Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Alphagan

CENY

2MG/ML OPH GTT SOL 5ML

Velkoobchod: 123,34 Kč
Maloobchodní: 185,87 Kč
Uhrazen: 9,01 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta ALPHAGAN 2 mg/ml oční kapky, roztok

brimonidini tartras


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci


 1. Co je Alphagan a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Alphagan používat

 3. Jak se Alphagan používá

 4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak Alphagan uchovávat

6. Obsah balení a další informace


 1. Co je ALPHAGAN a k čemu se používá


  Alphagan se používá ke snížení zvýšeného nitroočního tlaku.

  Léčivou látkou v Alphaganu je brimonidin-tartarát, který patří do skupiny léčiv nazývaných agonisté adrenergního alfa-2 receptoru a působí tak, že snižuje nitrooční tlak v oku.


  Může být používán samostatně, pokud jsou kontraindikovány oční kapky s betablokátory, nebo v kombinaci s dalšími očními kapkami, pokud Alphagan sám nedostatečně snižuje zvýšený nitrooční tlak a to v léčbě glaukomu (zelený zákal) s otevřeným úhlem nebo při oční hypertenzi (zvýšený nitrooční tlak).


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALPHAGAN používat


  Nepoužívejte ALPHAGAN:

  • jestliže jste alergický(á) na brimonidin-tartarát nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

  • v případě, že užíváte inhibitory monoaminooxidázy (MAO) nebo jiné antidepresivní léky. Musíte informovat svého lékaře, že užíváte antidepresiva

  • u novorozenců a dětí mladších 2 let


   Upozornění a opatření

   Před použitím Alphaganu se poraďte se svým lékařem:

   • jestli trpíte nebo jste trpěl(a) depresí, omezením duševních schopností, sníženým zásobováním mozku krví, srdečními problémy, poruchou krevního zásobování končetin nebo poruchou krevního tlaku

   • pokud máte nebo jste v minulosti měl(a) poruchy funkce ledvin nebo jater


    Děti a dospívající

    Použití přípravku Alphagan u dětí ve věku od 2 do 12 let se nedoporučuje.

    Přípravek Alphagan se všeobecně nemá používat u dospívajících ve věku od 12 do 17 let, protože u této věkové skupiny nebyly provedeny žádné studie.


    Další léčivé přípravky a ALPHAGAN

    Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo, které možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.


    Informujte prosím Vašeho lékaře, že užíváte následující léky:

   • léky proti bolesti, sedativa, opiáty, barbituráty, nebo pravidelně konzumujete alkohol

   • anestetika

   • léky na snížení krevního tlaku nebo léky na srdeční onemocnění

   • chlorpromazin, methylphenidát, reserpin

   • léky, které působí na stejný receptor jako Alphagan, např. isoprenalin, aprazosin.

   • inhibitory monoaminooxidasy nebo jiná antidepresiva

   • jakékoli další léky, i když nemají souvislost s Vaším očním onemocněním

   • pokud se dávka některého z Vámi současně užívaných léků změnila Mohlo by to ovlivnit léčbu Alphaganem.


    Těhotenství a kojení

    Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

    Nepoužívejte Alphagan během těhotenství, pokud to Váš lékař nepovažuje za nutné.


    Alphagan se nemá používat během kojení.


    Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   • Alphagan může způsobit rozmazané vidění nebo poruchy vidění. A to především

    v noci nebo při snížené viditelnosti.

   • Alphagan může také způsobit u některých pacientů ospalost a únavu. Pokud se u Vás některý z těchto příznaků objevil, neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte stroje, dokud tyto příznaky zcela nezmizí.


  Alphagan obsahuje benzalkonium-chlorid

  Tento léčivý přípravek obsahuje 0,05 mg benzalkonium-chloridu v 1 ml roztoku. Benzalkonium-chlorid může být vstřebán měkkými očními čočkami a může měnit jejich barvu. Před podáním tohoto léčivého přípravku vyjměte kontaktní čočky a nasaďte je zpět až po 15 minutách.


  Benzalkonum-chlorid může způsobit podráždění očí, zvláště pokud trpíte syndromem suchého oka nebo onemocněním rohovky (průhledná vrstva v přední části oka). Jestliže se

  po podání tohoto přípravku objeví abnormální pocity v oku, bodání nebo bolest v oku, informujte svého lékaře.


 3. Jak se ALPHAGAN používá


Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Dospělí

Doporučená dávka přípravku je jedna kapka do léčeného oka dvakrát denně po 12

hodinách. Bez porady s lékařem neměňte dávku a nepřestávejte Alphagan používat.


Děti ve věku do 12 let

Alphagan nesmí být použit u dětí mladších 2 let.

Použití Alphaganu u dětí od 2 do 12 let se nedoporučuje.


Pokyny pro použití

Alphagan jsou oční kapky. Vždy před jejich podáním si umyjte ruce. Ve Vaší příbalové

informaci je uvedeno, kolik kapek a jak často přípravek používat.

