Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Aripiprazole Teva

CENY

10MG TBL NOB 28

Velkoobchod: 1 200,00 Kč
Maloobchodní: 1 635,70 Kč
Uhrazen: 1 320,63 Kč

15MG TBL NOB 28

Velkoobchod: 1 650,01 Kč
Maloobchodní: 2 214,86 Kč
Uhrazen: 1 742,24 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Aripiprazole Teva 10 mg tablety Aripiprazole Teva 15 mg tablety


aripiprazolum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Aripiprazole Teva a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aripiprazole Teva užívat

 3. Jak se přípravek Aripiprazole Teva užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Aripiprazole Teva uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Aripiprazole Teva a k čemu se používá


  Přípravek Aripiprazole Teva obsahuje léčivou látku aripiprazol a patří do skupiny léků, které se označují jako antipsychotika.

  Používá se k léčbě dospělých a dospívajících ve věku 15 let a starších, kteří trpí nemocí, charakterizovanou příznaky jako jsou sluchové, zrakové a hmatové vjemy, které neexistují, podezřívavost, bludy, nesouvislá řeč, poruchy chování a emocionální oploštění. Lidé s těmito obtížemi se mohou také cítit depresivní, provinilí, úzkostní nebo nervózní.


  Přípravek Aripiprazole Teva se užívá k léčbě dospělých a dospívajících ve věku 13 let a starších, kteří trpí stavem, jehož příznaky jsou pocit povznesené nálady, pocit nadměrného množství energie, mnohem menší potřeba spánku než obvykle, překotná řeč a myšlenky a někdy výrazná podrážděnost. U dospělých také zabraňuje znovuobjevení tohoto stavu u těch pacientů, kteří reagovali na léčbu aripiprazolem.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aripiprazole Teva užívat Neužívejte přípravek Aripiprazole Teva

  • jestliže jste alergický(á) na aripiprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

   (uvedenou v bodě 6).


   Upozornění a opatření

   Před užitím přípravku Aripiprazole Teva se poraďte se svým lékařem.


   Během léčby aripiprazolem byly hlášeny sebevražedné myšlenky a chování. Okamžitě informujte svého lékaře, pokud máte myšlenky nebo pocity, že si chcete ublížit.


   Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte svalovou ztuhlost nebo neohebnost s horečkou, pocení, změněný duševní stav nebo velmi rychlý či nepravidelný tep.


   Před léčbou přípravkem Aripiprazole Teva informujte svého lékaře, pokud máte

  • vysokou hladinu cukru v krvi (charakterizovanou příznaky jako je nadměrná žízeň, močení ve zvýšené míře, zvýšená chuť k jídlu a pocity slabosti) nebo výskyt cukrovky v rodině,

  • záchvaty, protože kvůli nim Vás možná bude lékař chtít více sledovat

  • samovolné, nepravidelné svalové záškuby, zejména v obličeji,

  • kardiovaskulární onemocnění (onemocnění srdce a oběhového systému), výskyt kardiovaskulárního onemocnění v rodině, cévní mozkovou příhodu nebo tzv. „malou“ cévní mozkovou příhodu, abnormální krevní tlak,

  • krevní sraženiny, nebo výskyt krevních sraženin v rodině, protože antipsychotika mívají

   spojitost s tvorbou krevních sraženin,

  • zkušenost s nadměrným hráčstvím v minulosti.


   Pokud si všimnete, že přibíráte na váze, objevují se u vás neobvyklé pohyby nebo spavost, které vám brání vykonávat běžné denní činnosti, máte potíže s polykáním nebo alergické příznaky, informujte o tom svého lékaře.


   Jste-li starší pacient trpící demencí (ztráta paměti a jiných duševních schopností), informujte Vy nebo Váš pečovatel/příbuzný Vašeho lékaře, pokud jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu nebo přechodnou („malou“) cévní mozkovou příhodu.


   Informujte svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci či ošetřovatelé zaznamenáte, že se u Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se pro Vás neobvyklým způsobem a že nemůžete odolat nutkání, popudu či pokušení provádět některé činnosti, kterými byste mohl(a) poškodit sebe či ostatní. Tyto projevy jsou nazývány impulzivními poruchami kontroly a může mezi ně patřit návykové hráčství, nadměrná konzumace jídla nebo nadměrné utrácení, abnormálně vysoký zájem o sex nebo zvýšený výskyt či intenzita sexuálních myšlenek a pocitů.

