Domovská stránka Domovská stránka

Abilify
aripiprazole

CENY

15MG TBL NOB 56X1

Velkoobchod: 2 963,53 Kč
Maloobchodní: 3 890,07 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

400MG INJ PLQ SUR ISP 1X1,6ML+3J

Velkoobchod: 5 136,09 Kč
Maloobchodní: 6 599,49 Kč
Uhrazen: 1 042,88 Kč

400MG INJ PLQ SUS PRO 1+1X2ML

Velkoobchod: 5 136,09 Kč
Maloobchodní: 6 599,49 Kč
Uhrazen: 1 042,88 Kč

15MG TBL NOB 28X1

Velkoobchod: 1 440,36 Kč
Maloobchodní: 1 945,04 Kč
Uhrazen: 1 472,42 Kč

15MG TBL NOB 28X1

Velkoobchod: 1 440,36 Kč
Maloobchodní: 1 945,04 Kč
Uhrazen: 1 472,42 Kč

15MG TBL NOB 28X1

Velkoobchod: 1 440,36 Kč
Maloobchodní: 1 945,04 Kč
Uhrazen: 1 472,42 Kč

15MG TBL NOB 28X1

Velkoobchod: 1 440,36 Kč
Maloobchodní: 1 945,04 Kč
Uhrazen: 1 472,42 Kč

10MG TBL NOB 28X1

Velkoobchod: 1 858,42 Kč
Maloobchodní: 2 483,09 Kč
Uhrazen: 2 168,02 Kč

10MG TBL NOB 28X1

Velkoobchod: 1 858,42 Kč
Maloobchodní: 2 483,09 Kč
Uhrazen: 2 168,02 Kč

10MG TBL NOB 56X1

Velkoobchod: 3 716,84 Kč
Maloobchodní: 4 834,72 Kč
Uhrazen: 2 241,33 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


ABILIFY 5 mg tablety ABILIFY 10 mg tablety ABILIFY 15 mg tablety ABILIFY 30 mg tablety


aripiprazolum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

magnesium-stearát. Potahová vrstva tablety

ABILIFY 5 mg tablety: hlinitý lak indigokarmínu (E 132).

ABILIFY 10 mg tablety: červený oxid železitý (E 172) ABILIFY 15 mg tablety: žlutý oxid železitý (E 172) ABILIFY 30 mg tablety: červený oxid železitý (E 172)


Jak přípravek ABILIFY vypadá a co obsahuje toto balení

ABILIFY 5 mg jsou obdélníkové a modré tablety označené na jedné straně 'A-007' a '5'. ABILIFY 10 mg jsou obdélníkové a růžové tablety označené na jedné straně 'A-008' a '10'. ABILIFY 15 mg jsou kulaté a žluté tablety označené na jedné straně 'A-009' a '15'. ABILIFY 30 mg jsou kulaté a růžové tablety označené na jedné straně 'A-011' a '30'.


ABILIFY se dodává v perforovaných jednodávkových blistrech balených v krabičkách obsahujících 14 ×

1, 28 × 1, 49 × 1, 56 × 1 nebo 98 × 1 tabletu.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Herikerbergweg 292

1101 CT, Amsterdam Nizozemsko


Výrobce

Elaiapharm

2881 Route des Crêtes, Z.I. Les Bouilides-Sophia Antipolis, 06560 Valbonne

Francie


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Lietuva

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


България

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Luxembourg/Luxemburg

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


Česká republika

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Magyarország

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


Danmark

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tlf: +46 (0) 8 545 286 60

Malta

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Deutschland

Otsuka Pharma GmbH

Tel: +49 (0) 69 1700 860

Nederland

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


Eesti

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Norge

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tlf: +46 (0) 8 545 286 60


Ελλάδα

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Österreich

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


España

Otsuka Pharmaceutical, S.A.

Tel: +34 93 550 01 00

Polska

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


France

Otsuka Pharmaceutical France SAS

Tél: +33 (0)1 47 08 00 00

Portugal

Lundbeck Portugal Lda

Tel: +351 (0) 21 00 45 900


Hrvatska

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

România

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


Ireland

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Slovenija

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 (0) 535 7000

Slovenská republika

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


Italia

Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l.

Tel: +39 (0) 2 0063 2710

Suomi/Finland

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Puh/Tel: +46 (0) 8 545 286 60


Κύπρος

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Sverige

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tel: +46 (0) 8 545 286 60


Latvija

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555

United Kingdom (Northern Ireland) Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. Tel: +31 (0) 20 85 46 555


Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}

.