Pokud používáte Alphagan společně s jinými kapkami, počkejte 5-15 minut mezi

vkápnutím Alphaganu a dalšího přípravku. Oční kapky aplikujte následujícím způsobem:


image


 1. Zakloňte hlavu a dívejte se na strop

 2. Jemně stáhněte dolní víčko dolů tak, aby se vytvořila malá kapsička.

 3. Stiskněte kapací lahvičku obrácenou dnem nahoru, aby došlo ke vkápnutí kapky do Vašeho oka.

 4. Uvolněte dolní víčko, zavřete oko, setřete přebývající tekutinu, stiskněte slzný váček ve vnitřním očním koutku (na straně oka směrem k nosu) na dobu 1 minuty.

Pokud kapka Vaše oko minula, postup opakujte.

Abyste zabránili infekci, nedovolte, aby se hrot lahvičky dotkl při kapání oka jeho okolí

ani ničeho jiného.

Ihned po použití zavřete lahvičku šroubovacím uzávěrem. Jestliže jste použil(a)více Alphaganu, než jste měl(a) Dospělí

U dospělých, kteří si nakapali více kapek, než je předepsáno, se objevily příznaky

podobné jako nežádoucí účinky Alphaganu.


U dospělých, kteří omylem polkli Alphagan, se objevilo snížení krevního tlaku, které bylo u některých pacientů následováno zvýšením krevního tlaku.


Děti

Vážné nežádoucí účinky byly hlášeny u dětí, které omylem požily Alphagan. Příznakem byla spavost, malátnost, nízká tělesná teplota, bledost a obtížné dýchání. Pokud některé z těchto příznaků nastaly, ihned kontaktujte Vašeho lékaře.


Děti a dospělí

Pokud byl Alphagan náhodně polknut, nebo pokud jste použili více Alphaganu, než jste

měli, ihned kontaktujte Vašeho lékaře


Jestliže jste zapomněl(a) použít ALPHAGAN

Jestliže jste zapomněl(a) použít Alphagan, vkápněte si jednu kapku hned, jakmile si vzpomenete. Avšak pokud je již téměř čas na další dávku, zmeškanou dávku úplně vynechejte a pokračujte v normálním dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


Jestliže jste přestal(a) používat ALHAGAN

Aby měl Alphagan správný účinek, má být používán každý den. Nepřerušujte používání Alphaganu, dokud Vám to lékař nenařídí.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 1. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Poruchy oka


  Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):


  Podráždění očí (zarudnutí očí, pálení a bodání v očích, pocit cizího tělesa v oku, svědění, uzlíky a bílé tečky na spojivce)

  Rozmazané vidění

  Alergická reakce v oku (někdy i opožděná)


  Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):


  Místní podráždění (zarudnutí a otok očního víčka, otok spojivky, zalepené oči, bolest a slzení) Přecitlivělost na světlo

  Eroze na povrchu oka a tvorba skvrn na rohovce Pocit suchého oka

  Bledost spojivky (průhledná vrstva na povrchu oka) Abnormální vidění

  Zánět spojivky (průhledné vrstvy na povrchu oka)


  Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):


  Zánět oka Zúžení zornice


  Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):


  Svědění víček


  Celkové poruchy


  Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):


  Bolest hlavy

  Pocit sucha v ústech Únava/ospalost


  Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):


  Závratě

  Příznaky podobné chřipce Zažívací potíže

  Poruchy chuti Celková slabost


  Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):


  Deprese

  Bušení srdce, změny srdečního rytmu Suchost nosní sliznice

  Celková alergická reakce


  Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):


  Dušnost


  Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):


  Nespavost Mdloby

  Zvýšený krevní tlak

  Snížený krevní tlak


  Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):


  Kožní reakce včetně zčervenání, otoku obličeje, svědění, vyrážky a rozšíření cév


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

  Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 2. Jak ALPHAGAN uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25

  °C.

  Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že uzávěr nebo lahvička jsou před prvním použitím poškozeny.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky a na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po 28 dnech od prvního otevření musíte lahvičku přestat používat a to i v případě, že v ní nějaké kapky ještě zůstaly.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 3. Obsah balení a další informace Co ALPHAGAN obsahuje

Léčivou látkou je brimonidini tartras. Jeden ml roztoku obsahuje brimonidini tartras 2 mg, což odpovídá brimonidinum 1,3 mg.

Pomocnými látkami jsou: benzalkonium-chlorid, polyvinylalkohol, chlorid sodný, dihydrát natrium-citrátu, monohydrát kyseliny citronové, roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l nebo roztok hydroxidu sodného 1 mol/l ( k úpravě pH), čištěná voda


Jak ALPHAGAN vypadá a co obsahuje toto balení

Alphagan je čirý, zelenožlutý až světle žlutý roztok očních kapek v plastové (HDPE) lahvičce s kapací LDPE špičkou a šroubovacím HIPS/PP uzávěrem nebo s uzávěrem s kontrolou kapání. Jedna lahvička obsahuje 2,5 ml, 5 ml nebo 10 ml léčivého přípravku.

Alphagan je dostupný v balení po 1 nebo 3 lahvičkách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Allergan Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road, Westport, County Mayo, Irsko


Pro další informace o přípravku kontaktujte prosím Vašeho místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Allergan CZ s.r.o.

Tel: +420 800 188 818

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12. 8. 2020