Domovská stránka Domovská stránka

Tenoretic
atenolol and thiazides

CENY

100MG/25MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 99,60 Kč
Maloobchodní: 150,10 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

100MG/25MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 99,60 Kč
Maloobchodní: 150,10 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

100MG/25MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 99,60 Kč
Maloobchodní: 150,10 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Tenoretic 100 mg/25 mg potahované tablety atenololum/chlortalidonum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

- Pokud se u Vás objevilo snížení vidění nebo bolest oka. Může se jednat o příznaky prosáknutí cévnatky nebo o zvýšený tlak v oku a může k němu dojít během hodin až týdnů po použití

přípravku Tenoretic. Bez léčby může dojít k trvalé ztrátě zraku. Jestliže jste v minulosti měl(a) alergii na penicilin nebo sulfonamidy, můžete být ve zvýšeném riziku.


Pokud se uvedené stavy týkají také Vás, neužívejte přípravek Tenoretic. Při nejistotě se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Tenoretic užívat.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Tenoretic se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

- máte astma, pískoty na průduškách nebo podobné dýchací obtíže, nebo se u Vás objevují alergické reakce, např. po bodnutí hmyzem. Pokud jste někdy měl(a) astma nebo pískoty na průduškách, nezačínejte užívat přípravek Tenoretic bez předchozí porady s lékařem.


Další léčivé přípravky a přípravek Tenoretic

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Lékaře informujte především o užívání následujících léků:


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek může, zejména na začátku léčby, způsobit zvýšenou únavu a závratě. Činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel a obsluha strojů) je možno vykonávat jen na základě výslovného souhlasu lékaře.


Přípravek Tenoretic obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.


  1. Jak se přípravek Tenoretic užívá


   Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Tenoretic je určen pouze k léčbě dospělých pacientů.


   Pokud lékař neurčí jinak, dospělí užívají polovinu tablety až jednu tabletu přípravku Tenoretic denně, vždy ve stejnou dobu (tak, aby časový odstup mezi jednotlivými dávkami byl přibližně 24 hodin).


   Tabletu, resp. polovinu tablety, polkněte vcelku a zapijte vodou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


   Jestliže jste užil(a) více přípravku Tenoretic, než jste měl(a)

   Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.


   Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tenoretic

   Pokud si zapomenete vzít tabletu v obvyklou dobu, vezměte si ji okamžitě, jakmile to zjistíte, neberte však současně dvě dávky.


   Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tenoretic

   Nepřerušujte užívání léku, ani pokud se budete cítit naprosto v pořádku. Léčba přípravkem Tenoretic se nesmí náhle přerušit, proto je třeba vysazovat lék pouze podle doporučení lékaře postupně.


   Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


  2. Možné nežádoucí účinky


   Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


   Alergické reakce:

   Pokud se dostaví alergická reakce, navštivte ihned lékaře. Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku a svědění na Vaší kůži nebo otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla a obtíže s dýcháním.


   Další možné nežádoucí účinky:

   Časté (postihují méně než 1 pacienta z 10)

   • Chladné ruce a nohy.

   • V průběhu užívání přípravku si můžete všimnout, že činnost srdce je pomalejší. Je to normální, ale pokud byste měl(a) obavy, poraďte se s lékařem.

   • Průjem.

   • Pocit nevolnosti (pocit na zvracení).

   • Pocit únavy.

   • Změny množství některých látek ve Vaší krvi. Může to být:

    • vyšší množství cukru (glukózy) než normálně.

    • nízká hladina sodíku, která může vyvolat slabost, zvracení a svalové křeče.

    • nízká hladina draslíku.

    • zvýšená hladina kyseliny močové.


     Váš lékař Vám může pravidelně odebírat krev, aby zkontroloval složení krve.

     Méně časté (postihují méně než 1 pacienta ze 100)

   • Poruchy spánku.


    Vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 1000)

   • Srdeční blok (může se projevit nenormální srdeční činností, závratěmi, únavou a slabostí).

   • Výrazné zbělení, zmodrání a následné zčervenání a bolest prstů (Raynaudův fenomén).

   • Závratě, zvláště při změně polohy těla.

   • Bolest hlavy.

   • Pocit zmatenosti.

   • Změny osobnosti (psychóza) nebo halucinace.

   • Změny nálady.

   • Noční můry.

   • Sucho v ústech.

   • Vypadávání vlasů.

   • Suché oči.

   • Brnění rukou.

   • Rozmazané vidění.

   • Snadná tvorba modřin nebo nachových skvrn na Vaší kůži.

   • Impotence.

   • Žloutenka (projevující se zežloutnutím kůže a bělma očí).

   • Zánět slinivky břišní.

   • Snížené množství bílých krvinek.


    Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)

   • Změny některých buněk krve nebo změny jiných složek krve. Lékař Vám může odebírat krev, aby zkontroloval, zda přípravek Tenoretic nemá nepříznivý vliv na složení Vaší krve.


   Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

   • Zácpa.

   • Lupus-like syndrom (onemocnění, kdy imunitní systém vytváří protilátky, které napadají zejména kůži a klouby).

   • Snížení vidění nebo bolest očí z důvodu vysokého tlaku (možné příznaky prosáknutí cévnatky (choroidální efuze)).


   Stavy, které se mohou v průběhu léčby zhoršit

   V průběhu užívání přípravku Tenoretic může dojít ke zhoršení následujících stavů. Stává se to vzácně u méně než 1 pacienta z 1000.

   • Lupénka (kožní onemocnění).

   • Dušnost a otoky kotníků (pokud Vám selhává srdce).

   • Astma nebo dýchací obtíže.

   • Poruchy krevního oběhu.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10; webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci- ucinek.

   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


  3. Jak přípravek Tenoretic uchovávat


   Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

   Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


   Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za (EXP). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


   Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


  4. Obsah balení a další informace Co přípravek Tenoretic obsahuje

Léčivými látkami jsou atenololum a chlortalidonum.

Jedna tableta obsahuje atenololum 100 mg a chlortalidonum 25 mg.

Pomocnými látkami jsou těžký zásaditý uhličitan hořečnatý, kukuřičný škrob, natrium-lauryl-sulfát, želatina, magnesium-stearát, hypromelosa, glycerol 85%, oxid titaničitý.


Jak přípravek Tenoretic vypadá a co obsahuje toto balení

Kulaté bílé bikonvexní potahované tablety na jedné straně s vyraženým 100 25 a s půlicí rýhou na druhé straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení: 28 potahovaných tablet.


Držitel rozhodnutí o registraci

Atnahs Pharma Netherlands B.V. Herikerbergweg 88, 1101 CM Amsterdam Nizozemsko


Výrobce

AstraZeneca AB, PET Packaging, Gärtunavägen, Södertälje, 151 85, Švédsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 6. 2021