Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Wegovy

Příbalová informace: Informace pro pacienta


Wegovy 0,25 mg injekční roztok v předplněném peru Wegovy 0,5 mg injekční roztok v předplněném peru Wegovy 1 mg injekční roztok v předplněném peru Wegovy 1,7 mg injekční roztok v předplněném peru Wegovy 2,4 mg injekční roztok v předplněném peru semaglutidum


imageTento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak přípravek Wegovy vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Wegovy je čirý a bezbarvý injekční roztok v předplněném peru na jedno použití.


Každé pero obsahuje pouze jednu dávku. Velikost balení 4 předplněná pera.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Novo Nordisk A/S Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dánsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována


.

Příbalová informace: Informace pro pacienta


Package leaflet: Information for the patient

1 mg

Wegovy


0.5 mg

0,25 mg

0.25 mg

0,5 mg

1 mg

1,7 mg

2,4 mg


Pull out to get started

Use Wegovy one time each week

1.7 mg

2.4 mg

Wegovy 0,25 mg injekční roztok v předplněném peru Wegovy 0,5 mg injekční roztok v předplněném peru Wegovy 1 mg injekční roztok v předplněném peru Wegovy 1,7 mg injekční roztok v předplněném peru Wegovy 2,4 mg injekční roztok v předplněném peru semaglutidum


Wegovy 0.25 mg solution for injection in pre-filled pen Wegovy 0.5 mg solution for injection in pre-filled pen Wegovy 1 mg solution for injection in pre-filled pen Wegovy 1.7 mg solution for injection in pre-filled pen Wegovy 2.4 mg solution for injection in pre-filled pen semaglutide

Používejte přípravek Wegovy jednou týdně


Začněte vytažením


image

Návod, jak používat pero Wegovy Důležité informace předtím, než začnete

Balení obsahuje jednu příbalovou informaci a čtyři předplněná pera přípravku Wegovy.


Tato část příbalové informace obsahuje pokyny k použití pera. Další informace týkající se Vašeho přípravku naleznete na druhé straně této příbalové informace.


Každé pero se smí použít pouze jednou. Součástí balení je:


Během podávání dávky se v okénku pera objeví žlutý proužek. Nezvedejte pero, dokud se žlutý proužek nepřestane pohybovat. Pokud tak učiníte, bude automatické dávkování pokračovat, ale nemusíte dostat celou dávku.


Kryt jehly se po odstranění pera z kůže zablokuje. Aplikaci injekce nemůžete přerušit a pokračovat později.


Osoby, které jsou nevidomé nebo mají problémy se zrakem, nesmí používat pero s přípravkem Wegovy bez pomoci osoby vyškolené k používání přípravku Wegovy.


Vždy dodržujte tyto pokyny pro uživatele a pokyny, které Vám dal Váš lékař nebo zdravotní sestra.

Před použitím Po použití

Datum použitelnosti

(na zadní straně) Zkontrolujte, zda přípravku

Wegovy neuplynula doba

použitelnosti


Vždy zkontrolujte, zda máte správný přípravek a sílu dávky. Buď:


Okénko pera Zkontrolujte, zda je přípravek Wegovy čirý a bezbarvý. Vzduchové bubliny jsou běžné.

Neovlivňují Vaši dávku.


Kryt jehly Jehla je skrytá uvnitř


Uzávěr pera

image

Odstraňte jej těsně před aplikací přípravku Wegovy


Okénko pera Zkontrolujte, zda se žlutý proužek přestal pohybovat, abyste se ujistil(a), že jste aplikoval(a) celou dávku


Kryt jehly Po použití se zablokuje


image

Použitelné do/ XX/XXXX č. š.: AB1234


0,25 mg 0,5 mg 1 mg 1,7 mg 2,4 mg

image

Jak používat přípravek Wegovy


  1. Připravte se na aplikaci injekce.


Zkontrolujte své pero s přípravkem Wegovy

a dbejte na to, abyste pero nepoužívali, pokud:


 1. uplynula doba použitelnosti,


 2. se zdá, že je použité nebo poškozené, např. pokud upadlo nebo bylo nesprávně uchováváno,


 3. přípravek vypadá zakalený.


Zvolte si místo vpichu


Zvolte si místo vpichu v jedné z níže označených oblastí těla. Můžete si vybrat horní část paží, horní část nohou nebo břicho (dodržujte vzdálenost 5 cm od pupku).


Injekci můžete aplikovat do stejné části těla každý týden, ale ujistěte se, že to není do stejného místa jako naposledy.

 1. Sejměte kryt pera.


  Sejměte uzávěr rovně z pera.


  Horní část paží Břicho


  Horní část rukou


 2. Aplikace přípravku Wegovy.


Přitlačte pero pevně ke kůži, dokud se žlutý proužek nepřestane pohybovat.


Pokud se žlutý proužek nezačne pohybovat, přitlačte pero ke kůži pevněji.


Injekce trvá přibližně 5-10 sekund


 1. cvaknutí


  Aplikace injekce začala


 2. cvaknutí


Držte několik sekund, dokud se žlutý proužek nepřestane pohybovat.


Žlutý proužek se přestal pohybovat. Aplikace injekce je dokončena.

Pero pomalu zvedněte

a bezpečně zlikvidujte.


image

Jak bezpečně zacházet s perem?


Informace týkající se Vašeho přípravku naleznete na druhé straně této příbalové informace.
Jak mám nepoužitá pera uchovávat?


Informace týkající se uchovávání viz bod 5 na druhé straně této příbalové informace.


Jak mám pera likvidovat?


Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.