Domovská stránka Domovská stránka

Osseor
strontium ranelate

Příbalová informace: informace pro pacienta


OSSEOR 2 g granule pro perorální suspenzi

Strontii ranelas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je OSSEOR a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete OSSEOR užívat

 3. Jak se OSSEOR užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak OSSEOR uchovávat

6. Obsah balení a další informace


 1. Co je OSSEOR a k čemu se používá


  OSSEOR je přípravek užívaný k léčbě závažné osteoporózy:

  Léčivý přípravek již není registrován

  • u žen po menopauze,

  • u dospělých mužů,

   s vysokým rizikem zlomeniny, u kterých jiná alternativní léčba není možná. U žen po menopauze

   stroncium-ranelát snižuje riziko zlomeniny páteře a kyčle.


   Oosteoporóze

   Vaše tělo neustále rozkládá starou kost a vytváří novou kostní tkáň. Pokud máte osteoporózu, Vaše tělo rozkládá více kosti, než vytváří, takže postupně dochází k úbytku kosti a Vaše kosti se stanou řidšími a křehkými. Zvláště běžné je to u žen po menopauze.

   Mnoho lidí s osteoporózou nemá žádné příznaky a dokonce ani nemusí vědět, že jí trpí. Osteoporóza však zvyšuje pravděpodobnost, že dojde k fraktuře (zlomenině kosti), zejména páteře, kyčle a zápěstí.


   JakOSSEORpůsobí

   OSSEOR, který obsahuje léčivou látku stroncium-ranelát, patří do skupiny léků používaných k léčbě kostních onemocnění.

   OSSEOR působí tak, že snižuje rozpad kosti a podporuje přestavbu kosti, čímž snižuje riziko zlomeniny. Nově vytvořená kost má normální kvalitu.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete OSSEOR užívat Neužívejte OSSEOR

  • jestliže jste alergický(á) na stroncium-ranelát nebo na kteroukoliv další složku přípravku

   OSSEOR (uvedenou v bodě 6).

  • jestliže máte nebo jste měl(a) krevní sraženinu (např. v krevních cévách ve Vašich končetinách nebo v plicích).

  • jestliže jste trvale nepohyblivý(á) nebo na nějaký čas vázán(a) na invalidní vozík, nebo

   upoután(a) na lůžko, nebo jestliže máte podstoupit operaci nebo se zotavujete po operaci. Riziko žilní trombózy (krevní sraženina v končetinách nebo v plicích) může být zvýšeno v případě

   delší nepohyblivosti.

  • jestliže máte prokázanou ischemickou chorobu srdeční nebo cerebrovaskulární onemocnění, například byl u Vás diagnostikován srdeční infarkt, cévní mozková příhoda (mrtvice) nebo transitorní ischemická ataka (dočasné omezení krevního přítoku do mozku; také znám jako

   „malá cévní mozková příhoda“), angina pectoris nebo ucpání krevních cév do srdce nebo do mozku.

  • jestliže máte nebo jste měl(a) problémy s krevním oběhem (onemocnění periferních tepen) nebo jestliže jste prodělal(a) chirurgický zákrok na tepnách nohou.

  • jestliže máte vysoký krevní tlak neupravený léčbou.


   Upozornění a opatření

   Před použitím přípravku OSSEOR se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

  • jestliže jste ohrožen(a) srdečním onemocněním, tj. máte vysoký krevní tlak, vysokou hladinu cholesterolu, cukrovku, kouříte,

  • jestliže jste ohrožen(a) krevními sraženinami,

  • jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin.

   Váš lékař bude pravidelně hodnotit stav Vašeho srdce a krevních cév, zpravidla každých 6 až 12 měsíců, po dobu, kdy budete užívat přípravek OSSEOR.


   Jestliže se během léčby objeví alergická reakce (jako je otok obličeje, jazyka nebo hrdla, obtíže s dýcháním nebo s polykáním, kožní vyrážka), musíte ihned přestat užívat OSSEOR a vyhledat lékařskou pomoc (viz bod 4).

   Při užívání přípravku OSSEOR byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens- Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza a závažné reakce přecitlivělosti (DRESS)).

   Nejvyšší riziko výskytu závažných kožních reakcí Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy je během prvních týdnů léčby a syndromu DRESS obvykle kolem 3 - 6 týdnů.

   Pokud se u Vás rozvine vyrážka nebo závažné kožní příznaky (viz bod 4), přestaňte užívat OSSEOR, vyhledejte okamžitě lékaře a řekněte mu, že užíváte tento lék.

   Léčivý přípravek již není registrován

   Pokud se u Vás rozvinuly Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza nebo DRESS při užívání přípravku OSSEOR, nesmíte nikdy znovu zahájit léčbu přípravkem OSSEOR. Jestliže máte asijský původ, můžete mít vyšší riziko výskytu kožních reakcí.

   Riziko těchto kožních reakcí lze předpokládat u pacientů asijského původu, zejména u čínské etnické skupiny Chánové. U pacientů s geny HLA-A*33:03 a/nebo HLA-B*58:01 dojde pravděpodobněji ke

   vzniku závažné kožní reakce než u těch, kteří tyto geny nemají.

   Lékař má zvážit, zda provést krevní testy před užitím přípravku OSSEOR.


   Děti a dospívající

   OSSEOR není určen pro použití u dětí a dospívajících (do 18 let).


   Další léčivé přípravky a přípravek OSSEOR

   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

   užíval(a) nebo které možná budete užívat.


   Pokud musíte užívat perorální tetracykliny jako doxycyklin nebo chinolony jako je ciprofloxacin (dva typy antibiotik), měl(a) byste ukončit užívání přípravku OSSEOR. Jakmile ukončíte užívání těchto antibiotik, můžete opět začít užívat OSSEOR. Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

   Pokud užíváte léky obsahující vápník, měl(a) byste počkat alespoň 2 hodiny, než si vezmete OSSEOR. Pokud užíváte antacida (léky ke zmírnění pálení žáhy), měl(a) byste je užívat nejméně 2 hodiny po

   přípravku OSSEOR. Není-li to možné, je přijatelné užít tyto dva léky najednou.

   Pokud potřebujete provedení krevních testů nebo zkoušku moči kvůli kontrole hladiny vápníku, měl(a) byste oznámit laboratoři, že užíváte OSSEOR, protože užívání může zasahovat do některých

   testovacích metod.


   Přípravek OSSEOR s jídlem a pitím

   Jídlo, mléko a mléčné výrobky snižují vstřebání stroncium-ranelátu. Doporučuje se, abyste užíval(a) OSSEOR mezi jídly, nejlépe před spaním nejméně dvě hodiny po jídle, mléce, mléčných výrobcích nebo doplňcích vápníku.

   Těhotenství a kojení

   Neužívejte OSSEOR v době těhotenství nebo pokud kojíte. Pokud jste jej nedopatřením užila během

   těhotenství nebo kojení, jeho užívání okamžitě ukončete a poraďte se s lékařem.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Je nepravděpodobné, že by OSSEOR ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


   OSSEOR obsahuje aspartam (E951)

   Pokud trpíte fenylketonurií (vzácné, dědičné onemocnění látkové přeměny), poraďte se před zahájením

   léčby tímto přípravkem s lékařem.


 3. Jak se OSSEOR užívá


  Léčba musí být zahájena pouze lékařem se zkušenostmi s léčbou osteoporózy.


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  OSSEOR je určen k perorálnímu podání (užití ústy). Doporučená dávka je jeden 2g sáček denně.


  Doporučuje se, abyste užíval(a) OSSEOR před spaním, nejlépe nejméně 2 hodiny po večeři. Pokud chcete, tak si po užití přípravku OSSEOR můžete hned lehnout.


  Léčivý přípravek již není registrován

  Granule obsažené v sáčcích užívejte jako suspenzi ve sklenici obsahující minimálně 30 ml (přibližně jednu třetinu běžné sklenice) vody. Viz návod uvedený níže. OSSEOR může reagovat s mlékem a mléčnými výrobky, je proto důležité, abyste OSSEOR k zajištění správného účinku míchal(a) jenom s vodou.


  image

  Vysypte granule ze sáčku do sklenice;


  image Přidejte vodu;


  image Míchejte, dokud se všechny granule nerozptýlí ve vodě.


  Poté hned vypijte. Před vypitím nesmíte suspenzi nechat stát déle než 24 hodin. Pokud z nějakého důvodu nemůžete lék vypít ihned, musíte jej před vypitím znovu promíchat.


  Váš lékař Vám může poradit, abyste společně s přípravkem OSSEOR užíval(a) doplňky vápníku a vitaminu D. Neužívejte doplňky vápníku před spaním, ve stejné době jako OSSEOR.


