Domovská stránka Domovská stránka

Diprosalic
betamethasone

CENY

0,5MG/G+30MG/G UNG 15G

Velkoobchod: 31,45 Kč
Maloobchodní: 47,40 Kč
Uhrazen: 19,37 Kč

0,5MG/G+30MG/G UNG 15G

Velkoobchod: 31,45 Kč
Maloobchodní: 47,40 Kč
Uhrazen: 19,37 Kč

0,5MG/G+20MG/G DRM SOL 30ML

Velkoobchod: 51,82 Kč
Maloobchodní: 78,09 Kč
Uhrazen: 22,04 Kč

0,5MG/G+20MG/G DRM SOL 30ML

Velkoobchod: 51,82 Kč
Maloobchodní: 78,09 Kč
Uhrazen: 22,04 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Diprosalic 0,5 mg/g + 30 mg/g mast

betamethasoni dipropionas/acidum salicylicum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Diprosalic se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Diprosalic je zapotřebí:

a sliznicemi.


Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.


Děti a dospívající

Přípravek Diprosalic se nesmí používat u dětí do 1 roku věku.


Další léčivé přípravky a přípravek Diprosalic

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době

používal(a) nebo které možná budete používat.

U přípravku Diprosalic nejsou dosud interakce (vzájemné působení s jinými léky) známé.


Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

U žen v průběhu těhotenství se má přípravek používat v menších dávkách, po krátkou dobu, a to pouze

tehdy, když prospěch léčby převýší potenciální riziko pro plod.

Při kojení je nutno buď ukončit používání léku, nebo přerušit kojení.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Diprosalic nemá žádný vliv nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje.


 1. Jak se přípravek Diprosalic používá


  Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

  jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Tenká vrstva přípravku Diprosalic se nanáší na kůži dvakrát denně (ráno a večer) tak, aby byla pokryta celá postižená oblast. U některých pacientů lze dosáhnout vyhovujícího účinku i při méně častém podávání.


  Jestliže jste použil(a) více přípravku Diprosalic, než jste měl(a)

  Přípravek Diprosalic má být používán v dávkách předepsaných lékařem. Pokud omylem aplikujete větší množství léku nebo jej budete používat po delší dobu, než je předepsáno, kontaktujte svého lékaře. Pokud omylem přípravek Diprosalic polknete, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.


  Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Diprosalic

  Pokud zapomenete použít dávku léku tak, jak je předepsáno, aplikujte ji ihned, jakmile je to možné, a pak se opět vraťte k pravidelnému dávkovacímu schématu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Diprosalic

  Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při léčbě se mohou vyskytnout, stejně jako při místní aplikaci jiných přípravků obsahujících kortikosteroidy, následující nežádoucí účinky s neznámou četností výskytu:


  • svědění, podráždění a suchost kůže, zvýšené ochlupení (hypertrichóza), trudovitost (akneformní erupce), snížená pigmentace (hypopigmentace), zánět kůže v okolí úst (periorální dermatitida)

   a alergická kontaktní dermatitida, macerace (změknutí) kůže, úbytek kůže (kožní atrofie), trhlinky v kůži, které se objevují při jejím napínání (strie), pupínky obsahující zrohovatělou kůži (potničky, miliaria)

  • pálení v místě aplikace

  • zánět vlasového míšku (folikulitida), infekce

  • rozmazané vidění.


  Při aplikaci uzavřených (okluzivních) obvazů se zvyšuje pravděpodobnost výskytu změknutí (macerace) kůže, sekundární infekce, úbytku kůže (kožní atrofie), trhlinek v kůži, které se objevují při jejím napínání (strie), a pupínků obsahujících zrohovatělou kůži (potničky, miliaria).


  Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

  Děti a dospívající, kteří užívají přípravek Diprosalic, musí být pod pravidelnou kontrolou lékaře, protože léčivá látka betamethason-dipropionát se vstřebává kůží do krevního oběhu a může ovlivnit růst a následně vést k porušení funkce nadledvin.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

  přípravku.


 3. Jak přípravek Diprosalic uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 4. Obsah balení a další informace


Co přípravek Diprosalic obsahuje


Jak přípravek Diprosalic vypadá a co obsahuje toto balení

Hladká, homogenní téměř bílá mast bez cizorodých částic.

Velikost balení: 15 g, 30 g.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

N. V. Organon

Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss Nizozemsko


Výrobce

Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den Berg, Belgie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 7. 2021.