Domovská stránka Domovská stránka

Glucose Fresenius Kabi 20%
carbohydrates

CENY

200MG/ML INF SOL 12X500ML

Velkoobchod: 401,56 Kč
Maloobchodní: 584,04 Kč
Uhrazen: 159,96 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Glucose Fresenius Kabi 20% infuzní roztok

glucosum monohydricum


Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Mezi další léčivé přípravky zvyšující riziko hyponatrémie patří obecně diuretika (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči) a antiepileptika (léky užívané k léčbě epilepsie).


Těhotenství a kojení

Tento přípravek je nutno podávat se zvláštní opatrností u těhotných žen během porodu, zejména při jeho podání v kombinaci s oxytocinem (hormonem, který může být podán pro vyvolání porodu a ke kontrole krvácení), a to z důvodu rizika hyponatrémie.


 1. Jak se přípravek Glucose Fresenius Kabi 20% používá Způsob použití

  K intravenóznímu podání formou infuze. Podává se zpravidla centrálním žilním katétrem.

  V nebezpečí hypoglykémie lze podat pomalu do periferní žíly, max. rychlost podání je 3 ml/min. Dávkování je individuální. Celková dávka a rychlost podání se řídí indikací a klinickým stavem

  pacienta.


  V terapii hypoglykemických stavů je nutné podávanou dávku řídit podle průběžných hodnot glykémie.


  Doporučené dávko vání :

  Max. 30 ml/kg těl. hm./den (cca 2000 ml), max. rychlost infuze 120 ml/h.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Hyperglykémie při podání roztoků vyšších koncentrací, lokální dráždění cévní stěny v místě aplikace.


  Dlouhodobé nebo rychlé podávání může mít za následek hyperglykémii (vysokou hladinu cukru v krvi), glykosurii (přítomnost cukru v moči) a dehydrataci (odvodnění). K prevenci glykosurie a hyperglykémie je nutné zajistit dostatečný přívod inzulinu.


  Při akutní hypoxémii konverze podané glukózy na laktát a riziko hyperlaktátémie.


  Další možné nežádoucí účinky jsou hyponatremie (snížená hladina sodíku v krvi) a hyponatremická

  encefalopatie (otok mozku), jejichž frekvence výskytu nejsou známy.


  Podávání přípravku může způsobit bolest a lokální podráždění v místě vpichu, horečnatou reakci, infekci v místě podání, zánět žíly (flebitidu nebo tromboflebitidu) šířící se od místa podání a dále může dojít k podání mimo žílu.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


  Státní ústav pro kontrolu léčiv

  Šrobárova 48

  100 41, Praha 10

  Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak přípravek Glucose Fresenius Kabi 20% uchovávat


  Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale za obalu za EXP. Doba

  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Přípravek nesmí být po prvním otevření opakovaně použit.


 4. Obsah balení a další informace


Co přípravek Glucose Fresenius Kabi 20% obsahuje


Složení

1000 ml infuzního roztoku obsahuje:

Glucosum monohydricum 220 g

(odpovídá Glucosum 200 g

Voda pro injekci ad 1000 ml


Teoretická osmolarita 1110 mosmol/l

Energetická hodnota 3432 kJ/l

pH 3,5 - 6,5


Jak přípravek Glucose Fresenius Kabi 20% vypadá a co obsahuje toto balení


Přípravek Glucose Fresenius Kabi 20% je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý sterilní roztok dodávaný

v následujících velikostech:


Velikosti balení:

1 x 100 ml, 1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 20 x 100 ml, 12 x 250 ml, 12 x 500 ml ve skleněné lahvi


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Fresenius Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika


Výrobce

Fresenius Kabi Italia S.r.l.,Verona, Itálie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 8. 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:


Obecné doporučení


Před podáním a během podávání přípravku je nutné sledovat bilanci tekutin, hladinu sérové glukózy, sérového sodíku a dalších elektrolytů, zejména u pacientů se zvýšeným neosmotickým uvolňováním vazopresinu (syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu, SIADH) a u pacientů souběžně léčených agonisty vazopresinu, a to z důvodu rizika hyponatrémie.

U fyziologicky hypotonických tekutin je zvláště významné monitorovat sérový sodík. Přípravek Glucose Fresenius Kabi 20% se může po podání stát extrémně hypotonický z důvodu metabolizace glukózy v těle.