Domovská stránka Domovská stránka

Urifos
fosfomycin


Příbalová informace: informace pro uživatele


URIFOS 3 g granule pro perorální roztok

fosfomycin - trometamol


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Stavy, na které je třeba dávat po zo r

Přípravek Urifos může způsobovat závažné nežádoucí účinky. Jedná se mimo jiné o alergické reakce a zánět tlustého střeva. Během užívání tohoto léčivého přípravku musíte dávat pozor na určité příznaky, aby se snížilo riziko případných potíží. Viz „Závažné nežádoucí účinky“ v bodě 4.


Děti a dospívající

Tento lék nepodávejte dětem mladším 12 let, protože jeho bezpečnost a účinnost nebyly v této věkové skupině stanoveny.


Další léčivé přípravky a přípravek Urifos

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích včetně volně prodejných léků, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


To je důležité zejména v případě, že užíváte:


Další nežádoucí účinky


Časté (mo ho u po stihov at až 1 z 10 osob):


Hlášení nežádoucích účinků


Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Urifos uchovávat


Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Urifos obsahuje:

Léčivou látkou je fosfomycin - trometamol. Jeden sáček obsahuje 5631 mg fosfomycin - trometamolu, což odpovídá 3 g fosfomycinu.


Pomocnými látkami jsou:

Sodná sůl sacharinu, sacharóza, hydroxid vápenatý.

Pomerančové aroma: maltodextrin, monohydrát glukózy, arabská klovatina (E414), kyselina citronová (E330), butylhydroxyanisol (E320).

Jak přípravek Urifos vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé až téměř bílé granule v jednodávkovém sáčku.


Balení:

Sáček papír/LDPE/Al/LDPE

1 sáček s obsahem 8 g (z čehož 3 g je fosfomycin).


Upozornění:

V členské zemi EHP, ze které je přípravek dovážen, je přípravek registrován pod názvem Afastural. Tento název je uveden na sáčku.

Text na sáčku je v cizím jazyce.


Překlad textu na s áč ku:


Afastural, 3 g, granulat do spo rządzania roztwo ru do ustnego = Urifos, 3 g, granule pro pero rální

roztok

Fosfomycyna = fosfomycin

Każda saszetka zawiera 3 g fo sfo mycyny (w po staci fo sfo mycyny z trometam o lem). = Každý sáček

obsahuje 3 g fosfomycinu (jako fosfomycin - trometamol).

Zawiera sacharozę. = Obsahuje sacharózu.

Granulat do spo rządzania ro ztwo ru do ustnego = Granule pro perorální ro zto k

1 saszetka zawierająca 8 g granulatu = 1 sáček o bsahující 8 g granulí

Podanie doustne. = P ero rální podání

Zawarto ść saszetki należy ro zpuścić w szklance wo dy. = Obsah sáčku je třeba ro zpustit ve sklenici

vody.

Należy zapo znać się z treś cią ulo tki przed zasto so waniem leku = Před po užitím si přečtěte příbalovou informaci

Lek przechowywać w m iejscu nie widocznym i niedo stępnym dla dzieci. = Ucho v áv ejte přípravek

m imo do hled a do sah dětí.

Lekó w nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domo wych po jem nikó w na o dpadki. = Léčivé přípravky

se nesm í v yhazo v at do o dpadních v o d nebo dom ácího o dpadu.

Rp - Lek wydawany na receptę. = Výdej léčiv ého přípravku v ázán na lékařský předpis.

Podmiot odpowiedzialny = držitel ro zho dnutí o registraci


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci:

Exeltis Poland Sp. z o.o. ul. Szamocka 8

01-748 Warszawa Polsko


Souběžný dovozce:

Pharmedex s.r.o., Lisabonská 799/8, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika


Výrobce:

SPECIAL PRODUCT’S LINE S.p.A.

Via Fratta Rotonda Vado Largo, 1 03012 Anagni (FR)

Itálie

Přebaleno:

DITA výr. družstvo invalidů, Stránského 2510, Tábor, Česká republika

SVUS Pharma, a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, Hradec Králové, Česká republika MEDIAP, spol. s r.o., Dostihová 678, 763 15 Slušovice, Česká republika


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Estonsko: Fosfomycin LadeePharma 3g

Litva: Fosfomycin LadeePharma 3g granulės geriamajam tirpalui

Lotyšsko: Fosfomycin LadeePharma 3g granulas iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai Maďarsko: Fosfomycin Exeltis 3g granulátum belsőleges oldhatoz

Polsko: Afastural

Slovenská republika: Afastural 3 g


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 5. 2022