Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Pregabalin Pfizer
pregabalin

Příbalová informace: informace pro pacienta


Pregabalin Pfizer 25 mg tvrdé tobolky Pregabalin Pfizer 50 mg tvrdé tobolky Pregabalin Pfizer 75 mg tvrdé tobolky Pregabalin Pfizer 100 mg tvrdé tobolky Pregabalin Pfizer 150 mg tvrdé tobolky Pregabalin Pfizer 200 mg tvrdé tobolky Pregabalin Pfizer 225 mg tvrdé tobolky Pregabalin Pfizer 300 mg tvrdé tobolky pregabalinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci


 1. Co je přípravek Pregabalin Pfizer a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pregabalin Pfizer užívat

 3. Jak se přípravek Pregabalin Pfizer užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Pregabalin Pfizer uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Pregabalin Pfizer a k čemu se používá


  Přípravek Pregabalin Pfizer patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie, neuropatické bolesti a generalizované úzkostné poruchy (GAD) u dospělých.


  Periferní a centrální neuropatická bolest: Přípravek Pregabalin Pfizer se používá k léčbě dlouhotrvající bolesti způsobené poškozením nervů. Periferní neuropatickou bolest může způsobit celá řada onemocnění, jako např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Bolest může být pociťována jako horkost, pálení, tepání, vystřelování, bodání, ostrá bolest, svírání, žhavá bolest, brnění, snížená

  citlivost a mravenčení. Periferní a centrální neuropatická bolest může rovněž vést ke změnám nálady, poruchám spánku, únavě a může mít dopad na tělesné a společenské fungování a celkovou kvalitu života.


  Epilepsie: Přípravek Pregabalin Pfizer se používá v léčbě určitých forem epilepsie (parciální záchvaty se sekundární generalizací nebo bez ní, tedy záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku) u dospělých osob. Váš lékař Vám předepíše přípravek Pregabalin Pfizer, aby Vám pomohl léčit epilepsii v případě, kdy Vaše současná léčba nedokáže zcela upravit Vaše onemocnění. Přípravek Pregabalin Pfizer se má užívat navíc

  k současné léčbě. Přípravek Pregabalin Pfizer se neužívá samostatně, musíte jej vždy užívat s dalšími léky k léčbě epilepsie.


  Generalizovaná úzkostná porucha: Přípravek Pregabalin Pfizer se používá k léčbě generalizované úzkostné poruchy (Generalised Anxiety Disorder, GAD). Příznakem generalizované úzkostné poruchy jsou dlouhodobá nadměrná úzkost a trápení, které lze jen těžko kontrolovat. Generalizovaná úzkostná

  porucha může také způsobit neklid nebo pocit napětí nebo podráždění, zvýšenou unavitelnost, potíže s koncentrací nebo pocit prázdnoty, podrážděnost, svalové napětí nebo poruchy spánku. Tyto stavy jsou odlišné od stresu a napětí běžného života.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pregabalin Pfizer užívat Neužívejte přípravek Pregabalin Pfizer

  • jestliže jste alergický(á) na pregabalin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).


   Upozornění a opatření


   Před užitím přípravku Pregabalin Pfizer se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.


  • Někteří pacienti užívající přípravek Pregabalin Pfizer hlásili příznaky nasvědčující alergické reakci. Tyto příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, stejně jako výsev kožní vyrážky. Zaznamenáte-li kteroukoli z těchto reakcí, kontaktujte ihned svého lékaře.


  • Přípravek Pregabalin Pfizer způsobuje závratě a spavost, což může zvýšit výskyt náhodných poranění (pádů) u starších pacientů. Proto buďte opatrný(á), dokud si nezvyknete na všechny účinky, které lék může mít.


  • Přípravek Pregabalin Pfizer může způsobovat rozmazané vidění, ztrátu zraku nebo jiné změny zraku, z nichž většina je přechodná. Zaznamenáte-li jakékoli změny zraku, kontaktujte ihned svého lékaře.


  • U některých pacientů s diabetem (cukrovkou), kteří při léčbě pregabalinem přibývají na váze, může být nezbytné upravit dávku léků k léčbě diabetu (antidiabetik).


  • U pacientů s poraněním míchy se mohou některé nežádoucí účinky, jako je např. ospalost, vyskytovat častěji, protože tito pacienti mohou k léčbě např. bolesti nebo zvýšeného napětí svalů užívat více léčivých přípravků, které mohou mít podobné nežádoucí účinky jako pregabalin. Závažnost těchto nežádoucích účinků se může při souběžném užívání zvyšovat.


