Domovská stránka Domovská stránka

Rivaroxaban Mylan
rivaroxaban

Příbalová informace: informace pro uživatele


Rivaroxaban Mylan 2,5 mg potahované tablety

rivaroxabanum


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Rivaroxaban Mylan a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rivaroxaban Mylan užívat

 3. Jak se přípravek Rivaroxaban Mylan užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Rivaroxaban Mylan uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Rivaroxaban Mylan a k čemu se používá


  Byl Vám předepsán přípravek Rivaroxaban Mylan, protože

  • Vám byl zjištěn akutní koronární syndrom (skupina onemocnění, která zahrnuje infarkt myokardu a nestabilní anginu pectoris, které se projevují silnou bolestí na hrudi). Zároveň jste měl(a) zvýšené určité krevní testy, které ukazují na poškození srdce. Rivaroxaban Mylan u dospělých snižuje riziko dalšího infarktu myokardu nebo snižuje riziko úmrtí na onemocnění srdce nebo cév.

   Rivaroxaban Mylan Vám nebude podáván samotný. Váš lékař Vám také řekne, abyste užíval(a) buď:

   • kyselinu acetylsalicylovou, nebo

   • kyselinu acetylsalicylovou a klopidogrel nebo tiklopidin.


    nebo


  • u Vás bylo diagnostikováno vysoké riziko vzniku krevní sraženiny v důsledku ischemické choroby srdeční nebo onemocnění periferních tepen, které způsobují příznaky Vašeho onemocnění.

  Rivaroxaban Mylan snižuje riziko vzniku krevních sraženin u dospělých (aterotrombotické příhody). Rivaroxaban Mylan Vám nebude podáván samotný. Váš lékař Vám také řekne, abyste užíval(a) kyselinu acetylsalicylovou.

  V některých případech, pokud dostanete přípravek Rivaroxaban Mylan po zákroku k otevření zúžené

  nebo uzavřené tepny na noze, aby se obnovil průtok krve, Vám může lékař předepsat také klopidogrel, který budete krátce užívat spolu s kyselinou acetylsalicylovou.


  Rivaroxaban Mylan obsahuje léčivou látku rivaroxaban a patří do skupiny léků nazývaných antitrombotika. Účinkuje tak, že blokuje faktor krevní srážlivosti (faktor Xa), čímž snižuje sklon k tvorbě krevních sraženin.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rivaroxaban Mylan užívat Neužívejte přípravek Rivaroxaban Mylan

  - jestliže jste alergický(á) na rivaroxaban nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

  v bodě 6)

  • jestliže silně krvácíte

  • jestliže máte onemocnění nebo postižení některého orgánu, které zvyšují riziko závažného krvácení (např. vřed žaludku, poranění nebo krvácení v mozku, nedávno prodělanou operaci mozku nebo očí)

  • jestliže užíváte léky, které brání srážení krve (např. warfarin, dabigatran, apixaban nebo heparin),

   s výjimkou změny antikoagulační léčby nebo pokud dostáváte heparin přes žilní nebo tepenný katetr (hadičku) k udržení jeho průchodnosti

  • jestliže máte akutní koronární syndrom a dříve jste měl(a) krvácení nebo krevní sraženinu v mozku

   (cévní mozkovou příhodu)

  • jestliže máte ischemickou chorobu srdeční nebo onemocnění periferních tepen a dříve jste měl(a) krvácení v mozku (cévní mozkovou příhodu) nebo u Vás došlo k ucpání malých tepen prokrvujících hlubokou tkáň mozku (lakunární typ cévní mozkové příhody) nebo pokud jste během minulého měsíce měl(a) krevní sraženinu v mozku (ischemický, nelakunární typ cévní mozkové příhody)

  • jestliže máte onemocnění jater, které vede ke zvýšenému riziku krvácení

  • jestliže jste těhotná nebo kojíte


   Rivaroxaban Mylan neužívejte a informujte lékaře, pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného.


   Upozornění a opatření

   Před užitím přípravku Rivaroxaban Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.


   Rivaroxaban Mylan se nemá užívat v kombinaci s určitými dalšími léky, které snižují srážení krve, jinými než kyselina acetylsalicylová a klopidogrel/tiklopidin, jako např. prasugrel nebo tikagrelor.


   Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Rivaroxaban Mylan je zapotřebí

  • pokud máte zvýšené riziko krvácení, které se může vyskytnout v situacích, jako například:

   • těžké onemocnění ledvin, protože funkce ledvin může ovlivnit množství léku ve Vašem těle

   • jestliže užíváte další léky bránící srážení krve (např. warfarin, dabigatran, apixaban nebo heparin) při změně antikoagulační léčby nebo pokud dostáváte heparin přes žilní nebo tepenný katetr (hadičku) k udržení jeho průchodnosti (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Rivaroxaban Mylan“)

   • krvácivé poruchy

   • velmi vysoký krevní tlak, neupravený léčbou

   • onemocnění žaludku nebo střeva, která mohou mít za následek krvácení, např. zánět střev nebo žaludku nebo zánět jícnu, způsobený např. refluxní chorobou (onemocnění, při kterém se

    žaludeční kyselina dostává nahoru do jícnu) nebo nádory žaludku nebo střev nebo pohlavního nebo močového ústrojí

   • problém s cévami na očním pozadí (retinopatie)

   • onemocnění plic, při kterém jsou průdušky rozšířené a vyplněné hnisem (bronchiektázie), nebo předchozí výskyt krvácení z plic

   • je Vám více než 75 let

   • vážíte méně než 60 kg

   • máte ischemickou chorobu srdeční se závažným symptomatickým srdečním selháním

  • pokud máte srdeční chlopenní náhradu

  • jestliže víte, že máte onemocnění zvané antifosfolipidový syndrom (poruchu imunitního systému, která způsobuje zvýšené riziko tvorby krevních sraženin), sdělte to svému lékaři, který rozhodne, zda bude nutné léčbu změnit.


  Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, informujte svého lékaře ještě předtím, než začnete Rivaroxaban Mylan užívat. Lékař rozhodne, zda máte být léčen(a) tímto přípravkem a zda máte být pečlivě sledován(a).


  Pokud musíte podstoupit operaci:

  • je velmi důležité, abyste před operací a po ní užíval(a) Rivaroxaban Mylan přesně v časech stanovených lékařem.

  • Pokud při operaci bude použit katetr nebo injekce do páteřního kanálu (například při epidurální nebo spinální anestezii nebo k tlumení bolesti):

   • je velmi důležité užívat Rivaroxaban Mylan před injekcí a po injekci nebo odstranění katetru

    přesně tak, jak Vám lékař řekl

   • okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte po anestezii necitlivost nebo slabost dolních končetin nebo střevní potíže anebo potíže s močovým měchýřem, protože je třeba

  okamžitá léčba.


  Děti a dospívající

  Tablety přípravku Rivaroxaban Mylan 2,5 mg se nedoporučují jedincům ve věku do 18 let. O použití tohoto přípravku u dětí a dospívajících není k dispozici dostatek informací.


  Další léčivé přípravky a přípravek Rivaroxaban Mylan

  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


  • Jestliže užíváte

   • některé léky k léčbě plísňových infekcí (například flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol), s výjimkou léků aplikovaných pouze na kůži

   • ketokonazol v tabletách (používá se pro léčbu Cushingova syndromu – když tělo vytváří

    nadbytek kortizolu)

   • některé léky k léčbě bakteriálních infekcí (například klaritromycin, erythromycin)

   • některé antivirové léky k léčbě infekce virem HIV / AIDS (např. ritonavir)

   • jiné léky k omezení tvorby krevních sraženin (např. enoxaparin, klopidogrel nebo antagonisty vitaminu K, například warfarin a acenokumarol, prasugrel a tikagrelor (viz bod „Upozornění a opatření“))

   • protizánětlivé léky a léky proti bolesti (například naproxen nebo kyselina acetylsalicylová)

   • dronedaron, lék k léčbě poruch srdečního rytmu

   • některé léky k léčbě deprese (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI))


    Jestliže užíváte některý z výše uvedených léků, informujte svého lékaře před zahájením užívání přípravku Rivaroxaban Mylan, protože může dojít ke zvýšení účinku přípravku Rivaroxaban Mylan. Váš lékař rozhodne, zda máte být léčen(a) tímto přípravkem a zda máte být pečlivěji sledován(a). Pokud se Váš lékař domnívá, že u Vás existuje zvýšené riziko vzniku vředů žaludku nebo střeva, může u Vás rovněž použít preventivní protivředovou léčbu.


  • Jestliže užíváte:

   • některé léky k léčbě epilepsie (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital)

   • třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum), rostlinný přípravek k léčbě deprese

   • rifampicin, antibiotikum


  Jestliže užíváte některý z výše uvedených léků, informujte lékaře před zahájením užívání přípravku Rivaroxaban Mylan, protože může dojít k zeslabení účinku přípravku Rivaroxaban Mylan. Váš lékař rozhodne, zda máte být léčen(a) přípravkem Rivaroxaban Mylan a zda máte být pečlivěji sledován(a).


  Těhotenství a kojení

  Rivaroxaban Mylan neužívejte, jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud byste mohla otěhotnět, používejte během léčby přípravkem Rivaroxaban Mylan spolehlivou antikoncepci. Pokud během léčby tímto přípravkem otěhotníte, ihned informujte lékaře. Ten pak rozhodne o další léčbě.


  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Přípravek Rivaroxaban Mylan může způsobovat závratě (častý nežádoucí účinek) nebo mdloby (méně častý nežádoucí účinek) (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). Pokud zaznamenáte tyto příznaky, nesmíte řídit vozidla, jezdit na kole, používat nástroje nebo obsluhovat stroje.

  Přípravek Rivaroxaban Mylan obsahuje laktózu a sodík

  Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

  Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.


 3. Jak se Rivaroxaban Mylan užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Kolik přípravku užívat

  Doporučená dávka přípravku je jedna 2,5mg tableta dvakrát denně. Přípravek Rivaroxaban Mylan užívejte každý den přibližně ve stejnou denní dobu (například jednu tabletu ráno a jednu večer). Tento přípravek lze užívat při jídle nebo nezávisle na jídle.


  Pokud máte obtíže polknout celou tabletu, poraďte se s lékařem o dalších možnostech, jak užívat přípravek Rivaroxaban Mylan. Tableta může být rozdrcena a smíchána s vodou nebo jablečným pyré bezprostředně před tím, než ji užijete.

  Je-li to nutné, lékař Vám také může podat rozdrcenou tabletu přípravku Rivaroxaban Mylan žaludeční

  sondou.


  Rivaroxaban Mylan nebudete užívat jako jediný lék.

  Váš lékař Vám také řekne, abyste užíval(a) kyselinu acetylsalicylovou. Pokud dostanete přípravek Rivaroxaban Mylan po akutním koronárním syndromu, Váš lékař Vám může říct, abyste užíval(a) také klopidogrel nebo tiklopidin.

  Pokud dostanete přípravek Rivaroxaban Mylan po zákroku k otevření zúžené nebo uzavřené tepny na noze,

  aby se obnovil průtok krve, může Vám lékař předepsat také klopidogrel, který budete krátce užívat spolu s kyselinou acetylsalicylovou.


  Váš lékař Vám sdělí, jakou dávku těchto přípravků budete užívat (obvykle 75 až 100 mg kyseliny acetylsalicylové denně nebo denní dávku 75 až 100 mg kyseliny acetylsalicylové plus denní dávku 75 mg klopidogrelu nebo standardní denní dávku tiklopidinu).


  Kdy začít užívat Rivaroxaban Mylan

  Léčbu přípravkem Rivaroxaban Mylan po akutním koronárním syndromu je třeba zahájit co nejdříve po stabilizaci akutního koronárního syndromu, nejdříve za 24 hodin po přijetí do nemocnice a v době, kdy by normálně byla ukončena parenterální (injekční) antikoagulační léčba.

