Domovská stránka Domovská stránka

Clopidogrel Viatris (previously Clopidogrel Taw Pharma)
clopidogrel

CENY

75MG TBL FLM 90 I

Velkoobchod: 225,65 Kč
Maloobchodní: 336,73 Kč
Uhrazen: 36,40 Kč

75MG TBL FLM 30 I

Velkoobchod: 104,12 Kč
Maloobchodní: 156,91 Kč
Uhrazen: 56,80 Kč

75MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 117,68 Kč
Maloobchodní: 177,34 Kč
Uhrazen: 77,23 Kč

75MG TBL FLM 90

Velkoobchod: 1 518,06 Kč
Maloobchodní: 2 045,04 Kč
Uhrazen: 1 744,71 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


Clopidogrel Viatris 75 mg potahované tablety

clopidogrelum


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Nejčastějším častým nežádoucím účinkem hlášeným u přípravku Clopidogrel Viatris je krvácení. Krvácení se může projevit jako krvácení do žaludku nebo do střev, podlitiny, krevní výrony (neobvyklé krvácení nebo krevní podlitiny pod kůží), krvácení z nosu, krev v moči. U malého množství případů bylo také hlášeno krvácení do očí, v hlavě, plicích nebo do kloubů.

Pokud se Vám prodlouží doba krvácení při užívání přípravku Clopidogrel Viatris

Pokud se sami říznete nebo zraníte, zastavení krvácení může trvat déle než obvykle. Toto je spojeno s působením léčiva, které zabraňuje tvorbě krevních sraženin. Při malých říznutích a úrazech, např. říznutí, holení, se obvykle není třeba znepokojovat. Nicméně, pokud jste svým krvácením znepokojeni, měli byste ihned kontaktovat svého lékaře (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).


Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 10 osob): průjem, bolesti břicha, poruchy trávení nebo pálení žáhy.


image

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 ze 100 osob):

bolest hlavy, žaludeční vřed, zvracení, pocit nevolnosti, zácpa, žaludeční nebo střevní plynatost, vyrážka, svědění, závratě, pocit brnění a necitlivosti.


Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 1 000 osob): závratě, zvětšení prsů u mužů.


Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 10 000 osob):

žloutenka, silné bolesti břicha s nebo bez bolestí v zádech, horečka; dýchací potíže někdy spojené s kašlem, celkové alergické reakce (například pocit návalu celkové horkosti s náhlou nevolností až mdlobami), otoky v ústech, puchýře na pokožce a kožní alergie, zánět dutiny ústní (stomatitida), snížení krevního tlaku, zmatenost, halucinace, bolest kloubů a svalů, změny vnímání nebo ztráta chuti jídla.


Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí (nemůže být stanovena na základě dostupných dat): Alergická reakce s bolestí na hrudi nebo v oblasti břicha, přetrvávající příznaky nízké hladiny cukru v krvi.


Kromě toho Vám může lékař zjistit změny ve výsledcích vyšetření krve nebo moči.


Hlášení nežádoucích účinků

image

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národníhosystémuhlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak Clopidogrel Viatris uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Podmínky uchovávání jsou uvedeny na krabičce.

  Pokud je Clopidogrel Viatris dodáván v PVC/PE/PVDC/hliníkových blistrech, uchovávejte při teplotě do 25 °C.

  Pokud je Clopidogrel Viatris dodáván v celohliníkových blistrech, nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

  Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek poškození. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

  lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

  prostředí.

 2. Obsah balení a další informace


  Co Clopidogrel Viatris obsahuje

  Léčivou látkou je clopidogrelum. Jedna tableta obsahuje clopidogrelum75 mg (ve formě clopidogreli besilas).


  Dalšími složkami jsou (viz bod 2 „Clopidogrel Viatris obsahuje laktózu“):

  • Jádro tablety: hydroxypropylcelulosa (E463), mannitol (E421), krospovidon (typ A), monohydrát kyseliny citronové, mikrokrystalická celulosa, makrogol 6000, kyselina stearová, mastek

  • Potah tablety: monohydrát laktosy (mléčný cukr), hypromelosa (E464), triacetin (E1518), červený oxid železitý (E172) a oxid titaničitý (E171).


Jak Clopidogrel Viatris vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety přípravku Clopidogrel Viatris jsou růžové, kulaté a bikonvexní (vypouklé). Jsou dodávány v:

84, 90 nebo 100 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobci:

Držitel rozhodnutí o registraci: Viatris Limited

Damastown Industrial Park, Mulhuddart,

Dublin 15, DUBLIN

Irsko


Výrobci: Pharmathen S.A., 6 Dervenakion

image

15351 Pallini Attiki Řecko


Pharmathen International S.A Industrial Park Sapes

Rodopi Prefecture, Block No 5

Rodopi 69300 Řecko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva

Mylan Healthcare UAB Tel: +370 5 205 1288


България

Майлан ЕООД

Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)


Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o. Tel: + 420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100


Danmark

Viatris ApS

Tlf: +45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd Tel: + 356 21 22 01 74


Deutschland

Mylan Healthcare GmbH Tel: +49 800 0700 800

Nederland

Mylan BV

Tel: +31 (0)20 426 3300


Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal Tel: + 372 6363 052

Norge

Viatris AS

Tlf: + 47 66 75 33 00


Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ Τηλ: +30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH Tel: +43 1 416 2418


España

Viatris Pharmaceuticals, S.L.U. Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z o.o. Tel: + 48 22 546 64 00


France

Mylan SAS

Tél: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56


Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 23 50 599

România

BGP Products SRL Tel: +40 372 579 000


Ireland

Mylan Ireland Limited Tel: +353 1 8711600

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o. Tel: + 386 1 23 63 180

Ísland

Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel: +421 2 32 199 100

Italia

Mylan Italia S.r.l.

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Viatris Oy

Puh/Tel: +358 20 720 9555


Κύπρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd Τηλ: +357 2220 7700

Sverige

Viatris AB

Tel: + 46 (0)8 630 19 00


Latvija

Mylan Healthcare SIA Tel: +371 676 055 80

United Kingdom (Northern Ireland)

Mylan IRE Healthcare Limited Tel: +353 18711600


Tato příbalová informace byla naposledy revidována{MM.RRRR}.


Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury: