Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

RINGERŮV ROZTOK VIAFLO

CENY

INF SOL 10X1000ML

Velkoobchod: 480,00 Kč
Maloobchodní: 691,02 Kč
Uhrazen: 321,60 Kč

INF SOL 20X500ML

Velkoobchod: 480,00 Kč
Maloobchodní: 691,02 Kč
Uhrazen: 321,60 Kč


PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE


RINGERŮV ROZTOK VIAFLO infuzní roztok

Léčivé látky: natrii chloridum, kalii chloridum a calcii chloridum dihydricum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

vápníku) v krvi.


Po léčbě dehydratace přípravkem Ringerův roztok Viaflo Vám lékař podá jinou infuzi s dostatečným obsahem draslíku a vápníku. Váš lékař vezme v úvahu, zda dostáváte parenterální výživu (výživa dodávaná infuzí do žíly). Pokud přípravek Ringerův roztok Viaflo dostáváte dlouhodobě, budete navíc dostávat určité živiny.


Chlorid vápenatý může být nebezpečný, je-li injekčně podáván do tělesných tkání. Proto přípravek Ringerův roztok Viaflo nesmí být podán injekcí do svalu (intramuskulární injekcí). Zároveň Váš lékař učiní všechna opatření, aby zabránil proniknutí roztoku do tkání kolem žíly.


Přípravek Ringerův roztok Viaflo nesmí být podáván stejnou jehlou jako krevní transfúze. Mohlo by dojít

k poškození červených krvinek nebo k jejich shlukování.


Další léčivé přípravky a přípravek Ringerův roztok Viaflo

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Zvláště důležité je, abyste informoval(a) lékaře, jestliže užíváte:


Přípravek Ringerův roztok Viaflo s jídlem a pitím

Zeptejte se svého lékaře, co můžete jíst a pít.


Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek používat.


Přípravek Ringerův roztok Viaflo může být bezpečně podán v těhotenství a při kojení pokud je rovnováha elektrolytů a tekutin kontrolována a sledována Vaším lékařem. Lékař bude brát zvláštní opatrnost, pokud užíváte oxytocin během porodu.


Vápník se může dostat do nenarozeného dítěte placentou a po porodu mateřským mlékem. Lékař bude sledovat hladiny chemických látek ve Vaší krvi a množství tekutiny ve Vašem těle.


Pokud je však v těhotenství zejména během porodu a při kojení do roztoku přidáván jiný lék, je zapotřebí


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ringerův roztok Viaflo neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.


 1. Jak se přípravek Ringerův roztok Viaflo používá


  Přípravek Ringerův roztok Viaflo Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra. O tom, jaké množství roztoku potřebujete a jak často Vám bude podáván, rozhodne Váš lékař podle Vašeho věku, tělesné hmotnosti, kondici a účelu léčby. Podávané množství může záviset i na jiných lécích, které užíváte.


  Přípravek Ringerův roztok Viaflo Vám NEMÁ být podán, pokud v roztoku plavou částice nebo

  pokud je obal jakkoli poškozen.

  Přípravek Ringerův roztok Viaflo Vám bude obvykle podán do žíly plastovou hadičkou připojenou k jehle. Na infuzi se obvykle používá žíla na paži. Váš lékař však může rozhodnout o podání přípravku i jiným způsobem.


  Jestliže dostáváte přípravek Ringerův roztok Viaflo, lékař bude provádět krevní testy ke sledování:

  • krevních hladin sodíku, draslíku, vápníku a chloridů

  • hladiny tekutin


  Všechen nespotřebovaný roztok musí být zlikvidován. NESMÍ Vám být podán roztok z infuzního vaku, který již byl částečně použit.


  Jestliže jste dostal(a) více přípravku Ringerův roztok Viaflo, než jste měl(a)


  Jestliže Vám je podáno nadměrné množství přípravku Ringerův roztok Viaflo a nebo Vám byl podán příliš rychle, může dojít k následujícím příznakům:

  • převodnění a/nebo nadbytek sodíku (soli) v organismu s hromaděním tekutiny v tkáních vyvolávající otok (edém)

  • mravenčení v rukou a nohou (parestézie)

  • svalová slabost

  • neschopnost hýbat se (paralýza)

  • nepravidelný srdeční tep (srdeční arytmie)

  • srdeční blokáda (velmi pomalý srdeční tep)

  • srdeční zástava (srdce přestane tlouci, život ohrožující stav)

  • zmatenost

  • snížení chuti k jídlu (anorexie)

  • nevolnost

  • zvracení

  • zácpa

  • bolest břicha

  • duševní poruchy jako podrážděnost a deprese

  • pití velkého množství vody (polydipsie)

  • tvorba neobvykle velkého množství moči (polyurie)

  • onemocnění ledvin v důsledku hromadění vápníku v ledvinách (nefrokalcinóza)

  • ledvinové kameny

  • kóma (bezvědomí)

  • křídová chuť v ústech

  • zčervenání (návaly horka)

  • rozšíření cév v kůži (periferní vazodilatace)

  • překyselení krve (acidóza) vedoucí k únavě, zmatenosti, otupělosti a zrychlenému dýchání


  Jestliže se u Vás objeví uvedené příznaky, je nutné, abyste ihned informoval(a) lékaře. Infuze bude

  ukončena a budete léčen(a) podle Vašich příznaků.