   Váš lékař Vám možná bude muset snížit dávku, nebo přípravek vysadit.


   Aripiprazol může způsobit ospalost, pokles krevního tlaku při vstávání, závratě a změny ve schopnosti pohybu a udržování rovnováhy, což může vést k pádům. Buďte opatrný(á), zejména pokud jste vyššího věku nebo nějak oslaben(a).


   Děti a dospívající

   Tento přípravek není určen k používání u dětí a dospívajících mladších 13 let. Není známo, zda je u těchto pacientů bezpečný a účinný.


   Další léčivé přípravky a přípravek Aripiprazole Teva

   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


   Léky na snížení krevního tlaku: přípravek Aripiprazole Teva může zvýšit účinek léků užívaných ke snížení krevního tlaku. Určitě svého lékaře informujte o tom, že užíváte léky ke kontrole krevního tlaku.


   Užívání přípravku Aripiprazole Teva s některými léky může vyžadovat změnu dávkování přípravku

   Aripiprazole Teva nebo ostatních léků. Je obzvlášť důležité informovat svého lékaře o tom, že užíváte:

  • léky upravující srdeční rytmus (např. chinidin, amiodaron, flekainid),

  • antidepresiva nebo rostlinné přípravky používané k léčbě deprese a úzkosti (např. fluoxetin, paroxetin, venlafaxin, třezalka tečkovaná),

  • léky k léčbě plísní (např. ketokonazol, itrakonazol),

  • určité léky k léčbě infekce HIV (např. efavirenz, nevirapin, inhibitory proteázy, např.

   indinavir, ritonavir),

  • protikřečové léky používané k léčbě epilepsie (např. karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, primidon),

  • některá antibiotika používaná k léčbě tuberkulózy (rifabutin, rifampicin).

   Tyto léky mohou zvyšovat riziko nežádoucích účinků nebo snižovat účinek přípravku Aripirazole Teva; pokud máte při souběžném užívání těchto léků s přípravkem Aripirazole Teva jakékoliv neobvyklé příznaky, máte kontaktovat lékaře.


   Léky, které zvyšují hladinu serotoninu, se obvykle používají při problémech, jako je deprese, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantně kompulzivní choroba (OCD) a sociální fobie, ale také při migréně a bolesti:

  • Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) (jako je paroxetin a fluoxetin) používané při depresi, OCD, panice a úzkosti

  • jiná antidepresiva (jako je venlafaxin a tryptofan) používaná k léčbě těžké deprese

  • tricyklická antidepresiva (jako je klomipramin a amitriptylin) používaná při depresivním onemocnění

  • třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) používaná jako rostlinný přípravek u mírné

   deprese

  • silná analgetika (jako je tramadol a pethidin) používaná k úlevě od bolesti

  • triptany (jako je sumatriptan a zolmitripitan) používané k léčbě migrény

   Tyto léky mohou zvyšovat riziko nežádoucích účinků; pokud se u Vás objeví při užívání některého z

   těchto léků současně s přípravkem Aripiprazole Teva jakýkoli neobvyklý příznak, obraťte se na svého lékaře.


   Přípravek Aripiprazole Teva s jídlem a alkoholem

   Tento přípravek lze užívat bez ohledu na jídlo. Je třeba se vyvarovat konzumaci alkoholu.


   Těhotenství a kojení

   Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


   Následující příznaky se mohou objevit u novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Aripiprazole Teva v posledním trimestru (posledních třech měsících těhotenství): třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, ospalost, rozrušení, dýchací potíže a potíže při kojení. Jestliže se u Vašeho dítěte objeví kterýkoli z těchto příznaků, obraťte se na svého lékaře.


