Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Ammonaps
sodium phenylbutyrate

CENY

940MG/G GRA 1X266G

Velkoobchod: 29 353,71 Kč
Maloobchodní: 33 878,66 Kč
Uhrazen: 2 619,15 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


AMMONAPS 940 mg/g granule

natrii phenylbutyras


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

ledvinami a játry.


Přípravek AMMONAPS musí být užíván v kombinaci se stravou se sníženým obsahem bílkovin, kterou pro Vás navrhne lékař nebo dietolog. Tuto dietu musíte striktně dodržovat.


Přípravek AMMONAPS nezabrání zcela opakovanému výskytu epizody akutního nadbytku dusíku v krvi a není vhodný pro léčbu tohoto onemocnění, protože se jedná o naléhavý zdravotní stav.

Pokud je u Vás nutné provést laboratorní vyšetření, je důležité upozornit lékaře, že užíváte přípravek AMMONAPS, protože natrium-fenylbutyrát může ovlivnit některé laboratorní výsledky.


Další léčivé přípravky a AMMONAPS

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Je zvláště důležité, abyste informoval(a) svého lékaře, pokud užíváte léky obsahující


Pokud se u Vás vyskytnou některé výše uvedené příznaky, informujte okamžitě svého lékaře nebo kontaktuje nejbližší lékařskou pohotovost nebo nemocnici, kde bude zahájena podpůrná léčba.


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek AMMONAPS

Měl(a) byste užít dávku co nejdříve s dalším jídlem. Ujistěte se, že mezi dávkami je interval minimálně 3 hodiny. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.


 1. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.


  Výskyt možných nežádoucích účinků je uveden níže.


  Velmi časté: Mohou se vyskytnout u více než 1 osoby z 10. Časté: Mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob ze 100. Méně časté: Mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 1 000.

  Vzácné: Mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 10 000.

  Velmi vzácné: Mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10000.

  Neznámé: Na základě dostupných dat nelze výskyt určit.


  Velmičasténežádoucíúčinky: nepravidelné menstruační krvácení a zastavení menstruace.

  Pokud jste sexuálně aktivní a dojde u Vás k zastavení menstruace, nepředpokládejte, že je to

  v důsledku užívání přípravku AMMONAPS. Pokud k tomu dojde, poraďte se se svým lékařem, protože zastavení menstruace může být vyvoláno těhotenstvím (viz část Těhotenství a kojení výše).


  Časténežádoucíúčinky: změny krevního obrazu (červené krvinky, bílé krvinky, destičky), snížená chuť k jídlu, deprese, podrážděnost, bolesti hlavy, mdloby, zadržování tekutin (otoky), změny chuti (poruchy vnímání chuti), bolest břicha, zvracení, nevolnost, zácpa, nepříjemný tělesný zápach, vyrážka, abnormální funkce ledvin, přibývání na váze, změny hodnot laboratorních testů.


  Méněčasténežádoucíúčinky: deficience červených krvinek vzhledem k útlumu kostní dřeně, tvorba podlitin, poruchy srdečního rytmu, krvácení z konečníku, podráždění žaludku, žaludeční vředy, zánět slinivky břišní.


  Pokud se objeví vytrvalé zvracení, měl(a) byste ihned kontaktovat svého lékaře.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

  informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucíchúčinkůuvedenéhovDodatkuV. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k

  získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 2. Jak přípravek AMMONAPS uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na štítku lahve za

  „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Uchovávejte při teplotě do 25°C.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 3. Obsah balení a další informace Co přípravek AMMONAPS obsahuje


Jak přípravek AMMONAPS vypadá a co obsahuje toto balení

Granule AMMONAPS jsou špinavě bílé.


Granule jsou balené v plastových láhvích s bezpečnostním uzávěrem. Každá láhev obsahuje 266 g nebo 532 g granulí. Součástí balení jsou tři lžičky (jedna malá bílá, jedna středně velká žlutá a jedna velká modrá) pro odměření Vaší denní dávky.


Držitel rozhodnutí o registraci

Immedica Pharma AB SE-113 29 Stockholm

Švédsko


Výrobce

PATHEON France – BOURGOIN JALLIEU

40 boulevard de Champaret BOURGOIN JALLIEU

38300

Francie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována