Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

SÉDATIF PC


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


SÉDATIF PC sublingvální tablety


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek SÉDATIF PC a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SÉDATIF PC užívat

 3. Jak se přípravek SÉDATIF PC užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek SÉDATIF PC uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. CO JE PŘÍPRAVEK SÉDATIF PC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ


  SÉDATIF PC je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě úzkosti a emočního napětí, které se projevují např. neklidem, nervozitou, podrážděností a poruchami koncentrace, a k léčbě lehkých poruch spánku.


  Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SÉDATIF PC UŽÍVAT


  Neužívejte přípravek SÉDATIF PC

  jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).


  Upozornění a opatření

  Před užitím přípravku SÉDATIF PC se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte otázky vztahující se k jeho užití.


  Děti

  Tento léčivý přípravek je určen také dětem. U dětí do 6 let je možné tablety před podáním rozpustit, nejlépe v malém množství čisté neperlivé vody, z důvodu rizika vdechnutí.


  Další léčivé přípravky a přípravek SÉDATIF PC

  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

  Těhotenství a kojení

  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

  se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete jakýkoliv přípravek užívat. Tento léčivý přípravek může být užíván v době těhotenství a kojení.


  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Přípravek SÉDATIF PC nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky

  a obsluhovat stroje.


  Přípravek SÉDATIF PC obsahuje monohydrát laktózy.

  Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


 3. JAK SE PŘÍPRAVEK SÉDATIF PC UŽÍVÁ


  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Doporučená dávka přípravku je:


  Dospělí, dospívající a děti:

  1-2 tablety 3x denně, ráno, v poledne a večer, nejlépe mimo dobu jídla. Perorální podání (ústy). Tablety nechat rozpustit pod jazykem.


  U dětí do 6 let je možné tablety před podáním rozpustit, nejlépe v malém množství čisté neperlivé vody, z důvodu rizika vdechnutí.


  Bez porady s lékařem neužívejte déle než 4 týdny. Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku SÉDATIF PC, než jste měl(a)

  Pokud jste užil(a) více přípravku SÉDATIF PC, než jste měl(a), neočekává se žádné nebezpečí.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek SÉDATIF PC

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


 5. JAK PŘÍPRAVEK SÉDATIF PC UCHOVÁVAT


  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Neužívejte přípravek SÉDATIF PC po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE


Co přípravek SÉDATIF PC obsahuje


Léčivými látkami v jedné sublingvální tabletě jsou: Aconitum napellus 6 CH

Belladonna 6 CH Calendula officinalis 6 CH Chelidonium majus 6 CH Abrus precatorius 6 CH

Viburnum opulus 6 CH


Pomocnými látkami jsou:

monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát.


Jak přípravek SÉDATIF PC vypadá a co obsahuje toto balení


Sublingvální tablety bílé barvy.

Papírová krabička obsahující 60 nebo 90 tablet v blistru (Al / PVC).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.


Zkratky uvedené na krabičce a blistru: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 9. 2019