Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Vizilatan

CENY

0,05MG/ML OPH GTT SOL 1X2,5ML

Velkoobchod: 153,63 Kč
Maloobchodní: 231,36 Kč
Uhrazen: 81,36 Kč

Příbalová informace: informace pro pacienta Vizilatan 0,05 mg/ml oční kapky, roztok

latanoprostum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Další léčivé přípravky a Vizilatan

Je možné vzájemné ovlivňování přípravku Vizilatan s jinými léky. Informujte svého lékaře, lékaře ošetřujícího Vaše dítě nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě používáte nebo jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete používat, a to i o lécích (nebo očních kapkách), které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem zejména, pokud používáte prostaglandiny, analoga prostaglandinů nebo jejich deriváty.


Těhotenství, kojení a plodnost

Nepoužívejte přípravek Vizilatan pokud jste těhotná nebo kojíte, jestliže to Váš lékař nepovažuje za nutné. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po podání přípravku Vizilatan můžete přechodně zaznamenat rozmazané vidění. Pokud k tomu dojde, neřiďte motorové vozidlo ani neobsluhujte stroje, dokud tento účinek neodezní.


Přípravek Vizilatan obsahuje glyceromakrogol-40-hydroxystearát

Tento přípravek obsahuje glyceromakrogol-40-hydroxystearát, který může způsobovat kožní reakce.


Přípravek Vizilatan obsahuje fosfáty

Tento přípravek obsahuje 0,19 mg fosfátů v jedné kapce roztoku, což odpovídá 6,79 mg v jednom ml

roztoku.

Pokud trpíte závažným poškozením rohovky (průhledné vrstvy v přední části oka), fosfáty mohou ve velmi vzácných případech způsobit vznik zakalených skvrn na rohovce v důsledku nahromadění vápníku během léčby.


 1. Jak se přípravek Vizilatan používá


  Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékařem ošetřujícím Vaše dítě nebo lékárníkem.


  Doporučené dávkování přípravku u dospělých (včetně starších pacientů) a dětí je jedna kapka do postiženého oka (očí) jednou denně. Nejvhodnější doba pro aplikaci je večer.


  Nepoužívejte přípravek Vizilatan častěji než 1krát denně, protože při častějším používání se snižuje účinnost léčby.


  Používejte přípravek Vizilatan dle doporučení Vašeho lékaře nebo lékaře oošetřujícího Vaše dítě až řeknou, že můžete léčbu ukončit.

  Používání kontaktních čoček

  Nosíte-li Vy nebo Vaše dítě kontaktní čočky, je před podáním přípravku Vizilatan nutné je vyjmout. Po

  podání přípravku Vizilatan vyčkejte 15 minut, poté je možné čočky opět vrátit do oka.


  image

  Návod k použití:

  image

  1a


  1b

  image

  2

  image

  3

  zrcátko.

  image

  4

  (obrázek 4).

  • Vyjměte lahvičku (obrázek 1a) z krabičky a poznamenejte si datum otevření na krabičce i lahvičce na k tomu určeném místě.

  • Vezměte si přípravek a zrcátko.

  • Umyjte si ruce.

  • Odstraňte víčko (obrázek 1b).

  • Držte lahvičku dnem vzhůru, palec opřete o válcovitou část aplikátoru a další prsty o dno lahvičky. Před prvním použitím pumpujte opakovaně aplikátorem asi 15krát (obrázek 2). Případný bělavý vzhled kapek Vás nemusí znepokojovat.

  • Zakloňte hlavu nebo hlavu Vašeho dítěte dozadu. Prstem jemně stáhněte dolní víčko postiženého oka, až se vytvoří “kapsa” mezi okem a víčkem. Zde budete aplikovat kapku přípravku (obrázek 3).

  • Špičku kapátka umístěte do blízkosti oka. Dle potřeby použijte

  • Nedotýkejte se kapací koncovkou oka, víčka ani okolních a jiných povrchů. Může dojít ke kontaminaci roztoku.

  • Jemně stiskněte dno lahvičky, aby se uvolnila kapka přípravku

  • Pokud minete, zkuste to znovu.


  image

  5

  • Po použití přípravku zmáčkněte prstem vnitřní koutek postiženého oka u nosu na 1 minutu. (obrázek 5). Pomůže to zabránit proniknutí přípravku do zbytku těla.

  • Pokud máte používat přípravek pro obě oči, opakujte stejný postup s druhým okem.

  • Lahvičku ihned po použití pevně uzavřete.

  • Používejte pouze jednu lahvičku přípravku najednou. Neodstraňujte víčko lahvičky, dokud nechcete přípravek použít.

  • Aby se předešlo infekci, musíte 4 týdny po prvním otevření lahvičku zlikvidovat a použít novou lahvičku.


  Jestliže používáte přípravek Vizilatan s jinými očními kapkami

  Počkejte alespoň 5 minut mezi použitím přípravku Vizilatan a jinými očními kapkami.


  Jestliže jste použil(a) více přípravku Vizilatan, než jste měl(a)

  Jestliže si do oka nakapete příliš mnoho kapek, mohl(a) byste pociťovat mírné podráždění oka a oko může slzet nebo zčervenat. Tyto příznaky by měly ustoupit, ale pokud máte obavy, obraťte se na svého lékaře nebo na lékaře ošetřujícího Vaše dítě o radu.


  Jestliže Vy nebo Vaše dítě neúmyslně spolknete přípravek Vizilatan, obraťte se ihned na svého lékaře.