  Váš lékař Vám řekne, kdy máte zahájit léčbu přípravkem Rivaroxaban Mylan, pokud Vám byla

  diagnostikována ischemická choroba srdeční nebo onemocnění periferních tepen. Lékař rozhodne, jak dlouho musíte v léčbě pokračovat.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Rivaroxaban Mylan, než jste měl(a)

  Pokud jste užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Rivaroxaban Mylan, kontaktujte ihned svého lékaře. Nadměrné množství přípravku Rivaroxaban Mylan zvyšuje riziko krvácení.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rivaroxaban Mylan

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud jednu dávku vynecháte, užijte následující dávku v obvyklou dobu.


  Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Rivaroxaban Mylan

  Užívejte přípravek Rivaroxaban Mylan pravidelně tak dlouho, dokud Vám jej Váš lékař bude předepisovat.

  Užívání přípravku Rivaroxaban Mylan nepřerušujte bez předchozí konzultace s lékařem. Jestliže tento přípravek přestanete užívat, může se zvýšit riziko, že dostanete další infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu nebo se může zvýšit riziko, že zemřete na onemocnění související s Vaším srdcem nebo cévami.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Stejně jako jiné podobné léky používané ke snížení tvorby krevních sraženin, může i Rivaroxaban Mylan způsobit krvácení, které může být potenciálně životu nebezpečné. Nadměrné krvácení může vést k náhlému poklesu krevního tlaku (šok). V některých případech toto krvácení nemusí být zjevné.


  Ihned informujte lékaře, jestliže se u Vás projeví některý z následujících nežádoucích účinků:


  • Známky krvácení

   • krvácení do mozku nebo lebeční dutiny (příznaky mohou zahrnovat bolest hlavy, slabost na jedné straně těla, zvracení, záchvaty, sníženou úroveň vědomí a ztuhlost krku.

    Jedná se o závažnou naléhavou zdravotní situaci. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc!)

   • dlouhotrvající nebo rozsáhlé krvácení

   • výjimečná slabost, únava, bledost, závratě, bolest hlavy, otok z neznámých příčin, dušnost, bolest na hrudníku nebo angina pectoris.

    Lékař Vás možná bude chtít pečlivě sledovat, nebo změní léčbu.


    • Známky závažných kožních reakcí

   • šířící se intenzivní kožní vyrážka, puchýře nebo slizniční léze, např. v ústech nebo očích (Stevens- Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza).

   • léková reakce, která způsobuje vyrážku, horečku, zánět vnitřních orgánů, krevní abnormality a systémová onemocnění (DRESS syndrom).

    Frekvence těchto nežádoucích účinků je velmi vzácná (až 1 osoba z 10 000 lidí).


    • Známky závažných alergických reakcí

   • otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla; obtíže při polykání; kopřivka a obtíže při dýchání, náhlý pokles krevního tlaku.

    Frekvence těchto závažných alergických reakcí jsou velmi vzácné (anafylaktické reakce, včetně

    anafylaktického šoku; mohou postihovat až 1 osobu z 10 000 lidí) a méně časté (angioedém a alergický edém; mohou postihovat až 1 osobu ze 100 lidí).


    Seznam možných nežádoucích účinků

    Časté (mohou postihovat až 1 osobu z 10 lidí)

   • snížení počtu červených krvinek, což může způsobit bledost kůže a slabost nebo dušnost

   • krvácení v žaludku nebo střevech, z močopohlavního traktu (včetně výskytu krve v moči a silného menstruačního krvácení), krvácení z nosu a z dásní

   • krvácení do oka (včetně krvácení do očního bělma)

   • krvácení do tkáně nebo tělní dutiny (modřiny, podlitiny)

   • vykašlávání krve

   • krvácení z kůže nebo do kůže

   • krvácení po operaci

   • vytékání krve nebo tekutiny z operační rány

   • otoky končetin

   • bolest končetin

   • porucha funkce ledvin (může se prokázat na základě testů prováděných Vaším lékařem)

