Domovská stránka Domovská stránka

Spasmed
trospium

CENY

15MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 93,37 Kč
Maloobchodní: 140,71 Kč
Uhrazen: 73,30 Kč

15MG TBL FLM 50

Velkoobchod: 155,61 Kč
Maloobchodní: 234,26 Kč
Uhrazen: 121,91 Kč

30MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 175,30 Kč
Maloobchodní: 263,06 Kč
Uhrazen: 128,24 Kč

30MG TBL FLM 50

Velkoobchod: 292,17 Kč
Maloobchodní: 434,04 Kč
Uhrazen: 209,35 Kč

15MG TBL FLM 100

Velkoobchod: 311,22 Kč
Maloobchodní: 460,80 Kč
Uhrazen: 236,11 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


SPASMED 30 mg potahované tablety

trospii chloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


U pacientů s těžkou poruchou funkce jater se přípravek nedoporučuje pro nedostatek zkušeností

s podáním. Pokud trpíte mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater řekněte to svému lékaři, než začnete užívat tento přípravek.


Trospium chlorid (léčivá látka tohoto přípravku) je vylučován převážně ledvinami. U pacientů

s těžkou poruchou funkce ledvin bylo pozorováno výrazné zvýšení jeho hladiny v krvi. Proto by léčba u těchto skupin pacientů, i když je funkce ledvin poškozena jen mírně až středně, měla být zahajována s opatrností.

U pacientů s těžkým poškozením ledvin se doporučuje zvážit podání tohoto přípravku s jídlem.


Děti a dospívající

Spasmed 30 mg není určen k léčbě dětí do 12 let.


Další léčivé přípravky a Spasmed 30 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Při užívání přípravku Spasmed 30 mg společně s některými dalšími přípravky, může dojít k ovlivnění jejich účinku:

metoklopramid a cisaprid).


Přípravek Spasmed 30 mg může ovlivňovat pohyblivost zažívacího traktu a vylučování trávících šťáv a nelze proto vyloučit změnu ve vstřebávání jiných léčiv užívaných současně.


Při současném užívání s přípravky obsahujícími guar, cholestyramin a cholestipol, nelze vyloučit snížení vstřebávání trospium chloridu. Proto se současné podávání s těmito léčivy nedoporučuje.


Spasmed 30 mg s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Spasmed 30 mg se užívá nalačno na prázdný žaludek a zapíjí se sklenicí vody. Během užívání přípravku Spasmed 30 mg nepijte alkohol.


Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


V těhotenství a při kojení smí být Spasmed 30 mg použit pouze výjimečně z vážných důvodů, o nichž musí rozhodnout lékař. Pokud otěhotníte během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. V pokusech na zvířatech nebylo prokázáno negativní působení na plod. O použití přípravku u těhotných žen nejsou k dispozici žádná data.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vzhledem k poruchám vidění mohou být ovlivněny Vaše reakce. Máte-li dojem, že Vaše reakce jsou ovlivněny, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Spasmed 30 mg obsahuje laktosu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

přípravek užívat.


Spasmed 30 mg obsahuje sodík (sodnou sůl karboxymethylškrobu)

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jednotce dávky, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.


 1. Jak se Spasmed 30 mg užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Doporučená denní dávka je 45 mg trospium chloridu.

  Po zvážení individuální účinnosti a snášenlivosti může být denní dávka snížena na 30 mg nebo zvýšena na 90 mg po 4 týdnech léčby.


  V následující tabulce je uvedeno doporučené denní dávkování:

  Celková denní dávka

  Dávkování během dne

  Jednotlivá dávka

  45 mg

  3x denně ½ potahované tablety Spasmed 30 mg

  nebo

  1 potahovaná tableta Spasmed 30 mg ráno a

  ½ potahované tablety Spasmed 30 mg večer

  15 mg


  30 mg

  15 mg

  90 mg

  3x denně 1 potahovaná tableta Spasmed 30 mg

  30 mg

  30 mg

  2x denně ½ potahované tablety Spasmed 30 mg

  15 mg


  Zvláštní skupiny pacientů

  Pacienti se sníženou funkcí ledvin

  U pacientů se středně těžkým a těžkým poškozením ledvin má být počáteční dávka upravena podle závažnosti poškození ledvin.

