Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Kisplyx

Příbalová informace: informace pro uživatele


Kisplyx 4 mg tvrdé tobolky Kisplyx 10 mg tvrdé tobolky


lenvatinibum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Držitel rozhodnutí o registraci

Eisai GmbH

Edmund-Rumpler-Straße 3 60549 Frankfurt am Main Německo

E-mail: medinfo_de@eisai.net


Výrobce

Eisai GmbH

Edmund-Rumpler-Straße 3 60549 Frankfurt am Main Německo


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Eisai SA/NV

Tél/Tel: +32 (0) 800 158 58

Lietuva

Ewopharma AG atstovybė

Tel: + 370 5 2430444


България

Ewopharma AG

Teл.: + 359 2 962 12 00

Luxembourg/Luxemburg

Eisai SA/NV

Tél/Tel: +32 (0) 800 158 58

(Belgique/Belgien)


Česká republika

Eisai GesmbH organizačni složka

Tel.: + 420 242 485 839

Magyarország Ewopharma Hungary Ltd. Tel.: + 36 1 200 46 50


Danmark

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Sverige)

Malta

Cherubino LTD

Tel.: + 356 21343270

Deutschland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Nederland

Eisai B.V.

Tel: + 31 (0) 900 575 3340


Eesti

Ewopharma AG Eesti filiaal Tel: + 372 6015540

Norge

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Sverige)


Ελλάδα

Arriani Pharmaceutical S.A.

Τηλ: + 30 210 668 3000

Österreich

Eisai GesmbH

Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0


España

Eisai Farmacéutica, S.A.

Tel: + (34) 91 455 94 55

Polska

Ewopharma AG Sp. z o.o Tel: + 48 (22) 620 11 71


France

Eisai SAS

Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Portugal

Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda Tel: + 351 214 875 540


Hrvatska

Ewopharma d.o.o

Tel: + 385 (0) 1 6646 563


Ireland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Germany) Ísland Eisai AB

Sími: + 46 (0) 8 501 01 600

(Svíþjóð)

România

Ewopharma AG

Tel: + 40 21 260 13 44


Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Tel: + 386 590 848 40


Slovenská republika

Eisai GesmbH organizační složka Tel.: +420 242 485 839

(Česká republika)


Italia

Eisai S.r.l.

Tel: + 39 02 5181401

Suomi/Finland

Eisai AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ruotsi/Sverige)


Κύπρος

Arriani Pharmaceuticals S.A.

Τηλ: + 30 210 668 3000

(Ελλάδα)

Sverige

Eisai AB

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600


Latvija

Ewopharma AG Pārstāvniecība

Tel: + 371 67450497

United Kingdom (Northern Ireland)

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Germany)


Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}


agentury pro léčivé přípravky .