Domovská stránka Domovská stránka

Clarithromycin Aurovitas
clarithromycin

CENY

500MG TBL FLM 14

Velkoobchod: 136,97 Kč
Maloobchodní: 206,42 Kč
Uhrazen: 94,70 Kč

500MG TBL FLM 14

Velkoobchod: 136,97 Kč
Maloobchodní: 206,42 Kč
Uhrazen: 94,70 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Clarithromycin Aurovitas 250 mg potahované tablety Clarithromycin Aurovitas 500 mg potahované tablety clarithromycinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Clarithromycin Aurovitas a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clarithromycin Aurovitas užívat

 3. Jak se Clarithromycin Aurovitas užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak Clarithromycin Aurovitas uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je Clarithromycin Aurovitas a k čemu se používá


  Clarithromycin patří do skupiny léků, které se nazývají makrolidová antibiotika. Antibiotika zastavují růst bakterií způsobujích infekce.


  Clarithromycin Aurovitas se používá k léčbě následujících infekcí:

  • Infekce dolních dýchacích cest, jako je zánět průdušek a zápal plic,

  • Infekce zánět vedlejších nosních dutin,

  • Infekce kůže a měkkých tkání,

  • Infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori spojené s dvanáctníkovými vředy.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clarithromycin Aurovitas užívat Neužívejte Clarithromycin Aurovitas:

  • jestliže jste alergický(á) na klarithromycin, jiná makrolidová antibiotika nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (viz bod 6),

  • jestliže se u Vás vyskytly některé poruchy srdečního rytmu (ventrikulární arytmie, včetně torsades de pointes) nebo změny srdeční činnosti, zjištěné na EKG, označované jako “prodloužení QT intervalu”,

  • jestliže současně trpíte závažným jaterním selháním a problémy s ledvinami,

  • jestliže užíváte léky nazývané terfenadin nebo astemizol (na sennou rýmu nebo alergie) nebo cisaprid, domperidon či pimozid tablety, neboť kombinace těchto léků může někdy způsobit vážné narušení srdečního rytmu. Poraďte se se svým lékařem o alternativních lécích.

  • jestliže užíváte jiné léky, o nichž je známo, že způsobují vážné poruchy srdečního rytmu,

  • jestliže užíváte midazolam ve formě tablet (sedativum),

  • jestliže máte abnormálně nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi (hypokalémie nebo hypomagnesemie),

  • jestliže Vy nebo někdo z Vaší rodiny měl v minulosti poruchu srdečního rytmu (komorová arytmie, včetně torsade de pointes) nebo abnormální elektrokardiogram (EKG, elektrický záznam srdce) nazývaný „syndrom dlouhého QT intervalu“,

  • jestliže užíváte některý z následujících léků

   • ergotamin, dihydroergotamin (na léčbu migrény),

   • lovastatin, simvastatin (léky na snížení hladiny cholesterolu),

   • kolchicin (na léčbu dny),

   • tikagrelor nebo ranolazin (léky k prevenci cévní mozkové příhody nebo srdečního infarktu).

  • jestliže užíváte lék obsahující lomitapid.


   Pokud se některý z výše uvedených případů na Vás vztahuje nebo vztahoval v minulosti, poraďte se se svým lékařem o užívání tohoto léku.


   Upozornění a opatření

   Před použitím přípravku Clarithromycin Aurovitas se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,

  • jestliže jste alergický(á) na linkomycin nebo klindamycin,

  • jestliže máte poruchu funkce jater nebo ledvin,

  • jestliže máte nebo jste měl(a) problémy se srdcem,

  • jestliže jste těhotná (viz bod “Těhotenství, kojení a plodnost”),

  • jestliže se během nebo po užívání Clarithromycin Aurovitas u Vás objeví závažný nebo dlouhotrvající průjem (pseudomembranózní kolitida), okamžitě se poraďte se svým lékařem. Zánět tlustého střeva (pseudomembranózní kolitida) byl hlášen téměř u všech antibakteriálních léčiv včetně klarithromycinu.

  • jestliže jste užíval(a) klarithromycin dříve nebo dlouhodobě,

  • Pacienti mají být poučeni, aby ukončili léčbu a obrátili se na svého lékaře, pokud se objeví známky a příznaky jaterního onemocnění, jako jsou nechutenství, žloutenka, tmavá moč, svědění, nebo citlivost v břišní oblasti.

  • jestliže užíváte kombinaci klarithromycinu a benzodiazepinů, jako je alprazolam, triazolam a midazolam (viz bod “Další léčivé přípravky a Clarithromycin Aurovitas”),

  • jestliže užíváte jiné léky, které ovlivňují sluchové funkce. Ztráta sluchu se bude kontrolovat v

   průběhu a po ukončení léčby.

