Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Bretaris Genuair

Příbalová informace: informace pro pacienta


Bretaris Genuair 322 mikrogramů prášek k inhalaci

aclidinium (aclidinii bromidum)


image Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Bretaris Genuair je indikován k udržovací léčbě a nesmí se používat k léčbě náhlých záchvatů dušnosti nebo sípání. Pokud se Vaše příznaky CHOPN (dušnost, sípání, kašel) nezlepší nebo pokud se zhorší, musíte co nejdříve vyhledat svého lékaře.


Sucho v ústech, které bylo pozorováno ve spojitosti s léky podobnými přípravku Bretaris Genuair, může být po dlouhodobém používání Vašeho léku spojeno s výskytem zubního kazu. Proto prosím nezapomínejte věnovat pozornost ústní hygieně.


Přípravek Bretaris Genuair ihned přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc:

- pokud se u Vás bezprostředně po použití tohoto léku objeví tíseň na hrudi, kašel, sípání nebo dušnost. Může se jednat o známky stavu zvaného bronchospasmus.


Děti a dospívající

Přípravek Bretaris Genuair nesmí používat děti a dospívající mladší 18 let.


Další léčivé přípravky a Bretaris Genuair

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Informujte svého lékaře, pokud jste užíval(a) nebo užíváte podobné léky na dýchací problémy, například léky obsahující tiotropium nebo ipratropium. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Použití přípravku Bretaris Genuair s těmito léky se nedoporučuje.


Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Jste-li těhotná nebo kojíte, nesmíte přípravek Bretaris Genuair používat, pokud Vám to nedoporučí Váš lékař.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Bretaris Genuair může mít malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Tento lék

může způsobit bolesti hlavy, závrať nebo rozmazané vidění. Pokud se u Vás objeví některý z těchto nežádoucích účinků, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud bolest hlavy nevymizí, nevymizí pocit závratě a Vaše vidění se nevrátí k normálnímu stavu.


Bretaris Genuair obsahuje laktózu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat.


 1. Jak se přípravek Bretaris Genuair používá


  Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  • Doporučená dávka přípravku je jedna inhalace (vdechnutí) dvakrát denně ráno a večer.


  • Účinek přípravku Bretaris Genuair trvá 12 hodin, takže byste se měli snažit užívat inhalátor Bretaris Genuair každé ráno a každý večer ve stejnou dobu. Tím bude zajištěna vždy dostatečná hladina léku ve Vašem těle, která Vám usnadní dýchání v průběhu celého dne a noci. To Vám také pomůže si lépe zapamatovat, že si máte lék vzít.


   Doporučenou dávku mohou používat starší pacienti i pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater. Není třeba upravovat dávku.

   CHOPN je dlouhodobé onemocnění, a proto se doporučuje používat přípravek Bretaris Genuair každý den, dvakrát denně a nikoli pouze v době, kdy se objeví dýchací obtíže nebo jiné příznaky CHOPN.


   Způsob podání

   Tento léčivý přípravek je určen k inhalačnímu podání.


   Pokyny k použití inhalátoru Genuair najdete v Návodu k použití. Pokud si nejste jistý(á), jak přípravek Bretaris Genuair používat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


   Přípravek Bretaris Genuair můžete použít kdykoli, před jídlem nebo po jídle nebo pití.


   CHOPN je chronické onemocnění; proto se přípravek Bretaris Genuair doporučuje užívat každý den dvakrát denně, a nikoli pouze pokud se vyskytnou dýchací problémy nebo jiné příznaky CHOPN.


   Doporučená dávka může být prospěšná i pro starší pacienty a pro pacienty, kteří mají problémy s ledvinami nebo s játry. Není nutná žádná úprava dávky.


   Jestliže jste použil(a) více přípravku Bretaris Genuair, než jste měl(a)

   Domníváte-li se, že jste použil(a) více přípravku Bretaris Genuair, než jste měl(a), poraďte se se svým

   lékařem nebo lékárníkem.


   Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Bretaris Genuair

   Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Bretaris Genuair, vdechněte dávku, jakmile si na to

   vzpomenete. Pokud se však již blíží doba Vaší další dávky, přeskočte vynechanou dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


   Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Bretaris Genuair

   Tento lék je určen k dlouhodobému užívání. Chcete-li léčbu ukončit, nejprve se poraďte se svým lékařem, protože Vaše příznaky by se mohly zhoršit.


   Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Vzácně se mohou vyskytnout alergické reakce (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1000). Pokud Vám začne otékat tvář, hrdlo, rty nebo jazyk (což může, ale nemusí být doprovázeno potížemi

  s dýcháním nebo polykáním), objeví se závrať nebo mdloba, zrychlený srdeční tep nebo pokud se Vám na kůži objeví velmi svědivé pupínky (kopřivka), přestaňte používat tento lék a okamžitě vyhledejte svého lékaře; může se jednat o příznaky alergické reakce.


  Při používání přípravku Bretaris Genuair se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

  Časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10

  • Bolest hlavy

  • Zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida)

  • Nachlazení (zánět nosohltanu)

  • Kašel

  • Průjem

  • Pocit na zvracení


   Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100

  • Závrať

  • Sucho v ústech

  • Zánět sliznice ústní dutiny (stomatitida)

  • Chrapot (dysfonie)

  • Zrychlený srdeční tep (tachykardie)

  • Bušení srdce (palpitace)

  • Obtížné močení (retence moči)

  • Rozmazané vidění

  • Vyrážka

  • Svědění kůže


   Hlášenínežádoucíchúčinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

   image

   v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak přípravek Bretaris Genuair uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na označení inhalátoru a na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Inhalátor uchovávejte v sáčku až do doby, než začnete léčivý přípravek používat. Použijte do 90 dnů po otevření sáčku.


  Přípravek Bretaris Genuair nepoužívejte, pokud si všimnete, že je obal poškozený nebo vykazuje známky pokusů o otevření.


  Po použití poslední dávky musíte inhalátor zlikvidovat. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace


Co přípravek Bretaris Genuair obsahuje


Jak přípravek Bretaris Genuair vypadá a co obsahuje toto balení

Bretaris Genuair je bílý nebo téměř bílý prášek.

Inhalátor Genuair má bílou barvu a je opatřen integrovaným indikátorem dávek a zeleným dávkovacím tlačítkem. Náustek je krytý snímatelným zeleným ochranným krytem. Dodává se v plastovém sáčku.


Dodávané velikosti balení:

Krabička obsahující 1 inhalátor s 30 dávkami. Krabička obsahující 1 inhalátor s 60 dávkami. Krabička obsahující 3 inhalátory po 60 dávkách.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Švédsko


Výrobce

Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A. Ctra. de Martorell 41-61

08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona Španělsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien AstraZeneca S.A./N.V. Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI BALTIC” Tel: +370 52 691 947


България

“Берлин-Хеми/А. Менарини България” EООД

тел.: +359 2 454 0950

Luxembourg/Luxemburg AstraZeneca S.A./N.V. Tel: +32 2 370 48 11


Česká republika

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o. Tel: +420 267 199 333

Magyarország

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. Tel.: +36 23501301


Danmark AstraZeneca A/S Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd Tel: +356 2277 8000


Deutschland

Berlin-Chemie AG Tel: +49 (0) 30 67070

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222


AstraZeneca GmbH Tel: +49 41 03 7080


Eesti

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti Tel: +372 667 5001

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00


Ελλάδα

MENARINI HELLAS AE Τηλ: +30 210 8316111-13

Österreich

A. Menarini Pharma GmbH. Tel: +43 1 879 95 85-0


España

Laboratorios Menarini S.A. Tel: +34-93 462 88 00

Polska

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 566 21 00


France

MENARINI France

Tél: +33 (0)1 45 60 77 20

Portugal

 1. Menarini Portugal – Farmacêutica, S.A. Tel: +351 210 935 500


  Hrvatska

  Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

  Tel: + 385 1 4821 361

  România

  Berlin-Chemie A.Menarini S.R.L. Tel: +40 21 232 34 32

  Ireland

  AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd Tel: +353 1609 7100


  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 70 00

  Slovenija

  Berlin-Chemie/A. Menarini Distribution Ljubljana d.o.o.

  Tel: +386 01 300 2160

  Slovenská republika

  Berlin-Chemie/A. Menarini Distribution Slovakia s.r.o.

  Tel: +421 2 544 30 730


  Italia

  Laboratori Guidotti S.p.A. Tel: +39- 050 971011

  Suomi/Finland

  AstraZeneca Oy

  Puh/Tel: +358 10 23 010


  Κύπρος

  Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ Τηλ: +357 22490305

  Sverige

  AstraZeneca AB

  Tel: +46 8 553 26 000


  Latvija

  SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic Tel: +371 67103210

  United Kingdom (Northern Ireland)

  AstraZeneca UK Ltd Tel: +44 1582 836 836


  Tato příbalová informace byla naposledy revidována {měsíc RRRR}.


  image

  /.

  Návod k použití


  Tato část obsahuje informace o tom, jak používat inhalátor Genuair. Je důležité, abyste si přečetl(a) tento návod, protože Genuair může fungovat jiným způsobem než inhalátory, které jste používal(a) dříve. Máte-li nějaké otázky ohledně používání inhalátoru, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.


  Tento návod je rozdělen do částí:


  • Začínáme

  • Krok 1: Příprava dávky

  • Krok 2: Inhalace léčivého přípravku

  • Doplňující informace


Začínáme

Před zahájením léčby tímto léčivým přípravkem si přečtěte tento návod k použití.

Seznamte se s jednotlivými součástmi inhalátoru Genuair.


Kontrolní okénko

image

Zelená = inhalátor připraven k použití


Indikátor dávek


Zelené tlačítkoOchranný kryt

Kontrolní okénko

Červená = potvrzuje správné provedení inhalace


NáustekPřed použitím:

Obrázek A

 1. Před prvním použitím roztrhněte zatavený sáček a vyjměte inhalátor. Sáček vyhoďte.

 2. Netiskněte zelené tlačítko, dokud nebudete připraveni použít dávku léčivého přípravku.

 3. Sejměte ochranný kryt tak, že zlehka stisknete šipky vyznačené na obou stranách (obrázek B).


image

Obrázek B KROK 1: Příprava dávky


Stiskněte zde a tahem sejměte kryt

  1. Podívejte se do otvoru náustku a ujistěte se, zda není ucpaný (obrázek C).

  2. Podívejte se na kontrolní okénko (musí být červené, obrázek C).

   image

   ČERVENÁ


   Zkontrolujte otvor náustku


   Obrázek C


  3. Držte inhalátor vodorovně náustkem směrem k sobě tak, aby zelené tlačítko směřovalo nahoru (viz obrázek D).


   image

   Obrázek D


  4. Stiskněte zelené tlačítko zcela dolů, aby se odměřila dávka (obrázek E).


   image

   Když stisknete tlačítko zcela dolů, barva v kontrolním okénku se změní z červené na zelenou. Ujistěte se, že zelené tlačítko je v horní poloze. Nenaklápějte.

   image

  5. Uvolněte zelené tlačítko (obrázek F).


   image

   Ujistěte se, že jste uvolnil(a) zelené tlačítko, aby inhalátor fungoval správně.


   Obrázek E Obrázek F Zastavte se a zkontrolujte:

  6. Ujistěte se, že kontrolní okénko je nyní zelené (obrázek G) Léčivý přípravek je připraven k inhalaci.

Viz KROK 2: „Inhalace léčivého přípravku“

image

ZELENÁ


image

Obrázek G


Co dělat, když je po stisknutí tlačítka kontrolní okénko stále červené (obrázek H).