  • U některých pacientů užívajících přípravek Pregabalin Pfizer bylo hlášeno srdeční selhání; tito pacienti byli většinou starší pacienti s onemocněním srdce a cév. Před užitím tohoto léku informujte svého lékaře, pokud jste před zahájením léčby pregabalinem měl(a) někdy dříve onemocnění srdce.


  • U několika pacientů léčených přípravkem Pregabalin Pfizer bylo hlášeno selhání ledvin. Pokud během léčby přípravkem Pregabalin Pfizer zaznamenáte sníženou frekvenci močení, informujte svého lékaře; přerušením léčby se může tento stav zlepšit.


  • Malý počet pacientů léčených antiepileptiky (léky k léčbě epilepsie), jako je přípravek Pregabalin Pfizer, měl myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. Budete-li mít kdykoli podobné myšlenky, kontaktujte ihned svého lékaře.


  • Pokud je přípravek Pregabalin Pfizer podáván současně s léky, které mohou vyvolat zácpu (např. některé léky k léčbě bolesti), může dojít k výskytu obtíží v trávicím traktu (např. zácpa, ucpaná nebo ochrnutá střeva). Informuje lékaře, zaznamenáte-li zácpu, zvláště máte-li k ní sklony.


  • Před zahájením léčby tímto přípravkem informujte svého lékaře, pokud máte nebo jste někdy měl(a) problémy s alkoholismem nebo zneužíváním léků či závislostí na nich. Neužívejte větší množství přípravku, než Vám bylo předepsáno.

  • Během léčby přípravkem Pregabalin Pfizer nebo krátce po jeho vysazení byl hlášen výskyt epileptických záchvatů. Pokud se u Vás vyskytnou epileptické záchvaty, kontaktujte ihned svého lékaře.


  • U některých pacientů, kteří užívali přípravek Pregabalin Pfizer a zároveň trpěli dalším onemocněním, byly hlášeny případy úbytku mozkových funkcí (encefalopatie). Řekněte svému lékaři, že trpíte jakýmkoli závažným onemocněním, včetně onemocnění jater a ledvin.


  • Byly hlášeny případy ztíženého dýchání. Máte-li poruchy nervového systému, poruchy dýchání, poruchu funkce ledvin nebo je-li Vám více než 65 let, může Vám lékař předepsat jiný dávkovací režim. Kontaktujte svého lékaře, pokud zaznamenáte potíže s dýcháním nebo mělké dýchání.


   Děti a dospívající


   Bezpečnost a účinnost u dětí a dospívajících (do 18 let) nebyla dosud stanovena, a proto se pregabalin nemá v této věkové skupině používat.


   Další léčivé přípravky a přípravek Pregabalin Pfizer


   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


   Přípravek Pregabalin Pfizer a některé jiné léky mohou na sebe vzájemně působit (interakce). Při současném užívání přípravku Pregabalin Pfizer s určitými jinými léky, které mají uklidňující účinky (včetně opioidů), může přípravek Pregabalin Pfizer zesilovat tyto nežádoucí účinky, což by mohlo vést k selhání dýchání, kómatu a úmrtí. Stupeň závratí, ospalosti a poklesu soustředěnosti se může zvýšit, pokud se přípravek Pregabalin Pfizer užívá současně s jinými přípravky obsahujícími:


   Oxykodon (používá se jako lék k léčbě bolesti) Lorazepam (používá se k léčbě úzkosti) Alkohol


   Přípravek Pregabalin Pfizer se může používat současně s perorálními (ústy užívanými) antikoncepčními tabletami.


   Přípravek Pregabalin Pfizer s jídlem, pitím a alkoholem


   Tobolky přípravku Pregabalin Pfizer je možné užívat s jídlem nebo bez jídla. Při léčbě přípravkem Pregabalin Pfizer se nedoporučuje pít alkoholické nápoje. Těhotenství a kojení

   Přípravek Pregabalin Pfizer se nemá užívat v těhotenství ani během kojení, pokud lékař neurčí jinak. Použití pregabalinu během prvních 3 měsíců těhotenství může u nenarozeného dítěte způsobit vrozené vady, které vyžadují lékařskou péči. Ve studii hodnotící údaje u žen ve skandinávských zemích, které užívaly pregabalin v prvních 3 měsících těhotenství, mělo takové vrozené vady 6 dětí ze 100. U dětí narozených ženám, které ve studii nebyly pregabalinem léčeny, to byly 4 děti ze 100. Byly hlášeny abnormality obličeje (rozštěpy rtu a patra), očí, nervového systému (včetně mozku), ledvin a genitálií.


