Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Diclofenac Teva
Příbalová informace: informace pro pacienta Diclofenac Teva 20 mg/g gel

diclofenacum (jako diclofenacum diethylaminum)

Pro dospělé a dospívající od 14 let


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Diclofenac Teva a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diclofenac Teva používat

 3. Jak se přípravek Diclofenac Teva používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Diclofenac Teva uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Diclofenac Teva a k čemu se používá


  Přípravek Diclofenac Teva obsahuje léčivou látku diklofenak. Patří do skupiny léčivých přípravků zvaných nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (NSAID).


  Přípravek Diclofenac Teva je určen pro dospělé a dospívající od 14 let.


  Pro dospělé a dospívající od 14 let

  K místní symptomatické léčbě bolesti při akutním namožení, podvrtnutí nebo při pohmoždění po tupých poraněních.

  Pro dospívající od 14 let je přípravek určen ke krátkodobé léčbě.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diclofenac Teva používat Nepoužívejte přípravek Diclofenac Teva:

  • pokud jste alergický(á) na diklofenak nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

   (uvedenou v bodě 6);

  • pokud se u Vás někdy vyskytly potíže s dýcháním (astma, bronchospasmus), kožní reakce (kopřivka), rýma nebo otok obličeje nebo jazyka po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiného nesteroidního protizánětlivého léčivého přípravku (např. ibuprofenu);

  • na otevřená poranění, záněty nebo infekce kůže, ekzém nebo sliznice;

  • pokud jste v posledních třech měsících těhotenství „viz Těhotenství“;

  • u dětí nebo dospívajících do 14 let;


   Upozornění a opatření

   Před použitím přípravku Diclofenac Teva se poraďte se svým lékařem:

   • pokud je u Vás vyšší pravděpodobnost vzniku astmatických záchvatů (tzv. analgetická intolerance / analgetické astma), místního otoku kůže nebo sliznice (tzv. Quinckeho edém) nebo kopřivky než u jiných pacientů;

   • pokud trpíte astmatem, sennou rýmou, otokem nosní sliznice (tzv. nosními polypy) nebo chronickou obstrukční plicní nemocí, chronickou infekcí dýchacích cest (zejména spojenou s příznaky podobnými senné rýmě) nebo přecitlivělostí na jiné léky proti bolesti nebo jakákoli antirevmatika.

    U těchto pacientů může být přípravek Diclofenac Teva použit pouze za určitých bezpečnostních opatření (pohotovostní připravenost) a pod přímým lékařským dohledem. Totéž platí pro pacienty s projevy alergické reakce na jiné látky, např. s kožními reakcemi, svěděním nebo kopřivkou.


    Pokud je přípravek Diclofenac Teva používán na rozsáhlou plochu kůže a je používán po dlouhou dobu, může dojít k výskytu celkových nežádoucích účinků.


    Používejte přípravek Diclofenac Teva pouze na neporušenou, neporaněnou kůži. Vyvarujte se kontaktu

    s očima a ústní sliznicí. Gel se nesmí užívat ústy.


    Po nanesení gelu na kůži můžete použít propustný (neokluzivní) obvaz, ale nejdříve ponechejte gel na

    kůži několik minut zaschnout. Nepoužívejte neprodyšný okluzivní obvaz.


    Pokud se příznaky onemocnění zhorší nebo se nezlepší do 3 – 5 dnů, kontaktuje lékaře. Pokud se u Vás objeví vyrážka, je třeba používání přípravku Diclofenac Teva ukončit. Během používání přípravku se vyvarujte slunečnímu záření, včetně solária.

    Je třeba učinit preventivní opatření, aby se děti nemohly dostat do kontaktu s oblastmi kůže, na které

    byl gel nanesen.


    Děti a dospívající

    Přípravek Diclofenac Teva nesmí používat děti a dospívající mladší 14 let.


    Další léčivé přípravky a přípravek Diclofenac Teva

    Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

    Při kožním použití přípravku Diclofenac Teva dosud není znám žádný vliv na další léčivé přípravky.


