Domovská stránka Domovská stránka

Oxaliplatin Accord
oxaliplatin

CENY

5MG/ML INF CNC SOL 1X10ML

Velkoobchod: 2 429,45 Kč
Maloobchodní: 3 218,00 Kč
Uhrazen: 2 502,32 Kč

5MG/ML INF CNC SOL 1X20ML

Velkoobchod: 4 993,78 Kč
Maloobchodní: 6 436,00 Kč
Uhrazen: 5 004,64 Kč

5MG/ML INF CNC SOL 1X40ML

Velkoobchod: 10 522,88 Kč
Maloobchodní: 12 750,47 Kč
Uhrazen: 9 887,75 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Oxaliplatin Accord 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

oxaliplatinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Oxaliplatin Accord a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oxaliplatin Accord používat

 3. Jak se přípravek Oxaliplatin Accord používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Oxaliplatin Accord uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Oxaliplatin Accord a k čemu se používá


Název tohoto léčivého přípravku je „Oxaliplatin Accord 5 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok“, ale ve zbývající části příbalové informace bude nazýván „Oxaliplatin Accord“.


Léčivou látkou přípravku Oxaliplatin Accord je oxaliplatina.


Přípravek Oxaliplatin Accord se používá k léčbě karcinomu (rakoviny) tlustého střeva (léčba III stadia karcinomu tlustého střeva po úplné resekci primárního nádoru, metastazujícího karcinomu tlustého střeva a konečníku). Oxaliplatin Accord se používá v kombinaci s dalšími protinádorovými léky, které se nazývají 5-fluoruracil a kyselina folinová.


Přípravek Oxaliplatin Accord musí být před podáním infuze do žíly naředěn. Oxaliplatin Accord je protinádorový léčivý přípravek a obsahuje platinu.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oxaliplatin Accord používat


Přípravek Oxaliplatin Accord Vám nemá být podán, jestliže:

interval, nepravidelný srdeční tep, nebo srdeční problémy v rodinné v anamnéze.

extrémní únava (můžete mít pocit, že omdlíte). Ve většině případů se tyto příznaky objevily během infuze nebo

bezprostředně po ní, ale byly pozorovány také opožděné alergické reakce hodiny nebo dokonce dny po infuzi,


Návod k použití s kyselinou folinovou (ve formě kalcium-folinátu nebo natrium-folinátu)


Intravenózní infuze oxaliplatiny v dávce 85 mg/m2 v 250-500 ml 5% roztoku glukózy se podává současně s intravenózní infuzí kyseliny folinové v 5% roztoku glukózy, po dobu 2-6 hodin, za použití Y linky umístěné těsně před místem vpichu infuze.

Tyto dva léčivé přípravky se nesmí kombinovat ve stejném infuzním vaku. Přípravek kyseliny folinové nesmí obsahovat trometamol jako pomocnou látku a smí být zředěn pouze isotonickým 5% roztokem glukózy, nikdy ne zásaditými roztoky nebo roztokem chloridu sodného ani roztoky obsahujícími chloridy.


Návod k použití s 5-fluoruracilem


Oxaliplatinu je třeba vždy podávat před fluorpyrimidiny - tj. 5-fluoruracilem. Po podání oxaliplatiny propláchněte linku a poté podávejte 5-fluoruracil.


Pro další informace o léčivých přípravcích kombinovaných s oxaliplatinou viz odpovídající souhrn údajů o přípravku.


  1. Příprava infuzního roztoku


   Naberte požadované množství koncentrátu z lahvičky a nařeďte jej 250–500 ml 5% roztoku glukózy pro získání roztoku o koncentraci oxaliplatiny mezi nejméně 0,2 mg/ml a 0,7 mg/ml. Koncentrační rozmezí, v němž byla prokázána fyzikálně-chemická stabilita je 0,2 mg/ml až 2 mg/ml.


   Podávejte intravenózní infuzí (i.v.).


   Po naředění v 5% roztoku glukózy byla chemická a fyzikální stabilita prokázána na dobu 48 hodin při 2 °C až 8

   °C a na dobu 24 hodin při 25 °C. Z mikrobiologického hlediska má být infuzní roztok použit okamžitě. Není-li

   použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po naředění před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by tato doba neměla být delší než 24 hodin při 2 °C až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.


   Před použitím roztok vizuálně zkontrolujte. Měl by být použit pouze čirý roztok prostý částic.


   Tento léčivý přípravek je určen pouze k jednorázovému použití. Veškerý nepoužitý infuzní roztok má být zlikvidován (viz bod „Likvidace“ níže).


   NIKDY nepoužívejte k ředění roztok chloridu sodného nebo roztoky obsahující chloridy.


   Kompatibilita infuzního roztoku oxaliplatiny byla testována s reprezentativním aplikačním setem na bázi PVC.


  2. Podání infuzního roztoku


Podávání oxaliplatiny nevyžaduje předchozí hydrataci (zavodnění).


Oxaliplatina naředěná ve 250-500 ml roztoku 5% glukózy (na koncentraci minimálně 0,2 mg/ml musí být podávána do periferní žíly, nebo centrálním žilním katétrem infuzí trvající 2-6 hodin. Podává-li se oxaliplatina s 5-fluoruracilem, musí být infuze oxaliplatiny podána vždy před podáním 5-fluoruracilu.


4.3Likvidace


Zbytky léčivého přípravku, stejně jako veškerý materiál použitý pro ředění a podání musí být zlikvidovány podle standardních nemocničních postupů týkajících se cytotoxických látek v souladu s právními předpisy platnými pro likvidaci nebezpečného odpadu.