  Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Deferasirox Zentiva

  Přípravek Deferasirox Zentiva nepřestávejte užívat, dokud Vám to lékař neřekne. Pokud přípravek přestanete užívat, nebude dále nadbytek železa odstraňován z Vašeho těla (viz také bod výše „Jak dlouho budete přípravek Deferasirox Zentiva užívat“).


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Většina nežádoucích účinků jsou mírné až středně závažné a obvykle vymizí po několika dnech až týdnech léčby.


  Některé nežádoucí účinky mohou být závažné a mohou vyžadovat okamžité lékařské ošetření. Tyto nežádoucí účinky jsou méně čast é (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) nebo vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí).

  Přestaňte užívat tento přípravek a ihned kontaktujte svého lékaře, pokud:

  • se u Vás objeví závažná vyrážka nebo obtíže s dýcháním a závratě nebo otoky, zejména obličeje a hrdla (příznaky závažné alergické reakce),

  • zpozorujete kombinaci některých následujících příznaků: vyrážka, zarudnutí kůže, puchýřky v oblasti rtů, očí nebo úst, olupování kůže, vysoká horečka, příznaky podobné chřipce, zvětšené lymfatické uzliny (příznaky závažné kožní reakce),

  • zaznamenáte významné snížení množství moči (známka problémů s ledvinami),

  • zpozorujete kombinaci ospalosti, bolesti v horní pravé části břicha, zežloutnutí kůže nebo očního bělma a tmavou moč (příznaky problémů s játry),

  • zpozorujete potíže s přemýšlením, pamatováním informací nebo řešením problémů, jste méně ostražití nebo bdělí nebo se cítíte velmi ospalí a bez energie (může jít o příznaky vysoké hladiny amoniaku ve Vaší krvi, které mohou být spojeny s problémy s játry nebo ledvinami a vedou ke změně funkce mozku),

  • zvracíte krev a/nebo máte tmavou stolici,

  • máte časté bolesti břicha, především po jídle nebo po užití přípravku Deferasirox Zentiva,

  • Vás často pálí žáha,

  • zpozorujete částečnou ztrátu zraku,

  • trpíte silnou bolestí v horní části břicha (zánět slinivky břišní).


  Některé nežádoucí účinky by se mohly stát závažnými.

  Tyto nežádoucí účinky jsou méně čast é (mohou postihnout až 1 z 100 lidí)

  Sdělte to svému lékaři, co nejdříve to je možné, pokud

  • se u Vás objeví rozmazané nebo rozmazané vidění,

  • u Vás dojde ke zhoršení sluchu.


   Další nežádoucí účinky

   Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)

  • Poruchy ve funkčních testech ledvin.


   Čast é (mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

  • Poruchy zažívání, např. pocit na zvracení, zvracení, průjem, bolest břicha, nadýmání, zácpa, porucha trávení

  • Vyrážka

  • Bolest hlavy

  • Neobvyklé výsledky funkčních testů jater

  • Svědění

  • Neobvyklé výsledky testů moči (bílkovina v moči)

   Pokud je kterýkoli z těchto projevů závažný, řekněte to svému lékaři.


   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)

  • Závratě

  • Horečka

  • Bolest v krku

  • Otoky rukou nebo nohou

  • Změny zabarvení kůže

  • Úzkost

  • Poruchy spánku

  • Únava

   Pokud je kterýkoli z těchto projevů závažný, řekněte to svému lékaři.


   Četnost není známá (z dostupných údajů nelze určit).

  • Snížení počtu buněk zapojených do krevní srážlivosti (trombocytopenie), počtu červených

   krvinek (zhoršení anemie), počtu bílých krvinek nebo počtu všech typů krevních buněk

  • Padání vlasů

  • Ledvinové kameny

  • Snížený výdej moči

  • Proděravění stěny žaludku nebo střeva, což může být bolestivé a způsobit pocit na zvracení

  • Silná bolest horní části břicha (zánět slinivky břišní)

  • Abnormální hladina kyseliny v krvi


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak Deferasirox Zentiva uchovávat


  • Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  • Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po rozpuštění tablety použijte tento léčivý přípravek do 24 hodin.

  • Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

   Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

  • Neužívejte přípravek, pokud si všimnete poškození nebo známek manipulace s přípravkem.

  • Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace


Co Deferasirox Zentiva obsahuje

Léčivou látkou je deferasiroxum.

Dalšími složkami jsou krospovidon typu A, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa 200 XLM), povidon 30, mikrokrystalická celulosa 101, magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.


Jak Deferasirox Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení

Deferasirox Zentiva 125 mg dispergovatelné tablety Bílé až téměř bílé kulaté tablety o průměru 12 mm.

Deferasirox Zentiva 250 mg dispergovatelné tablety

Bílé až téměř bílé kulaté tablety s vyznačenou rýhou o průměru 15 mm. Půl icí rýha není určena

k rozlomení tablety


Deferasirox Zentiva 500 mg dispergovatelné tablety

Bílé až téměř bílé kulaté tablety s vyznačeným kříže m o průměru 20 mm. Dělicí kříž není určen

k rozlomení tablety.


Deferasirox Zentiva 125 mg, 250 mg, 500 mg dispergovatelné tablety jsou k dispozici v krabičkách

po 28, 30, 84, 252 nebo 294 (pouze 500 mg) dispergovatelných tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení nebo síly přípravku.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika


Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod těmito názvy:

Česká republika, Bulharsko, Německo a Rumunsko: Deferasirox Zentiva


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28. 1. 2020