Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Invega

CENY

3MG TBL PRO 30

Velkoobchod: 928,25 Kč
Maloobchodní: 1 283,59 Kč
Uhrazen: 1 072,33 Kč

3MG TBL PRO 30 I

Velkoobchod: 928,25 Kč
Maloobchodní: 1 283,59 Kč
Uhrazen: 1 072,33 Kč

9MG TBL PRO 49 I

Velkoobchod: 1 744,72 Kč
Maloobchodní: 2 336,75 Kč
Uhrazen: 1 301,61 Kč

9MG TBL PRO 49 III

Velkoobchod: 1 744,72 Kč
Maloobchodní: 2 336,75 Kč
Uhrazen: 1 301,61 Kč

6MG TBL PRO 49 I

Velkoobchod: 1 527,71 Kč
Maloobchodní: 2 057,46 Kč
Uhrazen: 1 367,36 Kč

6MG TBL PRO 49 III

Velkoobchod: 1 527,71 Kč
Maloobchodní: 2 057,46 Kč
Uhrazen: 1 367,36 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


INVEGA 3 mg tablety s prodlouženým uvolňováním INVEGA 6 mg tablety s prodlouženým uvolňováním INVEGA 9 mg tablety s prodlouženým uvolňováním INVEGA 12 mg tablety s prodlouženým uvolňováním


paliperidonum


Přečtěte si pozorně celou příbalovu informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

98 tabletách.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse Belgie


Výrobce

Janssen-Cilag SpA Via C. Janssen

04100 Borgo San Michele

Latina Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien Janssen-Cilag NV Tel/Tél: +32 14 64 94 11

Lietuva

UAB “JOHNSON & JOHNSON” Tel: +370 5 278 68 88


България

”Джонсън & Джонсън България” ЕООД Тел.:+359 2 489 94 00

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/ Tel: +32 14 64 94 11


Česká republika Janssen-Cilag s.r.o. Tel:+420 227 012 227

Magyarország Janssen-Cilag Kft. Tel.: +36 1 884 2858


Danmark

Janssen-Cilag A/S Tlf: +45 4594 8282

Malta

AM MANGION LTD. Tel: +356 2397 6000


Deutschland

Janssen-Cilag GmbH Tel: +49 2137 955 955

Nederland

Janssen-Cilag B.V. Tel: +31 76 711 1111


Eesti

UAB “JOHNSON & JOHNSON” Eesti filiaal Tel.: +372 617 7410

Norge

Janssen-Cilag AS Tlf: +47 24 12 65 00


Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH Tel: +43 1 610 300


España

Janssen-Cilag, S.A. Tel: +34 91 722 81 00

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 237 60 00


France

Janssen-Cilag

Tel: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. Tel: +351 214 368 600


Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Tel: +385 1 6610 700

România

Johnson & Johnson România SRL Tel: +40 21 207 1800


Ireland

Janssen Sciences Ireland UC Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o. Tel: +386 1 401 18 00


Ísland

Janssen-Cilag AB C/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Johnson & Johnson s.r.o. Tel: +421 232 408 400


Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ Tηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB Tfn: +46 8 626 50 00


Latvija

UAB “JOHNSON & JOHNSON” filiāle Latvijā Tel: +371 678 93561

United Kingdom (Northern Ireland)

Janssen Sciences Ireland UC Tel: +44 1 494 567 444


Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/RRRR.


/.