Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Egianti


Příbalová informace: informace pro uživatele


Egianti 0,75 mg tablety levonorgestrelum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Předchozí mimoděložní těhotenství nebo předchozí zánět vejcovodu zvyšují riziko dalšího vzniku mimoděložního těhotenství.


U všech žen by měla být nouzová antikoncepce užita co nejdříve po nechráněném pohlavním styku. Existují určité důkazy, že Egianti může být méně účinný při vyšší tělesné hmotnosti nebo při vyšším indexu tělesné hmotnosti (BMI, body mass index), ale tyto údaje jsou omezené a neprůkazné. Proto je Egianti stále vhodný pro všechny ženy bez ohledu na jejich tělesnou hmotnost nebo BMI.


Doporučujeme Vám, abyste své dotazy o problémech souvisejících s užíváním nouzové antikoncepce probrala s lékařem.


Děti a dospívající

Přípravek Egianti není určený pro použití před prvním menstruačním krvácením (první menstruací).


Pokud máte obavy z onemocnění přenosných pohlavním stykem

Pokud jste nepoužili během pohlavního styku kondom (nebo pokud se poškodil nebo sklouzl), může se stát, že se nakazíte nemocí přenosnou pohlavním stykem nebo virem HIV.

Tento léčivý přípravek Vás neochrání před nemocí přenosnou pohlavním stykem, to může jen kondom. Pokud z toho máte obavy, požádejte svého lékaře, zdravotní sestru, personál kliniky pro plánování rodičovství nebo lékárníka o radu.


Další léčivé přípravky a Egianti


Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.


Některé léčivé přípravky mohou zabránit správnému účinku přípravku Egianti. Pokud jste v posledních 4 týdnech užívala jakýkoli z níže uvedených léčivých přípravků, může být pro Vás přípravek Egianti méně vhodný. Váš lékař Vám může předepsat jiný typ nouzové antikoncepce (nehormonální), tj. nitroděložní tělísko s mědí (Cu-IUD). Pokud to není Vaše volba nebo nemůžete ihned navštívit svého lékaře, můžete užít dvojnásobnou dávku přípravku Egianti:


Promluvte si se svým lékárníkem nebo lékařem, pokud potřebujete další radu ohledně Vaší správné dávky.


Po užití tablet kontaktujte co nejdříve svého lékaře, aby Vám poradil spolehlivou formu pravidelné antikoncepce a aby vyloučit těhotenství (pro další radu viz také bod 3 „Jak se Egianti užívá“).


Přípravek Egianti může také ovlivnit účinnost jiných léčivých přípravků:

- léčivý přípravek cyklosporin (potlačuje imunitní systém).


Jak často může být Egianti užíván


Egianti užívejte jen v nouzových případech, a ne jako pravidelnou metodu antikoncepce. Pokud Egianti použijete častěji než jednou během menstruačního cyklu, je méně spolehlivý a je více pravděpodobné, že naruší menstruační cyklus (periodu).


Egianti nefunguje jako pravidelná metoda antikoncepce. Váš lékař, zdravotní sestra nebo personál kliniky pro plánování rodičovství Vám může podat informaci o dlouhodobých metodách antikoncepce, které jsou mnohem účinnější v zabránění otěhotnění.


Těhotenství, kojení a plodnost


Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


Těhotenství

Neužívejte tento přípravek, pokud již jste těhotná.


Pokud otěhotníte i po užití tohoto léčivého přípravku, je důležité, abyste navštívila svého lékaře. Nejsou důkazy, že Egianti by mohl poškodit dítě, které se vyvíjí v děloze, pokud Egianti užijete tak, jak je zde popsáno.

Nicméně, lékař může chtít překontrolovat, zda se nejedná o mimoděložní těhotenství (kdy se dítě vyvíjí mimo dělohu). Toto je zvláště důležité, pokud se u Vás po užití přípravku Egianti objeví silná bolest břicha nebo pokud se u Vás již dříve mimoděložní těhotenství vyskytlo, prodělala jste operaci vejcovodu nebo zánětlivé onemocnění pánve.


Kojení

Velmi malé množství léčivé látky tohoto přípravku se může dostat do mateřského mléka. Toto není považováno za škodlivé pro dítě. Nicméně pokud máte obavy, můžete užít tabletu ihned po kojení a vyvarovat se kojení minimálně 8 hodin po užití tablety. Tímto způsobem užijete tabletu s dostatečným předstihem před příštím kojením a snížíte množství léčivé látky, které může dítě požít s mateřským mlékem.


Plodnost

Levonorgestrel zvyšuje možnost vzniku menstruačních poruch, které mohou někdy vést k časnější ovulaci nebo k jejímu opoždění a tím ke změně dnů, kdy můžete otěhotnět. Ačkoli dlouhodobé údaje týkající se plodnosti nejsou dostupné, po užití přípravku Egianti se očekává rychlý návrat k plodnosti, a proto by se mělo pokračovat v užívání pravidelné antikoncepce, nebo by měla být zahájena co nejdříve po užití přípravku Egianti.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie sledující účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.


Egianti obsahuje laktosu a sodík

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.


 1. Jak se Egianti užívá


  Obě tablety užijte současně co nejdříve, nejlépe do 12 hodin, ale ne později než do 72 hodin (3 dnů) po nechráněném pohlavním styku. Užití tablety neodkládejte. Tableta je tím účinnější, čím dříve od nechráněného pohlavního styku ji užijete. Může Vás ochránit před otěhotněním jen tehdy, pokud ji užijete do 72 hodin po nechráněném pohlavním styku.


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  • Přípravek Egianti můžete užít kdykoli během menstruačního cyklu za předpokladu, že již nejste těhotná nebo si myslíte, že nemůžete být těhotná.

