Domovská stránka Domovská stránka

Rivastigmine Sandoz
rivastigmine

Příbalová informace: informace pro pacienta


Rivastigmine Sandoz 2 mg/ml perorální roztok

rivastigminum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak Rivastigmine Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení

Rivastigmine Sandoz perorální roztok je dodáván jako 50 ml nebo 120 ml čirého, žlutého roztoku

(2 mg/ml base) v hnědých skleněných lahvičkách s bezpečnostním uzávěrem odolným proti otevření dětmi, se zanořenou trubičkou a s vyrovnávací zátkou. K perorálnímu roztoku je přibalena ústní dávkovací stříkačka, která je v pouzdru z umělé hmoty.


Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz GmbH Biochemiestraße 10 A-6250 Kundl Rakousko


Výrobce

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25

D-90429 Nuremberg

Německo


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


België/Belgique/Belgien

Sandoz N.V.

Telecom Gardens, Medialaan 40 B-1800 Vilvoorde

Tél/Tel: + 32 (0)2 722 97 97

Luxembourg/Luxemburg

Hexal AG Industriestraße 25

D-83607 Holzkirchen Tel: + 49 8024 908 0

E-mail: service@hexal.com


България

Сандоз България КЧТ Бул.“Никола Вапцаров“ No. 55 сгр. 4, ет. 4

1407 София

Teл.: + 359 2 970 47 47

regaffairs.bg@sandoz.com

Magyarország Sandoz Hungária Kft. Bartók Béla út 43-47 H-1114 Budapest Tel.: + 36 1 430 2890

E-mail: info.hungary@sandoz.com

Česká republika

Sandoz s.r.o.

Na Pankráci 1724/129

CZ-14000 Praha 4 - Nusle

E-mail: office.cz@sandoz.com Tel: +420 225 775 111

Malta

V.J. Salomone Pharma Limited Upper Cross Road

Marsa MRS 1542

Malta

Tel: 00356 22983143


Danmark

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S

E-mail: info.danmark@sandoz.com

Nederland Sandoz B.V. Veluwezoom 22

NL-1327 AH Almere Tel: + 31 36 5241600

E-mail: info.sandoz-nl@sandoz.com


Deutschland Hexal AG Industriestraße 25

D-83607 Holzkirchen Tel: + 49 8024 908 0

E-mail: service@hexal.com

Norge

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S

E-mail: info.danmark@sandoz.com


Eesti

Sandoz d.d. Eesti filiaal Pärnu mnt 105

EE-11312 Tallinn

Tel: +372 6652400

Österreich

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl

Tel: + 43 (0)53382000


Ελλάδα

Novartis (Hellas) S.A.C.I./Sandoz division Εθνική Οδός No 1 (12ο km) Μεταμόρφωση

GR-144 51 Αθήνα

Τηλ: +30 210 2811712

Polska

Sandoz Polska Sp.z o.o. ul. Domaniewska 50 C PL-02-672 Warszawa Tel: + 48 22 549 15 00


España

Sandoz Farmacéutica, S.A Centro Empresarial Parque Norte

C/ Serrano Galvache Nº 56, Edificio Roble E-28033 Madrid

Tel: +34 91 602 30 62

registros.spain@sandoz.com

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n.º 10E Taguspark

2740-255 Porto Salvo Portugal

Tel: +351 211 964 000


France

Sandoz SAS

49, avenue Georges Pompidou F-92593 Levallois-Perret Cedex Tél: + 33 1 4964 4800

România

SC Sandoz S.R.L. Str Livezeni nr. 7A,

Targu Mures, 540472 Romania

Phone: +40 21 310 44 30


Ireland Rowex Ltd. Newtown

IE-Bantry Co. Cork P75 V009

Tel: +353 27 50077

Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovśkova 57

SI-1526 Ljubljana Tel: + 386 1 5802111

E-mail: info.lek@sandoz.com

Ísland

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S

E-mail: info.danmark@sandoz.com

Slovenská republika

Sandoz d.d. - organizačná zložka

Žižkova 22B

SK-811 02 Bratislava

Tel: +421 2 48 200 600


Italia

Sandoz S.p.a

Largo Umberto Boccioni 1 I-21040 Origgio (VA)

Tel: + 39 02 96541

Suomi/Finland

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 Kööpenhamina S/Köpenhamn S E-mail: info.suomi@sandoz.com


Κύπρος

Π.T.Χατζηγeωργίου εταιρεία Ltd Γιλντίζ31-3042 Λεμεσός Τηλέφωνο: 00357 25372425

Φαξ: 00357 25376400

e-mail: hapanicos@cytanet.com.cy

Sverige

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 Köpenhamn S

E-mail: info.sverige@sandoz.com


Latvija

Sandoz d.d. Latvia filiāle K.Valdemāra Str. 33 – 29 LV-1010 Riga

Tel: + 371 67892006

United Kingdom

Sandoz Ltd

Frimley Business Park

Frimley Camberley Surrey GU16 7SR Tel: +44 1276 69 8020

E-mail: uk.drugsafety@sandoz.com


Lietuva

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Branch Office Lithuania

Seimyniskiu Str. 3A LT-09312 Vilnius Tel: + 370 5 2636037

Hrvatska Sandoz d.o.o. Maksimirska 120

10 000 Zagreb

Tel: +38512353111

E-mail: upit.croatia@sandoz.com


Tato příbalová informace byla naposledy revidována

agentury pro léčivé přípravky: