Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Rennie Plus


Příbalová informace: informace pro uživatele


Rennie Plus 625 mg/73,5 mg/150 mg žvýkací tablety

calcii carbonas, magnesii subcarbonas ponderosus, acidum alginicum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Rennie Plus a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rennie Plus používat

 3. Jak se Rennie Plus používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak Rennie Plus uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je Rennie Plus a k čemu se používá


  Rennie Plus poskytuje úlevu při pálení žáhy a poruchách trávení spojených s překyselením žaludku.


  Rennie Plus působí dvěma různými způsoby:

  1. Kyselina alginová tvoří v žaludku ochrannou bariéru, která brání žaludeční kyselině postupovat směrem vzhůru, což zmírňuje palčivou bolest v hrudníku

  2. Uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý poskytují rychlou a dlouhotrvající neutralizaci přebytku kyseliny v žaludku.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rennie Plus používat


  Neužívejte Rennie Plus:

  • pokud máte závažné onemocnění ledvin nebo trpíte ledvinovými kameny

  • pokud máte vysokou hladinu vápníku nebo nízkou hladinu fosfátu v krvi

  • pokud jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na jakoukoli složku přípravku


   Upozornění a opatření

   Stejně jako jiná antacida, může užívání těchto tablet zakrýt příznaky jiného, mnohem závažnějšího onemocnění. Pokud příznaky přetrvávají i po 14 dnech, poraďte se se svým lékařem.

   Poraďte se prosím se svým lékařem nebo lékárníkem před užitím přípravku Rennie Plus pokud máte jakékoli problémy s ledvinami, pokud máte diagnostikovanou sarkoidózu (zánětlivé onemocnění, které zasahuje více orgánů v těle) nebo trpíte závážnými či chronickými poruchami nebo onemocněními trávicího traktu.


   Další léčivé přípravky a Rennie Plus

  • Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

   v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

  • Pokud užíváte antibiotika (tetracykliny, chinolony), srdeční glykosidy (digoxin, digitoxin), bisfosfonáty (používané k léčbě osteoporózy), dolutegravir (antiretrovirový lék používaný k léčbě HIV infekce), levothyroxin (hormon štítné žlázy), eltrombopag (lék používaný ke zvýšení počtu krevních destiček) nebo jiné léky vázané na lékařský předpis (např. fluoridy, fosfáty, léky obsahující železo), řekněte svému lékaři, že máte v úmyslu užívat Rennie Plus, protože účinnost těchto léků tím může být ovlivněna. Pro dosažení nejlepšího účinku všech užívaných léků si vezměte Rennie Plus 1 až 2 hodiny po užití jakýchkoli jiných léků.

  • Jestliže užíváte jakákoli thiazidová diuretika (např. bendroflumetiazid), která se používají ke zvýšení produkce moči, řekněte svému lékaři, že máte v úmyslu užívat Rennie Plus, protože lékař může považovat za nutné monitorovat hladinu vápníku ve Vaší krvi.


  Rennie Plus s jídlem a pitím

  Podobně jako u ostatních antacid obsahujících vápník se vyvarujte příjmu velkého množství mléka nebo mléčných výrobků.


  Těhotenství a kojení

  Dříve než začnete užívat jakýkoli lék, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Rennie Plus je možné užívat i v těhotenství, musí však být postupováno v souladu s pokyny. Rennie Plus je možné užívat i v období kojení, musí však být postupováno v souladu s pokyny (viz bod 3).

  Protože Rennie Plus dodá značné množství vápníku navíc k příjmu vápníku potravinami, má těhotná žena přísně omezit svou spotřebu přípravku Rennie Plus na maximální doporučenou denní dávku a vyvarovat se současného zvýšeného příjmu mléka (1 litr obsahuje až 1,2 g elementárního vápníku) a mléčných výrobků.


