Domovská stránka Domovská stránka

Lannatam
tamsulosin

CENY

0,4MG CPS DUR MRL 50

Velkoobchod: 400,00 Kč
Maloobchodní: 581,90 Kč
Uhrazen: 507,12 Kč

0,4MG CPS DUR MRL 100

Velkoobchod: 500,00 Kč
Maloobchodní: 718,30 Kč
Uhrazen: 568,75 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienty


Lannatam 0,4 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním

tamsulosini hydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Lannatam a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lannatam užívat

 3. Jak se přípravek Lannatam užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Lannatam uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Lannatam a k čemu se používá


  Tamsulosin je blokátor alfa1A-adrenergních receptorů, který snižuje napětí ve svalovině prostaty a močové

  trubice.


  Tamsulosin se předepisuje mužům ke zmírnění příznaků obtížného močení způsobených zvětšenou prostatou (benigní hyperplázie prostaty) v monoterapii (léčba jednou léčivou látkou) nebo v kombinaci s jinými léčivými přípravky. Relaxací (uvolněním napětí) svaloviny umožňuje snazší průtok moči močovou trubicí a usnadňuje močení.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lannatam užívat Neužívejte přípravek Lannatam:

  • jestliže jste alergický na tamsulosin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

   (uvedenou v bodu 6). Příznaky mohou zahrnovat: otok obličeje a hrdla (angioedém).

  • jestliže jste někdy před tím měl lékem způsobený otok obličeje a hrdla (angioedém).

  • jesltiže jste někdy v minulosti trpěl na poklesy krevního tlaku při vstávání, což způsobilo závratě, točení

   hlavy nebo mdloby.

  • jestliže máte závažnou poruchu funkce jater.


   Upozornění a opatření

   Před užitím Lannatamu se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.


   Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lannatam je zapotřebí, jestliže

  • se u Vás objeví závratě nebo točení hlavy nebo náhlá, obvykle přechodná ztráta vědomí (synkopa), zejména poté, co se postavíte. Tamsulosin může snížit Váš krevní tlak, což způsobuje tyto příznaky. Sedněte si nebo lehněte, dokud tyto příznaky neodezní.

  • máte těžkou poruchu funkce ledvin. Pokud Vaše ledviny nefungují normálně, obvyklá dávka

   tamsulosinu možná nebude mít očekávaný účinek.

  • máte mírnou nebo středně těžkou poruchu funkce jater. Váš lékař bude pečlivě kontrolovat jaterní enzymy a pokud bude třeba, upraví dávku.

  • se u Vás vyskytne otok obličeje nebo hrdla. To jsou příznaky angioedému (viz bod 2, Neužívejte

   přípravek Lannatam). Je třeba, abyste okamžitě přestal tamsulosin užívat a kontaktoval svého lékaře. Tamsulosin Vám už znovu nesmí být podán.

  • máte jiné onemocnění prostaty jako karcinom prostaty, neboť to může mít stejné příznaky jako

   onemocnění benigní hyperplázie prostaty. Informujte svého lékaře, abyste prodiskutovali situaci.

  • máte přetrvávající, obvykle bolestivou erekci, která trvá několik hodin a vyskytuje se bez sexuální stimulace (priapismus) Je třeba okamžitě kontaktovat ošetřujícího lékaře, neboť tento stav může vést k trvalé impotenci.

  • máte v plánu podstoupit oční operaci šedého zákalu (zákal čočky a ztráta zraku, zejména modré barvy)

   nebo zeleného zákalu (zvýšený nitrooční tlak). Stav, který se nazývá syndrom měkké duhovky (IFIS) se může objevit při a po operaci, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval tamsulosin. IFIS může způsobit komplikace během a po operaci. Doporučuje se přestat užívat tamsulosin 1 – 2 týdny před operací. Kontaktujte svého lékaře a prodiskutujte s ním situaci.


   Děti a dospívající

   Neexistuje žádné odpovídající použití tamsulosinu u dětí a dospívajících.

   Bezpečnost a účinnost tamsulosinu u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla stanovena.


   Další léčivé přípravky a přípravek Lannatam


   Tamsulosin může ovlivnit účinek jiných léčiv. Naopak některá léčiva mohou ovlivnit účinek tamsulosinu.

   Tamsulosin může interagovat s:

  • cimetidinem, antagonistou H2-receptorů, který snižuje tvorbu kyseliny v žaludku. Tento lék může zvýšit

   hladinu tamsulosinu.

  • furosemidem, močopudným lékem (diuretikum), který může snížit hladinu tamsulosinu.

  • diklofenakem, lékem proti bolesti a zánětu. Tento lék může urychlit vylučování tamsulosinu z těla, čímž zkrátí dobu, po kterou je tamsulosin účinný.

  • warfarinem, lékem bránícím vzniku krevních sraženin. Tento lék může urychlit vylučování tamsulosinu

   z těla, čímž zkrátí dobu, po kterou je tamsulosin účinný.

  • dalším blokátorem α1-adrenergních receptorů.

  • léky k léčbě plísňových infekcí (např. ketokonazol).

  • erythromycinem (antibiotikum používané k léčbě infekcí).


   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.


   Přípravek Lannatam s jídlem a pitím

   Z důvodů bezpečnosti je třeba tamsulosin užívat po snídani nebo po prvním denním jídle a zapít sklenicí

   vody.


