Domovská stránka Domovská stránka

Dilatrend
carvedilol

CENY

6,25MG TBL NOB 30

Velkoobchod: 103,48 Kč
Maloobchodní: 155,95 Kč
Uhrazen: 147,15 Kč

25MG TBL NOB 30

Velkoobchod: 139,98 Kč
Maloobchodní: 210,96 Kč
Uhrazen: 175,84 Kč

25MG TBL NOB 30

Velkoobchod: 139,98 Kč
Maloobchodní: 210,96 Kč
Uhrazen: 175,84 KčPříbalová informace: informace pro uživatele


Dilatrend 6,25 mg tablety

Carvedilolum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Dilatrend a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dilatrend užívat

 3. Jak se přípravek Dilatrend užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Dilatrend uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Dilatrend a k čemu se používá


  Přípravek Dilatrend obsahuje léčivou látku karvedilol, která patří mezi beta-blokátory a vazodilatátory (látky, které rozšiřují krevní cévy). Používá se v léčbě ischemické choroby srdeční, u mírného, středního i těžkého srdečního selhání (včetně léčby pacientů s poruchou funkce levé komory po akutním infarktu myokardu) a při léčbě vysokého krevního tlaku.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dilatrend užívat Neužívejte přípravek Dilatrend

  • jestliže jste alergický(á) na karvedilol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

  • jestliže trpíte náhle zhoršeným závažným srdečním selháním nebo velkým zadržením tekutin v těle, kdy je nutné na podporu srdeční činnosti podávat nitrožilní léky

  • jestliže trpíte závažným onemocněním jater

  • jestliže máte průduškové astma

  • jestliže trpíte určitými typy poruch srdečního vedení (takzvaným atrioventrikulárním (AV) blokem typu II a III, nebo tzv. sick sinus syndromem)

  • jestliže trpíte těžkým zpomalením srdečního rytmu (tepová frekvence méně než 50 tepů za minutu)

  • ve stavu šoku při selhání srdce

  • jestliže trpíte těžkým poklesem krevního tlaku (systolický krevní tlak < 85 mmHg)


   Upozornění a opatření


   Před zahájením léčby přípravkem Dilatrend se poraďte se svým lékařem:

  • jestliže jste léčen(a) pro chronické srdeční selhání digoxinem, diuretiky a/nebo ACE inhibitory (digoxin a karvedilol zpomalují srdeční vedení).

  • jestliže máte diabetes (cukrovku). Léčba přípravkem Dilatrend může zhoršit kontrolu glykémie a maskovat příznaky nízkého krevního cukru. Váš krevní cukr musí proto být pravidelně monitorován.

  • jestliže máte chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a neužíváte perorální či inhalační léky.

  • jestliže máte srdeční selhání doprovázené:

   • nízkým krevním tlakem (systolický krevní tlak < 100 mmHg),

   • sníženým přísunem krve a kyslíku do srdce (ischemická choroba srdeční) a kornatěním tepen (ateroskleróza)

   • a/nebo potížemi s ledvinami, měly by Vám být proto monitorovány funkce ledvin. Může být nutné snížení Vaší dávky.

  • jestliže nosíte kontaktní čočky. Dilatrend může snižovat produkci slz.

  • jestliže máte ischemickou chorobu dolních končetin (snížený přísun krve a kyslíku do dolních končetin) či trpíte poruchami periferní cirkulace krve (např. Raynaudův fenomén). Dilatrend může zhoršovat tyto příznaky.

  • jestliže máte zvýšenou činnost štítné žlázy, se zvýšenou produkcí hormonů štítné žlázy. Dilatrend

   může maskovat tyto příznaky.

  • jestliže jste měl(a) těžkou alergickou reakci (např. na štípnutí hmyzem nebo na jídlo) nebo jestliže právě absolvujete, nebo máte podstoupit alergickou desenzibilizační terapii, protože Dilatrend může zeslabit účinek léků používaných na léčbu takových alergických reakcí.

  • jestliže máte lupénku.

  • jestliže máte velmi zpomalený puls (méně než 55 tepů za minutu).

  • jestliže užíváte současně blokátory kalciového kanálu nebo jiná antiarytmika, je nutno pečlivě

   sledovat EKG a krevní tlak.

  • jestliže máte závažné kožní nežádoucí účinky, jako je toxická epidermální nekrolýza a Stevensův- Johnsonův syndrom.

