Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Warfarin Orion

CENY

5MG TBL NOB 100

Velkoobchod: 116,01 Kč
Maloobchodní: 174,83 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

3MG TBL NOB 100

Velkoobchod: 90,18 Kč
Maloobchodní: 135,90 Kč
Uhrazen: 15,29 Kč


Příbalová informace: Informace pro uživatele


Warfarin Orion 3 mg tablety Warfarin Orion 5 mg tablety


warfarinum natricum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Warfarin Orion a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Warfarin Orion užívat

 3. Jak se Warfarin Orion užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak Warfarin Orion uchovávat

6. Obsah balení a další informace


1. Co je Warfarin Orion a k čemu se používá


Tablety Warfarin Orion se používají k prevenci a léčbě tromboembolismu a komplikací s ním spojených. Tablety Warfarin Orion snižují náchylnost krve k tvorbě sraženin.


Váš lékař vám vysvětlí, která onemocnění se léčí nebo kterým onemocněním lze předejít díky tomuto přípravku. Nejčastěji se tento lék používá k:


Vyhněte se radikálním změnám stravovacích návyků, protože množství vitamínu K v potravě muže ovlivnit léčbu warfarinem. Stavy, které mohou ovlivnit léčbu, jsou přechod na vegetariánskou dietu, dodržování extrémní diety, deprese, zvracení, průjem, tuková stolice nebo podvýživa z jiných příčin.


Další léčivé přípravky a Warfarin Orion

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, rostlinných léčivých přípravcích a přírodních produktech.


Léky

Mnoho léků může ovlivnit účinnost tablet Warfarin Orion, a to buď jejím zvýšením nebo snížením. Bez předchozí konzultace s lékařem se nesmí zahajovat užívání nových léků ani vysazovat dříve předepsaný lék. Všechny změny v souběžném užívání léků mohou změnit rovnováhu perorálních antikoagulancií a může být nutné častější stanovení INR (laboratorní vyšetření krve).


V případě potřeby užití analgetik kontaktujte svého lékaře. Většina analgetik dostupných bez lékařského předpisu se nesmí užívat současně s přípravkem Warfarin Orion. Avšak pro dočasnou úlevu od bolesti nebo horečky lze použít přípravky obsahující jako léčivou látku pouze paracetamol.


Glukosamin (k léčbě osteoartrózy) může zvýšit účinek přípravku Warfarin Orion.


O vhodnosti užívání doplňků stravy se poraďte s lékařem.


Rostlinné léčivé přípravky a přírodních produkty

Jestliže již užíváte některý z následujících rostlinných léčivých přípravků, musíte se před ukončením jejich užívání poradit s lékařem. Ginko (Ginkgo biloba), česnek (Allium sativum), andělika čínská (Angelica sinensis), papája (Carica papaya) nebo šalvěj (Salvia miltiorrhiza) mohou zvýšit účinek přípravku Warfarin Orion. Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) a ženšen (Panax spp.) mohou naopak jeho účinek snižovat. Proto během léčby přípravkem Warfarin Orion nesmíte užívání těchto rostlinných léčivých přípravků zahájit nebo ukončit bez konzultace se svým lékařem.


Warfarin Orion s jídlem, pitím a alkoholem

Příjem vitaminu K rovněž ovlivňuje léčbu přípravkem Warfarin Orion. Z tohoto důvodu by měl být Váš příjem potravy s obsahem vitaminu K během léčby warfarinem co nejvíce vyrovnaný. Je třeba se

vyvarovat náhlých změn životosprávy. Nejbohatším zdrojem vitaminu K je zelená zelenina, listová

zelenina a byliny.


Některé z nich jsou uvedeny níže. Není nutné se těmto potravinám vyhýbat, ale jejich množství v denní stravě má být co nejvíce vyvážené: amarantové listy, avokádo, brokolice, růžičková kapusta, zelí, řepkový olej, lístky čajotu, pažitka, koriandr, slupky okurek (avšak nikoliv loupané okurky), čekanka, kapusta, kiwi, hlávkový salát, mátové listy, nať hořčice, olivový olej, petržel, hrášek, pistácie, červené mořské řasy, špenát, sójové boby, sójový olej, čajové lístky (nikoliv však čaj), lístky vodnice (tuřín) nebo řeřicha.