  Váš lékař Vám řekne, jak dlouho máte pokračovat v léčbě přípravkem OSSEOR. Léčba osteoporózy obvykle vyžaduje dlouhou dobu. Je důležité, abyste v užívání přípravku OSSEOR pokračoval(a) tak dlouho, jak Vám lékař předepsal.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku OSSEOR, než jste měl(a)

  Pokud užijete více sáčků přípravku OSSEOR, než je doporučeno Vaším lékařem, informujte svého lékaře nebo lékárníka. Ti Vám mohou doporučit, abyste vypil(a) mléko nebo užila nějaké antacidum ke snížení vstřebávání léčivé látky.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít OSSEOR

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jednoduše pokračujte s další dávkou v obvyklém čase.


  Jestliže přestanete užívat OSSEOR:

  Je důležité, že užíváte OSSEOR po dobu, jakou Vám předepsal Váš lékař. OSSEOR může léčit Vaši

  závažnou osteoporózu, pouze pokud pokračujete v užívání přípravku.

  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Pokud se u Vás objeví následující nežádoucí účinky, přestaňte užívat OSSEOR a kontaktujte okamžitě svého lékaře:


  Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

  • Srdeční infarkt: náhlé tlakové bolesti na hrudi, které mohou vystřelovat do levé paže, čelisti, žaludku, zad a/nebo lopatek. Další symptomy mohou být pocit na zvracení/zvracení, pocení,

   dušnost, bušení srdce, (extrémní) únava a/nebo závrať. U pacientů s vysokým rizikem srdečního

   Léčivý přípravek již není registrován

   onemocnění může dojít k srdečnímu infarktu.. Váš lékař Vám nepředepíše OSSEOR, pokud máte takovéto riziko.

  • Krevní sraženiny v žilách: bolest, zarudnutí, otok na končetině, náhlá bolest na hrudi nebo obtíže

   při dýchání.


   Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí):

  • Známky závažné reakce přecitlivělosti (DRESS): zpočátku jako příznaky podobné chřipce a vyrážka na obličeji, poté rozšířená vyrážka s vysokou teplotou (méně časté), zvýšené hladiny

   jaterních enzymů v krevních testech (méně časté), zvýšení počtu určitého druhu bílých krvinek (eozinofilie) (vzácné) a zvětšené lymfatické (mízní) uzliny (méně časté).


   Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 lidí):

  • Známky potenciálně život ohrožující vyrážky na kůži (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza): zpočátku jako načervenalé terčovité skvrny nebo kruhové skvrny často

   s centrálně lokalizovanými puchýři na trupu. Přídatné znaky mohou zahrnovat vředy v ústech, v

   krku,v nose, na genitáliích a zánět spojivek (červené a napuchlé oči). Tyto potenciálně život ohrožující kožní vyrážky jsou často doprovázeny příznaky podobnými chřipce. Vyrážka může vést k rozšíření puchýřů nebo odlupování kůže.


   Další možné nežádoucí účinky


   Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):

   Svědění, kopřivka, kožní vyrážka, angioedem (jako oteklý obličej, jazyk nebo hrdlo, obtíže s dýcháním nebo polykáním), bolest kostí, končetin, svalů a/nebo kloubů, svalové křeče.


   Časté:

   Zvracení, bolest břicha, reflux (obsah žaludku vracející se do jícnu), porucha trávení, zácpa, plynatost, potíže se spaním, zánět jater (hepatitida), otok končetin, bronchiální hyperreaktivita (symptomy

   zahrnují sípot a dušnost a kašel), zvýšená hladina svalového enzymu (kreatinin fosfokináza), zvýšené

   hladiny cholesterolu.

   Pocit na zvracení, průjem, bolest hlavy, ekzém, problémy s pamětí, mdloba, mravenčení, točení hlavy, závrať. Tyto účinky však byly mírné a krátkodobé a obvykle si nevyžádaly ukončení užívání tohoto léku. Promluvte si s lékařem, pokud začnou být některé účinky nepříjemné nebo pokud přetrvávají.


   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

   Záchvaty, podráždění úst (jako vředy v ústech a záněty dásní), úbytek vlasů, pocit zmatenosti, pocit nevolnosti, sucho v ústech, podráždění pokožky.


   Vzácné:

   Snížení tvorby krevních buněk v kostní dřeni.


   Neužívejte OSSEOR znovu, jestliže jste ukončil(a) léčbu z důvodu reakcí přecitlivělosti.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

   image

   Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národníhosystémuhlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

   k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak OSSEOR uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Léčivý přípravek již není registrován

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a na sáčku za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


  Po rozpuštění přípravku ve vodě je vzniklá suspenze stabilní po dobu 24 hodin. Nicméně, suspenze by měla být vypita bezprostředně po přípravě (viz bod 3).