   Pokud užíváte přípravek Aripiprazole Teva, Váš lékař s Vámi prodiskutuje, zda byste měla kojit, a to s ohledem na přínos léčby pro Vás a s ohledem na přínos kojení pro Vaše dítě. Neměla byste dělat obojí. Promluvte si se svým lékařem o nejlepším způsobu, jak krmit Vaše dítě, pokud užíváte tento lék.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Během léčby tímto léčivým přípravkem se mohou objevit závratě a problémy se zrakem (viz bod 4). To by mělo být bráno v úvahu v případech, kdy se vyžaduje plná ostražitost, např. při řízení automobilu nebo při obsluze strojů.


   Přípravek Aripiprazole Teva obsahuje laktózu a sodík

   Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

   Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.


 3. Jak se přípravek Aripiprazole Teva užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

  jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Doporučená dávka přípravku u dospělých je 15 mg jednou denně. Lékař Vám však může předepsat nižší nebo vyšší dávku, maximálně 30 mg jednou denně.


  Použití u dětí a dospívajících

  Léčba se zahajuje jiným léčivým přípravkem. Dávka může být postupně zvyšována na doporučenou dávku u dospívajících 10 mg jednou denně. Váš lékař Vám však může předepsat nižší nebo vyšší dávku, maximálně 30 mg jednou denně.


  Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Aripiprazole Teva je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


  Přípravek Aripiprazole Teva je určen k perorálnímu podání (podání ústy).


  Snažte se užívat tabletu každý den ve stejnou dobu. Nezáleží na tom, zda ji užijete s jídlem nebo

  bez jídla.

  Tabletu vždy zapijte vodou. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.

  I když se cítíte lépe, neměňte denní dávku nebo nepřerušujte užívání přípravku Aripiprazol Teva

  dříve, než se poradíte se svým lékařem.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Aripiprazole Teva, než jste měl(a)

  Jestliže si uvědomíte, že jste užil(a) více tablet, než Vám doporučil Váš lékař (nebo požije-li někdo jiný Vaše tablety), kontaktujte přímo svého lékaře. Nemůžete-li se spojit se svým lékařem, navštivte nejbližší nemocnici a vezměte balení léku s sebou.


  Pacienti, kteří užili příliš mnoho aripiprazolu, pozorovali následující příznaky:

  • zrychlený srdeční tep, agitovanost/agresivitu, problémy s řečí,

  • neobvyklé pohyby (zejména obličeje nebo jazyka) a sníženou úroveň vědomí.


   Další příznaky mohou být:

  • akutní zmatenost, záchvaty (epilepsie), kóma (bezvědomí), kombinace horečky, zrychleného dechu, pocení, ztuhlost svalů a ospalost nebo spavost; pomalejší dýchání, dušení, vysoký nebo nízký krevní tlak, abnormální srdeční rytmus.


  Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nemocnici, pokud pozorujete cokoliv z výše uvedeného.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Aripiprazole Teva

  Když zapomenete dávku užít, užijte ji co nejdříve po tom, co si vzpomenete, ale neužívejte dvě dávky

  v jednom dni.


  Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Aripiprazole Teva

  Nepřerušujte léčbu jen proto, že se cítíte lépe. Je důležité, abyste pokračoval(a) v podávání přípravku

  Aripiprazole Teva tak dlouho, jak Vám sdělil lékař.

  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

  • cukrovka (diabetes mellitus),

  • poruchy spánku,

  • pocit úzkosti,

  • pocit neklidu a neschopnost zůstat bez hnutí, neschopnost klidně sedět,

  • akatizie (nepříjemný pocit vnitřního neklidu a nutkavá potřeba se neustále pohybovat),

  • nekontrolovatelné záškuby, trhavé nebo svíjivé pohyby, neklidné nohy,

  • třes,

  • bolest hlavy,

  • únava,

  • ospalost,

  • točení hlavy,

  • třes a rozmazané vidění.

  • snížený počet stolic nebo potíže s vyprazdňováním stolice,

  • poruchy trávení,

  • nevolnost,

  • zvýšená tvorba slin,

  • zvracení,

  • pocit únavy.


   Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

  • zvýšené hladiny hormonu prolaktinu v krvi,

  • příliš vysoké hladiny cukru v krvi,

  • deprese,

  • změněný nebo zvýšený sexuální zájem,

  • nekontrolované pohyby úst, jazyka a končetin (tarditivní dyskineze),

  • svalová porucha způsobující kroutivé pohyby (dystonie),

  • neklidné nohy,

  • dvojité vidění,

  • citlivost očí na světlo,

  • rychlý srdeční tep,

  • pokles krevního tlaku při postavení, který způsobuje závratě, točení hlavy nebo mdloby,

  • škytavka


   Následující nežádoucí účinky byly hlášeny poté, co byl aripiprazol uveden na trh, avšak četnost jejich výskytu není známa (četnost z dostupných údajů nelze určit)

  • nízké hladiny bílých krvinek,

  • nízké hladiny krevních destiček,

  • alergická reakce (např. otok úst, jazyka, obličeje a krku, svědění, kopřivka),

  • nástup nebo zhoršení cukrovky, ketoacidóza (ketolátky v krvi a moči) nebo kóma

   (bezvědomí),

  • nedostatek sodíku v krvi,

   • nechutenství (anorexie),

   • snížení tělesné hmotnosti,

   • zvýšení tělesné hmotnosti,

   • myšlenky na sebevraždu, pokus o sebevraždu a sebevražda

   • pocit agresivity,

   • neklid,

   • nervozita,

   • kombinace horečky, svalové ztuhlosti, zrychleného dýchání, pocení, sníženého vědomí a náhlých změn krevního tlaku a tepové frekvence, mdloby (neuroleptický maligní syndrom),

   • epileptický záchvat,

   • serotoninový syndrom (reakce, která může způsobit pocity velkého štěstí, ospalosti, nemotornosti, neklidu, pocit opilosti, horečku, pocení nebo ztuhlé svaly),

   • poruchy řeči,

   • fixace očních bulbů v jedné pozici,

   • náhlé nevysvětlitelné úmrtí,

   • život ohrožující nepravidelný srdeční tep,

   • srdeční záchvat,

   • zpomalený srdeční tep,

   • krevní sraženiny v žilách zejména v nohách (příznaky zahrnují otok, bolest a zčervenání nohy), které se mohou krevním řečištěm dostat do plic a způsobit bolest na hrudi a dýchací potíže (pokud si všimnete jakéhokoli příznaku, vyhledejte okamžitě lékaře),

   • vysoký krevní tlak,

   • mdloby,

   • náhodné vdechnutí jídla s rizikem zápalu plic (plicní infekce),

   • stažení svalů v okolí hlasivek,

   • zánět slinivky břišní,

   • potíže s polykáním,

   • průjem,

   • nepříjemné pocity v břiše,

   • nepříjemné pocity v žaludku,

   • selhání jater,

   • zánět jater,

   • zežloutnutí kůže a očního bělma,

   • změněné hodnoty jaterních testů,

   • kožní vyrážka,

   • citlivost kůže na světlo,

   • plešatost,

   • nadměrné pocení,

   • závažné alergické reakce, např. léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS). DRESS se zpočátku projevuje potížemi podobnými chřipce a vyrážkou na obličeji, následně se objeví rozšíření vyrážky, vysoká teplota, zvětšení lymfatických uzlin, zvýšené hladiny jaterních enzymů v krevních testech a nárůst počtu některých bílých krvinek (eozinofilie),

   • abnormální svalové selhání, které může vést k problémům s ledvinami,

   • svalová bolest

   • ztuhlost,

   • mimovolní únik moči (inkontinence),

   • těžkosti s vyprazdňováním moči,

   • abstinenční syndrom u novorozenců v případě užívání během těhotenství,

   • prodloužená a/nebo bolestivá erekce,

   • potíže s regulací tělesné teploty nebo přehřátí,

   • bolest na hrudi,

    • pocení rukou, kotníků nebo chodidel

    • v krevních testech: zvýšená nebo kolísající hladina cukru v krvi, zvýšený glykosylovaný

     hemoglobin,

    • neschopnost odolat nutkání, popudu či pokušení provádět činnost, která by mohla poškodit Vás nebo ostatní. Mezi tyto činnosti mohou patřit:

     • silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo osobních následků,

     • změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo v ostatních budí zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit,

     • nekontrolovatelné nadměrné nakupování,

     • záchvatovité přejídání se (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) nebo nutkavé přejídání se (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je nutné pro zahnání hladu),

     • tendence potulovat se.

   Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků. Váš lékař s Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je omezit.


   U starších pacientů trpících demencí, kteří užívali aripiprazol, bylo hlášeno více smrtelných případů. Kromě toho byly zaznamenány případy cévní mozkové příhody nebo „malé“ cévní mozkové příhody.


   Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

   Dospívající ve věku 13 let a starší měli podobné nežádoucí účinky a podobnou četnost výskytu jako dospělí, kromě ospalosti, nekontrolovaných záškubů nebo trhavých pohybů, neklidu a únavy, jež byly velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů), a často se vyskytla bolest v horní části břicha, sucho v ústech, zvýšená srdeční frekvence, zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšená chuť k jídlu, svalové záškuby, nekontrolované pohyby končetin a závratě, zejména při vstávání z lehu nebo sedu (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů).


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Aripiprazole Teva uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Blistr

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  HDPE lékovka (10/15 mg)

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce. Doba

  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Blistr + HDPE lékovka (10/15 mg)

  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


  HDPE lékovka (10/15 mg)

  Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Aripiprazole Teva obsahuje

  • Léčivou látkou je aripiprazolum.

   Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 10 mg. Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 15 mg.

  • Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, žlutý oxid železitý (E172) (jen 15 mg), červený oxid železitý (E172) (jen 10 mg), hyprolosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát.


Jak přípravek Aripiprazole Teva vypadá a co obsahuje toto balení

10 mg

Růžové až světle růžové, podlouhlé tablety s vyraženým „10“ na jedné straně a půlicí rýhou na druhé straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


15 mg

Světle žluté, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami s vyraženým „15“ na jedné straně a půlicí rýhou na druhé straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


10 mg

Přípravek Aripiprazole Teva je dostupný v balení po 7, 7 x 1, 14, 14 x 1, 28, 28 x 1, 30, 49, 56, 56 x 1,

60, 98, 98 x 1 a 100 tabletách.


15 mg

Přípravek Aripiprazole Teva je dostupný v balení po 7, 7 x 1, 14, 14 x 1, 28, 28 x 1, 30, 49, 56, 56 x 1,

60, 98, 98 x 1 a 100 tabletách.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, Praha 5, 15000 Česká republika


Výrobce

Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo Teva Pharma B.V., Haarlem, Nizozemsko PLIVA Hrvatska d.o.o., Zagreb, Chorvatsko

Teva Operations Poland Sp. z.o.o, Krakow, Polsko Actavis Ltd., Zejtun, Malta

PharmaPath S.A., 28is Oktovriou 1, Agia Varvara, 123 51, Řecko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Belgie: Aripiprazole Teva 10 mg tabletten/comprimés/Tabletten, Aripiprazole Teva

15 mg tabletten/comprimés/Tabletten

Bulharsko: Aripiprazole TEVA 15mg tablet

Chorvatsko: Aripiprazol Pliva 10 mg tablete, Aripiprazol Pliva 15 mg tablete

Česká republika Aripiprazole Teva

Dánsko: Aripiprazole Teva

Estonsko: Aripiprazole Teva

Německo: Aripiprazol AbZ 10 mg Tabletten, Aripiprazol AbZ 15 mg Tabletten

Maďarsko: Aripiprazol-Teva 15 mg tabletta

Irsko: Aripiprazole Teva 10mg Tablets, Aripiprazole Teva 15mg Tablets

Itálie: Aripiprazolo Teva

Lotyšsko: Aripiprazole Teva 15 mg tabletes

Litva: Aripiprazole Teva 15 mg tabletės

Nizozemsko: Aripiprazol Teva 10 mg, tabletten, Aripiprazol Teva 15 mg, tabletten Portugalsko: Aripiprazol Teva

Rumunsko: ARIPIPRAZOL TEVA 10 mg comprimate, ARIPIPRAZOL TEVA 15 mg comprimate

Slovinsko: Aripiprazol Teva 10 mg tablete, Aripiprazol Teva 15 mg tablete

Španělsko: Aripiprazol Teva 10 mg comprimidos EFG, Aripiprazol Teva 15 mg comprimidos EFG

Švédsko: Aripiprazole Teva


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19. 7. 2022