Domovská stránka Domovská stránka

Triamcinolon Léčiva
triamcinolone

CENY

1MG/G UNG 10G

Velkoobchod: 25,43 Kč
Maloobchodní: 38,32 Kč
Uhrazen: 13,20 Kč

1MG/G CRM 10G

Velkoobchod: 39,77 Kč
Maloobchodní: 59,93 Kč
Uhrazen: 34,81 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Triamcinolon Léčiva 1 mg/g mast

triamcinoloni acetonidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Přípravek není vhodný k ošetřování plenkové dermatitidy (opruzenin) a nejizvících se zánětů kůže v obličeji. Nesmí přijít do styku s očními spojivkami. Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

Opatrně je třeba ošetřovat postižená místa ve zvukovodu při proděravěném bubínku. Přípravek nelze aplikovat na prsní bradavky kojících matek.


Další léčivé přípravky a přípravek Triamcinolon Léčiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Bez porady s lékařem nepoužívejte současně na Vaše onemocnění s tímto přípravkem žádné volně prodejné přípravky pro místní používání.


Přípravek Triamcinolon Léčiva snižuje při současném používání účinnost antibiotických zásypů a mastí. Při riziku vstřebávání triamcinolonu kůží musí vzít lékař v úvahu i možnost ovlivnění účinků celkově podávaných léků.


Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte přípravek Triamcinolon Léčiva.


Přípravek Triamcinolon Léčiva obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin)

Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida).


 1. Jak se přípravek Triamcinolon Léčiva používá


  Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Přípravek se nanáší v tenké vrstvě pouze na postižená místa 2× až 3× denně, po výrazném zlepšení 1× denně. Ošetřená chorobná místa mohou zůstat volná nebo se mohou krýt lehkým, prodyšným obvazem.

  Opakovaná ošetření v kratších časových intervalech zvyšují účinnost, ale též pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků léčby. Podobně působí také obvaz.


  Jestliže jste použil(a) více přípravku Triamcinolonu Léčiva, než jste měl(a)

  Příznaky akutního předávkování jsou obvykle vratné a ustupují samovolně po snížení frekvence ošetření nebo po přerušení léčby.


  Při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.


  Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Triamcinolon Léčiva

  Pokud zapomenete nanést doporučené množství přípravku, naneste mast co nejdříve.

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Triamcinolon Léčiva

  Předčasné ukončení léčby může vést k návratu příznaků onemocnění.

  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Při krátkodobé terapii jsou nežádoucí účinky zpravidla pouze místní a samovolně vratné. Mohou se

  vyskytnout následující nežádoucí účinky:


  Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

  • druhotná kožní infekce (vyskytuje se při léčbě trvající déle než týden),

  • pálení kůže,

  • svědění,

  • pocit napětí a podráždění kůže,

  • potničky,

  • nadměrná reakce na slunění*,

  • akné vyvolané nebo výrazně zhoršené léčebným podáváním kortikoidů*,

  • vyrážka v oblasti úst*,

  • poruchy zabarvení kůže (pigmentace)*,

  • nadměrné ochlupení*,

  • ztenčení kůže*,

  • rozšíření cévek*,

  • zčervenání*,

  • mírné krvácení do kůže*,

  • tvorba žlutavých pupínků (milia)*,

  • pajizévky (strie)*.


  *mohou se vyskytnout při dlouhotrvající nepřetržité aplikaci (delší než 3 týdny).


  Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

  - rozmazané vidění.


  Při déle trvajícím ošetřování chorobných ploch přesahujících 20 % tělesného povrchu přípravkem

  Triamcinolon Léčiva se mohou vyskytnout následující celkové nežádoucí účinky:

  • poruchy žláz s vnitřní sekrecí, především nadledvinek,

  • onemocnění z nadprodukce hormonů kůry nadledvin,

  • zvýšený tlak v lebeční dutině s bolestmi hlavy (zejména u malých dětí),

  • oboustranné neostře ohraničené překrvení sítnice oka v místě, kde vzniká zrakový nerv

   (zejména u malých dětí),

  • zpomalení růstu.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak přípravek Triamcinolon Léčiva uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba

  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nepoužívejte tento přípravek, pokud zpozorujete jakékoliv změny barvy nebo konzistence.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace


Co přípravek Triamcinolon Léčiva obsahuje


Jak přípravek Triamcinolon Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: mast nažloutlé barvy. Velikost balení: 10 g masti.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13. 10. 2020.