   Ženy ve věku, kdy mohou otěhotnět, musí používat účinnou antikoncepci. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů


   Přípravek Pregabalin Pfizer může způsobovat závratě, ospalost a snížení soustředěnosti. Neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje ani neprovádějte jiné potenciálně nebezpečné činnosti, dokud si nebudete jist(a), že tento léčivý přípravek neovlivňuje Vaši schopnost provádět tyto činnosti.


   Přípravek Pregabalin Pfizer obsahuje monohydrát laktosy


   Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat,


   Přípravek Pregabalin Pfizer obsahuje sodík


   Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tvrdé tobolce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.


 3. Jak se přípravek Pregabalin Pfizer užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jist(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Váš lékař určí, jaká dávka léku je pro Vás vhodná.


  Přípravek Pregabalin Pfizer je určen pouze k perorálnímu podání (k podání ústy).


  Periferní a centrální neuropatická bolest, epilepsie nebo generalizovaná úzkostná porucha:


  • Užívejte tobolky v takovém počtu, jaký Vám předepsal lékař.

  • Dávka, která je upravena pro Vás a podle Vašeho onemocnění, je obvykle mezi 150 mg a 600 mg každý den.

  • Váš lékař Vám doporučí, abyste užíval(a) přípravek Pregabalin Pfizer 2x nebo 3x denně. Při dávkování 2x denně užívejte přípravek jednou ráno a jednou večer, každý den přibližně ve

   stejnou dobu. Při dávkování 3x denně užívejte přípravek jednou ráno, jednou odpoledne a jednou večer, každý den přibližně ve stejnou dobu.


   Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Pregabalin Pfizer je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


   Jste-li starší pacient (nad 65 let), užívejte přípravek v normálním dávkování, s výjimkou případu, kdy máte problémy s ledvinami.


   V případě, že máte problémy s ledvinami, může Vám lékař předepsat jiné dávkovací schéma anebo dávku léku.


   Tobolku spolkněte celou a zapijte ji vodou.


   V léčbě přípravkem Pregabalin Pfizer pokračujte do té doby, než Vám Váš lékař doporučí, abyste ji ukončil/a.


   Jestliže jste užil(a) více přípravku Pregabalin Pfizer, než jste měl(a)


   Kontaktujte svého lékaře nebo jděte ihned na nejbližší lékařskou pohotovost. Vezměte s sebou krabičku nebo lahvičku od přípravku Pregabalin Pfizer. V důsledku užití více přípravku Pregabalin Pfizer než jste měl(a), se můžete cítit ospalý(á), zmatený(á), vzrušený(á) nebo neklidný(á). Hlášeny byly rovněž epileptické záchvaty.

   Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Pregabalin Pfizer


   Je důležité, abyste užíval(a) tobolky přípravku Pregabalin Pfizer pravidelně každý den ve stejnou dobu. Pokud si zapomenete vzít dávku léku, vezměte si ji co nejdříve poté, co si vzpomenete, pokud není právě čas vzít si další dávku léku. V takovém případě si pouze vezměte další dávku léku jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


   Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Pregabalin Pfizer


   Neukončujte užívání přípravku Pregabalin Pfizer, pokud Vám to lékař nedoporučí. Ukončení léčby se provádí postupně, a to minimálně po dobu 1 týdne.


   Měl(a) byste si být vědom(a) toho, že po ukončení dlouhodobé nebo krátkodobé léčby přípravkem Pregabalin Pfizer můžete zaznamenat některé nežádoucí účinky. Tyto účinky zahrnují: poruchy spánku, bolest hlavy, pocit na zvracení, úzkost, průjem, příznaky podobné chřipce, epileptické záchvaty, nervozitu, depresi, bolest, pocení a závratě. Tyto příznaky se mohou vyskytnout častěji nebo jsou závažnější, pokud jste užíval(a) přípravek Pregabalin Pfizer delší období.


   Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů


  • závrať, ospalost, bolest hlavy


   Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů


  • zvýšená chuť k jídlu

  • pocit radostné nálady, zmatenost, dezorientace, snížení zájmu o sex, podrážděnost

  • poruchy pozornosti, nemotornost, zhoršení paměti, ztráta paměti, třes, obtíže při mluvení, pocity brnění, pocit necitlivosti, útlum, netečnost, nespavost, únava, zvláštní pocity

  • rozmazané vidění, dvojité vidění

  • závratě, potíže s rovnováhou, pády

  • sucho v ústech, zácpa, zvracení, plynatost, průjem, pocit na zvracení, otok břicha

  • obtíže s erekcí

  • otok celého těla, včetně končetin

  • pocit opilosti, abnormální styl chůze

  • nárůst tělesné hmotnosti

  • svalové křeče, bolest kloubů, bolest zad, bolest končetin

  • bolest v krku


   Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů


  • ztráta chuti k jídlu, pokles tělesné hmotnosti, nízká hladina krevního cukru, vysoká hladina krevního cukru

  • změny vnímání sebe sama, neklid, deprese, vzrušení, kolísání nálady, obtíže při hledání slov, halucinace, zvláštní sny, panické ataky, apatie, agresivita, povznesená nálada, porucha

   duševních funkcí, obtížné myšlení, zvýšení zájmu o sex, potíže se sexuálními funkcemi zahrnující neschopnost dosáhnout vyvrcholení, opožděná ejakulace

  • změny zraku, neobvyklé oční pohyby, změny zraku včetně tunelového vidění, záblesky světla, trhavé pohyby, snížení reflexů, zvýšená aktivita, závratě při vstávání, citlivá kůže, ztráta chuti k jídlu, pocity pálení, třes při pohybu, porucha vědomí, ztráta vědomí, mdloby, zvýšená citlivost na hluk, pocit, kdy se člověk necítí dobře

  • suchost očí, otok očí, bolest očí, slabozrakost, slzení, podráždění oka

  • poruchy srdečního rytmu, zvýšení tepové frekvence, nízký krevní tlak, vysoký krevní tlak, změny srdečního rytmu, srdeční selhání

  • zčervenání, návaly horka

  • dýchací obtíže, suchý nos, ucpaný nos (zduření nosní sliznice)

  • zvýšená tvorba slin, pálení žáhy, necitlivost kolem úst

  • pocení, vyrážka, zimnice, horečka

  • svalové záškuby, otoky kloubů, ztuhlost svalů, bolest včetně bolesti svalů, bolest krku

  • bolest prsu

  • obtíže s močením nebo bolestivé močení, pomočování

  • slabost, žízeň, pocit tísně na hrudi

  • změny ve výsledcích krevních a jaterních testů (zvýšená hladina krevní kreatininfosfokinázy, alanin-aminotransferázy či aspartát-aminotransferázy, snížení počtu krevních destiček, neutropenie, zvýšená hladina kreatininu v krvi, snížená hladina draslíku v krvi)

  • přecitlivělost, otok obličeje, svědění, kopřivka, rýma, krvácení z nosu, kašel, chrápání

  • bolestivá menstruace

  • pocit studených rukou a nohou


   Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů


  • změny čichu, rozhoupání/kývání obrazu, změněné hloubkové vnímání, rozzáření obrazu, ztráta zraku

  • rozšířené zorničky, šilhání

  • studený pot, tíseň v hrdle, otok jazyka

  • zánět slinivky břišní

  • potíže s polykáním

  • pomalé nebo omezené pohyby těla

  • potíže se správným psaním

  • zvýšené množství tekutiny v břiše

  • tekutina na plicích

  • epileptické záchvaty

  • změny v záznamech srdeční aktivity (EKG), odpovídající poruchám srdečního rytmu

  • poškození svalů

  • výtok z prsu, neobvyklý růst prsů, růst prsů u mužů

  • přerušený menstruační cyklus

  • selhání ledvin, snížený objem moči, zadržování moči

  • snížení počtu bílých krvinek

  • nevhodné chování

  • alergické reakce (mohou zahrnovat potíže s dýcháním, zánět oka (keratitida) a závažné kožní reakce, které se projevují vyrážkou, puchýřky na kůži, olupováním kůže a bolestí)

  • žloutenka (zežloutnutí kůže a očí)

  • parkinsonismus, což jsou příznaky podobné jako u Parkinsonovy nemoci: třes, bradykineze (zpomalený průběh pohybů) a rigidita (svalová ztuhlost)


   Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů


  • jaterní selhání

  • hepatitida (zánět jater)


  Pokud zaznamenáte, že Vám otéká jazyk nebo obličej nebo Vám zčervená kůže a tvoří se na ni puchýřky nebo se olupuje, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

  Některé nežádoucí účinky, jako je např. ospalost, se mohou vyskytovat častěji, protože např. pacienti

  s poraněním míchy mohou např. k léčbě bolesti nebo zvýšeného svalového napětí užívat více léčivých přípravků s podobnými nežádoucími účinky jako pregabalin. Závažnost těchto nežádoucích účinků se

  může při souběžném užívání zvyšovat.


  Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky: potíže s dýcháním, mělké dýchání.


  Hlášení nežádoucích účinků


  image

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národníhosystémuhlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

  k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Pregabalin Pfizer uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Pregabalin Pfizer obsahuje


Léčivou látkou je pregabalinum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje pregabalinum 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg nebo 300 mg.


Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek, želatina, oxid titaničitý

(E 171), natrium-lauryl-sulfát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, černý inkoust (který obsahuje šelak, černý oxid železitý (E 172), propylenglykol a hydroxid draselný) a čištěná voda.


Tobolky síly 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg a 300 mg obsahují navíc červený oxid železitý (E 172).


Jak přípravek Pregabalin Pfizer vypadá a co obsahuje toto balení


Tobolky 25 mg

Bílé tvrdé tobolky, označené „Pfizer“ na víčku a „PGN 25“ na těle

tobolky.


Tobolky 50 mg

Bílé tvrdé tobolky, označené „Pfizer“ na víčku a „PGN 50“ na těle

tobolky. Tělo tobolky je označeno černým proužkem.


Tobolky 75 mg

Bílooranžové tvrdé tobolky, označené „Pfizer“ na víčku a „PGN 75“ na

těle tobolky.


Tobolky 100 mg

Oranžové tvrdé tobolky, označené „Pfizer“ na víčku a „PGN 100“ na těle tobolky.


Tobolky 150 mg

Bílé tvrdé tobolky, označené „Pfizer“ na víčku a „PGN 150“ na těle tobolky.

Tobolky 200 mg

Světle oranžové tvrdé tobolky, označené „Pfizer“ na víčku a „PGN 200“


na těle tobolky.


Tobolky 225 mg

Bílé a světle oranžové tvrdé tobolky, označené „Pfizer“ na víčku a „PGN

225“ na těle tobolky.


Tobolky 300 mg

Bílooranžové tvrdé tobolky, označené „Pfizer“ na víčku a „PGN 300“ na

těle tobolky.


Přípravek Pregabalin Pfizer je k dispozici v sedmi velikostech balení, v blistrech vyrobených z PVC s hliníkovou fólií: balení s obsahem 14 tobolek obsahuje 1 blistr, balení s obsahem 21 tobolek obsahuje 1 blistr, balení s obsahem 56 tobolek obsahuje 4 blistry, balení s obsahem 84 tobolek obsahuje 4 blistry, balení s obsahem 100 tobolek obsahuje 10 blistrů, balení s obsahem 112 tobolek obsahuje 8 blistrů a balení 100 x 1 tobolka obsahuje perforované jednodávkové blistry.


Přípravek Pregabalin Pfizer v síle 25 mg, 75 mg, 150 mg a 300 mg je také k dispozici v HDPE lahvičkách obsahujících 200 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci:

Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Nizozemsko


Výrobce:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstātte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Německo


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


België/Belgique/Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. +3705 2514000


България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11


Česká republika

Pfizer spol s.r.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel. + 36 1 488 37 00


Danmark

Viatris ApS

Tlf: +45 28 11 69 32

Malta

Vivian Corporation Ltd. Tel: +356 21344610


Deutschland

Pfizer OFG Germany GmbH Tel: +49 (0)800 5500634

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 4301


Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00


Ελλάδα

UPJOHN HELLAS ΕΠΕ Τηλ.: +30 2100 100 002

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Viatris Pharmaceuticals, S.L. Tel: +34 900 102 712

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 335 61 00


France

Viatris Santé

Tél: +33 (0)4 37 25 75 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: +351 21 423 5500


Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o. Tel: + 385 1 23 50 599

România

Pfizer România S.R.L. Tel: +40 (0)21 207 28 00


Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL,

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400


Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421–2–3355 5500


Italia

Viatris Pharma S.r.l. Tel: +39 02 612 46921

Suomi/Finland

Viatris Oy

Puh./Tel: +358 20 720 9555


Κύπρος

GPA Pharmaceuticals Ltd Τηλ: +357 22863100

Sverige

Viatris AB

Tel: +46 (0)8 630 19 00


Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel: +371 670 35 775

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161


Tato příbalová informace byla naposledy revidována:


.