Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

TANTOGRIP citrón
paracetamol, combinations excl. psycholeptics


Příbalová informace: informace pro uživatele


TANTOGRIP citrón 600 mg/10 mg prášek pro perorální roztok v sáčku

paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

(sympatomimetika).


Upozornění a opatření

Neužívejte tento léčivý přípravek s jinými přípravky obsahujícími paracetamol. Užití vyšších dávek než doporučených může vést k riziku závažného poškození jater.


Před užitím přípravku TANTOGRIP citrón se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

  1. Jak přípravek TANTOGRIP citrón uchovávat


    Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

    Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti (EXP) uvedené na krabičce a sáčku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


  2. Obsah balení a další informace


Co přípravek TANTOGRIP citrón obsahuje

Jeden sáček obsahuje:

Léčivými látkami jsou: 600 mg paracetamolu a 10 mg fenylefrin-hydrochloridu (což odpovídá 8,2 mg fenylefrinu).


Dalšími složkami jsou sacharóza, bezvodá kyselina citronová, dihydrát natrium-citrátu, kukuřičný škrob, natrium-cyklamát, dihydrát sodné soli sacharinu, kyselina askorbová, koloidní bezvodý oxid křemičitý, citronové aroma, práškový kurkumin 5% (kurkumin E 100 + tekutá glukóza usušená

rozprášením). Viz také bod 2 „Přípravek TANTOGRIP citrón obsahuje sacharózu, glukózu a sodík“.


Jak přípravek TANTOGRIP citrón vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek TANTOGRIP citrón je prášek pro perorální roztok v sáčku. Přípravek TANTOGRIP citrón je dostupný v baleních po 10 nebo 16 sáčcích. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci:

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Palachovo náměstí 799/5, 625 00 Brno, Česká republika


Výrobce:

A.C.R.A.F. S.p.A. - Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona, Itálie


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Rakousko: Tantum Grip Zitronengeschmack Paracetamol/Phenylephrinhydrochlorid 600 mg/10 mg Pulver im Beutel zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

Bulharsko: Тантум Флу с вкус на лимон 600 mg/10mg прах за перорален разтвор в саше Česká republika: TANTOGRIP citrón

Řecko: TANTOGRIP 600mg/10mg κόνις για πόσιμο διάλυμα με γεύση λεμόνι σε φακελίσκο

Polsko: TANTUM FLU o smaku cytrynowym

Rumunsko: TANTUMGRIP cu gust de lămâie 600 mg/10 mg pulbere pentru soluție orală în plic Slovenská republika: TANTUMGRIP 600 mg/10 mg prášok na perorálny roztok s citrónovou príchuťou


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8. 8. 2022.