Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

TANTOGRIP citrón a med


Příbalová informace: informace pro uživatele


TANTOGRIP citrón a med 600 mg/10 mg prášek pro perorální roztok v sáčku

paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Upozornění a opatření

Neužívejte tento léčivý přípravek s jinými přípravky obsahujícími paracetamol. Užití vyšších dávek než doporučených může vést k riziku závažného poškození jater.


Před užitím přípravku TANTOGRIP citrón a med se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

  1. Jak přípravek TANTOGRIP citrón a med uchovávat


    Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

    Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti (EXP) uvedené na krabičce a sáčku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


  2. Obsah balení a další informace


Co přípravek TANTOGRIP citrón a med obsahuje

Jeden sáček obsahuje:

Léčivými látkami jsou: jeden sáček obsahuje 600 mg paracetamolu a 10 mg fenylefrin-hydrochloridu

10 mg (což odpovídá 8,2 mg fenylefrinu).


Dalšími složkami jsou sacharóza, bezvodá kyselina citronová, dihydrát natrium-citrátu, kukuřičný škrob, natrium-cyklamát, dihydrát sodné soli sacharinu, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina askorbová, medové aroma v prášku, citronové aroma, karamel (E 150). Viz také bod 2 „Přípravek TANTOGRIP citrón a med obsahuje sacharózu a sodík“.


Jak přípravek TANTOGRIP citrón a med vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek TANTOGRIP citrón a med je prášek pro perorální roztok v sáčku. Přípravek TANTOGRIP citrón a med je dostupný v baleních po 10 nebo 16 sáčcích. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci:

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Palachovo náměstí 799/5, 625 00 Brno, Česká republika


Výrobce:

A.C.R.A.F. S.p.A. - Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona, Itálie


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko: Tantum Grip Zitronen- und Honiggeschmack Paracetamol/Phenylephrinhydrochlorid 600 mg/10 mg Pulver im Beutel zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

Bulharsko: Тантум Флу с вкус на лимон и мед 600 mg/10mg прах за перорален разтвор в саше Česká republika: TANTOGRIP citrón a med

Řecko: TANTOGRIP 600mg/10mg κόνις για πόσιμο διάλυμα με γεύση λεμόνι-μέλι σε φακελίσκο

Polsko: TANTUM FLU o smaku cytrynowo-miodowym

Rumunsko: TANTUMGRIP cu gust de lămâie și miere 600 mg /10 mg pulbere pentru soluție orală în

plic

Slovenská republika: TANTUMGRIP 600 mg/10 mg prášok na perorálny roztok s citrónovo-medovou príchuťou


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8. 8. 2022.