Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Humulin R Cartridge
insulin (human)

CENY

100IU/ML INJ SOL ZVL 5X3ML

Velkoobchod: 442,11 Kč
Maloobchodní: 639,34 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Humulin R Cartridge 100 IU/ml injekční roztok v zásobní vložce


(insulinum humanum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

přípravku (uvedenou v bodě 6).


Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Humulin R se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo

diabetologickou sestrou.


Hyperglykémie může vést k diabetické ketoacidóze. První symptomy nastupují pomalu,

po mnoho hodin nebo dní. Příznaky mohou být následující:


 1. Onemocnění

Pokud jste onemocněli, zvláště pociťujete-li nevolnost, může se množství inzulinu, které potřebujete, změnit. Inzulin potřebujete stále, i když nepřijímáte potravu jako za normálních okolností. Zkontrolujte si moč nebo krev a o nemoci informujte svou diabetologickou sestru nebo svého lékaře.


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo diabetologické sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak přípravek Humulin R uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Před prvním použitím uchovávejte přípravek Humulin R v chladničce (2 ºC – 8 ºC). Chraňte před mrazem. „Používanou“ zásobní vložku a pero uchovávejte při pokojové teplotě (do 30

  ºC) po dobu až 28 dnů. „Používané“ pero nebo zásobní vložky neuchovávejte v chladničce.

  Nevystavujte je nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nepoužívejte tento přípravek, pokud je zabarvený nebo pokud jsou v něm viditelné pevné částice. Použijte ho pouze, pokud vypadá jako voda. Vzhled přípravku zkontrolujte před každou aplikací injekce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 2. Obsah balení a další informace Co přípravek Humulin R obsahuje

  • Léčivou látkou je insulinum humanum. Insulinum humanum je vyráběn v laboratoři procesem nazývaným „rekombinantní DNA technologie”. Má stejnou strukturu jako přirozený hormon tvořený ve slinivce, jde tudíž o typ odlišný od zvířecích inzulinů.


  • Pomocnými látkami jsou metakresol, glycerol a voda pro injekci. K úpravě kyselosti mohl být použit hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková.


Jak přípravek Humulin R vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Humulin R Cartridge 100 IU/ml injekční roztok je sterilní, čirý, bezbarvý vodný roztok a obsahuje 100 jednotek inzulinu v jednom mililitru (100 IU/ml). Jedna zásobní vložka obsahuje 300 jednotek (3 mililitry).


Balení obsahuje 5 nebo 10 zásobních vložek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Výrobce přípravku Humulin R Cartridge:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francie

Eli Lilly Italia S.p.A., Via A. Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, Florence, Itálie


Držitel rozhodnutí o registraci:

ELI LILLY ČR, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, Česká republika, tel.:

+420 234 664 111.

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:

Huminsulin „Lilly“ Normal (Rakousko) Umuline Rapide 100 UI/ml (Francie)

Humuline Regular (Belgie, Lucembursko, Nizozemsko) Huminsulin Normal für Pen 3 ml (Německo)

Humulin Regular (Kypr, Řecko, Portugalsko, Švédsko)

Humulin S (Malta, Irsko, Velká Británie)

Humulin R (Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Itálie, Polsko,

Rumunsko, Slovinsko)

Humulin R Cartridge (Česká republika, Slovenská republika)


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12. 8. 2020