Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Aranesp
darbepoetin alfa

CENY

10MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML II

Velkoobchod: 319,48 Kč
Maloobchodní: 472,07 Kč
Uhrazen: 244,72 Kč

10MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML III

Velkoobchod: 319,48 Kč
Maloobchodní: 472,07 Kč
Uhrazen: 244,72 Kč

10MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML I

Velkoobchod: 319,48 Kč
Maloobchodní: 472,07 Kč
Uhrazen: 244,72 Kč

20MCG INJ SOL ISP 1X0,5ML II

Velkoobchod: 634,44 Kč
Maloobchodní: 895,76 Kč
Uhrazen: 441,05 Kč

20MCG INJ SOL ISP 1X0,5ML III

Velkoobchod: 634,44 Kč
Maloobchodní: 895,76 Kč
Uhrazen: 441,05 Kč

30MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML III

Velkoobchod: 1 076,14 Kč
Maloobchodní: 1 476,29 Kč
Uhrazen: 794,23 Kč

30MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML II

Velkoobchod: 1 076,14 Kč
Maloobchodní: 1 476,29 Kč
Uhrazen: 794,23 Kč

40MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML II

Velkoobchod: 1 438,16 Kč
Maloobchodní: 1 942,21 Kč
Uhrazen: 1 032,79 Kč

40MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML III

Velkoobchod: 1 438,16 Kč
Maloobchodní: 1 942,21 Kč
Uhrazen: 1 032,79 Kč

60MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML II

Velkoobchod: 1 904,14 Kč
Maloobchodní: 2 541,93 Kč
Uhrazen: 1 177,81 Kč

60MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML III

Velkoobchod: 1 904,14 Kč
Maloobchodní: 2 541,93 Kč
Uhrazen: 1 177,81 Kč

80MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML II

Velkoobchod: 2 539,13 Kč
Maloobchodní: 3 357,87 Kč
Uhrazen: 1 539,03 Kč

80MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML III

Velkoobchod: 2 539,13 Kč
Maloobchodní: 3 357,87 Kč
Uhrazen: 1 539,03 Kč

100MCG INJ SOL ISP 1X0,5ML III

Velkoobchod: 3 197,20 Kč
Maloobchodní: 4 183,09 Kč
Uhrazen: 1 909,54 Kč

100MCG INJ SOL ISP 1X0,5ML II

Velkoobchod: 3 197,20 Kč
Maloobchodní: 4 183,09 Kč
Uhrazen: 1 909,54 Kč

500MCG INJ SOL ISP 1X1ML II

Velkoobchod: 15 595,42 Kč
Maloobchodní: 18 441,86 Kč
Uhrazen: 7 074,11 Kč

500MCG INJ SOL ISP 1X1ML III

Velkoobchod: 15 595,42 Kč
Maloobchodní: 18 441,86 Kč
Uhrazen: 7 074,11 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Aranesp 20 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Aranesp 30 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Aranesp 40 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Aranesp 50 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Aranesp 60 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Aranesp 80 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Aranesp 100 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Aranesp 130 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Aranesp 150 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Aranesp 300 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Aranesp 500 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce darbepoetinum alfa


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak Aranesp vypadá a co obsahuje toto balení


Aranesp je čirý, bezbarvý nebo lehce perleťově zabarvený injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.


Aranesp je k dispozici v baleních po 1 nebo 4 předplněných injekčních stříkačkách s automatickým chráničem jehly v balení s blistrem. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Amgen Europe B.V. Minervum 7061

4817 ZK Breda

image

Nizozemsko


Držitel rozhodnutí o registraci

Amgen Europe B.V. Minervum 7061

image

4817 ZK Breda Nizozemsko


Výrobce

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company Pottery Road

image

Dun Laoghaire Co Dublin Irsko


Výrobce

Amgen NV Telecomlaan 5-7

1831 Diegem Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474


България

Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711


Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700


Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500


Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500


Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000


Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217


España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000


France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda. Tel: +351 21 4220606


Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL Tel: +4021 527 3000


Ireland

Amgen Ireland Limited Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o. Tel: +386 (0)1 585 1767


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Amgen Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 321 114 49


Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100


Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel: +371 257 25888

United Kingdom (Northern Ireland)

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305


Tato příbalová informace byla naposledy revidována.

.


Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP.


image

image

image

image

Návod k použití:


Popis jednotlivých částí

Před použitím

Po použití


Píst


Opěrky pro prsty Štítek stříkačky

Kartuše stříkačky


Bezpečnostní chránič

stříkačky


Bezpečnostní pružina

jehly


Nasazený šedý kryt

jehly


Použitý píst


Štítek stříkačky Použitá kartuše

stříkačky


Použitá jehla


Použitá bezpečnostní pružina jehly


Sejmutý šedý kryt jehly

image

Důležité


Před použitím přípravku Aranesp předplněné injekční stříkačky s automatickým chráničem jehly si přečtěte tyto důležité informace:

Nesnímejte z předplněné stříkačky šedý kryt jehly, dokud nejste připraven(a) na podání injekce.


Nepoužívejte předplněnou injekční stříkačku, pokud vám upadla na tvrdý povrch. Použijte novou předplněnou injekční stříkačku a informujte svého lékaře nebo zdravotnického pracovníka.


