Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Possia

Příbalová informace: informace pro uživatele


Possia 90 mg potahované tablety

ticagrelorum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


Co naleznete v příbalové informaci:


 1. Co je Possia a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Possia užívat

 3. Jak se Possia užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak Possia uchovávat

6. Obsah balení a další informace


Přípavek již není registrován

 1. Co je Possia a k čemu se používá Co je Possia

  Possia obsahuje léčivou látku nazývanou tikagrelor. Tikagrelor patří do skupiny léčiv označovaných jako protidestičkové léčivé látky.


  Jak Possia účinkuje


  Possia působí na buňky označované jako krevní destičky (také označované trombocyty). Tyto velmi malé krevní buňky pomáhají zastavovat krvácení tím, že se shlukují dohromady a vyplní otvor

  v krevní cévě způsobený pořezáním nebo jiným poraněním.


  Krevní destičky se však mohou shlukovat i uvnitř nemocných krevních cév v srdci a mozku. To může být nebezpečné, neboť:

  • Tyto shluky/sraženiny mohou zcela zastavit průtok krve, což vyvolá srdeční infarkt (infarkt myokardu) nebo cévní mozkovou příhodu, nebo

  • Tyto shluky/sraženiny mohou částečně zastavit průtok krve do srdce, což sníží zásobení srdce krví a může vyvolat bolest na hrudi, která se čas od času vrací (nestabilní angina pectoris).


   Possia zabraňuje vzniku shluků krevních destiček. Tím se snižuje možnost, že dojde ke vzniku krevní sraženiny, která může snížit průtok krve.


   K čemu se Possia používá


   Possia je určena pouze pro dospělé pacienty. Possia Vám byla předepsána, neboť jste měl(a):

  • srdeční příhodu nebo

  • nestabilní anginu pectoris (angina pectoris nebo bolest na hrudi, které nejsou dobře kontrolovány).

   Possia snižuje pravděpodobnost, že dostanete další srdeční příhodu nebo cévní mozkovou příhodu nebo že zemřete na komplikace spojené s postižením srdce nebo krevních cév.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Possia užívat Neužívejte Possia

  • Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

  • Krvácíte nebo jste nedávno krvácel/a uvnitř Vašeho těla, např. krvácení z vředu do žaludku nebo střeva.

  • Máte středně závažnou až závažnou poruchu funkce jater.

  • Užíváte některý z následujích léků: ketokonazol (používaný k léčbě plísňových infekcí), klaritromycin (používaný k léčbě bakteriálních infekcí), nefazodon (antidepresivum), ritonavir a atazanavir (používané k léčbě infekce HIV a AIDS).

  • Měl/a jste cévní mozkovou příhodu způsobenou krvácením do mozku.


   Neužívejte Possia, pokud se některá z výše uvedených informací vztahuje právě na Vás. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem předtím, než začnete užívat Possia.


   Upozornění a opatření


   Poraďte se s lékařem, zubním lékařem nebo lékárníkem předtím, než začnete užívat Possia

  • jestliže máte zvýšené riziko krvácení v důsledku:

   • nedávného závažného poranění

    Přípavek již není registrován

   • nedávného operačního výkonu (včetně zubního zákroku)

   • komplikací, které ovlivňují srážení krve

   • nedávného krvácení do žaludku nebo střeva (např. žaludeční vřed nebo střevní „polypy“)

  • jestliže se chystáte na operační výkon (včetně výkonů u zubaře) kdykoliv v průběhu léčby přípravkem Possia. Je to dáno tím, že riziko krvácení je zvýšené. Lékař Vám může říci, abyste 7 dnů před chirurgickým zákrokem přerušil/a léčbu přípravkem Possia.

  • jestliže máte pomalou srdeční akci (obvykle méně než 60 tepů za minutu) a nemáte voperován přístroj, který řídí srdeční akci (kardiostimulátor).

  • jestliže máte astma nebo jiné plicní problémy nebo dýchací obtíže.

  • jestliže při vyšetření Vaší krve bylo zjištěno, že máte neobvyklé množství kyseliny močové v krvi.

   Pokud se výše uvedené informace vztahují právě na Vás, nebo si nejste jist(a), poraďte se s lékařem, zubním lékařem nebo lékárníkem předtím než začnete užívat Possia.


   Děti

   Possia se nedoporučuje podávat dětem a mladistvým do 18 let.


   Další léčivé přípravky a Possia


   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se vztahuje i na léky, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, doplňky stravy a rostlinná léčiva. Důvodem je skutečnost, že Possia může ovlivňovat účinek jiných léčiv a jiná léčiva mohou ovlivňovat Possia.