Brusinkový džus a jiné produkty s obsahem brusinek mohou potencovat účinek warfarinu a proto je třeba se vyhnout souběžnému použití.


Kouření muže ovlivnit účinnost warfarinu. Pokud jste kouřil(a) dlouho a během léčby přípravkem

Warfarin Orion jste přestal(a), bude u Vás nutné častěji kontrolovat hodnotu INR.


Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


Váš lékař rozhodne o užívání přípravku Warfarin Orion během těhotenství. Plánujete-li těhotenství nebo otěhotníte-li během léčby přípravkem Warfarin Orion, musíte kontaktovat svého lékaře, jelikož užívání přípravku Warfarin Orion během těhotenství může být pro plod škodlivé.


Warfarin sodný se nevylučuje do mateřského mléka, tudíž se během léčby přípravkem Warfarin Orion může pokračovat v kojení.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Warfarin nemá žádný účinek na schopnost řídit a obsluhovat stroje.


Pomocné látky

Přípravek Warfarin Orion obsahuje laktosu (přibližně 85 mg v 1 tabletě). Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v dávce, to znamená, že je prakticky bez sodíku.


3. Jak se Warfarin Orion užívá


Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.


Od svého lékaře, v nemocnici nebo ve zdravotním středisku obdržíte podrobné instrukce o Vaší léčbě přípravkem Warfarin Orion.


Je nezbytné pravidelné laboratorní vyšetření. Dávkování je individuální, upravené pro Vás, a dávky se mohou den ode dne lišit. Pokyny ohledně dávkování jsou popsány ve Vaší průkazce o sledování léčby perorálními antikoagulancii. V této průkazce naleznete účel Vaší antikoagulační léčby, cílový antikoagulační účinek (např. INR 2,0 až 3,0 nebo INR 2,5 až 3,5) a termín následující laboratorní kontroly. Je naprosto nezbytné dodržovat instrukce pro dávkování a docházet pravidelně na laboratorní kontroly.


Důležité!

Vyskytne-li se u Vás během léčby přípravkem Warfarin Orion, zvýšená náchylnost nebo přecitlivělost k tvoření podlitin, krvácení z nosu nebo dásní, krev v moči, černá nebo krvavá stolice, zvracení krve nebo silnější a delší menstruační krvácení, kontaktujte svého lékaře. Tyto příznaky mohou být projevy nadměrného účinku warfarinu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Warfarin Orion, než jste měl(a)

Pokud užijete Vy, nebo někdo jiný nadměrnou dávku přípravku Warfarin Orion, musíte se poradit se svým lékařem, který Vám sdělí další instrukce. Byla-li užita velmi velká dávka, lze jako první pomoc podat živočišné uhlí, ale přesto musí postižený co nejdříve kontaktovat lékaře.


Jestliže jste zapomněl(a) užít Warfarin Orion

Jestliže jste zapomněl(a) užít jednu dávku a uvědomíte si to během 12 hodin, můžete si vzít zapomenutou dávku ihned. Další dávku užijte tak, jak jste zvyklý(á). Pokud od doby kdy jste měl(a) užít lék uběhla delší doba než 12 hodin, neberte si zapomenutou dávku. Nezapomeňte si poznamenat zapomenutou dávku do své průkazky o sledování léčby.

Zapomenete-li více než jednu dávku, musíte kontaktovat svého lékaře, který Vám určí další dávkování. Nikdy neužívejte zdvojenou dávku nebo dvě dávky krátce po sobě.


Doporučuje se zapisovat si užité dávky do Vaší průkazky o sledování léčby.


Jestliže jste přestal(a) užívat Warfarin Orion

Jestliže je léčba přípravkem Warfarin Orion ukončena, může antikoagulační účinek přetrvávat po dobu

2-5 dnů.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.


