Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Rawel SR
indapamide

CENY

1,5MG TBL PRO 30

Velkoobchod: 45,63 Kč
Maloobchodní: 68,76 Kč
Uhrazen: 19,56 Kč

1,5MG TBL PRO 90

Velkoobchod: 132,70 Kč
Maloobchodní: 199,98 Kč
Uhrazen: 52,37 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Rawel SR 1,5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

indapamidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Pokud se u Vás objevilo snížení vidění nebo bolest oka. Může se jednat o příznaky prosáknutí

cévnatky nebo o zvýšený tlak v oku a může k němu dojít během hodin až týdnů po použití přípravku Rawel SR. Bez léčby může dojít k trvalé ztrátě zraku. Jestliže jste v minulosti měl(a) alergii na penicilin nebo sulfonamidy, můžete být ve zvýšeném riziku.


Váš lékař může nechat vyšetřit Vaši krev, aby zkontroloval, zda nemáte nízkou hladinu sodíku či draslíku nebo vysokou hladinu vápníku.

Pokud se domníváte, že se na Vás kterákoliv z těchto situací může vztahovat, nebo pokud máte jakékoliv otázky či pochybnosti ohledně užívání svého léku, máte se poradit se svým lékařem nebo lékárníkem.


Důležitá informace pro sportovce

Sportovci si mají být vědomi, že tento lék obsahuje léčivou látku, která může vykazovat pozitivní reakci při antidopingových zkouškách.


Děti a dospívající

Vzhledem k nedostatku údajů o bezpečnosti a účinnosti není použití tohoto léčivého přípravku u dětí

a dospívajících doporučeno.


Další léčivé přípravky a přípravek Rawel SR

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Přípravek Rawel SR nemáte užívat s lithiem (používaným k léčbě deprese) vzhledem k riziku zvýšených hladin lithia v krvi.


Ujistěte se, že jste svému lékaři sdělil(a), zda užíváte kterýkoliv z následujících léků, neboť toto užívání může vyžadovat zvláštní opatrnost:

Další informace ohledně laktosy viz bod 2 „Přípravek Rawel SR obsahuje laktosu.“


Jak přípravek Rawel SR vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety s prodlouženým uvolňováním jsou bílé, kulaté, lehce bikonvexní.

Tyto tablety se dodávají v krabičkách po 20, 30, 60 a 90 tabletách balených v blistrech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:


Název členského státu

Název léčivého přípravku

Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko,

Slovenská republika, Slovinsko

Rawel SR


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7. 1. 2022


image