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace Co OSSEOR obsahuje


Jak OSSEOR vypadá a co obsahuje toto balení

OSSEOR je dostupný v sáčcích obsahujících žluté granule pro perorální suspenzi. OSSEOR je dodáván v krabičkách po 7, 14, 28, 56, 84 nebo 100 sáčcích.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex Francie

Výrobce

Les Laboratoires Servier Industrie 905, route de Saran

45520 Gidy Francie


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


België/Belgique/Belgien

S.A. Servier Benelux N.V. Tel: +32 (0)2 529 43 11


България

Сервие Медикал ЕООД

Тел.: +359 2 921 57 00

Lietuva

UAB "SERVIER PHARMA" Tel: +370 (5) 2 63 86 28


Luxembourg/Luxemburg

S.A. Servier Benelux N.V.

Tel: +32 (0)2 529 43 11


Česká republika

Servier s.r.o.

Tel: +420 222 118 111

Magyarország Servier Hungaria Kft. Tel: +36 1 238 7799


Danmark

Servier Danmark A/S

Tlf: +45 36 44 22 60

Malta

Galepharma Ltd

Tel: +(356) 21 247 082


Deutschland

Servier Deutschland GmbH

Léčivý přípravek již není registrován

Tel: +49 (0)89 57095 01

Nederland

Servier Nederland Farma B.V.

Tel: +31 (0)71 5246700


Eesti

Servier Laboratoires OÜ Tel: + 372 664 5040

Norge

Servier Danmark A/S Tlf: +45 36 44 22 60


Eλλάδα

ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 939 1000

Österreich

Servier Austria GmbH

Tel: +43 (1) 524 39 99


España

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A.

Tel: +34 91 375 62 30

Polska

Servier Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 (0) 22 594 90 00


France

Les Laboratoires Servier Tel: +33 (0)1 55 72 60 00

Portugal

Servier Portugal, Lda Tel.: +351 21 312 20 00


Hrvatska

Servier Pharma, d. o. o.

Tel.: +385 (0)1 3016 222

România

Servier Pharma SRL

Tel: +40 21 528 52 80


Ireland

Servier Laboratories (Ireland) Ltd. Tel: +353 (0)1 6638110

Slovenija

Servier Pharma d.o.o. Tel.: +386 (0)1 563 48 11


Ísland

Servier Laboratories c/o Icepharma hf Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Servier Slovensko spol. s r.o. Tel.:+421 (0)2 5920 41 11

Italia

I.F.B. Stroder S.r.l.

Tel: +39 06 669081

Suomi/Finland

Servier Finland Oy

P./Tel: +358 (0)9 279 80 80


Κύπρος

C.A. Papaellinas Ltd.

Τηλ: +357 22741741

Sverige

Servier Sverige AB

Tel: +46 (0)8 522 508 00


Latvija

SIA Servier Latvia Tel. +371 67502039

United Kingdom

Servier Laboratories Ltd Tel: +44 (0)1753 666409


Tato příbalová informace byla naposledy revidována


Léčivý přípravek již není registrován


Příloha IV


Léčivý přípravek již není registrován

Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Vědecké závěry


S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se závěrečné zprávy z neintervenční poregistrační studie bezpečnosti (PASS) pro výše uvedený léčivý přípravek jsou vědecké závěry výboru CHMP následující:


Závěrečná zpráva z neintervenční poregistrační studie bezpečnosti PASS předložená držitelem rozhodnutí o registraci splňuje jeho povinnost provést neintervenční poregistrační studii bezpečnosti (PASS) ke zhodnocení rizika závažných srdečních poruch podle článku 20 procedury EMA/112925/2014.


Proto s ohledem na dostupné údaje ze závěrečné zprávy z neintervenční poregistrační studie bezpečnosti (PASS) se výbor PRAC usnesl, že změny v podmínkách registrace jsou opodstatněné.


Výbor CHMP souhlasí s vědeckými závěry výboru PRAC.


Zdůvodnění změny v registraci


Na základě vědeckých závěrů z výsledků studie pro výše uvedený léčivý přípravek zastává výbor CHMP názor, že poměr přínosů a rizik tohoto léčivého přípravku zůstává nezměněný pod podmínkou, že v informacích o přípravku budou provedeny navrhované změny.


Léčivý přípravek již není registrován

Výbor CHMP doporučuje změnu registrace výše uvedeného léčivého přípravku.