  • jestliže máte nádor dřeně nadledvin.

  • jestliže trpíte Prinzmetalovou anginou pectoris nebo u pacientů s podezřením na toto onemocnění.

  • jestliže trpíte depresí či myasthenia gravis.

   Přípravek Dilatrend se nesmí vysadit náhle a neměly by jím být léčeny těhotné a kojící ženy.

   Děti a dospívající

   Bezpečnost a účinnost přípravku Dilatrend u pacientů mladších než 18 let nebyla stanovena.


   Další léčivé přípravky a přípravek Dilatrend

   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Jestliže Vám je během léčby předepisován jiný lék, nezapomeňte informovat Vašeho lékaře, že užíváte přípravek Dilatrend.


   Je obzvlášť důležité, aby byl Váš lékař informovaný o tom, že již užíváte:


  • Jiná antihypertenziva. Karvedilol může zvýšit účinky jiných současně podávaných léků na snížení krevního tlaku (např. antagonisté alfa1-receptoru) a léky, u kterých se snižování krevního tlaku projevuje jako vedlejší účinek, např. barbituráty (v léčbě epilepsie).

  • Verapamil, diltiazem, amiodaron (léčiva na léčbu nepravidelného srdečního rytmu). Karvedilol současně podávaný s těmito léky může způsobit poruchy srdečního vedení a může ojediněle dojít k poruchám srdečního rytmu. Proto je nutné, aby Vám byla pravidelně pečlivě sledována srdeční činnost (EKG) a krevní tlak. Váš lékař Vám tyto léky nebude podávat současně nitrožilně.


  • Digoxin (k léčbě srdečního selhání). Může dojít ke zvýšení hladiny digoxinu v krvi, proto je třeba

   hladiny digoxinu sledovat.

  • Klonidin (preparát k snížení krevního tlaku nebo pro léčbu migrény). Při současném užívání Dilatrendu a léků obsahujících léčivou látku klonidin je třeba při ukončení léčby nejprve vysadit Dilatrend, a to několik dnů před postupným snižováním dávek klonidinu.

  • Inzulín nebo perorální antidiabetika (léky snižující hladinu krevního cukru). Jejich účinek na snižování hladiny krevního cukru může být zvýšen a příznaky nízké hladiny cukru v krvi mohou být zastíněny (zejména zvýšená tepová frekvence). Doporučuje se proto pravidelné sledování hladiny cukru u pacientů s cukrovkou.

  • Rifampicin (antibiotika užívaná k léčbě tuberkulózy). U pacientů, kteří užívají lék s léčivou látkou rifampicin (antibiotikum) mohou být hladiny karvedilolu v krvi snížené, a tím snížen i jeho účinek.

  • Cimetidin (lék k léčbě žaludečních vředů, pálení žáhy a refluxu žaludečních kyselin). Hladiny karvedilolu v krvi mohou být zvýšené, a tím zvýšen i jeho účinek.

  • Fluoxetin a paroxetin (léky užívané k léčbě některých psychiatrických onemocnění) zvyšují hladiny karvedilolu v krvi.

  • Anestetika. Opatrnosti je třeba během celkové anestezie (celkové znecitlivění) vzhledem ke

   společnému tlumivému účinku karvedilolu a anestetik na srdeční rytmus a krevní tlak.

  • Cyklosporin nebo takrolimus (lék užívaný například po transplantaci srdce a ledvin). Zahájení léčby karvedilolem zvyšuje hladiny cyklosporinu nebo takrolimu v krvi, proto je nutné hladiny monitorovat a vhodně upravit dávky cyklosporinu nebo takrolimu.

  • Nesteroidní antirevmatika (NSAR). Současné užívání NSAR může vést ke zvýšení krevního tlaku.

  • Betamimetika (léky používané na léčbu astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci). Karvedilol

  může snižovat účinek těchto léků.


  Dilatrend s jídlem, pitím a alkoholem

  Je třeba se vyvarovat současného nebo okamžitého užívání dilatrendu s grapefruitem nebo grapefruitovým džusem. Grapefruit nebo grapefruitová šťáva mohou vést ke zvýšení účinné látky karvedilolu v krvi a způsobit nepředvídatelné nepříznivé účinky.

  Rovněž je třeba se vyvarovat nadměrné a současné nebo včasné konzumace alkoholu, protože alkohol ovlivňuje účinek Dilatrendu.


