Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Linajen
flurbiprofen


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA


Linajen 8,75 mg pastilky

flurbiprofenum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Linajen a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Linajen používat

 3. Jak se Linajen používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak Linajen uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je Linajen a k čemu se používá


  Linajen obsahuje flurbiprofen. Flurbiprofen patří do skupiny léčiv nazývaných nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAID), která mají analgetické (tlumící bolest) a protizánětlivé vlastnosti při léčbě bolesti v krku. Tyto léky působí změnou toho, jak tělo reaguje na bolest, otok a vysokou teplotu.

  Linajen se používá ke krátkodobé úlevě od příznaků bolavého krku, jako je bolest v krku, bolest a otok a potíže s polykáním, u dospělých a dospívajících od 12 let.


  Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Linajen používat


  Nepoužívejte Linajen:


  • jestliže jste alergičtí na flurbiprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

   (uvedenou v bodě 6)

  • jestliže se u Vás projevilo astma, při dýchání vydáváte neočekávané zvuky nebo máte potíže s dýcháním, máte rýmu, otok obličeje nebo vyrážku na kůži se svěděním (kopřivka) po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jakéhokoli jiného přípravku NSAID

  • jestliže máte nebo jste měli vřed (dvě nebo více epizod žaludečního vředu nebo dvanáctníkových vředů) v žaludku nebo ve střevech

  • jestliže jste po použití jiného NSAID měli krvácení nebo gastrointestinální perforaci (proděravění stěny střeva), závažnou kolitidu (zánět střeva) nebo krevní poruchy

  • jestliže jste v posledním trimestru (posledních třech měsících) těhotenství

  • jestliže máte nebo jste měli závažné selhání srdce, jater nebo ledvin


   Upozornění a opatření


   Před užitím přípravku Linajen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

  • jestliže máte nebo jste někdy měl(a) astma nebo trpíte alergiemi

  • jestliže máte angínu (otok mandlí způsobený bakteriálním zánětem) nebo si myslíte, že máte

   bakteriální infekci krku (možná budete potřebovat antibiotika)

  • jestliže trpíte kardiovaskulárním onemocněním, onemocněním jater nebo ledvin

  • jestliže jste měl(a) cévní mozkovou příhodu

  • jestliže máte v anamnéze střevní onemocnění (ulcerózní kolitida, Crohnova nemoc)

  • jestliže máte vysoký krevní tlak

  • jestliže trpíte chronickým autoimunitním onemocněním (včetně systémového lupus

   erythematodes nebo smíšeného onemocnění pojivové tkáně)

  • jestliže jste starší osoba, protože je zvýšené riziko vzniku nežádoucích účinků uvedených v této příbalové informaci

  • jestliže jste v prvních 6 měsících těhotenství nebo v období kojení

  • jestliže máte bolesti hlavy vyvolané analgetiky (léky tlumící bolest)


   Vyvarujte se současného užívání dvou nebo více NSAID nebo kortikosteroidů (jako je celecoxib, ibuprofen, diclofenac sodný nebo prednisolon), protože to může zvýšit riziko nežádoucích účinků, zejména gastrointestinálních (v trávicím traktu se projevujících) nežádoucích účinků, jako jsou vředy a krvácení (Viz sekce “Další léčivé přípravky a Linajen” níže).


   Při užívání přípravku Linajen

  • Při prvním příznaku kožní reakce (vyrážka, exfoliace – olupování kůže) nebo jiných příznacích alergické reakce přestaňte tento přípravek užívat a okamžitě vyhledejte lékaře.

  • Oznamte svému lékaři jakékoli neobvyklé břišní příznaky (zejména krvácení). Pokud se Váš

   stav nezlepší, zhorší se nebo se u Vás objeví nové příznaky, řekněte to svému lékaři.

  • Použití léčiv obsahujících flurbiprofen může být spojeno s malým zvýšením rizika srdečního záchvatu (infarktu myokardu) nebo cévní mozkové příhody. Jakékoli riziko je pravděpodobnější při vysokých dávkách a dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte doporučenou dávku nebo délku trvání léčby (3 dny).


