Domovská stránka Domovská stránka

Alpicort F
prednisolone

CENY

2MG/ML+4MG/ML DRM SOL 100ML

Velkoobchod: 225,80 Kč
Maloobchodní: 336,95 Kč
Uhrazen: 175,49 Kč

0,05MG/ML+2MG/ML+4MG/ML DRM SOL 1X100ML

Velkoobchod: 279,92 Kč
Maloobchodní: 416,12 Kč
Uhrazen: 254,66 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Alpicort F 0,05 mg/ml+2 mg/ml+4 mg/ml kožní roztok

estradioli benzoas, prednisolonum, acidum salicylicum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


 1. Co je přípravek Alpicort F a k čemu se používá

  Přípravek Alpicort F je kožní roztok s obsahem kortikoidů a pohlavních hormonů určený k aplikaci na

  pokožku v oblasti hlavy.

  Přípravek Alpicort F se používá ke zmírnění vypadávání vlasů v telogenní fázi (klidová fáze růstu vlasu) u méně výrazných zánětlivých onemocnění pokožky hlavy a ke zvýšení hustoty vlasů. Přitom může být pozorován úbytek dysplastických – dystrofických vlasů.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alpicort F používat Nepoužívejte přípravek Alpicort F:

  • jestliže jste alergický(á) na prednisolon, kyselinu salicylovou, estradiol-benzoát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6.),

  • u kojenců, dětí a dospívajících do 18 let,

  • u nádorů závisejících na aktivitě estrogenů a při podezření na takové nádory,

  • při nejasném krvácení z genitálií,

  • na sliznicích, v ústech, v očích nebo v okolí očí a v oblasti vnitřních genitálií,

  • při planých neštovicích, specifických kožních onemocněních (tuberkulóza, příjice) a u zánětlivých reakcí na očkování,

  • v případě plísňových onemocnění (mykózy) a bakteriálních kožních infekcí,

  • v případě periorální dermatitidy (zánětlivé kožní projevy kolem úst se začervenáním a tvorbou uzlíků) a rosacey (růžovky – zánětlivé onemocnění kůže obličeje projevující se zčervenáním

   v oblasti nosu a tváří, rozšířenými žilkami a tvorbou načervenalých pupínků).

  • při mokvajících nebo akutních onemocněních pokožky hlavy.


  Upozornění a opatření

  Před použitím přípravku Alpicort F se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Přípravek Alpicort F je zejména kvůli obsahu isopropylalkoholu určen jen k vnější aplikaci na pokožku hlavy.

  Při déle trvajícím ošetření po dobu více než 2–3 týdnů je nutno v důsledku obsahu estrogenu v roztoku dbát následujících preventivních opatření:

  • při endometrióze (děložní tkáň vyskytující se mimo dělohu) nebo mastopatii (změny prsní žlázy)

   nebo

  • u žen, které již používají přípravky s obsahem estrogenu, má léčba probíhat jen pod dohledem lékaře.

  Pokud se u vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.


  Děti a dospívající

  Nejsou k dispozici dostatečné klinické údaje ohledně používání u dětí.


  Další léčivé přípravky a přípravek Alpicort F

  Přípravek Alpicort F může svým složením zesílit účinnost jiných zevně aplikovaných léčivých látek.

  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.


  Těhotenství, kojení a plodnost

  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

  Vzhledem k obsahu estrogenu v přípravku Alpicort F se přípravek nemá používat v době těhotenství.

  Pokud dojde k otěhotnění během léčby přípravkem Alpicort F, má být léčba okamžitě přerušena.

  Co se týče působení estrogenu na nenarozené dítě, většina studií, které jsou v současné době

  k dispozici, nenaznačuje žádné účinky poškozující plod. V případě dlouhodobého používání glukokortikoidů – další léčivá látka přípravku Alpicort F – během těhotenství nemohou být vyloučeny poruchy růstu a poškození nenarozeného dítěte.