Obrázek H


Dávka není připravena. Viz „KROK 1 Příprava dávky“ a opakujte kroky 1.1 až 1.6.


image

KROK 2: Inhalace léčivého přípravku


Před použitím věnujte pozornost krokům 2.1 až 2.7. Nenaklápějte.


image

  1. Držte inhalátor mimo ústa a úplně si vydechněte. Nikdy nevydechujte do inhalátoru (obrázek I).


   Obrázek I


   image

  2. Držte hlavu zpříma, vložte náustek mezi rty a těsně rty obemkněte náustek (obrázek J).


   Nedržte zelené tlačítko během inhalace zmáčknuté.

   image

   Obrázek J


   image

  3. Ústy silně a zhluboka vdechněte. Vdechujte tak dlouho, dokud je to možné.


   V průběhu vdechování uslyšíte „kliknutí“, které signalizuje, že inhalujete správně. Pokračujte ve vdechování co nejdéle i poté, co uslyšíte „kliknutí“. Někdy je možné, že „kliknutí“ neuslyšíte. Podívejte se na kontrolní okénko, abyste se ujistil(a), že jste inhaloval(a) správně.


  4. Vyjměte inhalátor z úst.


  5. Zadržte dech tak dlouho, dokud je to možné.


   image

  6. Pomalu vydechněte mimo inhalátor.


   Někteří pacienti mohou pociťovat hrubý povrch v ústech nebo mohou mít mírné sladké nebo nahořklé chuťové vjemy. Pokud po inhalaci necítíte žádnou chuť ani nemáte žádné zvláštní pocity, neopakujte inhalaci.


   Zastavte se a zkontrolujte:


  7. Ujistěte se, že kontrolní okénko je nyní červené (obrázek K). To znamená, že jste inhaloval(a) léčivý přípravek správně.


image

ČERVENÁ


Obrázek K


Co dělat, když je po inhalaci kontrolní okénko stále zelené (obrázek L)


Obrázek L


To znamená, že jste léčivý přípravek neinhaloval(a) správně. Vraťte se zpět ke “KROKU 2 Inhalace léčivého přípravku“ a opakujte postup v bodech 2.1 až 2.7.


Pokud se barva kontrolního okénka nezmění na červenou barvu, je možné, že jste zapomněl(a) uvolnit zelené tlačítko před zahájením inhalace nebo jste neinhaloval(a) dostatečně silně. V tomto případě, opakujte inhalaci ještě jednou. Ujistěte se, že jste uvolnil(a) zelené tlačítko a úplně si vydechněte. Potom přes náustek silně a zhluboka vdechněte.


Jestliže jste po opakovaných pokusech nebyl(a) schopen(na) správně inhalovat, obraťte se na svého lékaře.


image

Po každém použití nasaďte ochranný kryt zpět na náustek (obrázek M), aby se zabránilo znečištění inhalátoru prachem a jinými částicemi. Pokud ztratíte víčko, inhalátor zlikvidujte.


image


Obrázek M


Doplňující informace


Co máte udělat, pokud omylem připravíte dávku?

Uchovejte inhalátor s nasazeným ochranným krytem, dokud není čas na další inhalaci. Potom sejměte kryt a začněte bodem 1.6.


Jak funguje indikátor dávky?


Indikátor dávek se pomalu pohybuje od čísla 60 k 0: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.


Indikátor dávek Červený pruhovaný

pás


Obrázek N


Jak poznáte, že je inhalátor prázdný?

image

Jestliže se zelené tlačítko zcela nevrátí do horní polohy a zůstává ve střední poloze, vypotřebovali jste poslední dávku (obrázek O). I když zelené tlačítko zůstává ve střední poloze, můžete poslední dávku inhalovat. Po poslední inhalaci nelze inhalátor znovu použít a je třeba používat nový inhalátor.


Tlačítko je zamčené


Obrázek O


Jak inhalátor čistit?

NIKDY nepoužívejte vodu, protože by mohla léčivý přípravek znehodnotit.

Pokud si přejete vyčistit inhalátor, otřete vnější povrch náustku suchou buničinou nebo papírovým kapesníkem.