Domovská stránka Domovská stránka

Deferiprone Lipomed
deferiprone

Příbalová informace: informace pro pacienta


Deferiprone Lipomed 500 mg potahované tablety

deferipronum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Upozornění a opatření

Nejzávažnějším nežádoucím účinkem, který se může vyskytnout během léčby přípravkem Deferiprone Lipomed, je velmi nízký počet bílých krvinek (neutrofilů). Tento stav, nazývaný závažná neutropenie nebo agranulocytóza, se vyskytl u 1 až 2 ze 100 lidí, kteří v klinických studiích dostávali deferipron. Vzhledem k tomu, že bílé krvinky pomáhají bojovat proti infekci, nízký počet neutrofilů u Vás může zvýšit riziko rozvoje závažné a možná až život ohrožující infekce. Za účelem sledování neutropenie Vás lékař požádá o docházení na pravidelné krevní testy (až jednou týdně) ke kontrole počtu bílých krvinek a zjištění případné neutropenie, a to po celou dobu léčby deferipronem. Je velmi důležité, abyste se na všechny tyto testy dostavil(a). Prosím, nahlédněte do připomínkové kartičky pro pacienta/pečovatele, kterou naleznete ve skládací krabičce. Pokud se u Vás objeví jakékoli známky infekce, jako je horečka, bolest v krku nebo příznaky chřipky, neprodleně vyhledejte lékaře. Počet bílých krvinek musí být zkontrolován do 24 hodin, aby bylo možné vyloučit agranulocytózu.


Pokud jste HIV pozitivní nebo máte závažnou poruchu funkce jater nebo ledvin, lékař může doporučit další testy.


Lékař vás také požádá, abyste přišli na testy, které budou zjišťovat zátěž těla železem. Kromě toho

možná budete muset podstoupit biopsii jater.


Před užitím přípravku Deferiprone Lipomed se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.


Další léčivé přípravky a Deferiprone Lipomed

Neužívejte léky, o nichž je známo, že způsobují neutropenii nebo agranulocytózu (viz bod „Neužívejte přípravek Deferiprone Lipomed“). Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


Zároveň s léčbou přípravkem Deferiprone Lipomed nepoužívejte antacida (látky snižující kyselost

žaludeční šťávy) na bázi hliníku.


Prosím, dříve, než budete současně s přípravkem Deferiprone Lipomed užívat vitamin C, se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.


Těhotenství a kojení

Neužívejte tento lék, jestliže jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět. Tento lék by mohl vážně poškodit vaše dítě. Během léčby přípravkem Deferiprone Lipomed musíte užívat účinnou antikoncepci. Na vhodné metodě se dohodněte s lékařem. Pokud během léčby přípravkem Deferiprone Lipomed otěhotníte, ihned lék vysaďte a informujte lékaře.


Neužívejte přípravek Deferiprone Lipomed, jestliže kojíte. Nahlédněte, prosím, do připomínkové kartičky pro pacienta/pečovatele, kterou naleznete ve skládací krabičce.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není relevantní.


Deferiprone Lipomed obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

 1. Jak se Deferiprone Lipomed užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Množství užívaného přípravku Deferiprone Lipomed závisí na tělesné hmotnosti. Obvyklá dávka je 25 mg/kg, 3krát denně, celková denní dávka je 75 mg/kg. Celková denní dávka nesmí být vyšší než 100 mg/kg. První dávku si vezměte ráno. Druhou dávku si vezměte

  v poledne. Třetí dávku si vezměte večer. Deferiprone Lipomed je možno užívat s jídlem nebo mezi jídly; pokud ho však budete brát během jídla, možná si na jeho užívání budete snáze pamatovat.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Deferiprone Lipomed, než jste měl(a)

  Nebyly hlášeny žádné případy akutního předávkování deferipronem. Pokud omylem užijete více než

  předepsanou dávku, obraťte se na svého lékaře.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít Deferiprone Lipomed

  Deferiprone Lipomed bude mnohem účinnější, pokud nevynecháte žádnou dávku. Pokud jednu dávku

  vynecháte, vezměte si ji, jakmile si to uvědomíte, a další si vezměte v pravidelný plánovaný čas. Pokud vynecháte více než jednu dávku, neberte vynechané tablety, ale pokračujte podle normálního harmonogramu. Denní dávku neměňte bez předchozí konzultace s lékařem.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.


  Nejzávažnějším nežádoucím účinkem přípravku Deferiprone Lipomed je velmi nízký počet bílých krvinek (neutrofilů). K tomuto stavu známému jako závažná neutropenie nebo agranulocytóza došlo u 1 až 2 ze 100 lidí, kteří užívali deferipron v klinických studiích. Nízký počet bílých krvinek může být spojen se závažnou a potenciálně život ohrožující infekcí. Jakékoli příznaky infekce, např. horečku, bolest v krku nebo chřipce podobné příznaky, okamžitě nahlaste svému lékaři.


  Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

  • bolest břicha

  • pocit na zvracení

  • zvracení

  • načervenalé/hnědé zabarvení moči


   Jestliže u vás dojde k pocitu na zvracení nebo zvracení, může vám pomoci, když budete užívat Deferiprone Lipomed s jídlem. Změna barvy moči je velmi častým účinkem a není zdraví škodlivá.


   Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

  • nízký počet bílých krvinek (agranulocytóza a neutropenie)

  • bolest hlavy

  • průjem

  • zvýšení hladiny jaterních enzymů

  • únava

  • zvýšení chuti k jídlu


   Není známo (frekvenci nelze odhadnout z dostupných údajů):

  • alergické reakce, včetně kožní vyrážky nebo kopřivky


  Případy bolestí kloubů a otoků byly v rozmezí od mírné bolesti jednoho nebo více kloubů až po závažnou invaliditu. Bolest ve většině případu vymizela, když pacienti pokračovali v užívání deferipronu.

  Další nežádoucí účinky u dětí

  Po uvedení deferipronu na trh byly u dětí, kterým byly po dobu několika let dobrovolně podávány dávky převyšující dvojnásobek maximální doporučené dávky 100 mg/kg/den, hlášeny neurologické poruchy (např. třes, poruchy chůze, dvojité vidění, bezděčné svalové kontrakce, problémy s koordinací pohybu). Po vysazení deferipronu se těchto příznaků zbavily.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

  image

  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

  k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak přípravek Deferiprone Lipomed uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace Co Deferiprone Lipomed obsahuje

Léčivou látkou je deferipronum. Jedna 500 mg potahovaná tableta obsahuje deferipronum 500 mg.


Dalšími složkami jsou:


Jádro tablety: hypromelosa, sodná sůl kroskamelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý,

mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát.


Potahová vrstva: hypromelosa, makrogol 6000, oxid titaničitý.


Jak Deferiprone Lipomed vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety přípravku Deferiprone Lipomed 500 mg jsou bílé až téměř bílé oválné potahované tablety s lesklým povrchem. Na tabletě je vyznačena půlicí rýha a lze rozdělit na stejné dávky.

Deferiprone Lipomed je balen do blistrů. Jedno balení obsahuje 100 potahovaných tablet.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Lipomed GmbH Hegenheimer Strasse 2

79576 Weil am Rhein

Německo

Tel.: +49 7621 1693 472

Fax: +49 7621 1693 474

E-mail: lipomed@lipomed.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována .


agentury pro léčivé přípravky .