Domovská stránka Domovská stránka

Nurofen pro děti Active
ibuprofenPříbalová informace: informace pro pacienta


Nurofen pro děti Active 100 mg tablety dispergovatelné v ústech

ibuprofenum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Nurofen pro děti Active s jídlem a pitím

Tablety se mohou užívat nezávisle na době jídla. Nemusí se zapíjet. Objeví-li se trávicí obtíže, doporučuje se přípravek užívat během jídla.


Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.


V průběhu prvních 6 měsíců těhotenství užívejte Nurofen pro děti Active jen na výslovné doporučení lékaře. V posledních 3 měsících těhotenství se přípravek nesmí užívat.


Při krátkodobém užívání doporučené dávky léku není třeba přerušit kojení.


Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o možnosti užívání přípravku rovněž poradit s lékařem. Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nurofen pro děti Active nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na jeho schopnost řídit motorové

vozidlo a obsluhovat stroje.


Nurofen pro děti Active obsahuje sodík a aspartam

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

Tento léčivý přípravek obsahuje 12 mg aspartamu v jedné tabletě. Aspartam je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií, což je vzácné genetické onemocnění, při kterém se v těle hromadí fenylalanin, protože ho tělo nedokáže správně odstranit.


 1. Jak se Nurofen pro děti Active užívá


  Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Je třeba podávat nejnižší účinnou dávku po nejkratší dobu nutnou ke zmírnění příznaků onemocnění. Má-li dítě infekční onemocnění, neprodleně se poraďte s lékařem, jestliže příznaky (jako jsou horečka a bolest) přetrvávají nebo se zhoršují (viz bod 2).

  Způsob použití

  Tableta se nechá rozpustit na jazyku a pak se polkne. Není nutné ji zapíjet tekutinou.


  P okud lékař nepředepsal jinak, je do po ručeno následující dávko vací schém a:


  Věk

  Jednotlivá dávka

  Celková denní dávka

  děti 6 - 9 let

  (přibližně 20 – 30 kg tělesné

  hmotnosti)

  první dávka 2 tablety, dále 1 až

  2 tablety (odpovídá 100 -

  200 mg ibuprofenu)

  až 6 tablet (odpovídá 600 mg ibuprofenu)

  děti 10 - 12 let

  (přibližně 31 – 40 kg tělesné

  hmotnosti)

  první dávka 3 tablety, dále 1 až

  3 tablety (odpovídá 100 -

  300 mg ibuprofenu)

  až 9 tablet (odpovídá 900 mg ibuprofenu)


  Odstup mezi jednotlivými dávkami je 6 - 8 hodin.


  Přípravek není určen pro děti mladší 6 let nebo s tělesnou hmotností nižší než 20 kg.


  Pokud je u dětí a u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se

  zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře.


  U pacientů se zvýšenou žaludeční citlivostí se doporučuje užívat Nurofen pro děti Active při jídle.


  Jestliže jste užil(a) více Nurofen pro děti Active, než jste měl(a):

  Pokud jste podal(a) více Nurofen pro děti Active než jste měl(a) nebo pokud léčivý přípravek náhodně užilo dítě, vždy kontaktujte lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici, abyste získal(a) informace o možném riziku a poradil(a) se o dalším postupu.


  Mezi příznaky předávkování může patřit pocit na zvracení, bolest břicha, zvracení (se stopami krve), bolest hlavy, zvonění v uších, zmatenost a mimovolní kmitavý pohyb očí. Po podání vysokých dávek byly hlášeny spavost, bolest na hrudi, bušení srdce, ztráta vědomí, křeče (zejména u dětí), slabost a závrať, krev v moči, pocit chladu a potíže s dýcháním.


  Jestliže jste zapomněl(a) dítěti podat Nurofen pro děti Active:

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.


  Nežádoucí účinky, které se mohou během užívání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle následujících četností:


  Časté (mohou se vyskytnout u 1 z 10 osob):

  • alergické reakce spojené s kopřivkou a svěděním;

  • bolest hlavy;

  • poruchy zraku;

  • bolest břicha, pocit na zvracení, poruchy trávení.


   Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 1 000):

  • různé kožní vyrážky;

  • závrať;

  • průjem, nadýmání, zácpa, zvracení.


   Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10 000):

  • poruchy krvetvorby;

  • otok obličeje, jazyka, hrdla, nebo rychle se rozvíjející celková alergická reakce s dušností, zrychlenou činností srdce, poklesem krevního tlaku až šokem (anafylaktická reakce);

  • aseptická meningita (nehnisavý zánět mozkových blan) s příznaky: ztuhlost krku, bolest hlavy,

   nevolnost, zvracení, horečka nebo dezorientace;

  • zvýšená tepová frekvence;

  • peptický vřed, krvácení nebo proděravění trávicího traktu, černá stolice (krev ve stolici) či zvracení krve, tvorba vřídků v ústech, zánět žaludku;

  • porucha funkce jater;

  • průduškové astma, dušnost, bronchospasmus (zúžení průdušek);

  • akutní selhání ledvin, snížení vylučování moči, zvýšená koncentrace močoviny v plazmě, papilární nekróza (závažné poškození ledvinové tkáně);

  • závažné formy kožních reakcí s puchýři a olupováním kůže.


   Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

  • srdeční selhání, tvorba otoků, zvýšený krevní tlak;

  • zvýšená citlivost kůže na světlo;

  • zhoršení zánětlivých střevních onemocnění (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba);

  • může dojít k závažné kožní reakci známé jako DRESS syndrom; mezi příznaky DRESS syndromu patří: kožní vyrážka, horečka, zduření lymfatických uzlin a zvýšení hladiny eosinofilů (druh bílých krvinek);

  • červená šupinovitá šířící se vyrážka se zduřeninami pod kůží a puchýři vyskytující se hlavně

   v kožních záhybech, na trupu a horních končetinách, vznikající na počátku léčby a provázená horečkou (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza). Pokud se u dítěte tyto příznaky objeví, přestaňte mu přípravek Nurofen pro děti Active podávat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Viz také bod 2.


   Jestliže se objeví závažnější příznaky jako puchýře, olupování kůže, náhle vzniklý otok v obličeji, pocit tísně na hrudi nebo obtíže s dechem, vysoký krevní tlak, dále bolest v nadbřišku či černě zbarvená stolice nebo poruchy vidění, přestaňte přípravek užívat a okamžitě vyhledejte lékaře.


   Léky, jako je Nurofen pro děti Active, mohou způsobit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

   Hlášení nežádoucích účinků:

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


   Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

   Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak Nurofen pro děti Active uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 C.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace


Co Nurofen pro děti Active obsahuje:

mannitol, aspartam, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, jahodové aroma.


Jak Nurofen pro děti Active vypadá a co obsahuje toto balení:

Nurofen pro děti Active jsou bílé až téměř bílé kulaté tablety, z obou stran s prohlubní a

s jahodovým aroma.


Velikosti balení: 4, 6, 10, 12, 18, 20, 24, 30 tablet k rozpuštění v ústech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká

republika


Výrobce:

RB NL Brands B.V., WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Nizozemsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

11. 1. 2021