  • V případě závažných akutních hypersenzitivních reakcí, jako je anafylaxe (nadměrná reakce imunitního systému na cizorodou látku), Stevensův - Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza, léčba klarithromycinem má být okamžitě přerušena a co nejdříve má být zahájena vhodná léčba.

  • Současné užívání klarithromycinu s lovastatinem nebo simvastatinem je kontraindikováno (viz bod “Neužívejte Clarithromycin Aurovitas”). Je třeba zvýšené opatrnosti při užívání klarithromycinu s ostatními statiny. Pokud jste kromě klarithromycinu užil(a) i jiná perorální antikoagulancia, existuje riziko závažného krvácení.

   Pokud se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete

   Clarithromycin Aurovitas tablety užívat.


   Další léčivé přípravky a Clarithromycin Aurovitas


   Některé další léčivé přípravky mohou ovlivnit účinnost Clarithromycin Aurovitas nebo naopak.


   Clarithromycin Aurovitas může zvýšit účinek následujících léků:

  • astemizol, terfenadin (antialergické léky), pimozid (léky na léčbu psychiatrických poruch), cisaprid, domperidon (žaludeční léky), ergotamin, dihydroergotamin (léky na migrénu), lovastatin, simvastatin (léky na snížení hladiny cholesterolu) (viz bod “Neužívejte Clarithromycin Aurovitas”)

  • alprazolam, triazolam, midazolam podávaný ústy (léky na podporu spánku

  • atorvastatin, rosuvastatin (léky na snížení hladiny cholesterolu)

  • warfarin nebo jakákoli jiná antikoagulancia, např. dabigatran, rivaroxaban, apixaban, fenprokumon (léky na ředění krve): současné užívání může zvýšit riziko krvácení. Při současném užívání přípravku Clarithromycin Aurovitas má být častěji kontrolována srážlivost krve.

  • nateglinid, repaglinid, deriváty sulfonylurey nebo inzulin (léky na léčbu cukrovky)

  • karbamazepin, fenytoin, valproát (léky k léčbě epilepsie)

  • cilostazol (používá se pro zlepšení krevního oběhu v nohou)

  • kolchicin (k léčbě dny)

  • cyklosporin, sirolimus, takrolimus (léky potlačující imunitní reakce)

  • digoxin, verapamil, chinidin, disopyramid (léky na srdce), současné užívání klarithromycinu a těchto léků může způsobit srdeční arytmii.

  • methylprednisolon (kortizon k léčbě zánětů)

  • omeprazol (žaludeční lék)

  • rifabutin (antibiotikum)

  • sildenafil, tadalafil, vardenafil (léky na léčbu poruch erekce)

  • theofylin (lék na léčbu průduškového astmatu)

  • tolterodin (k léčbě syndromu hyperaktivního močového měchýře)

  • ibrutinib, vinblastin (lék k léčbě rakoviny)

  • léky s rizikem ovlivnění sluchu, zejména aminoglykosidy (např. gentamicin, amikacin

  • blokátory kalciových kanálů (léky k léčbě vysokého krevního tlaku)

  • atypická psychotika (např. kvetiapin)


   Účinek Clarithromycin Aurovitas i účinky těchto léků mohou být zvýšeny, pokud jsou užívány společně:

  • atazanavir, sachinavir (léky k léčbě HIV)

  • itrakonazol (k léčbě plísňových infekcí)


   Pokud Vám lékař výslovně doporučí užívat Clarithromycin Aurovitas a současně některý z výše uvedených léků, musí Vás lékař pečlivě sledovat.


   Clarithromycin Aurovitas může oslabit účinek těchto léků:

  • zidovudin (používaný k léčbě HIV infekce). Aby se tomu zabránilo, měl(a) byste dodržet

   4hodinový interval mezi užíváním těchto léků.


   Následující léky mohou zeslabit účinek Clarithromycin Aurovitas:

  • rifampicin, rifabutin, rifapentin (antibiotika)

  • efavirenz, nevirapin, etravirin (léky k léčbě HIV)

  • fenytoin, karbamazepin, fenobarbital (léky na léčbu epilepsie)

  • třezalka tečkovaná (rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese)


   Následující léčivé přípravky mohou zesilovat účinek Clarithromycin Aurovitas:

  • ritonavir (na léčbu virových infekcí)

  • flukonazol (k léčbě plísňových infekcí)


   Použití klarithromycinu současně s léky jako digoxin, chinidin, disopyramid nebo verapamil (léky na

   srdce), nebo jinými makrolidovými antibiotiky může způsobit srdeční arytmii.