  Pokud byl před předávkováním infuze do roztoku přidán jiný lék, i tento lék může vyvolat příznaky. Seznam možných příznaků naleznete v příbalové informaci přidávaného léku.


  Jestliže jste přestal(a) dostávat přípravek Ringerův roztok Viaflo


  Lékař určí, kdy Vám infuze přestane být podávána.


  Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní

  sestry.

 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Nežádoucí účinky jsou řazeny podle četnosti výskytu.


  Velmi časté (vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů)

  • změny množství chemických látek v krvi (porucha rovnováhy elektrolytů) Jestliže trpíte srdečním onemocněním nebo máte vodu na plicích (plicní edém):

  • nadměrné množství tekutin v těle (hyperhydratace)

  • srdeční selhání.


   Ostatní

  • reakce v souvislosti se způsobem podávání přípravku:

  • horečka (febrilní odpověď)

  • infekce v místě infuze

  • lokální bolest či reakce (zarudnutí či otok v místě infuze)

  • podráždění a zánět žíly, do níž je infuze zavedena (flebitida). To může vyvolat zarudnutí, bolesti či pálení a otok podél žíly, do níž je roztok podáván.

  • tvorba krevní sraženiny (žilní trombóza) v místě infuze, která způsobuje bolest, otok nebo zarudnutí v oblasti krevní sraženiny.

  • pronikání infuzního roztoku do tkání kolem žíly (extravazace). Tím může dojít k poškození tkání

   a vzniku jizev

  • nízké hladiny sodíku v krvi (hyponatrémie)

  • otok mozku, který může způsobit poranění mozku (edém mozku)


  Jestliže byl do infuzního roztoku přidán jiný lék, přidaný lék může také vyvolat nežádoucí účinky. Tyto nežádoucí účinky závisí na tom, jaký lék byl k roztoku přidán. Seznam možných příznaků naleznete v příbalové informaci přidávaného léku.


  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně tak postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak přípravek Ringerův roztok Viaflo uchovávat  6

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vaku. Doba použitelnosti se

  vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nepoužívejte tento přípravek, pokud roztok nebude bez viditelných částic nebo pokud bude vak nějakým způsobem poškozen.


 4. Obsah balení a další informace


  Co přípravek Ringerův roztok Viaflo obsahuje


  Léčivé látky jsou:

  • natrii chloridum 8,60 g/l

  • kalii chloridum 0,30 g/l

  • calcii chloridum dihydricum 0,33 g/l Pomocnými látkami jsou:

  • voda pro injekci

  • hydroxid sodný


Jak přípravek Ringerův roztok Viaflo vypadá a co obsahuje toto balení


Přípravek Ringerův roztok Viaflo je čirý roztok bez viditelných částic.


Roztok je dodáván v polyolefin/polyamidových plastových vacích (Viaflo). Vak je zataven do vnějšího ochranného plastového přebalu vyrobeného z polyamidu/polypropylenu.


Velikost vaku:

- 500 ml

- 1000 ml


Vaky jsou dodávány v kartonech. Jeden karton obsahuje:


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6

150 00 Praha 5

Česká republika


Výrobce

Baxter SA

Boulevard René Branquart, 80

7860 Lessines

Belgie


Bieffe Medital S.A.

Ctra de Biescas, Senegüé 22666 Sabiñanigo (Huesca) Španělsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 10. 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: Návod pro přípravku roztoku a zacházení s ním

Roztok použijte pouze tehdy, je-li čirý, bez viditelných částic a je-li obal neporušený. Roztok podávejte ihned po připojení infuzního setu.

Vak vyjměte z přebalu až těsně před použitím. Vnitřní vak zajišťuje sterilitu přípravku.

Plastové vaky nepropojujte do série. Takové použití může mít za následek vzduchovou embolii způsobenou nasátím reziduálního vzduchu z primárního vaku před ukončením podání roztoku ze sekundárního vaku. Stlačování flexibilních plastových vaků s obsahem intravenózních roztoků za účelem zvýšení rychlosti průtoku může vést ke vzduchové embolii, pokud není před zahájením jejich podávání vzduch z vaku zcela odčerpán. Použití intravenózních setů se zavzdušněním s ventilem v otevřené poloze by mohlo vést ke vzduchové embolii. Intravenózní sety se zavzdušněním s ventilem v otevřené poloze nemají být s flexibilními plastovými vaky používány.

Roztok se podává sterilním infuzním setem při dodržení aseptických podmínek. Infuzní set je třeba nejprve naplnit roztokem, aby se zabránilo vstupu vzduchu do soustavy.

Aditiva je možno přidat před zahájením infuze nebo během infuze vstupem určeným pro přidání léčiv.

Při použití aditiva si před parenterálním podáním ověřte, zda je roztok izotonický. Je třeba zajistit důkladné a pečlivé aseptické promíchání aditiv. Roztoky obsahující aditiva je třeba použít ihned a neskladovat.