 1. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Důležité!

  Pokud během léčby přípravkem Warfarin Orion zaznamenáte jakýkoli z následujících příznaků, okamžitě informujte lékaře:

  • nadměrný sklon nebo citlivost k tvorbě modřin, krvácení z nosu nebo z dásní, krev v moči, černá nebo krvavá stolice, zvracení krve, silnější nebo prodloužená menstruace.

  • alergická reakce – projevy mohou zahrnovat otok tváře, rtů, jazyka nebo hrdla, potíže s

   dýcháním nebo polykáním, silné svědění kůže s puchýřky.

  • zarudlé, oteklé, bolestivé skvrny na kůži, které vypadají jako modřiny nebo krví naplněné puchýřky, obvykle na dolních končetinách nebo hýždích.

  • bolestivé prsty nohy, které získávají fialovo-modré zbarvení.

  • bolestivá kožní vyrážka. Ve vzácných případech může warfarin způsobit závažná kožní onemocnění, včetně onemocnění zvaného kalcifylaxe, které může začít bolestivou kožní vyrážkou, ale může vést i k dalším vážným komplikacím. Tento nežádoucí účinek se častěji vyskytuje u pacientů s chronickým onemocněním ledvin.


   Č asté ú čin k y (moh ou se v y sky tno u t až u 1 z 10 p acien tů ):

   Slabé krvácení (z nosu nebo dásní, tvorba modřin); také krev v moči, černá nebo krvavá stolice,

   silnější nebo prodloužená menstruace nebo jiné projevy krváceni. Nevolnost, zvracení, průjem.


   Vzácn é (mo h o u se v y sky tn ou t až u 1 z 1 000 p acien tů ):

   Kumarinová nekróza (odumření tkáně způsobené lékem), syndrom purpurových prstů (fialovo-modré zbarvení prstů nohy a chodidel, které je velmi bolestivé).


   Velmi v zácn é (mo h o u se v y sky tn ou t až u 1 z 10 000 p acien tů ) n ebo n ezn ámé (z d o stu pn ý ch ú d ajů

   nelze odhadnout):

   Reakce z přecitlivělosti projevující se obvykle jako kožní vyrážka, přechodné zvýšeni hodnot jaterních

   enzymů, cholestatická hepatitida (typ zánětu jater), vznik vaskulitidy (zánětlivé onemocnění cév),

   přechodné vypadávaní vlasů, priapismus (přetrvávající bolestivé ztopořeni penisu) obvykle na začátku léčby, ukládání vápníku do průdušnice.


   Nežád o u cí ú čin k y s frek v en cí v ý sky tu nen í známo (z d o stu pn ý ch úd ajů n elze u rčit):

   Ukládání vápníku ve stěně krevních cév kůže, které vede k rozvoji bolestivých puchýřů na kůži

   (kalcifylaxe).


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 2. Jak přípravek Warfarin Orion uchovávat


Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce a v krabičce, aby byl

přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.


Lahvička obsahuje vysoušedlo, které chrání tablety proti vlhkosti. Vysoušecí kapsle by neměla být vyjmuta z lahvičky. Vysoušecí kapsle nepolykejte.


Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za "Použitelné do" nebo "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace


Co Warfarin Orion obsahuje


Jak Warfarin Orion vypadá a co obsahuje toto balení

Warfarin Orion 3 mg - světle modré ploché tablety s půlicí rýhou a symbolem ORN 17, které mohou být skvrnité. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


Warfarin Orion 5 mg - světle růžové ploché tablety s půlicí rýhou a symbolem ORN 18, které mohou být skvrnité. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


Bílá plastová lahvička (HDPE) s kapslí s vysoušedlem a šroubovacím uzávěrem (HDPE) garantujícím neporušenost obalu, krabička.

Velikost balení: 100 tablet


Držitel rozhodnutí o registraci

Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finsko


Výrobce

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finsko


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15. 9. 2020