   Těhotenství a kojení

   Tento léčivý přípravek je určen pouze pro muže.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Je třeba vzít v úvahu, že tamsulosin může způsobit závrať, točení hlavy nebo náhlou, obvykle přechodnou ztrátu vědomí (synkopa). Proto má tamsulosin vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Nemáte řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje, pokud je Vám mdlo nebo se Vám točí hlava.


 3. Jak se přípravek Lannatam užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Doporučená dávka je jedna tobolka denně, užitá po snídani nebo po prvním denním jídle.


  Tobolku spolkněte vcelku a zapijte ji sklenicí vody vestoje nebo vsedě (ne vleže). Je důležité, abyste tobolku

  nerozlamoval, neotvíral, nedrtil ani nežvýkal, neboť to může mít vliv na to, jak dobře tamsulosin působí.


  Jestliže jste užil více přípravku Lannatam, než jste měl

  Pokud užijete více tamsulosinu, než jste měl, může Vám náhle klesnout krevní tlak. Můžete mít závratě, slabost a můžete omdlévat. Lehněte si, abyste co nejvíce zmírnil účinky nízkého krevního tlaku a poté kontaktujte svého lékaře. Lékař Vám může podat léky, které upraví Váš krevní tlak a bude monitorovat Vaše tělesné funkce.

  Pokud to bude nezbytné, lékař Vám vyprázdní žaludek a podá projímadlo, aby odstranil tamsulosin, který se ještě nedostal do krve.


  Jestliže jste zapomněl užít přípravek Lannatam

  Pokud jste si Lannatam zapomněl vzít po prvním denním jídle, je možné si jej vzít později tentýž den po dalším jídle. Pokud jste vynechal den, užijte další dávku v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku.


  Jestliže jste přestal užívat přípravek Lannatam

  Předčasné přerušení léčby tamsulosinem může vést k navrácení projevů původního onemocnění. Pokračujte proto v užívání přípravku Lannatam podle doporučení lékaře, i když Vaše obtíže již vymizely.

  Nepřestávejte užívat přípravek Lannatam, aniž byste se předtím poradil se svým lékařem.


  Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.


  Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

  • Závratě

  • Abnormální ejakulace (poruchy ejakulace). To znamená, že semeno neodchází z těla močovou trubicí, ale místo toho se dostává do močového měchýře (retrográdní ejakulace) nebo je objem ejakulátu menší nebo chybí (selhání ejakulace).


  Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

  • bolest hlavy

  • bušení srdce (palpitace)

  • pokles krevního tlaku poté, co se postavíte, což způsobuje závratě

  • výtok z nosu a podráždění v nose (rýma)

  • zácpa, průjem, nevolnost (nauzea), zvracení

  • vyrážka, kopřivka, svědění

  • pocit slabosti (astenie)


   Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

  • mdloby (synkopa)

  • závažné alergické reakce, které způsobují otok obličeje nebo hrdla (angioedém): okamžitě kontaktujte lékaře; tamsulosin už Vám nesmí být znovu podán (viz bod 2, Neužívejte přípravek Lannatam).


   Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

  • bolestivá erekce (priapismus)

  • život ohrožující onemocnění postihující sliznice a/nebo kůži, projevující se lézemi na sliznicích a/nebo kůži a horečkou (Stevens-Johnsonův syndrom)


   Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

  • rozmazané vidění, porucha vidění

  • fibrilace síní, arytmie nebo tachykardie (nepravidelný nebo rychlejší srdeční rytmus)

  • krvácení z nosu, dýchací potíže (dušnost)

  • syndrom sucha v ústech

  • závažné kožní reakce a střevní sliznice, které mohou zahrnovat vyrážku a olupování nebo odumírání tkáně (erythema multiforme, exfoliativní dermatitida)

  • Během oční operace kvůli zákalu čočky (šedý zákal neboli katarakta) nebo zvýšenému nitroočnímu tlaku (zelený zákal neboli glaukom) se Vaše zornice (černé kolečko uprostřed Vašeho oka) nemusí dostatečně rozšířit. Také duhovka (barevná část Vašeho oka) může během operace ochabnout.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

   postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo přímo na adresu:

   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Lannatam uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na lahvičce, blistru a krabičce za zkratkou “EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Lannatam obsahuje


Obsah tobolky: mikrokrystalická celulosa, disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%, polysorbát 80, natrium- lauryl-sulfát, triethyl-citrát, mastek.

Tělo tobolky: želatina, indigokarmín, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý, černý oxid železitý.


Jak přípravek Lannatam vypadá a co obsahuje toto balení


Oranžové/olivově zelené tobolky s řízeným uvolňováním. Tobolky obsahují bílé až téměř bílé pelety.

Jsou dodávány v baleních s blistry nebo v lahvičkách s 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 nebo 200

tobolkami s řízeným uvolňováním.

Tobolky jsou dostupné v blistrech (PVC/PE/PVDC//Al blistry balené v papírových krabičkách) nebo

v lahvičkkách (HDPE).


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci

G.L.Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakousko


Výrobce

G.L.Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakousko Synthon BV, Microweg 22, 6545 Nijmegen, Nizozemsko

Synthon Hispania S.L., Castello 1, Poligono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Španělsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Rakousko: Aglandin retard 0,4 mg – Kapseln

Česká republika: Lannatam

Estonsko: Tamsulosin Lannacher

Maďarsko: Provosal

Lotyšsko: Tamsulosin Lannacher Litva: Tamsulosin Lannacher


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10. 1. 2018