   Děti a dospívající

   Tento lék nepodávejte dětem mladším 12 let.


   Další léčivé přípravky a Linajen

   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zejména jim dejte vědět, pokud užíváte:

   • léky obsahující nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (až do 75 mg denně)

   • léky proti vysokému krevnímu tlaku nebo srdečnímu selhání (antihypertenziva, srdeční

    glykosidy)

   • léky na odvodnění (diuretika, včetně diuretik šetřících draslík)

   • léky na ředění krve (antikoagulancia, protidestičkové léky)

   • léky na dnu (probenecid, sulfinpyrazon)

   • jiné léky NSAID nebo kortikosteroidy (jako celekoxib, ibuprofen, diklofenak sodný nebo prednisolon) (viz výše oddíl „Upozornění a opatření“).

   • mifepriston (lék užívaný k ukončení těhotenství)

   • chinolonová antibiotika (jako je ciprofloxacin)

   • cyklosporin nebo takrolimus (léky používané k potlačení imunitního systému)

   • fenytoin (lék k léčbě epilepsie)

   • methotrexát (lék k léčbě autoimunitních onemocnění nebo rakoviny)

   • lithium nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky proti depresi)

   • perorální antidiabetika (léky k léčbě cukrovky podávané ústy)

   • zidovudin (k léčbě infekce HIV).

   Linajen s jídlem, pitím a alkoholem


   Během léčby přípravkem Linajen je třeba se vyvarovat alkoholu, protože může zvýšit riziko krvácení do žaludku nebo střev.


   Těhotenství, kojení a plodnost

   Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.


   Neužívejte tento přípravek, jestliže jste v posledních 3 měsících těhotenství. Jestliže jste v prvních šesti měsících těhotenství nebo kojíte, poraďte se před použitím tohoto přípravku se svým lékařem.


   Flurbiprofen patří do skupiny léčiv, která mohou ovlivnit plodnost u žen. Tento účinek je reverzibilní (vratný) po ukončení léčby. Je nepravděpodobné, že by tyto pastilky ovlivňovaly šance na otěhotnění, pokud se užívají příležitostně. Pokud však máte potíže s otěhotněním, sdělte to svému lékaři dříve, než začnete tento přípravek používat.


   Řízení a obsluha strojů

   Není známo, že by Linajen ovlivňoval vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Po užití léčiv NSAID jsou však možné nežádoucí účinky závrať a poruchy zraku. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky projeví, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.


   Linajen obsahuje isomalt a maltitol

   Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


   Linajen obsahuje Ponceau 4R (E 124) a oranžovou žluť (E 110)

   Mohou způsobit alergické reakce


 3. Jak se Linajen používá


  Vždy používejte Linajen přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře

  nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Doporučen á dávk a přípra vku je: Dospělí a dospívající od 12 let:

  1 pastilka každých 3 až 6 hodin podle potřeby. Neužívejte více než 5 pastilek za 24 hodin.


  Způsob podání:

  Pro orální (ústní) použití.

  Pomalu rozpusťte pastilku v ústech, nepolykejte ji a nežvýkejte. Vždy pohybujte pastilkou v ústech, dokud se nerozpustí.


  Použití u dětí:

  Použití tohoto léčivého přípravku se nedoporučuje u dětí mladších 12 let.

  .


  Tyto pastilky jsou určeny pouze pro krátkodobou léčbu. Užívejte co nejmenší počet pastilek během nejkratší doby nutné k zmírnění příznaků. Pokud dojde k podráždění úst, je třeba léčbu flurbiprofenem ukončit.


  Neužívejte Linajen více než 3 dny. Pokud se Váš stav nezlepší, zhorší se nebo se u Vás objeví nové příznaky, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Linajen, než jste měl(a)

  Okamžitě se poraďte s lékařem nebo lékárníkem nebo jděte do nejbližší nemocnici. Příznaky předávkování mohou zahrnovat: pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo, vzácněji, průjem. Je také možné zvonění v uších, bolesti hlavy a gastrointestinální krvácení (krvácení do trávicího traktu).