Přidání dalších léčiv nebo nesprávná technika podání může vyvolat febrilní reakci v důsledku možného zanesení pyrogenů. V případě nežádoucí reakce je třeba infuzi ihned zastavit.


Zlikvidujte po jednorázovém použití.

Veškerý nespotřebovaný přípravek znehodnoťte. Částečně použité vaky znovu nenapojujte.


1. Otevření

 1. Vak Viaflo vyjměte z vnějšího přebalu těsně před použitím.

 2. Pevným stisknutím vaku zkontrolujte, zda nedochází k drobným únikům. Pokud naleznete netěsnosti, roztok zlikvidujte, protože by mohla být narušena sterilita.

 3. Přesvědčte se, že je roztok čirý a neobsahuje částice. Není-li roztok čirý nebo obsahuje-li cizí tělesa,

zlikvidujte ho.


2. Příprava k podání

K přípravě a podání použijte sterilní materiál.

 1. Vak zavěste za poutko.

 2. Z výstupního portu v dolní části vaku odstraňte ochranný uzávěr.

  • uchopte malé křídlo na hrdle portu jednou rukou,

  • uchopte větší křídlo na uzávěru druhou rukou a otočte jím,

  • uzávěr se otevře.

 3. Dodržujte aseptické podmínky při sestavování infuze.

 4. Připojte aplikační set. Spojení, propláchnutí setu a podání roztoku – viz podrobné pokyny v návodu přiloženém k setu.


3. Postup při přidávání léčiv

Pozor: Aditiva mohou být inkompatibilní (viz bod 5 „Inkompatibility“ níže).


Přidání léčiv před podáním

 1. Dezinfikujte místo určené pro přidání léku.

 2. Při použití stříkačky s jehlou kalibru 19 (1,10 mm) až 22 (0,70 mm) propíchněte uzavíratelný port pro přidání léků a aplikujte.

 3. Roztok a léčivo důkladně promíchejte. Při použití léků o vysoké hustotě, jako je například chlorid draselný, jemně poklepejte na porty v obrácené poloze a promíchejte.


Zvláštní upozornění: Vaky obsahující přidaná léčiva neskladujte.


Přidání léčiv během podání

 1. Zavřete svorku na infuzním setu.

 2. Dezinfikujte místo určené pro přidání léku.

 3. Při použití stříkačky s jehlou kalibru 19 (1,10 mm) až 22 (0,70 mm) propíchněte uzavíratelný port pro přidání léků a aplikujte.

 4. Vak sejměte z infuzního stojanu a/nebo otočte do vertikální polohy.

 5. Oba porty vyprázdněte jemným poklepáváním v obrácené poloze.

 6. Roztok a léčivo důkladně promíchejte.

 7. Vak umístěte zpět do polohy pro použití, otevřete svorku na infuzním setu a pokračujte v aplikaci.


4. Doba použitelnosti po přidání aditiv

Před použitím je třeba zjistit chemickou a fyzikální stabilitu jakéhokoliv aditiva při pH přípravku Ringerův roztok Viaflo. Z mikrobiologického hlediska musí být naředěný roztok okamžitě použit.

Není-li roztok okamžitě použit, zodpovídá za dobu a podmínky uchovávání uživatel. Doba uchovávání by obvykle neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 – 8 ºC, pokud ředění proběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.


 1. Inkompatibility

  Stejně jako u všech parenterálních roztoků je třeba před přidáním aditiv prověřit jejich kompatibilitu s

  roztokem.


  Lékař zodpovídá za posouzení inkompatibility léku přidávaného k přípravku Ringerův roztok Viaflo – provede kontrolu, zda nedošlo k eventuální změně barvy, vysrážení nerozpustných komplexů nebo k objevení krystalů. Je třeba se seznámit s návodem pro použití léku, který má být přidán.


  Před přidáním léku si ověřte, zda je rozpustný a stabilní ve vodě při pH přípravku Ringerův roztok Viaflo

  (pH 5,0 – 7,5).


  Soli vápníku jsou nekompatibilní s širokým spektrem léčiv. Mohou se vytvářet komplexy sraženin.

  • Souběžná léčba ceftriaxonem a přípravkem Ringerův roztok Viaflo je kontraindikována u předčasně narozených novorozenců a novorozenců (≤28 dní věku), i když jsou použity oddělené infuzní sety.

  • U pacientů jakéhokoli věku nesmí být ceftriaxon míchán nebo podáván současně s jakýmikoli intravenózními roztoky obsahujícími vápník, i když jsou použity oddělené infuzní sety nebo různá infuzní místa.

  • Pokud jsou pro postupné podání použity stejné infuzní sety, musí být sety důkladně propláchnuty mezi infuzemi kompatibilním roztokem.

  • Následnému podání ceftriaxonu a přípravků obsahujících vápník je nutné se vyhnout v případě

hypovolemie.

Pro informaci uvádíme seznam léků, které nejsou kompatibilní s přípravkem Ringerův roztok Viaflo

(tento seznam není vyčerpávající):

Přídavné léky, u kterých je známa inkompatibilita, by neměly být používány.