   Tablety nežvýkejte, ale polkněte tablety celé a zapijte je vodou.

  • Pokud užíváte jeden z léků, které mohou zabránit správnému účinku přípravku Egianti (viz bod výše „Další léčivé přípravky a Egianti“) nebo pokud jste jeden z těchto léků v posledních

   4 týdnech užívala, může být přípravek Egianti méně účinný. Lékař Vám může předepsat jiný typ nouzové antikoncepce (nehormonální), tj. nitroděložní tělísko s mědí (Cu-IUD). Pokud to není Vaše volba nebo pokud nemůžete ihned navštívit svého lékaře, můžete užít dvojnásobnou dávku přípravku Egianti (tj. 4 tablety najednou ve stejnou dobu).

  • Pokud již užíváte pravidelnou metodu antikoncepce, jako jsou antikoncepční tablety, můžete pokračovat v jejich užívání v obvyklou dobu.


   Pokud budete mít po užití přípravku Egianti ještě další nechráněný pohlavní styk (i když ho budete mít během stejného menstruačního cyklu), tablety neuplatní svůj antikoncepční účinek a je zde opět riziko otěhotnění.


   Použití u dětí a dospívajících

   Přípravek Egianti není určený pro použití před prvním menstruačním krvácením (první menstruací).


   Co dělat v případě zvracení

  • Pokud zvracíte během 3 hodin po užití tablet, neprodleně musíte užít jiné dvě tablety. Poté se okamžitě obraťte na svého lékárníka, lékaře, zdravotní sestru nebo personál kliniky pro plánování rodičovství.


   Po užití přípravku Egianti

   Pokud chcete mít pohlavní styk po užití přípravku Egianti a neužíváte antikoncepční tablety, musíte do doby příští menstruace užít kondom nebo pesar a spermicidní přípravek. To proto, že přípravek Egianti nebude do dalšího menstruačního cyklu při dalším nechráněném pohlavním styku fungovat.


   Po užití přípravku Egianti se doporučuje asi za 3 týdny navštívit ošetřujícího lékaře, aby se ujistil o účinku přípravku Egianti. Pokud se Vám menstruace zpozdí o více než 5 dní nebo je slabá nebo neobvykle silná, kontaktujte neprodleně svého lékaře. Pokud i přes užití tohoto léčivého přípravku otěhotníte, je důležité, abyste navštívila svého lékaře.


   Váš lékař Vás může také informovat o dlouhodobých metodách antikoncepce, které jsou účinnější v zabránění otěhotnění.


   Pokud pokračujete v užívání pravidelné hormonální antikoncepce, jako jsou antikoncepční tablety, a nedostaví se v období bez tablet menstruace, navštivte svého lékaře, abyste se ujistila, že nejste těhotná.


   Váš další menstruační cyklus po užití přípravku Egianti

   Po užití přípravku Egianti bude Váš menstruační cyklus obvykle normální a začne v obvyklý den;

   nicméně někdy to může být o několik dní později nebo dříve. Pokud se Vám menstruace opozdí o více než 5 dní, nebo se v době očekávané menstruace dostaví “neobvyklé“ krvácení nebo pokud se domníváte, že můžete být těhotná, zkontrolujte možnost otěhotnění těhotenským testem.


   Jestliže jste užila více přípravku Egianti, než jste měla

   Ačkoli nebyly hlášeny závažné škodlivé účinky po užití více tablet najednou, můžete pociťovat nevolnost, můžete zvracet nebo mít poševní krvácení. Požádejte svého lékárníka, lékaře, zdravotní sestru nebo personál kliniky pro plánování rodičovství o radu, zvláště v případě zvracení, protože v tomto případě tablety nemusí správně působit.


   Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

  • Nevolnost (nauzea);

  • Můžete mít do dalšího menstruačního cyklu nepravidelné krvácení;

  • Můžete mít bolest v podbřišku;

  • Únava;

  • Bolest hlavy.


   Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

  • Nevolnost (zvracení). Pokud zvracíte, přečtěte si část „Co dělat v případě nemoci (zvracení)“.

  • Menstruace může být jiná. Většina žen má normální menstruaci v obvyklém čase, ale některé mají menstruaci později nebo dříve než normálně. Můžete mít také nepravidelné krvácení nebo špinění během dalšího menstruačního cyklu. Pokud se menstruace o více než 5 dní opozdí nebo je neobvykle slabá nebo neobvykle silná, kontaktujte neprodleně svého lékaře.

  • Po užití tohoto přípravku můžete mít citlivost prsou, průjem, závrať.


   Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 osob):

  • Vyrážka, kopřivka, svědění, pánevní bolesti, bolestivá menstruace, otok, bolest břicha.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak Egianti uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace Co Egianti obsahuje

Léčivou látkou je levonorgestrelum. Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum 0,75 mg.


Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, poloxamer 188, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát.


Jak Egianti vypadá a co obsahuje toto balení


Jedno balení obsahuje jednu kompletní sadu dvou kulatých, bílých tablet, o průměru přibližně 6 mm, na jedné straně vyraženo „C“ a na druhé straně „2“.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Egis Pharmaceuticals PLC.

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38 Maďarsko


Výrobce

Laboratorios León Farma, S.A. Pol. Ind. Navatejera,

C/La Vallina s/n, 24008 Navatejera - León Španělsko


Egis Pharmaceuticals PLC

1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120 Maďarsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Nizozemsko EMPIL 0.75 mg tabletten

Česká republika EGIANTI

Maďarsko EMPIL 0.75 mg tabletta

Polsko EMPIL

Slovenská republika EGIANTI 0,75 mg tablety


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21. 1. 2021.