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  PŘESTAŇTE POUŽÍVAT tento lék a a obraťte se na svého lékaře ihned, jakmile zaznamenáte:

  • příznaky alergických reakcí, jako je astma, neočekávané sípání nebo nedostatek dechu,

   svědění, rýma, kožní vyrážky atd.

  • otok obličeje, jazyka nebo krku způsobující potíže s dýcháním, bušící srdce a pokles krevního tlaku vedoucí k šoku (K tomu může dojít i při prvním použití léčiva).

  • závažné kožní reakce, jako je olupování, puchýře nebo šupinatění kůže.


   Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících účinků

   nebo jakýkoli jiný účinek, který není popsán:


   Další nežádoucí účinky, které se mohou objevit:


   Časté (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10)

   • závrať, bolest hlavy,

   • podráždění v krku

   • vředy v ústech nebo bolest v ústech

   • bolest v krku

   • nepohodlí nebo neobvyklý pocit v ústech (jako je teplo, pálení, brnění, píchání atd.).

   • nevolnost a průjem

   • píchání a svědivý pocit na kůži


    Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100)

   • ospalost

   • pocity ospalosti nebo obtíže usnout

   • zhoršení astmatu, sípání, dýchací potíže

   • puchýře v ústech nebo krku, necitlivost v krku

   • sucho v ústech

   • pálení v ústech, změněné vnímání chuti, nadýmání břicha

   • bolest břicha, větry, zácpa, poruchy trávení, zvracení

   • snížená citlivost v krku

   • horečka, bolest

   • kožní vyrážky, svědění kůže


    Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1000)

   • anafylaktická reakce


    Není známo ( z dostupných údajů nelze určit)

   • anémie, trombocytopenie (nízký počet krevních destiček v krvi, který může způsobit modřiny

    a krvácení)

   • otok (edém), vysoký krevní tlak, srdeční selhání nebo záchvat

   • závažné formy kožních reakcí, jako jsou bulózní reakce, včetně Stevensova-Johnsonova syndromu, Lyellova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy

   • hepatitida (zánět jater)


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Vedlejší účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak Linajen uchovávat

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte Linajen po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a blistru za EXP. Doba

  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace


Co obsahuje Linajen

Léčivou látkou je flurbiprofenum. Jedna pastilka obsahuje flurbiprofenum 8,75 mg.

Dalšími složkami jsou: Isomalt (E 953)

Maltitol (E 965) Ponceau 4R (E 124) Oranžová žluť (E 110)

Draselná sůl acesulfamu (E 950) Makrogol 300 (E 1521)

Pomerančové aroma [Limonen (50,0% - 100%), dekanal (0,0% - 10%) citral, citronellol (0,1% -

1,0%)]

Levomenthol


Jak vypadá Linajen a co obsahuje toto balení


Linajen 8,75 mg pastilky jsou oranžové kulaté pastilky o průměru 19 ± 1 mm, s pomerančovou příchutí


Pastilky jsou k dispozici v PVC-PVDC/ Al blistrech nebo PVC-PVDC/ Al dětských bezpečnostních

blistrech v papírových krabičkách s potiskem.


Velikost balení: 8, 12, 16, 20 nebo 24 pastilek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Geiser Pharma S.L. Camino Labiano 45B Mutilva Alta

31192 Arangeren, Navarra

Španělsko


Výrobce

LOZY´S PHARMACEUTICALS S.L.

Campus Empresarial Lekaroz no1 31795 Lekaroz, Navarra Španělsko


image

Dexcel Pharma GmbH Carl-Zeiss-Str. 2

63755 Alzenau

Německo


Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod těmito názvy:


ES: SORENEX 8,75 mg pastillas para chupar CZ : Linajen

SK : Martifen 8,75 mg tvrdá pastilka IT : Geilofen

PL : POLOPIRYNA GARDŁO

PT : Martifen 8,75 mg pastilhas

RO: Septazulen Portocale 8,75 mg pastile FR : Geilozen 8,75 mg pastilles

DE: Flurbiprofen Dexcel 8,75 mg Lutschtabletten FI : Geilozen 8,75 mg imeskelytabletti

NL : Linajen 8,75 mg zuigtabletten


Tato příbalová informace byla revidována dne: 02/2022