Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Maymetsi
metformin and sitagliptin


Příbalová informace: informace pro pacienta


Maymetsi 50 mg/850 mg potahované tablety Maymetsi 50 mg/1 000 mg potahované tablety


sitagliptinum/metformini hydrochloridum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Pokud se Vás kterýkoli z výše uvedených stavů týká, přípravek Maymetsi neužívejte a poraďte se se svým lékařem o dalších možnostech, jak zvládat Vaši cukrovku. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se předtím, než začnete přípravek Maymetsi užívat, se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.


Upozornění a opatření

U pacientů léčených kombinací sitagliptin/metformin byly hlášeny případy zánětu slinivky břišní (pankreatitidy) (viz bod 4).


Pokud zaznamenáte puchýře na kůži, může se jednat o známku stavu nazývaného bulózní pemfigoid. Váš lékař Vás může požádat, abyste přípravek Maymetsi přestal(a) užívat.


Riziko laktátové acidózy

Přípravek Maymetsi může způsobit velmi vzácný, ale velmi závažný nežádoucí účinek označovaný jako laktátová acidóza, zvláště pokud Vaše ledviny nefungují správně. Riziko vzniku laktátové acidózy se také zvyšuje při nekontrolovaném diabetu, závažných infekcích, dlouhodobém hladovění nebo požívání alkoholu, dehydrataci (viz další informace níže), onemocněních jater a jakýchkoli stavech, při kterých dochází ke sníženému zásobení kyslíkem v některé části těla (jako při akutním těžkém onemocnění srdce).

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených stavů, promluvte si se svým lékařem, který Vám poskytne další pokyny.


Ukončete užívání přípravku Maymetsi na krátkou dobu, pokud máte onemocnění, které může souviset s dehydratací (významná ztráta tělesných tekutin), jako při silném zvracení, průjmu, horečce, vystavení teplu nebo pokud pijete méně než normálně. Promluvte si se svým lékařem, který Vám poskytne další pokyny.


Ukončete užívání přípravku Maymetsi a okamžitě kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocniční pohotovost, pokud se u Vás objeví některé příznaky laktátové acidózy, protože tento stav může vést ke kómatu.

Mezi příznaky laktátové acidózy patří:


Pokud budete podstupovat velkou operaci, musíte ukončit užívání přípravku Maymetsi v období během tohoto zákroku a určitou dobu po něm. Váš lékař rozhodne, kdy musíte léčbu přípravkem Maymetsi ukončit a kdy ji můžete znovu zahájit.


Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás některá z výše uvedených záležitostí netýká, poraďte se předtím, než začnete přípravek Maymetsi užívat, se svým lékařem nebo lékárníkem.


Během léčby přípravkem Maymetsi bude Váš lékař provádět kontrolu funkce ledvin minimálně jednou ročně nebo častěji, pokud jste ve vyšším věku a/nebo pokud máte zhoršenou funkci ledvin


Děti a dospívající

Děti a dospívající mladší 18 let nesmí tento lék užívat. Tento lék není účinný u dětí a dospívajících ve věku od 10 do 17 let. Není známo, zda je tento lék při použití u dětí mladších 10 let bezpečný a účinný.


Další léčivé přípravky a přípravek Maymetsi

Pokud Vám musí být podána injekce do žíly s kontrastní látkou, která obsahuje jód, například při vyšetření pomocí RTG nebo skenu, musíte užívání přípravku Maymetsi ukončit před nebo v době podání injekce. Váš lékař rozhodne, kdy musíte léčbu přípravkem Maymetsi ukončit a kdy ji můžete znovu zahájit.


Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Může být nutné častější provádění vyšetření glukosy v krvi a funkce ledvin nebo Váš lékař může upravit dávkování přípravku Maymetsi. Je zvláště důležité uvést následující:


Jak přípravek Maymetsi vypadá a co obsahuje toto balení


Maymetsi 50 mg/850 mg potahované tablety: růžové, oválné, bikonvexní, potahované tablety označené C4 na jedné straně tablety (rozměry přibližně: 20 × 11 mm).


Maymetsi 50 mg/1 000 mg potahované tablety: tmavě růžové, oválné, bikonvexní, potahované tablety označené C3 na jedné straně tablety (rozměry přibližně: 21 × 11 mm).


Maymetsi je dostupný v baleních obsahujících:

- 10, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 196 a 200 potahovaných tablet v blistru,

- 14, 28, 56 a 196 potahovaných tablet v blistru v kalendářním balení. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Výrobci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Lower Saxony, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:


Název členského státu

Název léčivého přípravku

Slovenská republika, Bulharsko, Česká republika, Kypr, Estonsko, Řecko, Chorvatsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko

Maymetsi


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24. 2. 2022


image