Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Femoston
dydrogesterone and estrogen

CENY

1MG/5MG TBL FLM 1X28

Velkoobchod: 113,74 Kč
Maloobchodní: 171,41 Kč
Uhrazen: 22,91 Kč

0,5MG/2,5MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 172,06 Kč
Maloobchodní: 258,32 Kč
Uhrazen: 161,80 Kč

0,5MG/2,5MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 172,06 Kč
Maloobchodní: 258,32 Kč
Uhrazen: 161,80 Kč


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


Femoston 1 mg + 1 mg/10 mg potahované tablety

estradiolum/dydrogesteronum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


  1. JAK PŘÍPRAVEK FEMOSTON UCHOVÁVAT Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

    Nepoužívejte přípravek Femoston po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na balení. Doba

    použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


  2. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Femoston 1 mg + 1 mg/10 mg obsahuje

Léčivými látkami jsou estradiolum jako estradiolum hemihydricum a dydrogesteronum.


Pomocnými látkami jádra tablety jsou monohydrát laktózy, hypromelóza, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Pomocnými látkami potahové vrstvy jsou oxid titaničitý (E171), černý oxid železitý (E172),

polyvinylalkohol, makrogol 3350, mastek, hypromelóza, makrogol 400.


Jak přípravek Femoston vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety jsou kulaté, bikonvexní a jsou na jedné straně označené 379. Jeden blistr obsahuje 28 tablet.

Femoston 1 mg + 1 mg/10 mg obsahuje tablety dvou různých barev. Každý blistr obsahuje 14 bílých

tablet (pro prvních 14 dní cyklu) a 14 šedých tablet (pro druhých 14 dní cyklu). Tablety jsou baleny do PVC/Al blistru.

Blistrová balení obsahují 28 nebo 84 (3x28) potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Do 30.9.2022:

Mylan IRE Healthcare Limited Unit 35/36, Grange Parade Baldoyle Industrial Estate Dublin 13, Irsko


Od 1.10.2022:

Viatris Healthcare Limited Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublin 15 Dublin, Irsko


Výrobce

Abbott Biologicals B.V. Veerweg 12

8121 AA Olst Nizozemsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16. 6. 2022