Domovská stránka Domovská stránka

Coryol
carvedilol

CENY

3,125MG TBL NOB 30

Velkoobchod: 44,58 Kč
Maloobchodní: 67,19 Kč
Uhrazen: 61,47 Kč

12,5MG TBL NOB 30

Velkoobchod: 54,04 Kč
Maloobchodní: 81,45 Kč
Uhrazen: 63,88 Kč

6,25MG TBL NOB 30

Velkoobchod: 49,18 Kč
Maloobchodní: 74,12 Kč
Uhrazen: 65,32 Kč

25MG TBL NOB 30

Velkoobchod: 79,71 Kč
Maloobchodní: 120,13 Kč
Uhrazen: 85,01 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


image

Coryol 6,25 mg tablety Coryol 12,5 mg tablety Coryol 25 mg tablety


carvedilolum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Pokud si nejste jistý(á),poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem než začnete přípravek Coryol užívat.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Coryol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem


Pokud se Vás týká něco z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek Coryol užívat.


Další léčivé přípravky a přípravek Coryol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Platí to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, a o rostlinných přípravcích. To proto, že přípravek Coryol může ovlivnit působení jiných léků. Také některé jiné léky mohou ovlivnit působení přípravku Coryol.


Zvláště řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte některý z následujících léků:


Operace

Jestliže je u Vás plánována operace, řekněte lékaři, že užíváte přípravek Coryol. To proto, že některá anestetika mohou snižovat Váš krevní tlak, a ten by mohl být snížen příliš.


Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte přípravek Coryol pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo kojíte, pokud Vám to lékař nedoporučil.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání přípravku Coryol můžete pociťovat závratě. To je více pravděpodobné na začátku léčby, nebo jestliže léčbu měníte, nebo když pijete alkohol. Pokud se to stane, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte přístroje nebo stroje. Promluvte si s lékařem, pokud si při užívání přípravku Coryol všimnete nějakých jiných problémů, které mohou ovlivnit řízení dopravních prostředků, obsluhu přístrojů nebo strojů.


Přípravek Coryol obsahuje monohydrát laktosy a sacharosu

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte nebo neumíte strávit některé cukry (trpíte nesnášenlivostí některých cukrů), poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


 1. Jak se přípravek Coryol užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Spolkněte tabletu s vodou.


  Chronické srdeční selhání:

  Léčba přípravkem Coryol má být při léčbě srdečního selhání zahájena specializovaným lékařem.

  • Měl(a) byste užívat tablety ve stejnou dobu současně s jídlem.

  • Obvyklá zahajovací dávka je jedna tableta 3,125 mg dvakrát denně po dobu dvou týdnů.

  • Váš lékař poté pomalu dávku během několika týdnů zvýší, až na 25 mg dvakrát denně.

  • Pokud vážíte více, než 85 kg může být dávka zvýšena až na 50 mg dvakrát denně.

  • Pokud jste přerušil(a) užívání přípravku Coryol na více než dva týdny, měl(a) byste to sdělit lékaři. Bude potřeba vrátit se zpět k zahajovací dávce (viz bod „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Coryol“).


   Vysoký krevní tlak:

  • Obvyklá zahajovací dávka je 12,5 mg jednou denně po dobu dvou dnů.

  • Po dvou dnech je obvyklá dávka 25 mg jednou denně.

  • Pokud není Váš krevní tlak pod kontrolou, může Vám lékař pomalu dávku zvýšit během několika týdnů až na 50 mg denně.

  • Pokud jste starší, nebudete ke kontrole krevního tlaku potřebovat více než 12,5mg denně.


   Angina pectoris:

   Dospělí

  • Obvyklá zahajovací dávka je 12,5 mg dvakrát denně po dobu dvou dnů.

  • Po dvou dnech je obvyklá dávka 25 mg dvakrát denně.


   Starší osoby

  • Váš lékař rozhodne jaká zahajovací dávka a jaká dávka pro dlouhodobou léčbu pro Vás bude nejlepší.

  • Obvyklá maximální dávka je 50 mg každý den, užívaná po menších množstvích (rozdělené dávky).


  Použití u dětí a dospívajících

  Přípravek Coryol není vhodný k léčbě dětí do 18 let.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Coryol, než jste měl(a)

  • Jestliže jste užil(a) více přípravku Coryol, než jste měl(a), nebo někdo jiný užil Váš přípravek Coryol, obraťte se na lékaře nebo jděte rovnou do nemocnice. Vezměte s sebou krabičku od léku.

  • Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), mohou nastat následující účinky: pomalý tlukot

   srdce, pocit závratě nebo lehké hlavy, dušnosti nebo mimořádná únava.


   Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Coryol

  • Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Pokud se však blíží čas na Vaši následující dávku, zapomenutou dávku vynechejte.

  • Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


   Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Coryol

   Nepřerušujte užívání tohoto léku bez porady s lékařem. Může po Vás chtít přerušit užívání přípravku Coryol pomalu během 1 až 2 týdnů.


   Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

  • Pocit závratě.

  • Bolest hlavy.

  • Pocit slabosti nebo únavy.

  • Problémy se srdcem. Příznaky mohou zahrnovat bolest na hrudi, únavu, zkrácený dech a otoky

   rukou a nohou.

  • Snížený krevní tlak. Příznaky zahrnují pocit závratě nebo lehké hlavy.


   Pocit závratě, bolesti hlavy a pocit slabosti a únavy jsou obvykle mírné povahy a pravděpodobněji se přihodí na začátku léčby.


   Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

  • Infekce dýchacích cest (zánět průdušek), plic (zápal plic), nosu a krku (horní dýchací trakt).

   Příznaky zahrnují sípání, zkrácený dech, sevření na hrudi nebo bolest krku.

  • Infekce močových cest, které mohou způsobit problémy s močením.

  • Nízký počet červených krvinek (anemie). Příznaky mohou zahrnovat pocit únavy, bledou kůži, pocit chvění v srdci (palpitace) a zkrácený dech.

  • Zvýšení tělesné hmotnosti.

  • Zvýšení hladin cholesterolu (ukáže se krevním testem).

  • Ztráta kontroly cukru v krvi u osob s cukrovkou.

  • Pocit deprese.

  • Problémy se zrakem, podrážděné nebo suché oči z důvodu nižší tvorby slz.

  • Pomalý tlukot srdce.

  • Pocit závratě nebo lehké hlavy po vztyčení se.

  • Zadržování tekutin. Příznaky zahrnují: otoky celého těla, otok částí těla, např. rukou, chodidel,

   kotníků a nohou a zvýšení množství krve v těle.

  • Problémy s krevním oběhem v rukou a nohou. Příznaky zahrnují chladné ruce a nohy, zbělání, brnění a bolest v prstech a bolest nohou, která se zhoršuje chůzí.

  • Problémy s dechem.

  • Pocit nevolnosti nebo nevolnost.

  • Průjem.

  • Žaludeční nevolnost/špatné trávení.

  • Bolest, převážně rukou a chodidel.

  • Problémy s ledvinami, včetně změn v četnosti močení.

  • Hypertenze.


   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

  • Poruchy spánku.

  • Mdloby.

  • Brnění nebo necitlivost rukou nebo nohou.

  • Problémy s kůží, včetně kožní vyrážky, která může pokrýt většinu Vašeho těla, kopřivka, pocit svědění a suché oblasti kůže.

  • Ztráta vlasů.

  • Neschopnost dosáhnout erekce (erektilní dysfunkce).

  • Zácpa.


   Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

  • Nízký počet krevních destiček. Příznaky zahrnují snadnou tvorby modřin a krvácení z nosu.

  • Ucpaný nos.

  • Sucho v ústech.

  • Příznaky podobné chřipce.

  • Poruchy močení.


   Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

  • Nízký počet všech druhů bílých krvinek. Příznaky zahrnují infekce úst, dásní, krku a plic.

  • Alergické reakce (reakce z přecitlivělosti). Příznaky zahrnují obtížné dýchání nebo polykání způsobené náhlým otokem krku, obličeje nebo otoky rukou, nohou a kotníků nebo závažné kožní reakce.

  • Problémy s ledvinami, které se projeví v krevních testech.

  • Některé ženy mohou mít problémy s kontrolou močového měchýře při močení (močová inkontinence). To se obvykle zlepší po ukončení léčby.


   Přípravek Coryol také může vyvolat rozvoj příznaků cukrovky u osob, které mají velmi mírnou formu cukrovky zvanou „latentní diabetes“.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak přípravek Coryol uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se

  vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte v původním obalu.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace Co přípravek Coryol obsahuje


Jak přípravek Coryol vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku Coryol 6,25 mg jsou podlouhlé, mírně bikonvexní, bílé, označené na jedné straně

S2, s půlicí rýhou na druhé straně.

Tablety přípravku Coryol 12,5 mg jsou podlouhlé, mírně bikonvexní, bílé, označené na jedné straně

S3, s půlicí rýhou na druhé straně.

Tablety přípravku Coryol 25 mg jsou kulaté, mírně bikonvexní, bílé, se zkosenými hranami, s půlicí

rýhou na jedné straně.


T ablety přípravků Coryol 6,25 mg, Coryol 12,5 mg a Coryol 25 mg lze rozděl it na stej né dávky.


Všechny síly jsou k dispozici v blistrech obsahujících 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 a 100 tablet a v plastových obalech obsahujících 100 a 250 tablet. Uzávěry plastových obalů obsahují vysoušecí vložku z PE naplněnou silikagelem.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Výrobce

Millmount Healthcare Ltd, Navan, Co. Meath, Irsko

Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: KRKA ČR, s.r.o., Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8, Tel: 221 115 115, info.cz@krka.biz.


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29. 4. 2018