  Doporučená denní dávka je 15 mg trospium chloridu 1x denně (½ tablety přípravku Spasmed 30 mg 1x denně) nebo 15 mg trospium chloridu 1–2x denně (½ tablety přípravku Spasmed 30 mg 1x nebo 2x denně) každý druhý den. Z důvodu tohoto dávkování je možné potahované tablety přípravku Spasmed 30 mg dělit na dvě stejné části po 15 mg tak, jak je ukázáno na obrázku níže.

  Jednotlivá dávka má být stanovena po zvážení individuální účinnosti a snášenlivosti.


  Pacienti se sníženou funkcí jater

  U pacientů s mírným až středně těžkým poškozením jater není nutné dávku upravovat.

  U pacientů s těžkým poškozením jater nelze léčbu přípravkem Spasmed 30 mg doporučit.


  Použití u dětí a dospívajících

  Spasmed 30 mg není určen k léčbě dětí do 12 let. Po pečlivém zvážení účinnosti a snášenlivosti může být v zásadě stanoveno individuální dávkování. V závislosti na věku a tělesné hmotnosti lze považovat za vhodnou počáteční denní dávku 15 mg (2x denně 7,5 mg) nebo 30 mg (2x denně 15 mg,

  tj. ½ tablety přípravku Spasmed 30 mg) trospium chloridu. V případě denní dávky 15 mg (2x denně 7,5 mg) se doporučuje předepsat přípravek Spasmed 15 mg.


  Způsob podání


  Jak je znázorněno na obrázku, tablety mohou být rozděleny na dvě části. Chcete-li to provést, umístěte tabletu na tvrdý povrch a palcem zatlačte na půlicí drážku (působením krátkého, silného tlaku), aby se tableta rozdělila na dvě stejně velké části.


  image


  Potahované tablety nebo jejich poloviny se polykají nerozkousané, nalačno na prázdný žaludek a

  zapíjejí se sklenicí vody.


  Délku léčby určuje lékař, avšak nutnost pokračování léčby by měla být přehodnocována

  v pravidelných intervalech každých 3–6 měsíců.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Spasmed 30 mg, než jste měl(a)

  Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku nebo při náhodném požití přípravku dítětem, vyhledejte

  okamžitě lékaře.

  Mohou se objevit příznaky jako poruchy vidění, zrychlený tep, sucho v ústech nebo zčervenání kůže.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít Spasmed 30 mg

  Jestliže jste zapomněl(a) užít Spasmed 30 mg, pokračujte v užívání dále v pravidelných intervalech

  jako předtím. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Jestliže jste přestal(a) užívat Spasmed 30 mg

  O ukončení léčby se poraďte s lékařem.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.


  Během léčby přípravkem Spasmed 30 mg se mohou objevit nežádoucí účinky způsobené typickými účinky trospium chloridu, jako je sucho v ústech, zažívací potíže a zácpa (typické anticholinergní účinky).


  Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10):

  • sucho v ústech


   Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10):

  • trávicí potíže (dyspepsie), zácpa, bolest žaludku a nevolnost


   Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):

  • porucha vidění (porucha akomodační schopnosti oka) u nedostatečně brýlemi korigované

   dalekozrakosti

  • zrychlení srdeční činnosti (tachykardie)

  • dušnost

  • průjem, nadýmání (flatulence)

  • kožní vyrážka

  • poruchy močení (např. reziduální moč, to je moč, která zbyde v močovém měchýři po vyprázdnění)

  • slabost nebo bolest na hrudi


   Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000):

  • alergické reakce (anafylaxe)

  • rychlá a nepravidelná srdeční činnost (tachyarytmie)

  • otok obličeje, jazyka a průdušek (angioedém)

  • zadržení (retence) moče

  • mírné až střední zvýšení hladin jaterních enzymů v séru


  Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10000):

  - bolest hlavy, závrať


  Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

  - závažné kožní reakce s krvácením a tvorbou puchýřů (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza).

  Okamžitě vyhledejte lékaře, pokud si všimnete takového závažného nežádoucího účinku.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10;

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak Spasmed 30 mg uchovávat


  Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace


Co Spasmed 30 mg obsahuje

Léčivou látkou je trospii chloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje trospii chloridum 30 mg.

Dalšími složkami jsou:


Jak Spasmed 30 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Spasmed 30 mg jsou bílé nebo téměř bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety se

„SNAP-TAP“ půlicí drážkou na jedné straně usnadňující dělení na dvě poloviny.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


Spasmed 30 mg je dodáván v balení po 30 nebo 50 potahovaných tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28. 2. 2019