Domovská stránka Domovská stránka

Vimetso
metformin and vildagliptin


Příbalová informace: informace pro pacienta


Vimetso 50 mg/850 mg potahované tablety Vimetso 50 mg/1000 mg potahované tablety vildagliptinum/metformini hydrochloridum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Upozornění a opatření

Riziko laktátové acidózy

Přípravek Vimetso může způsobit velmi vzácný, ale velmi závažný nežádoucí účinek označovaný jako laktátová acidóza, zvláště pokud Vaše ledviny nefungují správně. Riziko vzniku laktátové acidózy se také zvyšuje při nekontrolované cukrovce, závažných infekcích, dlouhodobém hladovění nebo požívání alkoholu, dehydrataci (viz další informace níže), onemocnění jater a jakýchkoli stavech, při kterých dochází ke sníženému zásobení kyslíkem v některé části těla (jako při náhlém těžkém onemocnění srdce).

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených stavů, promluvte si se svým lékařem, který Vám poskytne další informace.


Ukončete na krátkou dobu užívání přípravku Vimetso, pokud máte onemocnění, které může být spojené s dehydratací (významnou ztrátou tělesných tekutin), jako je silné zvracení, průjem, horečka, vystavení teplu nebo pokud pijete méně než obvykle. Promluvte si se svým lékařem, který Vám poskytne další informace.


Ukončete užívání přípravku Vimetso a kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocnici, pokud se

u Vás objeví některé příznaky laktátové acidózy, protože tento stav může vést ke kómatu. Mezi příznaky laktátové acidózy patří:

Laktátová acidóza je zdravotní stav, který vyžaduje naléhavé ošetření, a musí být léčen v nemocnici. Přípravek Vimetso není náhradou insulinu. Proto neužívejte přípravek Vimetso k léčbě cukrovky typu

1.


Před užitím přípravku Vimetso se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, pokud máte nebo jste měl(a) onemocnění slinivky břišní.


Před užitím přípravku Vimetso se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, pokud užíváte lék na cukrovku známý jako derivát sulfonylmočoviny. Váš lékař může chtít snížit dávku

derivátu sulfonylmočoviny, pokud jej užíváte spolu s přípravkem Vimetso, aby se zabránilo nízké hladině cukru v krvi (hypoglykemii).


Jestliže jste již dříve užíval(a) vildagliptin a musel(a) jste ukončit jeho užívání kvůli onemocnění jater, nesmíte tento lék užívat.


Kožní poruchy jsou častou komplikací cukrovky. Dodržujte rady lékaře nebo zdravotní sestry týkající se péče o kůži nebo nohy. Během užívání přípravku Vimetso věnujte zvláštní pozornost nově vzniklým puchýřům nebo vředům. Pokud se objeví, ihned kontaktujte svého lékaře.


Pokud budete podstupovat operaci, musíte ukončit užívání přípravku Vimetso během tohoto zákroku a určitou dobu po něm. Váš lékař rozhodne, kdy musíte léčbu přípravkem Vimetso ukončit a kdy ji můžete znovu zahájit.


Jaterní testy Vám budou provedeny před zahájením léčby přípravkem Vimetso, dále ve tříměsíčních intervalech během prvního roku a potom v pravidelných intervalech. Tyto testy budou prováděny, aby případné zvýšení jaterních enzymů bylo zjištěno co nejdříve.


Během léčby přípravkem Vimetso bude Váš lékař provádět kontrolu funkce ledvin minimálně jednou ročně nebo častěji, pokud jste vyššího věku a/nebo pokud máte poruchu funkce ledvin.


Lékař Vám bude pravidelně vyšetřovat krev a moč na přítomnost cukru.


Děti a dospívající

Podávání přípravku Vimetso dětem a dospívajícím do 18 let se nedoporučuje.


Další léčivé přípravky a přípravek Vimetso

Pokud Vám má být podána injekce do žíly s kontrastní látkou, která obsahuje jód, například při vyšetření pomocí rentgenu nebo skenu, musíte užívání přípravku Vimetso ukončit před podáním nebo v době podání injekce. Váš lékař rozhodne, kdy musíte léčbu přípravkem Vimetso ukončit a kdy ji můžete znovu zahájit.


Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Může být nutné častější vyšetření cukru v krvi a funkce ledvin nebo Váš lékař může upravit dávkování přípravku Vimetso. Je zvláště důležité zmínit následující:


Přípravek Vimetso s alkoholem

Během užívání přípravku Vimetso se vyhněte nadměrné konzumaci alkoholu, protože to může zvyšovat riziko laktátové acidózy (viz bod „Upozornění a opatření“).


Těhotenství a kojení


Jak přípravek Vimetso vypadá a co obsahuje toto balení

Vimetso 50 mg/850 mg potahované tablety: Hnědožluté, oválné, bikonvexní potahované tablety označené V1 na jedné straně. Rozměry tablety: přibližně 20 mm × 11 mm.

Vimetso 50 mg/1000 mg potahované tablety: Hnědožluté, oválné, bikonvexní potahované tablety označené V2 na jedné straně. Rozměry tablety: přibližně 21 mm × 11 mm.


Vimetso je dostupný v baleních obsahujících 10, 30, 60, 120 a 180 potahovaných tablet a ve vícečetných baleních obsahujících 120 (2 × 60) a 180 (3 × 60) potahovaných tablet balených v blistrech.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6,

8501 Novo mesto, Slovinsko


Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6,

8501 Novo mesto, Slovinsko

image

TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Straße 5

27472 Cuxhaven

Německo


Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského registrován pod těmito názvy:


Název léčivého přípravku

Název členského státu

Švédsko, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Řecko, Španělsko, Chorvatsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko, Slovinsko, Slovensko

Vimetso


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 3. 2022