Domovská stránka Domovská stránka

PLASMALYTE S GLUKÓZOU
electrolytes with carbohydrates

CENY

5% INF SOL 10X1000ML

Velkoobchod: 1 028,66 Kč
Maloobchodní: 1 415,19 Kč
Uhrazen: 174,91 Kč

5% INF SOL 20X500ML

Velkoobchod: 1 695,23 Kč
Maloobchodní: 2 273,06 Kč
Uhrazen: 1 032,78 Kč


Příbalová informace: Informace pro uživatele PLASMALYTE S GLUKÓZOU 5% infuzní roztok

Léčivé látky: glucosum monohydricum, natrii chloridum, kalii chloridum, magnesii chloridum hexahydricum, natrii acetas trihydricus, natrii gluconas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Ačkoli přípravek Plasmalyte s glukózou obsahuje draslík, neobsahuje ho takové množství, které by mohlo vyléčit závažný nedostatek draslíku (velmi nízké hladiny draslíku v plazmě).


Přípravek Plasmalyte s glukózou nesmí být podáván stejnou jehlou jako krevní transfuze. Mohlo by dojít k poškození červených krvinek nebo k jejich shlukování.


Přípravek Plasmalyte s glukózou obsahuje látky, které mohou vyvolat metabolickou alkalózu (zvýšení zásaditosti krve).


Jelikož přípravek Plasmalyte s glukózou obsahuje cukr (glukózu), může vyvolat vysokou hladinu cukru v krvi (hyperglykémie). V takovém případě lékař může:


Je-li nutná opakovaná léčba, lékař Vám zároveň podá jiné druhy infuzí. Tyto pokryjí potřebu jiných chemických látek a živin ve Vašem těle.


Pokud je Vaše krev testována na přítomnost plísně nazývané Aspergillus, může test její přítomnost odhalit i v případě, že plíseň není přítomna.


Děti

Dětem má být přípravek Plasmalyte s glukózou podáván se zvláštní opatrností.

Novorozenci, zvláště předčasně narození a s nízkou porodní váhou, mají zvýšené riziko rozvoje příliš nízké nebo příliš vysoké hadiny cukru v krvi (hypo nebo hyperglykémie), což může vést ke komplikacím.


Další léčivé přípravky a přípravek Plasmalyte s glukózou

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Následující léky nesmí být používány, pokud dostáváte infuzi přípravku Plasmalyte s glukózou:


Užívání přípravku Plasmalyte s glukózou s jídlem a pitím

Zeptejte se svého lékaře, co můžete jíst a pít.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek užívat.


Přípravek Plasmalyte s glukózou může být podán v těhotenství a při kojení. Váš lékař bude sledovat hladiny chemických látek ve Vaší krvi a množství tekutiny ve Vašem těle.


Pokud je však v těhotenství a při kojení do roztoku přidáván jiný lék, je zapotřebí


Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak přípravek Plasmalyte s glukózou uchovávat


  Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


  Plasmalyte s glukózou uchovávejte při teplotě do 30ºC.

  Tento přípravek Vám nesmí být podán po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na vaku za „EXP:”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Tento přípravek Vám nesmí být podán, pokud si všimnete plovoucích částic v roztoku nebo pokud je vak jakýmkoli způsobem poškozen.


 2. Obsah balení a další informace

  Co přípravek Plasmalyte s glukózou obsahuje

  • Léčivé látky jsou:

   • glucosum (cukr): 55,00 g/l

   • natrii chloridum: 5,26 g/l

   • kalii chloridum: 0,37 g/l

   • magnesii chloridum hexahydricum: 0,30 g/l

   • natrii acetas trihydricus: 3,68 g/l

   • natrii gluconas: 5,02 g/l


  • Pomocné látky jsou:


Jak přípravek Plasmalyte s glukózou vypadá a co obsahuje toto balení


Přípravek Plasmalyte s glukózou je čirý roztok bez viditelných částic. Je dodáván v polyolefin/polyamidových plastových vacích (typ Viaflo). Vak je zataven do vnějšího ochranného plastového přebalu vyrobeného z polyamidu/polypropylenu.


Velikost vaku:

- 250 ml

- 500 ml

- 1000 ml


Vaky jsou dodávány v kartonech. Jeden karton obsahuje:


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6

150 00 Praha 5 Česká republika


Výrobce

Baxter SA

Boulevard René Branquart, 80 7860 Lessines

Belgie


Bieffe Medital Sabiñánigo Ctra de Biescas, Senegüé 22666 Sabiñanigo (Huesca) Španělsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 10. 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotníky: Návod pro přípravku roztoku a zacházení s ním

Roztok má být před podáním vizuálně zkontrolován, kdykoli to roztok nebo obal umožňuje, zda neobsahuje částice a zda nedošlo ke změně jeho zabarvení. Nepodávejte, pokud roztok není čirý a jsou-li sváry obalu porušené.

Vak vyjměte z přebalu až těsně před použitím.

Vnitřní vak uchovává sterilitu přípravku. Po připojení infuzního setu ihned podávejte.


Aby se předešlo možnému fatálnímu předávkování novorozenců intravenózními roztoky, je třeba věnovat zvláštní pozornost způsobu podání. Pokud je k podání intravenózních roztoků nebo léčiv novorozencům používána injekční pumpa, nesmí být vak s roztokem ponechán připojen ke stříkačce. Pokud je používána infuzní pumpa, musí být všechny svorky intravenózního setu uzavřeny před odstraněním setu z pumpy nebo musí být pumpa vypnuta. Toto je požadováno bez ohledu na to, zda set má či nemá zařízení proti volnému průtoku. Intravenózní infuzní zařízení a vybavení pro podávání musí být často monitorováno.