   • horečka

   • bolest břicha, poruchy trávení, nevolnost nebo zvracení, zácpa, průjem

   • nízký krevní tlak (příznaky mohou být pocity závratě nebo mdloby při vstávání)

   • pokles celkové síly a energie (slabost, únava), bolest hlavy, závratě

   • vyrážka, svědění kůže

   • zvýšení hodnot některých jaterních enzymů v krevních testech


    Méně časté (mohou postihovat až 1 osobu ze 100 lidí)

   • krvácení do mozku nebo lebeční dutiny (viz výše Známky krvácení)

   • krvácení do kloubu, které vede k bolesti a otoku kloubu

   • trombocytopenie (nízký počet krevních destiček, což jsou buňky napomáhající srážení krve)

   • alergické reakce, včetně alergických kožních reakcí

   • porucha funkce jater (může se prokázat na základě testů prováděných Vaším lékařem)

   • krevní testy mohou ukázat zvýšení bilirubinu, některých pankreatických nebo jaterních enzymů nebo počtu krevních destiček

   • omdlévání

   • celkový pocit nemoci

   • zrychlený srdeční tep

   • pocit sucha v ústech

   • kopřivka


    Vzácné (mohou postihovat až 1 osobu z 1 000 lidí)

   • krvácení do svalů

   • cholestáza (snížený tok žluči), hepatitida včetně hepatocelulárního poškození (zánět jater včetně poškození jater)

   • zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)

   • místní otok

   • nahromadění krve (hematom) v tříslech jako komplikace srdečního výkonu, při kterém je katetr zaveden do tepny na dolní končetině (pseudoaneurysma)


    Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

   • selhání ledvin po těžkém krvácení

   • zvýšený tlak uvnitř svalů na nohách nebo pažích vzniklý po krvácení, který vede k bolesti, otoku, poruše citlivosti, necitlivosti nebo obrně (kompartment syndrom po krvácení)


    Hlášení nežádoucích účinků

    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národníhosystémuhlášenínežádoucíchúčinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací

    o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Rivaroxaban Mylan uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a každém blistru nebo lahvičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Rozdrcené tablety

  Rozdrcené tablety jsou ve vodě nebo jablečném pyré stabilní až 2 hodiny.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Rivaroxaban Mylan obsahuje


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci


Mylan Ireland Limited Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate Dublin 13,

Irsko


Výrobce


Mylan Germany GmbH Benzstrasse 1

Bad Homburg Hesse

61352

Německo


Mylan Hungary Kft Mylan utca 1 Komárom

H-2900

Maďarsko


McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road

Dublin 13 Irsko


Medis International (Bolatice) Prumyslova 961/16

Bolatice 74723

Česká republika


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva

Mylan Healthcare UAB Tel: +370 5 205 1288


България

Майлан ЕООД

Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)


Česká republika

Mylan Healthcare CZ.s.r.o. Tel: + 420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100


Danmark

Viatris ApS

Tlf: +45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd Tel: + 356 21 22 01 74


Deutschland

Mylan Healthcare GmbH Tel: +49 800 0700 800

Nederland

Mylan BV

Tel: +31 (0)20 426 3300


Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal Tel: + 372 6363 052

Norge

Mylan Healthcare Norge AS Tlf: + 47 66 75 33 00


Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ Τηλ: +30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH Tel: +43 1 416 2418


España

Mylan Pharmaceuticals, S.L Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z. o.o. Tel: + 48 22 546 64 00


France

Mylan S.A.S

Tél: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56


Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 23 50 599

România

BGP Products SRL Tel: +40 372 579 000


Ireland

Mylan Ireland Limited Tel: +353 (0) 87 11600

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o. Tel: + 386 1 23 63 180

Ísland

Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel: +421 2 32 199 100


Italia

Mylan Italia S.r.l.

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Mylan Finland OY Puh/Tel: +358 20 720 9555


Κύπρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd. Τηλ: +357 2220 7700

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750


Latvija

Mylan Healthcare SIA Tel: +371 676 055 80

United Kingdom (Northern Ireland)

Mylan IRE Healthcare Limited

Tel: +353 18711600


Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}


.