Domovská stránka Domovská stránka

Meriofert Set
human menopausal gonadotrophin

CENY

75IU INJ PSO LQF 1+1X1ML ISP

Velkoobchod: 382,08 Kč
Maloobchodní: 557,46 Kč
Uhrazen: 269,79 Kč

150IU INJ PSO LQF 1+1X1ML ISP

Velkoobchod: 764,16 Kč
Maloobchodní: 1 066,99 Kč
Uhrazen: 491,67 Kč

75IU INJ PSO LQF 5+5X1ML ISP

Velkoobchod: 2 161,05 Kč
Maloobchodní: 2 872,57 Kč
Uhrazen: 1 434,27 Kč

75IU INJ PSO LQF 10+10X1ML ISP

Velkoobchod: 3 838,01 Kč
Maloobchodní: 4 986,66 Kč
Uhrazen: 2 110,06 Kč

150IU INJ PSO LQF 10+10X1ML ISP

Velkoobchod: 7 676,02 Kč
Maloobchodní: 9 505,17 Kč
Uhrazen: 3 751,96 KčPŘÍBALOVÁ INFORMACE

Meriofert Set 75 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Meriofert Set 150 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

menotropinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Podání léku intramuskulární injekcí:

Intramuskulární injekce připraví Váš poskytovatel zdravotní péče a poté Vám podá injekci přípravku Meriofert Set do boční strany stehna nebo hýždí.


Likvidace všech použitých pomůcek:


Jakmile dokončíte podání injekce, vložte všechny jehly a prázdné injekční lahvičky a injekční stříkačky do vhodné nádoby pro ostré předměty. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.


Jestliže jste použila více přípravku Meriofert Set, než jste měla:


Účinky předávkování přípravkem Meriofert Set nejsou známy; nicméně lze očekávat, že se vyskytne ovariální hyperstimulační syndrom (viz bod Možné nežádoucí účinky). Jestliže jste použila více přípravku Meriofert Set, než jste měla, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.


Jestliže jste zapomněla použít přípravek Meriofert Set:


Užijte přípravek v další obvyklou dobu pro podání injekce. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.


Jestliže jste přestala používat přípravek Meriofert Set:


Nepřestávejte přípravek používat z vlastního rozhodnutí. Jestliže uvažujete, že přestanete tento přípravek používat, vždy se poraďte se svým lékařem.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 1. Možné nežádoucí účinky

  Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Meriofert Set nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Následující nežádoucí účinek je důležitý. V případě, že se u Vás projeví, bude nutné okamžitě zakročit. Měla byste přestat používat přípravek Meriofert Set a okamžitě vyhledat svého lékaře, jestliže se u Vás vyskytne následující:

  Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob

  • Ovariální hyperstimulační syndrom (příznaky zahrnují tvorbu cyst na vaječnících nebo zvětšení již existujících cyst, bolest v dolní části břicha, pocit žízně a nevolnost a někdy zvracení, vylučování omezeného množství koncentrované moči a nárůst tělesné hmotnosti) (více informací viz bod 2).


   Byly rovněž hlášeny následující nežádoucí účinky:

   Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob

  • Bolest hlavy

  • Oteklé nebo nadmuté břicho


   Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob

  • Bolest břicha nebo nepříjemný pocit v oblasti břicha

  • Pánevní bolest

  • Bolest zad

  • Pocit těžkosti

  • Nepříjemný pocit v oblasti prsu

  • Závrať


  • Návaly horka

  • Žízeň

  • Nevolnost

  • Únava

  • Celkový pocit nemoci

  • Reakce v místě injekce, například bolest a zánět (s vyšší četností po intramuskulární injekci než po subkutánní injekci)


   Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 osob

  • Ovariální torze (přetočení vaječníku, které způsobuje extrémní bolest v dolní části břicha)


   Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 osob

  • Tromboembolismus (vznik sraženiny v krevní cévě, která se uvolní a putuje krevním řečištěm, kde zablokuje jinou cévu)


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

   Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek..

