Domovská stránka Domovská stránka

Promemore
donepezil

CENY

10MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 236,36 Kč
Maloobchodní: 352,39 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

10MG TBL FLM 90

Velkoobchod: 756,73 Kč
Maloobchodní: 1 057,18 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele

Promemore 10 mg potahované tablety

donepezili hydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.


5. Jak přípravek Promemore uchovávat


Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Promemore obsahuje


Léčivá látka je donepezili hydrochloridum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg.

Pomocné látky jsou: Jádro tablety: Mikrokrystalická celulosa Monohydrát laktosy Kukuřičný škrob

Sodná sůl karboxymethylškrobu

Magnesium-stearát

Potahová vrstva – potahová soustava Opadry Y-1-70000 bílá:

hypromelosa makrogol

oxid titaničitý (E171)

Jak přípravek Promemore vypadá a co obsahuje toto balení


Přípravek Promemore 10 mg jsou bílé až téměř bílé bikonvexní, válcovité potahované tablety o

průměru 8,5 ± 0,2 mm.

Přípravek Promemore je balen v bezbarvých, průhledných PVC/PVDC/Al blistrech a v krabičce. Velikosti balení 30, 60, 90 nebo 120 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Neuraxpharm Bohemia s.r.o., náměstí Republiky 1078/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká

republika


Výrobce


SVUS Pharma, Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27. 8. 2021