    Těhotenství, kojení a plodnost

    Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.


    Těhotenst ví

    Nepoužívejte přípravek Diclofenac Teva v posledních třech měsících těhotenství, protože může poškodit Vaše nenarozené dítě, nebo způsobit problémy při porodu. Přípravek Diclofenac Teva můžete používat v průběhu prvních šesti měsíců těhotenství pouze po poradě s Vaším lékařem.


    Koj ení

    Protože diklofenak prostupuje v malém množství do lidského mateřského mléka, může být přípravek Diclofenac Teva používán během kojení pouze po poradě s lékařem. Pokud kojíte, neaplikujte si přípravek Diclofenac Teva ani na prsa ani na rozsáhlé plochy kůže nebo po dlouhou dobu.


    Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

    Přípravek Diclofenac Teva nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat

    stroje.


    Přípravek Diclofenac Teva obsahuje propylenglykol (E 1520)


    Tento léčivý přípravek obsahuje 54 mg propylenglykolu v jednom g gelu.


    Přípravek Diclofenac Teva obsahuje butylhydroxytoluen (E 321)


    Butylhydroxytoluen může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznic.


    Přípravek Diclofenac Teva obsahuje vůni


    Tento léčivý přípravek obsahuje vůni s benzylalkoholem (0,15 mg/g), citralem, citronellolem, kumarinem, eugenolem, farnesolem, geraniolem, limonenem, d-formou a linalolem, které mohou způsobit alergické reakce.

    Benzylalkohol může způsobit mírné místní podráždění.


 3. Jak se přípravek Diclofenac Teva používá


Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů v příbalové informaci nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Dospělí a dospívající od 14 let

Přípravek Diclofenac Teva se používá 2x denně (přednostně ráno a večer).


Podle velikosti postiženého místa, které má být ošetřeno, je zapotřebí aplikovat množství gelu o velikosti třešně až vlašského ořechu, což odpovídá 1 až 4 g gelu.


Maximální denní dávka je 8 g gelu.


Starší pacienti

Není nutná žádná zvláštní úprava dávky. Pokud jste starší, měl(a) byste věnovat zvláštní pozornost nežádoucím účinkům a v případě potřeby se poradit s lékařem nebo lékárníkem.


Porucha funkce ledvin nebo jater

Není nutné snižovat dávku.


Použití u dětí a dospívajících (do 14 let)

Přípravek Diclofenac Teva nesmí používat děti mladší 14 let (viz bod 2 „Nepoužívejte přípravek

Diclofenac Teva“).


Před prvním použitím otevřete takto:

 1. Odšroubujte uzávěr z tuby. Chcete-li otevřít bezpečnostní těsnění tuby, otočte uzávěr a zatlačte ho

  do tuby. Nepoužívejte nůžky ani jiné ostré předměty!

 2. Odstraňte z tuby plastové těsnění. Použijte gel podle popisu v této příbalové informaci. Nepoužívejte, pokud je těsnění rozbité.


Jak používat:

Přípravek Diclofenac Teva je určen ke kožnímu podání.

Naneste gel na postižené části těla v tenké vrstvě a jemně vetřete do kůže. Pokud nejsou ruce

ošetřovaným místem, umyjte si ruce po rozetření gelu.


Délka léčby:

Délka léčby závisí na příznacích a základním onemocnění.

Přípravek Diclofenac Teva se nemá používat déle než 1 týden bez porady s lékařem.


Pokud se příznaky onemocnění zhorší nebo se nezlepší po 3 - 5 dnech léčby, poraďte se se svým lékařem.


Jestliže jste použil(a) více přípravku Diclofenac Teva, než byste měl(a)

Pokud použijete více přípravku Diclofenac Teva, než jste měl(a), předávkování je nepravděpodobné, protože vstřebávání léčivé látky do krevního řečiště je při kožním použití nízké. Pokud je doporučená dávka při kožním použití výrazně překročena, gel se má odstranit a smýt vodou.