  V ob do b í ko jen í mohou estrogeny měnit množství a složení mateřského mléka a přecházejí stejně jako glukokortikoidy do mateřského mléka. Proto se při léčbě přípravkem Alpicort F nemá kojit, resp.

  s léčbou přípravkem Alpicort F se nemá začínat v období kojení, nýbrž až po jeho skončení.


  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Alpicort F nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

  Přípravek Alpicort F obsahuje propylenglykol

  Tento léčivý přípravek obsahuje 50 mg propylenglykolu v 1 ml roztoku, což odpovídá 180 mg

  propylenglykolu v jedné dávce. Propylenglykol může způsobit podráždění kůže.

 3. Jak se přípravek Alpicort F používá

  Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynu lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Alpicort F je roztok určený k aplikaci na pokožku hlavy.

  Nedoporučí-li lékař jinak, používá se přípravek Alpicort F 1x denně, pokud možno večer. Jakmile odezní zánětlivé projevy, je postačující použití 2x až 3x týdně.

  Při každé aplikaci postupujte prosím následovně:

  • Sejměte plastový kryt ze špičky aplikátoru

  • Přípravek naneste na postižená místa pokožky.

  • Po použití přípravku opět pevně nasaďte na špičku aplikátoru plastový kryt.

   Doba používání

   Doba trvání ošetření malých ploch vzhledem k obsahu kortikoidů nemá trvat déle než 2 – 3 týdny. Jsou k dispozici klinické zkoušky použití po dobu 6 měsíců. Nebylo zkoumáno, jak dlouho přetrvává účinek po vysazení přípravku.

   Jestliže jste použil(a) větší množství přípravku Alpicort F, než jste měl(a)

   Všeobecně je přípravek Alpicort F snášen bez komplikací i při krátkodobé aplikaci většího množství. Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

   Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Alpicort F

   Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále v léčbě doporučeným způsobem aplikace přípravku.

   Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Alpicort F

   Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem o dalším postupu, protože je ohrožen úspěch léčby.

   Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky

  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.


  Významné vedlejší účinky nebo příznaky, které máte sledovat a opatření při jejich výskytu:

  Jestliže se u Vás vyskytnou níže uvedené vedlejší účinky, přípravek Alpicort F dále nepoužívejte a pokud možno okamžitě vyhledejte svého lékaře.


  Vzácné (mohou se objevit až u 1 z 1 000 pacientů): alergická reakce pokožky (alergický kontaktní ekzém).


  Velmi vzácné (mohou se objevit až u 1 z 10 000 pacientů): může stejně jako u všech přípravků

  s obsahem kortikoidů při déle trvajícím použití dojít ke kožním změnám (ovlivnění tloušťky pokožky, rozšíření malých cév v pokožce, tvorba strií, steroidní akné, periorální dermatitida (zánět kolem úst), zvýšené ochlupení těla).


  Není známo (z dostupných údajů nelze určit): rozmazané vidění.


  Ostatní možné vedlejší účinky

  Mimoto je možné krátkodobé podráždění pokožky (např. pálení, zčervenání).

  V případě déle trvající aplikace ve vysokých dávkách nebo na velkých plochách nebo v případě použití k jinému než určenému účelu je nutno povšimnout si možných systémových účinků steroidních hormonů.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Alpicort F uchovávat

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na etiketě lahvičky za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Alpicort F obsahuje:


Jak přípravek Alpicort F vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Alpicort F je čirý, bezbarvý roztok v lahvičkách z tmavého skla se šroubovacím polypropylenovým aplikátorem a plastovým krytem, krabička.

Balení obsahuje 100 ml roztoku.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Dr. August Wolff GmbH Co. KG Arzneimittel Sudbrackstrasse 56

33611 Bielefeld

NĚMECKO

telefon: +49 521 8808-05

fax: +49 521 8808-334

e-mail: aw-info@drwolffgroup.com


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

APREMEDA s.r.o.

Sirotkova 372/45 616 00 Brno

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: 544 500 617


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 12. 2020