Domovská stránka Domovská stránka

Temozolomide Teva
temozolomide

Příbalová informace: informace pro uživatele


Temozolomide Teva 5 mg tvrdé tobolky Temozolomide Teva 20 mg tvrdé tobolky Temozolomide Teva 100 mg tvrdé tobolky Temozolomide Teva 140 mg tvrdé tobolky Temozolomide Teva 180 mg tvrdé tobolky Temozolomide Teva 250 mg tvrdé tobolky


temozolomidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začněte tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Temozolomide Teva 5 mg tvrdé tobolky: (včetně inkoustu na potisk): želatina, oxid titaničitý (E171), šelak, propylenglykol, hlinitý lak indigokarmínu (E132), žlutý oxid železitý (E172)

Temozolomide Teva 20 mg tvrdé tobolky: (včetně inkoustu na potisk): želatina, oxid titaničitý

(E171), šelak, propylenglykol, hlinitý lak oranžové žluti (E110)

Temozolomide Teva 100 mg tvrdé tobolky: (včetně inkoustu na potisk): želatina, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E 172), šelak, propylenglykol, žlutý oxid železitý (E172)

Temozolomide Teva 140 mg tvrdé tobolky: (včetně inkoustu na potisk): želatina, oxid titaničitý

(E171), šelak, propylenglykol, hlinitý lak indigokarmínu (E132)

Temozolomide Teva 180 mg tvrdé tobolky: (včetně inkoustu na potisk): želatina, oxid titaničitý (E171), šelak, propylenglykol, červený oxid železitý (E172)

Temozolomide Teva 250 mg tvrdé tobolky: (včetně inkoustu na potisk): želatina, oxid titaničitý (E171), šelak, propylenglykol, černý oxid železitý (E 172), roztok amoniaku (E 527)


Jak Temozolomide Teva vypadá a co obsahuje toto balení


Temozolomide Teva 5 mg tvrdé tobolky mají neprůsvitné bílé tělo a víčko. Na víčku jsou dva proužky zeleným inkoustem a na těle tobolky je zeleným inkoustem „T 5 mg“. Tobolka měří na délku přibližně 16 mm.

Temozolomide Teva 20 mg tvrdé tobolky mají neprůsvitné bílé tělo a víčko. Na víčku jsou dva proužky oranžovým inkoustem a na těle tobolky je oranžovým inkoustem „T 20 mg“. Každá tobolka měří na délku přibližně 18 mm.

Temozolomide Teva 100 mg tvrdé tobolky mají neprůsvitné bílé tělo a víčko. Na víčku jsou dva proužky růžovým inkoustem a na těle tobolky je růžovým inkoustem „T 100 mg“. Každá tobolka měří na délku přibližně 19,5 mm.

Temozolomide Teva 140 mg tvrdé tobolky mají neprůsvitné bílé tělo a víčko. Na víčku jsou dva proužky modrým inkoustem a na těle tobolky je modrým inkoustem „T 140 mg“. Každá tobolka měří na délku přibližně 22 mm.

Temozolomide Teva 180 mg tvrdé tobolky mají neprůsvitné bílé tělo a víčko. Na víčku jsou dva proužky červeným inkoustem a na těle tobolky je červeným inkoustem „T 180 mg“. Každá tobolka měří na délku přibližně 22 mm.

Temozolomide Teva 250 mg tvrdé tobolky mají neprůsvitné bílé tělo a víčko. Na víčku jsou dva proužky černým inkoustem a na těle tobolky je černým inkoustem „T 250 mg“. Každá tobolka měří na délku přibližně 22 mm.


Tvrdé tobolky jsou dodávány v lahvičkách z hnědého skla obsahujících 5 nebo 20 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Teva B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nizozemsko


Výrobce NerPharMa S.r.l., Viale Pasteur, 10

20014 Nerviano (MI) Itálie


Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nizozemsko


Haupt Pharma Amareg GmbH Donaustaufer Straβe 378

93055 Regensburg

Německo


Teva Operations Poland Sp. z o.o. Mogilska 80

31-546 Krakow Polsko


Pro další informace k léčivému přípravku prosím kontaktujte lokálního zástupce držitele registračního

rozhodnutí:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД

Teл: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 38207373

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 2075407117


Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 73140208

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300


France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: + 385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390


Ísland

Teva Pharma Iceland ehf. Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 2075407117

Tato příbalová informace byla naposledy revidovánaagentury pro léčivé přípravky