Pokud jste omylem požil(a) přípravek Diclofenac Teva, kontaktujte svého lékaře, který rozhodne o vhodných opatřeních.


Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Diclofenac Teva

Nenanášejte dvojitou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 1. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Některé vzácné a velmi vzácné nežádoucí účinky mohou být závažné.

  Pokud zaznamenáte jakékoli následující příznaky alergie, přestaňte používat přípravek Diclofenac Teva a okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka:

  • Kožní vyrážka s puchýři, kopřivka (může se vyskytnout až u 1 osoby z 1 000).

  • Sípání, dušnost nebo pocit sevření hrudníku (astma) (může se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10 000).

  • Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla (může se vyskytnout až u 1 osoby z 10 000).


   Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout:


   Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10):

   Kožní vyrážka, svědění, zčervenání, ekzém, dermatitida (zánět kůže) včetně kontaktní dermatitidy.


   Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

   Olupování kůže, dehydratace kůže, otoky (edém).


   Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000):

   Kožní vyrážka s puchýři, zažívací potíže, reakce z přecitlivělosti (včetně kopřivky), citlivost na světlo s výskytem kožních reakcí po vystavení slunečnímu záření.


   Není známo (z dostupných údajů nelze určit): Pocit pálení v místě podání, suchá kůže.


   V případě dlouhodobé aplikace přípravku Diclofenac Teva na větší plochu kůže nelze vyloučit ani celkové nežádoucí účinky (např. ledvinové, jaterní nebo zažívací nežádoucí účinky, reakce celkové přecitlivělosti). Přestože se vyskytují pravděpodobně po podání tablet nebo injekčních forem léčiv obsahujících diklofenak, nelze je zcela vyloučit.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 2. Jak přípravek Diclofenac Teva uchovávat

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu a tubě za EXP. Datum

  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni daného měsíce. Uchovávejte v původní tubě, aby byl přípravek chráněn před světlem.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 3. Obsah balení a další informace


  Co přípravek Diclofenac Teva obsahuje

  • Léčivou látkou je diclofenacum.

  • Jeden g gelu obsahuje diclofenacum diethylaminum 23,2 mg, což odpovídá diclofenacum natricum 20 mg.

  • Dalšími složkami jsou isopropylalkohol, propylenglykol (E 1520), kokoyl-oktanodekanoát, tekutý parafin, karbomer, cetostearomakrogol, diethylamin, kyselina oleová, butylhydroxytoluen, vůně (obsahující citronellol, geraniol, benzylalkohol, linalol, limonen, d- formu, citral, farnesol, kumarin, eugenol), čištěná voda.


Jak přípravek Diclofenac Teva vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Diclofenac Teva je bílý až téměř bílý homogenní gel, balený v hliníkových laminovaných tubách, uzavřených PE těsněním a PP šroubovacími uzávěry, dostupný v těchto velikostech balení: 30 g, 50 g, 60 g, 100 g, 150 g, 180 g v tubě.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci:

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nizozemsko


Výrobce:

Merckle GmbH, Graf-Arco-Str.3, 89079 Ulm, Německo


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Rakousko: ratioDolor Diclofenac Schmerzgel 2% Gel Belgie: Kinespir Forte 20 mg/g gel

Česká republika: Diclofenac Teva Estonsko: Olfen

Finsko: Diclofenac ratiopharm 23,2 mg/g geeli Německo: Diclofenac AbZ Schmerzgel Maďarsko: Diclofenac Teva 20mg/g gél Chorvatsko: Diklofenaknatrij Pliva 20 mg/g gel Irsko: Motusol Max 2 % w/w gel

Island: Diclofenac Teva

Itálie: DICLOFENAC TEVA BV

Lotyšsko: Olfen 23,2 mg/g gels

Litva: Olfen 2,32% gelis

Lucembursko: Diclofenac AbZ Schmerzgel Norsko: Diclofenac diethylamine Teva Portugalsko: OlfenEX Dor

Polsko: Olfen MAX

Slovenská republika: Diklofenak- dietylamín Teva 23,2 mg/g gél


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15. 3. 2021