Nepokoušejte se aktivovat předplněnou injekční stříkačku před podáním injekce. Nepokoušejte se z předplněné injekční stříkačky.odstranit průhledný bezpečnostní chránič. Nesnažte se vyjmout oddělitelný štítek z kartuše předplněné stříkačky před podáním injekce.

image

V případě otázek zavolejte svému lékaři nebo zdravotnickému pracovníkovi.


Krok 1: Příprava

A

Vyjměte z obalu vaničku s předplněnou injekční stříkačkou a připravte si všechny pomůcky pro podání injekce: lihové tampóny, buničinový nebo gázový polštářek, náplast a nádobu na ostrý odpad (nejsou součástí balení).

Balení s nepoužitými předplněnými injekčními stříkačkami vraťte do chladničky.


Aby byla injekce příjemnější, ponechte předplněnou injekční stříkačku při pokojové teplotě po dobu asi 30 minut. Pečlivě si umyjte ruce vodou a mýdlem.


Novou předplněnou injekční stříkačku a ostatní pomůcky dejte na čistou, dobře osvětlenou plochu.

image Neohřívejte předplněnou injekční stříkačku pomocí zdrojů tepla, např. v horké vodě nebo v mikrovlnné troubě.

Nenechávejte předplněnou injekční stříkačku na přímém slunečním světle.

Netřepte předplněnou injekční stříkačkou.

  • Uchovávejte předplněné injekční stříkačky mimo dohled a dosah dětí.

image

image


B

Otevřete vaničku odtržením fólie. Uchopte bezpečnostní kryt stříkačky a předplněnou injekční stříkačku vyjměte z vaničky.

image

Uchopit zde

Z důvodu bezpečnosti:

Neberte stříkačku za píst

Neberte stříkačku za šedý kryt jehly


C

Kontrola léku a předplněné injekční stříkačky.

Lék

Předplněnou injekční stříkačku nepoužívejte, pokud:

  • Je lék zakalen nebo obsahuje pevné částice. Musí to být čirá a bezbarvá tekutina.

  • Se některá část zdá být prasklá nebo rozbitá.

  • Chybí šedý kryt jehly nebo není bezpečně nasazen.

  • Uplynul poslední den měsíce uvedeného u doby použitelnosti na štítku. Ve všech těchto případech volejte svému lékaři nebo zdravotnickému pracovníkovi.

image

image


Krok 2: Před podáním injekce

A

Pečlivě si umyjte ruce. Připravte si a očistěte místo pro aplikaci injekce.


Horní část paže


Břicho


Horní strana stehna


Můžete použít:

  • Horní část stehna

  • Břicho kromě oblasti 5 cm okolo pupku

  • Vnější stranu horní části paže (pouze pokud vám injekci podává někdo jiný) Místo aplikace očistěte lihovým tamponem. Pokožku nechte uschnout.

Před aplikací se místa injekce nedotýkejte.

Pro každou injekci, kterou si budete podávat, vyberte jinou oblast aplikace. Pokud si potřebujete podat injekci do stejné oblasti, dbejte na to, abyste si ji nepodali do stejného místa jako předchozí injekci.

Injekci nepodávejte do míst, kde je kůže jemná, pohmožděná, červená nebo tvrdá. Nepodávejte injekci do oblastí s jizvami nebo strijemi.


B

Opatrně odstraňte šedý kryt jehly rovným tahem směrem od těla.

image


C

Stiskněte kůži v místě pro podání injekce a vytvořte pevnou plochu.

image

image Při aplikaci injekce je důležité držet kůži stisknutou.


Krok 3: Podání injekce

A

Udržujte stisk. VPÍCHNĚTE jehlu do kůže.

image

image Nedotýkejte se oblasti s očištěnou kůží.

image


B

STLAČUJTE píst pomalu a rovnoměrně, dokud neucítíte nebo neuslyšíte “cvaknutí”. Píst stlačte zcela dolů až do cvaknutí.


“CVAK”


image Je důležité stlačit píst zcela dolů až do “cvaknutí”, aby byla podána celá vaše dávka.


C

UVOLNĚTE palec. Pak VYTÁHNĚTE stříkačku z pokožky.

image

Po uvolnění pístu bezpečnostní chránič předplněné injekční stříkačky bezpečně zakryje jehlu.

image Nenasazujte šedý kryt jehly zpět na použitou předplněnou injekční stříkačku.

image

Pouze pro zdravotnické pracovníky

Oddělte a uschovejte štítek předplněné injekční stříkačky.


image

Otáčejte pístem tak, aby se štítek stříkačky dostal do pozice, kde ho můžete oddělit.


Krok 4: Dokončení

A

Předplněnou injekční stříkačku a další potřeby vyhoďte do nádoby na ostrý odpad.

image

Léky musí být zlikvidovány v souladu s místními požadavky. Zeptejte se svého lékárníka, jak zlikvidovat léky, které už nepotřebujete. Tato opatření pomohou chránit životní prostředí.


Stříkačku a nádobu na ostrý odpad uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Předplněnou injekční stříkačku nepoužívejte znovu.

Předplněné injekční stříkačky nerecyklujte, ani je nevyhazujte do domácího odpadu.


B

Zkontrolujte místo vpichu.

Pokud se objeví krev, přiložte na místo injekce buničinový nebo gázový polštářek. Místo vpichu

netřete. Pokud je třeba, přelepte místo vpichu náplastí.