   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 2. Jak přípravek Meriofert Set uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte injekční lahvičku a předplněnou injekční stříkačku s rozpouštědlem v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, injekční lahvičce a přeplněné injekční stříkačce s rozpouštědlem. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Použijte bezprostředně po rekonstituci.


  Nepoužívejte přípravek Meriofert Set, pokud si všimnete, že roztok není čirý. Po rekonstituci musí být roztok čirý a bezbarvý.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 3. Obsah balení a další informace Co přípravek Meriofert Set obsahuje

Léčivou látkou je menotropinum.


Jedna injekční lahvička obsahuje lyofilizovaný prášek obsahující follitropinum 75 IU lidského folikuly stimulujícího hormonu (FSH) a lutropinum 75 IU lidského luteinizačního hormonu (LH).

Lidský menopauzální gonadotropin (hMG) je získáván z moči postmenopauzálních žen. Lidský choriový gonadotropin (hCG), získávaný z moči těhotných žen, je přidáván, aby podpořil celkovou aktivitu LH.


Jedna injekční lahvička obsahuje lyofilizovaný prášek obsahující follitropinum 150 IU lidského folikuly stimulujícího hormonu (FSH) a lutropinum 150 IU lidského luteinizačního hormonu (LH).

Lidský menopauzální gonadotropin (hMG) je získáván z moči postmenopauzálních žen. Lidský choriový gonadotropin (hCG), získávaný z moči těhotných žen, je přidáván, aby podpořil celkovou aktivitu LH.


Jestliže používáte více injekčních lahviček s práškem, bude 1 ml rekonstituovaného roztoku obsahovat následující množství menotropinu:


Meriofert Set 75 IU

prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Počet použitých injekčních lahviček

Celkové množství menotropinu v 1 ml roztoku

1

75 IU

2

150 IU

3

225 IU

4

300 IU

5

375 IU

Meriofert Set 150 IU

prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Počet použitých injekčních lahviček

Celkové množství menotropinu v 1 ml roztoku

1

150 IU

2

300 IU

3

450 IU


6

450 IU

Dalšími pomocnými látkami jsou

Prášek: monohydrát laktosy.

Rozpouštědlo: 9 mg/ml roztok chloridu sodného ve vodě pro injekci.


Jak přípravek Meriofert Set vypadá a co obsahuje toto balení

Prášek: bílý až téměř bílý lyofilizovaný prášek. Rozpouštědlo: čirý, bezbarvý roztok.


Přípravek Meriofert Set je dostupný jako prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.


1 sada obsahuje:

Přípravek je dostupný ve velikostech balení po 1, 5 nebo 10 sadách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci:

IBSA Slovakia s.r.o. Mýtna 42

811 07 Bratislava, Slovenská republika


Výrobce:

IBSA Farmaceutici Italia srl Via Martiri di Cefalonia, 2 26900 Lodi – ItáliePro UK (NI):

Pharmasure Ltd

Units 4-6

Colonial Business Park

Colonial Way

Watford WD24 4PR - UK


Tento léčivý přípravek je v členských zemích EHP a ve Spojeném království (Severním Irsku) registrován pod těmito názvy: (Síla a léčivá forma jsou stejné ve všech zemích, pouze obchodní název se mění)


Rakousko: Meriofert PFS Belgie: Fertinorm Kit Bulharsko: Meriofert PFS Kypr: Meriofert PFS

Česká republika: Meriofert Set Dánsko: Meriofert Set Estonsko: Meriofert

Finsko: Meriofert Francie: Fertistartkit Řecko: Meriofert Maďarsko: Meriofert Kit Itálie: Meriofert Lotyšsko: Meriofert Litva: Meriofert

Lucembursko: Fertinorm Kit Norsko: Meriofert Set Polsko: Mensinorm Rumunsko: Meriofert PFS

Slovenská republika: Meriofert Kit

Španělsko: Meriofert Kit Švédsko: Meriofert Nizozemsko: Meriofert spuit

Spojené království (Severní Irsko): Meriofert PFS


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5. 11. 2021