Plastové vaky nepropojujte do série. Takové použití může mít za následek vzduchovou embolii způsobenou nasátím reziduálního vzduchu z primárního vaku před ukončením podání roztoku ze sekundárního vaku. Stlačování flexibilních plastových vaků s obsahem intravenózních roztoků za účelem zvýšení rychlosti průtoku může vést ke vzduchové embolii, pokud není před zahájením jejich podávání vzduch z vaku zcela odčerpán. Použití intravenózních setů se zavzdušněním s ventilem v otevřené poloze by mohlo způsobit vzduchovou embolii. Intravenózní sety se zavzdušněním s ventilem v otevřené poloze nemají být s flexibilními plastovými vaky používány.


Roztok je určen pro intravenózní podání sterilním infuzním setem při dodržení aseptických podmínek. Infuzní set je třeba nejprve naplnit roztokem, aby se zabránilo vstupu vzduchu do soustavy.

Aditiva je možno přidat před zahájením infuze nebo během infuze vstupem určeným pro přidání léčiv. Přidání dalších léčiv nebo nesprávná technika podání může vyvolat febrilní reakci v důsledku možného zanesení pyrogenů. V případě nežádoucí reakce je třeba infuzi ihned zastavit.

Zlikvidujte po jednorázovém použití.

Veškerý nespotřebovaný přípravek znehodnoťte. Částečně použité vaky znovu nenapojujte.


1. Otevření

 1. Vak Viaflo vyjměte z vnějšího přebalu těsně před použitím.

 2. Pevným stisknutím vaku zkontrolujte, zda nedochází k drobným únikům. Pokud naleznete netěsnosti, roztok zlikvidujte, protože by mohla být narušena sterilita.

 3. Přesvědčte se, že je roztok čirý a neobsahuje cizí částice. Není-li roztok čirý nebo obsahuje-li cizí tělesa, zlikvidujte ho.


2. Příprava k podání


Roztok NEMÁ být podán do periferní žíly.


K přípravě a podání použijte sterilní materiál.

 1. Vak zavěste za poutko.

 2. Z výstupního portu v dolní části vaku odstraňte ochranný uzávěr.

  • uchopte malé křídlo na hrdle portu jednou rukou,

  • uchopte větší křídlo na uzávěru druhou rukou a otočte jím,

  • uzávěr se otevře.

 3. Dodržujte aseptické podmínky při sestavování infuze.

 4. Připojte aplikační set. Spojení, propláchnutí setu a podání roztoku – viz podrobné pokyny v návodu přiloženém k setu.


3. Postup při přidávání léčiv

Upozornění: Aditiva mohou být inkompatibilní. Před použitím zkontrolujte kompatibilu s roztokem i s vakem. V případě přidání aditiv je třeba před parenterálním podáním ověřit osmolaritu. Je nutno provést řádné a pečlivé aseptické smísení jakéhokoli aditiva. Roztoky obsahující aditiva mají být podávány ihned a nemají být skladovány. (viz bod 5 “Inkompatibility přidávaných léčiv“ níže).


Přidání léčiv před podáním

 1. Dezinfikujte port pro přidání léku.

 2. Při použití stříkačky s jehlou kalibru 19 (1,10 mm) až 22 (0,70 mm) propíchněte uzavíratelný port pro přidání léků a aplikujte.

 3. Roztok a léčivo důkladně promíchejte. Při použití léků o vysoké hustotě, jako je například chlorid draselný, jemně poklepejte na porty v obrácené poloze a promíchejte.


Zvláštní upozornění: Vaky obsahující přidaná léčiva neskladujte.


Přidání léčiv během podání

 1. Zavřete svorku na infuzním setu.

 2. Dezinfikujte port pro přidání léku.

 3. Při použití stříkačky s jehlou kalibru 19 (1,10 mm) až 22 (0,70 mm) propíchněte uzavíratelný port pro přidání léků a aplikujte.

 4. Vak sejměte z infuzního stojanu a/nebo otočte do vertikální polohy.

 5. Oba porty vyprázdněte jemným poklepáváním v obrácené poloze.

 6. Roztok a léčivo důkladně promíchejte.

 7. Vak umístěte zpět do polohy pro použití, otevřete svorku na infuzním setu a pokračujte v aplikaci.


4. Doba použitelnosti po přidání aditiv

Před použitím je třeba zjistit chemickou a fyzikální stabilitu jakéhokoliv aditiva při pH přípravku Plasmalyte s glukózou.

Z mikrobiologického hlediska musí být naředěný roztok okamžitě použit. Není-li roztok okamžitě použit, zodpovídá za dobu a podmínky uchovávání uživatel. Doba uchovávání by obvykle neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 – 8 ºC, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.


5. Inkompatibility přidávaných léčiv

Při přidávání aditiv k přípravku Plasmalyte s glukózou je třeba použít aseptickou techniku. Po přidání aditiv je třeba roztok důkladně promíchat. Roztok obsahující aditiva neskladujte.

Před přidáním aditiv k roztoku ve vaku Viaflo je třeba prověřit jejich kompatibilitu s roztokem. Je třeba se seznámit s návodem pro použití léku, který má být přidán.

Před přidáním substance nebo léčivého přípravku si ověřte, zda jsou rozpustné a/nebo stabilní ve vodě a zda je rozsah pH přípravku Plasmalyte s glukózou (pH 4,0 – 6,0) vhodný. Po přidání zkontrolujte roztok, zda nedošlo ke změně barvy a nebo výskytu sraženin, nerozpustných komplexů nebo krystalů.

Roztoky s obsahem glukózy nejsou kompatibilní s krví a červenými krvinkami, jelikož dochází k hemolýze a srážení.

Aditiva, o nichž je známo, že jsou inkompatibilní, nemají být použita.