Domovská stránka Domovská stránka

Amicloton
chlortalidone and potassium-sparing agents

CENY

2,5MG/25MG TBL NOB 30

Velkoobchod: 32,80 Kč
Maloobchodní: 49,43 Kč
Uhrazen: 11,74 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Amicloton 2,5 mg/25 mg tablety

amiloridi hydrochloridum dihydricum/chlortalidonum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Časté: poruchy iontové rovnováhy (nízká nebo vysoká hladina draslíku v krvi, nízká hladina chlóru v krvi, nízká hladina sodíku v krvi, zvýšená hladina kyseliny močové v krvi) a metabolismu (manifestace nebo zhoršení cukrovky).

Méně časté: nevolnost, zvracení, nechutenství, pocit sucha v ústech, průjem, zácpa, zvýšená citlivost na světlo, kožní vyrážky, svědění, snížení krevního tlaku při změně polohy.

Vzácné: snížený počet bílých krvinek v krvi, psychické změny - deprese, poruchy spánku a zhoršení funkce jater.

Není známo: útlum krvetvorby, snížení vidění nebo bolest očí z důvodu vysokého tlaku (možné příznaky prosáknutí cévnatky (choroidální efuze).


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


  1. Jak přípravek Amicloton uchovávat


    Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

    Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


  2. Obsah balení a další informace Co přípravek Amicloton obsahuje

Léčivou látkou je amiloridi hydrochloridum dihydricum v množství 2,84 mg, což odpovídá 2,5 mg amiloridi hydrochloridum a chlortalidonum v množství 25 mg.

Pomocnými látkami jsou dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, kalcium-stearát.


Jak přípravek Amicloton vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Amicloton jsou slabě nažloutlé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami a půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikost balení: 30 tablet.


Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika


Výrobce

Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 7. 2020.