   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


   Těhotenství, kojení a plodnost

   Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


   Pokud jste těhotná nebo kojíte, neužívejte Clarithromycin Aurovitas dříve, než se poradíte se svým lékařem.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Klarithromycin obecně nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud však pociťujete nežádoucí účinky, jako jsou závratě, zmatenost a dezorientace, Vaše reakce mohou být nepříznivě ovlivněny. Dokud nebudete vědět, jak na tento lék reagujete, buďte opatrní při řízení nebo obsluze strojů.


   Přípravek Clarithromycin Aurovitas obsahuje sodík

   Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

   v podstatě „bez sodíku“.


 3. Jak se Clarithromycin Aurovitas užívá


  Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Clarithromycin Aurovitas může být užíván s jídlem nebo bez jídla.

  image

  Clarithromycin Aurovitas 500 mg potahované tablety není vhodný pro užití v dávkách nižších než 500

  mg. Na trhu jsou k dispozici i jiné možnosti pro tuto sílu.


  Doporučená dávka přípravku je uvedena níže:


  Dospělí, včetně starších osob a dospívajících (děti nad 12 let)

  Obvyklá dávka je 250 mg dvakrát denně. U závažných infekcí může lékař zvýšit dávku na 500 mg dvakrát denně. Léčba má trvat 7 až 14 dní a má pokračovat alespoň dva dny po vymizení symptomů.


  Použití u infekcí H. pylori:

  Obvyklá dávka u dospělých pacientů s vředy žaludku a dvanácterníku způsobenými H. pylori, jako

  součást trojkombinační léčby, je 500 mg dvakrát denně.


  Pacienti s poruchou funkce ledvin

  Pokud máte závažné problémy s ledvinami, lékař Vám může snížit dávku na polovinu, tj. jednou denně a omezit léčbu na maximálně 14 dní.


  Děti do 12 let

  Použití Clarithromycin Aurovitas tablet pro děti do 12 let (do 30 kg tělesné hmotnosti) se nedoporučuje. Lékař Vám předepíše jiný lék, který je vhodný pro Vaše dítě.


  U dětí s tělesnou hmotností více než 30 kg se používá stejná dávka jako u dospělých.


  Pokud máte pocit, že účinek tohoto léku je příliš silný nebo příliš slabý, obraťte se, prosím, na svého lékaře nebo lékárníka.


  Jestliže jste užil(a) více Clarithromycin Aurovitas, než jste měl(a)

  Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tablet Clarithromycin Aurovitas, obraťte se, co nejdříve, na svého lékaře nebo nejbližší pohotovost. Předávkování může způsobit gastrointestinální potíže a případně i další obtíže.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít Clarithromycin Aurovitas

  Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku Clarithromycin Aurovitas, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. Pokud je již čas pro užití další dávky, neužívejte vynechanou dávku a vezměte si dávku jako obvykle. Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Jestliže jste přestal(a) užívat Clarithromycin Aurovitas

  Je důležité, abyste svůj lék užíval(a) v souladu s pokyny lékaře. Nepřestávejte užívat Clarithromycin Aurovitas, aniž byste se nejdříve poradil(a) se svým lékařem. Jinak se příznaky mohou vrátit.


  Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Závažné nežádoucí účinky:

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících stavů, přestaňte přípravek užívat a okamžitě informujte svého lékaře nebo se dostavte na pohotovost v nejbližší nemocnici:

  • alergické reakce, jako jsou náhlé potíže s dýcháním, mluvením a polykáním

  • extrémní závratě nebo mdloby

  • těžká nebo svědivá kožní vyrážka, zejména vznik puchýřů a bolestivost očí, úst nebo pohlavních orgánů


   Okamžitě informujte svého lékaře, pokud se objeví následující příznaky:

  • závažný průjem, dlouhotrvající nebo obsahující krev, s bolestí žaludku nebo horečkou. Může být příznakem závažného zánětu střev. Lékař může přerušit léčbu. Neužívejte léky, které zpomalují pohyby střev.

  • Poruchy jaterních funkcí s následujícími možnými příznaky

   • ztráta chuti k jídlu

   • zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka)

   • světlá stolice, tmavá moč

   • svědivá vyrážka

   • bolest břicha

  • bušení srdce nebo nepravidelný srdeční tep

  • silné bolesti břicha a zad, způsobené zánětem slinivky břišní


   Další možné nežádoucí účinky:

   Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

  • potíže se spánkem

  • bolest hlavy

  • změny ve vnímání chuti

  • bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení, průjem, poruchy trávení

  • abnormální výsledky testů jaterních funkcí

  • kožní vyrážka

  • nadměrné pocení


   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

  • kvasinková infekce (kandidóza) (např. v ústech)

  • infekce pochvy

  • snížení hladiny některých bílých krvinek, které s větší pravděpodobností může způsobit infekce

   (leukopenie a neutropenie)

  • zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (eozinofilie)

  • ztráta chuti k jídlu

  • úzkost, závratě, poruchy spánku, zimnice, třes

  • pocit točení hlavy

  • poruchy sluchu, ušní šelest (tinitus)

  • bušení srdce

  • zánět žaludku, úst a jazyka

  • nadýmání, zácpa a zažívací potíže

  • sucho v ústech

  • městnání žluči (cholestáza)

  • zvýšení jaterních enzymů v krvi

  • svědění, kopřivka

  • bolest svalů, svalové křeče

  • celkový pocit nevolnosti

  • slabost

  • bolest na hrudi

  • zimnice

  • únava


   Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):

  • zánět střev s těžkým průjmem známý jako pseudomembranózní kolitida,

  • růže (erysipel), akné

  • závažné snížení počtu bílých krvinek spojené s náhlou vysokou horečkou, těžkou bolestí v krku a

   vředy v ústech (agranulocytóza)

  • neobvyklé modřiny nebo krvácení způsobené sníženým počtem krevních destiček

  • závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje nebo hrdla (angioedém)

  • psychóza, pocit ztráty identity

  • zmatenost, změna smyslu pro realitu a panika,

  • deprese, noční můry, dezorientace, halucinace, mánie

  • křeče

  • porucha čichu, ztráta čichu nebo chuti

  • hluchota

  • komorová fibrilace (nekoordinovaná kontrakce srdečního svalu)

  • brnění nebo necitlivost rukou nebo nohou

  • potíže se srážlivostí krve

  • zabarvení zubů a jazyka

  • kožní alergické reakce, které ve vzácných případech mohou být součástí život ohrožujícího syndromu zvaného Stevensův-Johnsonův syndrom (závažná, náhlá alergická reakce provázená puchýři v ústech, na rtech a kůži) nebo toxická epidermální nekrolýza (závažná, náhlá alergická reakce s příznaky, jako jsou horečka, puchýře na kůži a olupování kůže)

  • akné

  • bolest nebo slabost ve svalech, rhabdomyolýza (rozpad svalové tkáně)

  • zánět ledvin, selhání ledvin

  • abnormální barva moči.


  Pokud se u Vás objeví závažná kožní reakce: červená, s podkožními hrbolky a puchýřky (exantematózní pustulóza), neprodleně kontaktujte lékaře. Frekvence těchto nežádoucích účinků není známa (z dostupných údajů nelze určit).


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak Clarithromycin Aurovitas uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za Použitelné

  do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace


  Co Clarithromycin Aurovitas obsahuje


  • Léčivou látkou je clarithromycinum.

   Jedna potahovaná tableta obsahuje clarithromycinum 250 mg.

   Jedna potahovaná tableta obsahuje clarithromycinum 500 mg.


  • Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, povidon (K-30), hypromelosa 2910, propylenglykol, oxid titaničitý (E 171), hyprolosa, vanilin, kyselina sorbová (E 200) a žlutý oxid železitý (E 172).


Jak Clarithromycin Aurovitas vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety


Clarithromycin Aurovitas potahované tablety 250 mg:

Světle žluté, oválné, bikonvexní potahované tablety, s vyraženým „D“ na jedné straně a „62“ na druhé straně. Velikost je 15,1 mm x 7,1 mm.


image

Clarithromycin Aurovitas potahované tablety 500 mg:

Světle žluté, oválné, bikonvexní potahované tablety, s vyraženým „D“ na jedné straně a „63“ 'na druhé straně. Velikost je 18,5 mm x 8,1 mm.


Clarithromycin Aurovitas 250 mg a 500 mg tablety jsou k dispozici v blistrech po 7, 12, 14 a 21

potahovaných tabletách.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Aurovitas, spol. s r.o. Karlovarská 77/12 161 00 Praha 6 Česká republika


Výrobce

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000

Malta


nebo


image

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park West End Road

South Ruislip HA4 6QD

Velká Británie


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Kypr Clarithromycin Aurobindo 500 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκία Česká republika Clarithromycin Aurovitas

Dánsko Clarithromycin “Aurobindo”

Francie CLARITHROMYCINE ARROW LAB 250 mg/500 mg, comprimé pelliculé

Malta Clarithromycin 250 mg/500 mg film-coated tablets

image

Nizozemsko Claritromycine Aurobindo 250 mg/500 mg, filmomhulde tabletten Rumunsko Claritromicină Aurobindo 250 mg/500 mg comprimate filmate

Španělsko CLARITROMICINA AUROVITAS 500 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Švédsko Clarithromycin Aurobindo 250 mg/500 mg filmdragerade tabletter

Velká Británie Clarithromycin 250 mg/500 mg film-coated tablets


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23. 7. 2021