  Těhotenství a kojení


  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Karvedilol se nemá užívat v průběhu těhotenství, pokud jeho možný prospěch nepřeváží možná rizika.


  Není známo, zda se karvedilol vylučuje do lidského mateřského mléka. Kojení v průběhu léčby se nedoporučuje.


  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů


  Cítíte-li při užívání přípravku Dilatrend 6,25 mg tablety únavu nebo závrať, neměl(a) byste řídit nebo obsluhovat stroje. Měl(a) byste se vyvarovat konzumace alkoholu, protože může zhoršovat uvedené obtíže.


  Důležité informace o některých složkách přípravku Dilatrend


  Přípravek Dilatrend 6,25 mg tablety obsahuje laktosu a sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že

  nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


 3. Jak se přípravek Dilatrend užívá


  Vždy užívejte přípravek Dilatrend přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

  se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Dávkování a četnost podání

  Přesné dávkování určí vždy lékař a v průběhu zvyšování dávek musíte být trvale pod kontrolou ošetřujícího lékaře.

  Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


  Léčba vysokého tlaku:

  Doporučená dávka na začátku terapie je 12,5 mg/den 1× denně po dobu prvních dvou dnů (u starších pacientů po dobu nejméně dvou týdnů). V dalších dnech se doporučuje dávkování 25 mg/den 1× denně. Je-li nutno, může být dávka postupně zvyšována v intervalu nejméně dvou týdnů až do doporučené maximální dávky 50 mg/den, podávané 1× nebo 2× denně, (doporučená maximální denní dávka pro starší pacienty je 50 mg podávaná v rozdělených dávkách).


  Dlouhodobá léčba ischemické choroby srdeční:

  Doporučená dávka na začátku léčby je 12,5 mg 2× denně po dobu prvních dvou dnů. Po této době je doporučené dávkování 25 mg 2× denně. Je-li to nutné, může být dávkování zvyšováno v intervalu nejméně dvou týdnů až na maximální doporučenou denní dávku 100 mg, podávanou v rozdělených dávkách (dvakrát denně). Doporučená maximální denní dávka pro starší pacienty je 50 mg podaná

  v rozdělených dávkách (dvakrát denně).


  Léčba chronického srdečního selhání včetně léčby pacientů s dysfunkcí levé komory po akutním infarktu

  myokardu:

  Dávkování musí být stanoveno individuálně a při postupném zvyšování přísně sledováno lékařem. Léčbu přípravkem Dilatrend lze zahájit u stabilizovaného pacienta s dlouhodobě zavedeným dávkováním léčby chronického srdečního selhání jiným přípravkem, bez známek zadržování tekutin. Doporučená dávka pro počátek léčby je 3,125 mg (polovina 6,25 mg tablety) dvakrát denně po dobu dvou týdnů. Pacient musí být pod lékařským dozorem nejméně 3 hodiny po podání první dávky. Když pacient toto dávkování snáší, může být dávkování postupně zvyšováno v intervalu nejméně dvou týdnů na 6,25 mg dvakrát denně, následně 12,5 mg dvakrát denně a potom 25 mg dvakrát denně. Dávkování by se mělo zvyšovat na nejvyšší hladinu, kterou pacient snáší.

  Dojde-li po nasazení přípravku Dilatrend ke změně příznaků onemocnění, je možno ji korigovat změnou dávkování léčivých přípravků používaných v léčbě srdečního selhání, a nebo úpravou dávkování přípravku Dilatrend.


  Maximální doporučená dávka u všech pacientů s těžkým chronickým selháním srdce a u pacientů s chronickým selháním srdce mírného až středního stupně, jejichž tělesná hmotnost je menší než 85 kg, je 25 mg dvakrát denně. U pacientů s chronickým selháním srdce mírného až středního stupně, jejichž tělesná hmotnost je vyšší než 85 kg, je maximální doporučená dávka 50 mg dvakrát denně.


  U pacientů s poruchou funkce ledvin a u starších pacientů není potřeba upravovat dávkování přípravku

  Dilatrend.


  Způsob a cesta podání

  Způsob použití: tablety se užívají při jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Dilatrend, než jste měl(a)

  Jestliže jste užil(a) více přípravku Dilatrend, než jste měl(a), nebo jestliže děti náhodně užily tento přípravek, prosím kontaktujte svého lékaře, nemocnici, nebo zavolejte záchrannou službu kvůli poskytnutí informací o riziku a doporučení opatření, která máte učinit.