   Informujte lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte některý z následujících léků:

  • simvastatin nebo lovastatin v dávce vyšší než 40 mg denně (léky k léčbě vysoké hladiny cholesterolu)

  • rifampicin (antibiotikum), fenytoin, karbamazepin a fenobarbital (léky k léčbě křečí), dexamethason (k léčbě zánětlivých a autoimunních onemocnění), digoxin (k léčbě srdečního

   selhání), cyklosporin (k potlačení vlastní imunity), chinidin a diltiazem (k léčbě poruch srdečního rytmu), betablokátory a verapamil (k léčbě vysokého krevního tlaku).


   Nezapomeňte informovat lékaře nebo lékárníka zejména o užívání následujích léků, které zvyšují riziko krvácení:

  • „protisrážlivé léky podávané ústy“ často označované jako léky na ředění krve zahrnující warfarin.

  • nesteroidní protozánětlivé léky (ve zkratce NSAID) často užívané k odstranění bolesti, např. ibuprofen a naproxen.

  • selektivní blokátory zpětného vychytávání serotoninu (ve zkratce SSRI) užívané k léčbě deprese, např. paroxetin, sertralin a citalopram.

  • jiné léky, např. ketokonazol (používaný k léčbě plísňových infekcí), klaritromycin (používaný k léčbě bakteriálních infekcí), nefazodon (antidepresivum), ritonavir a atazanavir (používané k léčbě infekce HIV a AIDS), cisaprid (používaný k léčbě pálení žáhy), námelové alkaloidy (používané k léčbě migrény a bolesti hlavy).

   Informujte lékaře o tom, že užíváte Possia, a máte tedy zvýšené riziko krvácení, pokud Vám lékař předepíše fibinolytika, léky, které rozpouštějí krevní sraženiny, např. streptokináza nebo altepláza.


   Possia s jídlem a pitím


   Possia můžete užívat s jídlem i mimo jídlo.


   Těhotenství a kojení


   Přípavek již není registrován

   Přípravek Possia by se neměl užívat v průběhu těhotenství nebo v době, kdy můžete být těhotná. V průběhu užívání přípravku Possia by ženy měly užívat vhodnou antikoncepci k vyloučení těhotenství.


   Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat Possia, pokud kojíte. Lékař zváží prospěch z léčby a možná rizika při užívání Possia v tomto období.


   Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů


   Possia pravděpodobně neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje


 3. Jak se Possia užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Kolik tablet užívat


  • Počáteční dávka jsou dvě tablety ve stejnou dobu (nárazová dávka 180 mg). Tuto dávku obvykle dostanete v nemocnici.

  • Po této počáteční dávce je obvyklá dávka jedna tableta 90 mg dvakrát denně po dobu až

   12 měsíců, pokud Vám lékař neřekne jinak. Possia užívejte přibližně ve stejnou denní dobu (např. jednu tabletu ráno a jednu tabletu večer).


   Váš lékař Vám obvykle řekne, abyste užíval/a kyselinu acetylsalicylovou. Tato léčivá látka je obsažena v mnoha lécích určených k prevenci krevního srážení. Váš lékař Vám řekne, jakou dávku máte užívat (obvykle mezi 75-150 mg denně).


   Jak užívat Possia

  • Tablety můžete užívat v průběhu jídla i mimo jídlo.

  • Na blistru si můžete zkontrolovat, kdy jste užil(a) poslední tabletu. Na blistru je vyznačeno slunce (ranní dávka) a měsíc (večerní dávka). Tak si připomenete, kdy jste užil(a) poslední dávku.


   Jestliže jste užil(a) více Possia, než jste měl(a)


   Jestliže jste užil(a) více přípravku Possia než Vám bylo předepsáno, obraťte se na lékaře nebo jděte přímo do nemocnice V tomto případě si vezměte Possia s sebou. Riziko krvácení může být zvýšené.


   Jestliže jste zapomněl(a) užít Possia


  • Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku, užijte až další dávku.

  • Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


   Jestliže jste přestal(a) užívat Possia


   Nepřestávejte užívat Possia bez vědomí lékaře. Užívejte Possia pravidelně po celou dobu, kdy Vám lékař bude Possia předepisovat. Pokud přestanete užívat Possia, může se zvýšit riziko další srdeční příhody nebo cévní mozkové příhody nebo smrti v důsledku onemocnění srdce nebo cév.


   Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Přípavek již není registrován

  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U tohoto přípravku se mohou objevit následující nežádoucí účinky.


  Frekvence možných nežádoucích účinků, které jsou uvedeny níže, jsou definovány podle následujících pravidel: časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100); méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000);

  vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000).


  Navštivte ihned lékaře, pokud se objeví následující nežádoucí účinky – můžete potřebovat rychlou lékařskou pomoc:


  • Příznaky mozkové cévní příhody (mrtvice), např.:


   • náhlá necitlivost nebo slabost v pažích, nohách nebo obličeji, zvláště, pokud je postižena pouze polovina těla.