  Rennie Plus obsahuje sodík, glukózu a sacharózu:

  Tento léčivý přípavek obsahuje 14 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné tabletě. To

  odpovídá 0,7 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.


  Tento léčivý přípavek obsahuje 230 mg sacharózy a přibližně 555,2 mg glukózy (včetně dextrátů) v jedné tabletě. Toto je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

  Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

  Navíc glukóza a sacharóza mohou být škodlivé pro zuby.


 3. Jak se Rennie Plus užívá


  Pokaždé užívejte přípravek Rennie Plus přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Dospělí a děti jen starší 12 let

  Mají být rozžvýkány 2 tablety nejlépe vždy jednu hodinu po jídle a před spaním. Při pálení žáhy

  v mezidobí je možné užít další 2 tablety. Neužívejte více než 12 tablet během 24 hodin.


  Rennie Plus je možné užívat během těhotenství a v období kojení, pokud se užívá s souladu s pokyny

  výše.


  Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Pokud příznaky přetrvávají i po 14 dnech, poraďte se s lékařem, abyste vyloučili vážnější onemocnění. Je třeba se vyvarovat dlouhodobého užívání přípravku. Nepodávejte přípravek dětem mladším 12 let.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Rennie Plus, než jste měl(a)

  Vypijte hodně vody a kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. Příznaky předávkování zahrnují pocit na zvracení, zvracení, zácpu, únavu, zvýšenou produkci moči, žíznivost, dehydrataci a abnormální svalovou slabost.

  Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít Rennie Plus

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky nejsou pravděpodobné při doporučeném dávkování.


  Vzácně byly hlášeny alergické reakce na složky přípravku např. vyrážka, svědění, potíže s dechem, otok obličeje, úst nebo hrdla a anafylaktický šok. Pokud se u Vás vyskytnou tyto reakce, zastavte léčbu a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.


  Dlouhodobé užívání vysokých dávek může zapříčinit vysokou hladinu vápníku a hořčíku v krvi, zejména u pacientů s chorobami ledvin. Ta může vyvolat pocit na zvracení a zvracení, podrážděný žaludek, průjem, únavu, svalovou slabost, zmatenost, zvýšenou produkci moči, zvýšenou žíznivost a dehydrataci.


  Při dlouhodobém užívání přípravku Rennie Plus spolu s mlékem nebo mléčnými výrobky může dojít ke vzniku milk-alkali syndromu, který je příčinou vysoké hladiny vápníku v krvi. Specifické příznaky milk-alkali syndromu mohou zahrnovat ztrátu chuti, bolest hlavy, problémy s ledvinami, únavu a bulky v podkoží.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak Rennie Plus uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za “EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace


Co Rennie Plus obsahuje


Jak Rennie Plus vypadá a co obsahuje toto balení


Rennie Plus jsou téměř bílé mramorované kulaté žvýkací tablety z obou stran ploché se zešikmenými

hranami.

Dodávají se ve stripech potažených fólií, v krabičce spolu s touto příbalovou informací.


Tablety jsou dostupné v balení po 12, 18, 24, 30, 36 a 48.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Delpharm Gaillard 33 rue de l’Industrie 74240 Gaillard Francie


Rakousko

Rennie Antacidum plus Alginat 625mg/73,5mg/150mg Kautabletten

Belgie/Lucembursko

NL: Rennie Antizuur – Antireflux kauwtabletten

FR: Rennie Antiacide – Antireflux comprimés à croquer

DE: Rennie Antiacide – Antireflux comprimés à croquer

Kypr/Řecko

Rennie Double Action chewable tablets

Česká republika

Rennie Plus

Finsko

Rennie Comp

Maďarsko

Rennie Extra rágótabletta

Malta

Rennie Dual Action Chewable tablet

Polsko

Rennie Extra

Portugalsko

Rennie Dual Action

Slovensko

Rennie Plus 625 mg/ 73.5 mg/ 150 mg žuvacie tablety

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 6. 2021