  Příznaky předávkování mohou zahrnovat pocity na omdlení vzhledem k nepřiměřeně nízkému krevnímu tlaku, pomalé srdeční akci a ve vážných případech občasnému vynechání srdečního tepu. Mohou se objevit dechové obtíže, stažené dýchací cesty, malátnost, snížená úroveň vědomí a záchvaty křečí. Může dojít až k srdečnímu selhání, sinusové zástavě (projevující se jako pomalý tep nebo poruchy srdečního tepu) a zástavě srdce.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dilatrend

  Nedělejte si starosti, pokud zapomenete užít svou dávku. Vezměte si ji, jakmile si vzpomenete, pokud to není krátce před užitím další dávky. Další tabletu užijte v běžnou dobu, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Dilatrend

  Nepřerušujte léčbu, pokud se neporadíte s lékařem. Náhlé přerušení léčby může způsobit vedlejší účinky. Lékař Vám poradí, jak postupně snížit a vysadit léčbu.


  Užíváte-li současně přípravek obsahující klonidin, nikdy jej nevysazujte bez lékařského doporučení.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

  u každého.


  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


  Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10):

  • srdeční selhání

  • únava

  • závrať

  • bolest hlavy

  • nízký krevní tlak


   Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):

  • snížený počet červených krvinek

  • snížení srdeční frekvence

  • přetížení cévního řečiště tekutinami

  • poruchy vidění

  • snížená tvorba slz

  • podráždění očí

  • pocit na zvracení

  • průjem

  • zácpa


  • zvracení

  • dyspepsie (trávicí obtíže)

  • bolesti břicha

  • různě lokalizované otoky a bolesti

  • zápal plic

  • zánět průdušek

  • infekce horních cest dýchacích

  • infekce močových cest

  • zvýšení tělesné hmotnosti

  • zvýšení hladiny cholesterolu

  • nadměrné stoupání nebo klesání hladiny krevního cukru, zhoršení kontroly hladiny krevního

   cukru (vlivem působení beta-blokátoru je možné, že se projeví také skrytá cukrovka)

  • bolesti končetin

  • deprese

  • akutní selhání ledvin a porucha ledvinných funkcí u pacientů s cévním onemocněním a/nebo zhoršenou funkcí ledvin

  • poruchy močení

  • dušnost

  • plicní edém

  • astma

  • krátkodobé snížení krevního tlaku způsobené změnou polohy z leže do stoje

  • poruchy periferního oběhu (studené končetiny, ischemická choroba dolních končetin, zhoršení příznaků u pacientů trpících přechodnými bolestmi dolních končetin při chůzi nebo Reynaudův fenomén – zbělení konečků prstů)


   Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100):

  • porucha srdečního převodu, angina pectoris (včetně bolesti na hrudi)

  • krátká porucha vědomí, slabost

  • nepříjemné pocity (například mravenčení, trnutí, svírání, pálení) v různých částech těla

  • poruchy spánku (nespavost)

  • sexuální impotence

  • kožní alergické reakce (např. vyrážka, zánět kůže, kopřivka, svědění)

  • alopecie (ztráta vlasů)


   Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1000):

  • snížení počtu krevních destiček

  • pocit ucpaného nosu


   Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000):

  • snížení počtu bílých krvinek

  • zvýšení hladin jaterních enzymů

  • inkontinence u žen (únik moči)

  • závažné kožní nežádoucí účinky (např. erythema multiforme, Stevensův-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza


   Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

  • Halucinace

  • Sinusová zástava (pomalý tep nebo poruchy srdečního tepu)

  • Hyperhidróza (nadměrné pocení)


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Dilatrend uchovávat


  Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Dilatrend obsahuje

- Léčivou látkou je carvedilolum (karvedilol) 6,25 mg v jedné tabletě.

- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, sacharosa, povidon, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý (E172).


Jak přípravek Dilatrend vypadá a co obsahuje toto balení

Dilatrend 6,25 mg tablety - žluté kulaté tablety s oboustrannou půlicí rýhou, označené na jedné straně BM a na druhé straně F1, velikosti 7,0 × 2,4 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Německo


Výrobce

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Ziegelhof 23-24


17489 Greifswald

Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4. 5. 2022