   • náhlá zmatenost, obtíže při mluvení nebo porozumění jiným lidem.

   • náhlé obtíže při chůzi nebo ztráta rovnováhy nebo koordinace.

   • náhlý pocit závratí nebo náhlá silná bolest hlavy z neznámých příčin.


    Tyto příznaky jsou projevem cévní mozkové příhody na podkladě krvácení do mozku. Vyskytují se méně často.


  • Krvácení – některá krvácení jsou častá. Závažná krvácení jsou méně častá, ale mohou ohrožovat život. Zvýšená krvácivost z různých příčin, např.:


   • krvácení z nosu (časté).

   • krev v moči (méně časté).

   • tmavá stolice nebo krev ve stolici (časté).

   • krev v oku (méně časté).

   • vykašlávání krve nebo zvracení krve (méně časté).

   • vrvácení z pochvy, které je silnější, nebo se objevuje v jinou dobu než normální menstruační krvácení (méně časté).

   • krvácení po operaci nebo z řezných ran a poranění, které je silnější než normální krvácení

    (časté)

   • krvácení z žaludeční sliznice (vředu) (méně časté).

   • krvácení z dásní (méně časté).

   • krev v uchu (vzácné).

   • vnitřní krvácení (vzácné).

   • krvácení do kloubů vyvolávající bolestivý otok (vzácné).


    Poraďte se se svým lékařem, pokud máte:


  • Pocit dušnosti – tento nežádoucí účinek je častý. Může to být v důsledku onemocnění Vašeho srdce nebo z jiných příčin, nebo může jít o nežádoucí účinek Possia. Pokud se dušnost zhoršuje nebo trvá delší dobu, řekněte to Vašemu lékaři. Lékař rozhodne o tom, zda je třeba dušnost léčit nebo provede potřebná vyšetření.


   Jiné možné nežádoucí účinky


   Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)


  • Tvorba modřin.


   Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000)


   Přípavek již není registrován

  • Alergická reakce – možnými známkami alergické reakce mohou být vyrážka, svědění kůže nebo otok obličeje nebo rtů/jazyka (viz bod 2: Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Possia užívat).

  • Bolest hlavy.

  • Pocit závratí nebo pocit točení hlavy.

  • Bolest břicha.

  • Průjem nebo nechutenství.

  • Pocit na zvracení nebo zvracení.

  • Kožní vyrážka (rash).

  • Svědění.

  • Zánět žaludku (gastritida).


   Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000)


  • Zácpa.

  • Pocit brnění či píchání.

  • Zmatenost.


   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


 5. Jak Possia uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru nebo krabičce za EXP (zkratka používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace Co Possia obsahuje

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci: AstraZeneca AB

S-151 85

Södertälje Švédsko


Výrobce: AstraZeneca AB Gärtunavägen SE-151 85

Södertälje Švédsko


image

Výrobce:

AstraZeneca UK Limited Silk Road Business Park

Maccelsfield, Cheshire, SK10 2NA

Velká Británie


image

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien NV AstraZeneca SA Tel: +32 2 370 48 11

Luxembourg/Luxemburg NV AstraZeneca SA Tél/Tel: + 32 2 370 48 11

България

AstraZeneca България ЕООД

Тел.: +359 2 971 25 33

Magyarország

AstraZeneca kft

Tel.: + 36 1 883 6500


Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o Tel: +420 222 807 111

Malta

Associated Drug Co. Ltd Tel: + 356 2277 8000


Danmark AstraZeneca A/S Tlf: +45 43 66 64 62

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222


Deutschland AstraZeneca GmbH Tel: + 49 41 03 7080

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 654 9 6 00

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: + 47 21 00 64 00

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0


Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: + 30 2 10 68 71 500

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Tel.: + 48 22 874 35 00


España

Laboratorios Almirall, S.A.

Přípavek již není registrován

Tel: + 00 34 93 31 28 748


France

AstraZeneca

Tél: + 33 1 41 29 40 00


Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd Tel: + 353 1 609 7100

Portugal

Medinfar Produtos Farmaceuticos, S.A.

Tel: + 351 21 499 74 00


România

AstraZeneca Pharma SRL Tel: + 40 21 317 60 41


Slovenija

AstraZeneca UK Limited Tel: + 386 1 51 35 600


Ísland

Vistor hf

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika AstraZeneca AB o.z. Tel: + 421 2 5737 7777


Italia

AstraZeneca S.p.A. Tel: + 39 02 98011

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: + 358 10 23 010


Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000


Latvija

SIA AstraZeneca Latvija Tel: + 371 67377 100

United Kingdom AstraZeneca UK Ltd Tel: + 44 1582 836 836


Lietuva

UAB AstraZeneca

Tel: +370 5 2660550


Tato příbalová informace byla naposledy revidována


Přípavek již není registrován

.