  Jestliže jste zapomněl(a) přípravek Vizilatan použít

  Pokračujte další dávkou v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující počet kapek, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. V případě pochybností zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


  Jestliže jste přestal(a) přípravek Vizilatan používat

  Chcete-li ukončit léčbu přípravkem Vizilatan, kontaktujte svého lékaře nebo lékaře ošetřujícího Vaše dítě.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Byly zaznamenány následující nežádoucí účinky u přípravku Vizilatan:


  Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10)

  • Pozvolná změna barvy oka – zvýšení množství hnědého pigmentu v duhovce. Pokud má barevná část vašeho oka (duhovka) smíšenou barvu (tj. modro-hnědou, šedo-hnědou, žluto-hnědou nebo zeleno-hnědou), můžete spíše zaznamenat tuto změnu, než když máte duhovku jednobarevnou (modrou, šedou, zelenou nebo hnědou). Ke změně barvy oka může docházet po dobu několika let, ačkoliv obvykle ji lze zaznamenat po 8 měsících léčby. Tato změna může být trvalá a může být

   výraznější, léčíte-li přípravkem Vizilatan pouze jedno oko. Změna barvy oka nezpůsobuje žádné další komplikace. Po ukončení léčby přípravkem Vizilatan k ní již nedochází.

  • Zčervenání oka.

  • Podráždění oka (pocit pálení, bodání, svědění oka, pocit písku nebo pocit cizího tělesa v oku). Pokud se u Vás vyskytne podráždění očí natolik závažné, že způsobuje nadměrné slzení oči nebo uvažujete o ukončení léčby, okamžitě informujte svého lékaře nebo lékárníka (do týdne). Možná bude nutné, aby byla Vaše léčba přehodnocena, a aby bylo zajištěno, že dostáváte léčbu odpovídající Vašemu stavu.

  • Pozvolná změna řas a chloupků na očních víčkách léčeného oka, pozorovaná nejčastěji u japonské populace. Tyto změny mohou zahrnovat ztmavnutí řas, zvětšení jejich počtu, jejich zesílení a prodloužení.


   Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10)

  • Podráždění nebo narušení povrchu oka, zánět očních víček (blefaritida), bolest oka, světloplachost (fotofobie), zánět spojivek.


   Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta ze 100)

  • Otok očního víčka, suchost oka, zánět nebo podráždění povrchu oka (keratitida), rozmazané vidění, zánět živnatky - pigmentovaná vnitřní část oka (uveitida), otok sítnice (makulární edém).

  • Kožní vyrážka.

  • Bolest na hrudi (angina pectoris), bušení srdce.

  • Astma, dušnost.

  • Bolest na hrudi.

  • Bolest hlavy, závratě.

  • Bolest svalů, bolest kloubů.


   Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 1000)

  • Zánět duhovky (iritida), příznaky otoku sítnice nebo poškrábání/poškození povrchu oka, otok okolí

   oka, nepravidelný růst řas nebo růst řas v další řadě, zjizvení povrchové vrstvy oka, cysta duhovky.

  • Kožní reakce na očním víčku, ztmavnutí pokožky očního víčka.

  • Zhoršení astmatu.

  • Silné svědění kůže.

  • Rozvoj virové infekce oka způsobené virem herpes simplex


   Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 1000)

  • Zhoršení anginy pectoris u pacientů, kteří mají také onemocnění srdce, vzhled vpadlého oka. Nežádoucí účinky pozorované častěji u dětí než u dospělých jsou: rýma a horečka.

   U pacientů, kteří měli výrazně porušenou rohovku, byly v průběhu léčby velmi vzácně zaznamenány případy kalcifikace rohovky (ukládání vápenatých solí v rohovce projevující se vznikem zakalených skvrn).


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 3. Jak přípravek Vizilatan uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě na lahvičce

  za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

  Aby se předešlo infekci, je po prvním otevření přípravek možné uchovávat maximálně po dobu 4 týdnů. Poznamenejte si datum otevření na krabičce i lahvičce na k tomu určeném místě.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace Co přípravek Vizilatan obsahuje


Jak přípravek Vizilatan vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Vizilatan je čirý, bezbarvý, vodný roztok, dodávaný v krabičce obsahující 5ml bílý, vícedávkový obal (HDPE) s pumpičkou (PP, HDPE, LDPE) s oranžovým tlakovým válcem a víčkem (HDPE). Lahvička obsahuje 2,5 ml roztoku odpovídajících přibližně 80 kapkám roztoku.


Dostupné velikosti balení:

Krabička obsahující 1, 3 nebo 4 lahvičky s 2,5 ml roztoku. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci:

BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED

3013 Lake Drive

Citywest Business Campus Dublin 24, D24PPT3, Irsko


Výrobce: Pharmathen S.A. 6, Dervenakion Str Pallini, Attiki 15351 Řecko


Lomapharm GmbH Langes Feld 5

31860 Emmerthal

Německo

Bausch Health Poland sp. z o.o. Przemyslowa 2

35-959 Rzeszow Polsko


Bausch Health Poland sp. z o.o. Kosztowska 21

35-959 Rzeszow Polsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Dánsko

Vizilatan

Bulharsko

Визилат 0,05 mg/ml капки за очи, разтвор

Česká republika

Vizilatan

Francie

Vizilatan 50 microgrammes/ml, collyre en solution

Chorvatsko

Vizilatan 50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina

Maďarsko

Vizilatan 0,05 mg/ml oldatos szemcsepp

Nizozemsko

Vizilatan 50 microgram/ml oogdruppels, oplossing

Polsko

Vizilatan

Řecko

Visiolatan

Slovenská republika

Vizilatan 0,05 mg/ml


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11. 2. 2022